Blogy

« Späť

Viac 2013 - Naplnenie každej túžby

Viac 2013 - Naplnenie každej túžby

Viac 2013 má znamenať viac Boha v našom živote. Úryvky z katolíckej a ekumenickej charizmatického konferencie "MEHR" 2013 - "VIAC" 2013 (viac Boha v našom živote), ktorá práve prebieha v Augsburgu v Nemecku. Konferenciu vedie Dr. Johannes Hartl, zakladateľ iniciatívy "Gebetshaus Augsburg" - "Dom modlitby Ausburg". Je to iniciatíva modlitby 24hodín 7 dní v týždni, 365 dní v roku, modlitba stále. Konferencia sa koná každý rok od 3. - 6.januára. Má medzinárodnú účasť a multikonfesionálny charakter. Jej súčasťou sú chvály, prednášky a svedectvá. Prichádzajú na ňu mladí i zrelí ľudia, rodiny, kňazi, rehoľníci. Konferencia je technicky prinášaná do domácnosti, aby mohol každý načrieť z tohto prameňa Lásky a oslavy Boha.

Témou konferencie "Mehr" 2013 je:

Stvorený k chvále Jeho Velebnosti

Prednáška sa zaoberá úryvkom z Evanjelia sv. Jána 1, 1-42;

V Evanjeliu nie je nikdy písané nič bez významu.

Ján píše o presnom mieste, kadiaľ prechádzal Ježiš - Ježiš tu prechádza cez Samáriu, prišiel do mesta menom Sychar, neďaleko pozemku, ktorý dal Jakub svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jakubova studňa. Ján4, 4-6;

V evanjeliu sú spomínané miesta s presnosťou pomenovania, a sú v nej mená osôb, ktoré majú významnú hodnotu a širokosiahly zmysel. Niekedy sa k tomu vrátim a napíšem, čo všetko s tými miestami a menami súvisí.

V prednáške ide o túžby človeka, o tom, ako človek hľadá ich naplnenie.

Live stream je na stránke: http://www.gebetshaus.org/mehr

 

Podtéma: Naplnenie každej túžby

Túžba človeka

"JA ti dám vodu, už nikdy nebudeš mať smäd" - povedal Ježiš žene samaritánke pri Jakubovej studni.

Ján 4, 1-42;

heart

Pán je môj Pastier, NIČ mi NECHÝBA. Žalm 21;

Napĺňaš mi kalich až po okraj. Nebudem mať nedostatok.

Kto tomuto skutočne verí?! Kto z nás tomuto verí na 100%?

Ako by mohol vyzerať náš život, keby sme skutočne tomu verili?

blush

Túžba + samota = diera - priepasť, ktorá sa nikdy nazaplní!!! Žiaden človek, žiadna vec, žiadna droga ju nezaplní!

Keď máš túžbu..., keď žízniš, prichádza diabol. On nepríde, keď si šťastný, sýty, keď sa máš dobre. To nie je jeho pole.

Tu - v túžbe a smäde po niečom sa rozhoduješ. V túžbe sa ukáže, čo - koho uctievaš.

O veciach, o ktorých si myslíš, že bez nich nemôžeš žiť - platí presný opak!

S týmito vecami NEMOŽEŠ ŽIŤ!

Túžba po "NIEČOM", niekom je túžba po BOHU!

Je vlastná každému človeku! Boli sme stvorení milujúcim Bohom a našou podstatou je chcieť Boha, chcieť jeho lásku a chcieť milovať ako On!

Dieťa

Keď sa pozrieme, ako rojročné dieťa miluje svoju matku - to dieťa má definitívne túžbu milovať Boha!

Vzťah dieťaťa k svojej matke ukazuje obraz vzťahu k Bohu! Nikto, nič ich nemôže od seba oddeliť! Je to taký silný vzťah!

Niekoho skutočne milovať, úplne a nezištne - to je obraz uctievania Boha, je to už túžba uctievať a klaňať sa Bohu.

Sme núdzni

Sme núdzni, máme nesplnené túžby... Nie sme úplní, lebo ešte nevlastníme plnosť Boha, Božiu velebnosť. sme núdzni aj pre to, že nepoznáme, čo-KTO nám ich môže naplniť, nepoznáme Krista. Keby sme totiž vedeli, Kto je On, čo hovorí k samaritánke, a kto rý hovorí k nám, hľadali by sme ho, chceli by sme ho poznať, chceli by sme, aby nás naplnil, aby naplnil naše túžby.

Každý z nás túži po naplnení.

Človek sa vždy bude klaňať... niečomu, niekomu. Podľa toho, pre čo, pre koho sa rozhodne. Bol stvorený pre to, aby sa klaňal Bohu, aby uznal Boha za svojho stvoriteľa a Pána - to je klaňanie sa, ako uvedomenie si Boha, jeho veľkosti a moci, ktorému právom patrí najvyššia úcta a vďaka.

Bude konať:

- chvály a poklonu Bohu, alebo bude konať

- klaňanie sa ľuďom, veciam, prostriedkom na "tíšenie" túžby po niečom, čo nemôžem dosiahnuť..., ktoré moju túžbu nikdy nenaplnia. Nikdy neuhasia túžbu po láske, túžbu po Bohu.

Naše túžby po niečom, niekom - to je vždy túžba po Bohu túžbu po jeho láske, po plnosti - preto ju môže naplniť iba Boh, lebo On nás stvoril a jeho sme!

heart

Chvály a poklona Bohu - to sú aj mnohé krásne diela, ktoré urobili ľudia z túžby po kráse, láske, v túžbe po naplnení, v snahe po naplnení svojej túžby. Nikto iný nemôže také krásne diela urobiť, iba človek, lebo je stvorený na obraz Boha. Iba človek má v sebe zárodok tej krásy a veleby, odraz toho Boha, ktorý je láska a veleba a ktorý ho utvoril.

 

SI STVORENÝ PRE BOHA!

Poznáš Boha? Boh má tvár. Boh má tvár človeka.

Musíš poznať Boha! Iba vtedy môžeš zosadiť z trónu tvojho srdca falošných bôžikov.

Pán je môj Pastier!

Nie človek, nie vec, nie požívanie prostriedkov - treba rozlíšiť falošných bohov, treba vziať z iného zodpovednosť za moje naplnenie. Nie iný je zodpovedný za naplnenie smädu mojich túžob!

Pán mi dáva živú vodu - piť musím ja sám!

 

Dáva mi prameň Života, ktorý nikdy neminie!

Ján 4,1-42;

Ježiš stretá ženu samaritánku pri studni v najväčšom teple, kedy nikto nejde k studni... Úmyselne tam šiel, vedel, že aj ona tam príde. On šiel kvôli nej. Boh nás vždy hľadá... Nie my hľadáme jeho! On už hľadal dávno pred nami.

My nepoznáme Jeho...!

Žena, keby si vedela, kto ti hovorí. "daj sa mi napiť", ...

Ježiš vie o nej všetko. Prišiel kvôli nej...

Pýta sa jej..., ona mu hovorí pravdu. Ježiš si toto jej vyznanie vysoko váži..., bohato jej to odmenil.

Vrátil jej krásu a obnovil jej dôstojnosť.

heart

Ježiš ženu neposudzoval, ani jej "nevysvetľoval", ako má konať, ako sa má obrátiť, ako má žiť. Nič z toho!

On sa len na ňu s láskou pozrel, dal jej otázku a čakal na jej odpoveď. Ježiš videl ženu v jej pôvodnej kráse.

Za jej pravdivú a úprimnú odpoveď jej vrátil krásu a dôstojnosť stvorenia, obnovil jej vieru.

Ona sa stala prvou ohlasovateľkou evanjelia.

...

Ak dokážeš prijať skutočnosť, že si neúplný, že si urobil chybu, môžeš pristúpiť k Prameňu, ktorý ťa oživí! Je jedno, čo je vonku - dážď, búrka, víchor. Nech iní myslia, hovoria, čo chcú, nech je naša osobná situácia akákoľvek zlá, či nedostačujúca.

Je to proces. Ježiš nečaká, že sa okamžite staneme dokonalými, že prídeme k nemu v žiare nevinnosti a bez vín a bez chyby. Odpoveď človeka Bohu -  pravda, skutočnosť o mne, ktorá tu je. nečakajme, až budeme dokonalí a bez chyby! Treba ísť teraz, hneď k Pánovi, k Prameňu Života a piť z neho. Aby sme ožili. Aby sme mali Život v plnosti s Ním, z Neho.

Vyznanie, že Boh je dobrý - Boh chce tvoje dobro, Boh ťa miluje teraz a takého, aký práve si - ťa ochráni pred "mienkami" spravodlivých tohto sveta, ktorí vidia len zlomok výzoru človeka. Boh ťa ochráni pred mienkou rodičov, kolegov, priateľov, iných ľudí, ktorí v tebe vidia nedokonalého úbožiaka, neschopného a slabého človeka, nehodného ich pozornosti a lásky. Boh ťa urobí slobodným od ktorejkoľvek mienky ľudí a sveta.

Boh ťa vidí krásneho a dokonalého, teraz a tu, vidí ťa takého, aký v skutočnosti si! Takého, akým ťa Boh sám stvoril na svoj obraz.

Boh chce len tvoje malé "áno" - tvoje vyznanie. Inak nič. Vyznanie, že po ňom túžiš a že ho chceš milovať. Že chceš a potrebuješ tvojo Boha, ktorý ťa zavolal k životu a ktorý ťa bez hraníc miloval od večnosti. ktorý ťa miluje teraz, dnes!

Potrebné sú len tri malé kroky:

1. Odložiť, odmietnuť, zrieknuť sa mienky a očakávania toho, aký by si mal byť; - svojich vlastných i tých od iných ľudí.

2. TY sám, Bože,  Ty mi stačíš; - rozlíšenie a zrieknutie sa iných "bôžikov", mám len jediného Boha.

3. Vrátiť ľuďom zodpovednosť za to, aby ma oni urobili šťastným, aby oni naplnili moje túžby po plnosti; - neočakávať od iných naplnenie  mojich túžob, nerobiť iných zodpovednými za to, čo nie je naplnené v mojom živote.

heart

Ty, Bože náš, si nás stvoril vo svojej láske a miloval si nás od večnosti. tebe vzdávam vďaky, Teba chcem vzdávať vďaky, Teba chcem velebiť bez prestania!

heartMK

PS:

Prednáška je oveľa pútavejšia a živšia, než písané slovo. Verím, že blog aspoň máličko priblíži myšlienku prednášky a stane sa impulzom pre zmenu pohľadu na túžbu po Bohu, na nový pohľad na velebnosť Boha a krásu človeka, jeho stvorenia. Možno niekoľkých povzbudí alebo priláka, aby sa niekedy v budúcnosti zúčastnili konferencie "naživo" a tam vychutnali atmosféru vanutia Ducha.

PS2:

Isto je veľmi vhodné prečítať si túto stať od Jána 4, 1-42; aby sme lepšie rozumeli, čo mal Johannes v prednáške na mysli.

Nech vás žehná Pán!