Blogy

« Späť

Žena a pád človeka

Žena a pád človeka

I vzal Pán Boh človeka a umiestnil ho v raji Edenu,

aby ho obrábal a strážil. A Pán Boh prikázal človekovi: "Zo všetkých stromov raja môžeš jesť. Zo stromu poznania dobra a zla však nejedz! Lebo v deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš." Gen 2,15-17;

+

V Písme je opis vzťahu Boha k človeku. Boh hovorí k človeku priamo, nie vždy rozlišuje muža a ženu, v závažnej veci, ktorú nám oznamuje ich rozlišuje...

Boh hovorí priamo o žene v opise prestúpenia prikázania, ktoré dal obom. Had je opísaný ako "ľstivejší ako všetky poľné zvieratá", taktiež sa priamo prihovára žene Gen3, 1-5;

Nie je to náhoda. Vieme, že nepriateľ je múdry,  poznáva, že žena má vlastnosti k tomu, aby ťažšie odolala pokušeniu. Jej  bádavosť (po páde zvedavosť:o) je neúprosná. Žena pozerá na veci a na udalosti,  nenechá ich bez povšimnutia, premýšľa o nich vo svojom srdci, zaoberá sa nimi. V stati o žene sa píše, že "žena videla, že strom je chutný, na pohľad krásny" atď. Všimla si mohé rôzne charakteristiky ovocia aj stromu. To  ukazuje, že si strom prezerala a rozmýšľala o strome,  o jeho ovocí a o zákaze, ktorý im obom dal Boh.

Muž postupuje inak, ako žena. On je racionálny, pozrie, premyslí potrebné a je hotový s myslením, potom robí rozhodnutie.  Keď mal muž dať zvieratám a rastlinám mená, urobil tak. Potom dal meno žene. Je to opis stručného a jasného konania muža. V Písme sa neuvádza nič o tom, ako videl muž strom poznania dobra a zla a strom života, z ktorého im Boh zakázal jesť... Mohlo by byť tak, že muž akceptoval, čo povedal Boh a preto na stromy nehľadel a nemyslel o ňom.

Nevieme, prečo had neoslovil najskôr muža. Predpokladal úspech u ženy pre bohatstvo jej vlastností. A je možné, že chcel úmyselne zviesť ženu, lebo práve žene dal Boh schopnosť a moc dať život potomstvu... Vedel, že ak padne žena, padne aj muž a jeho pokolenie...

A žena videla, že strom je na jedenie chutný, na pohľad krásny a na poznanie vábivý, nuž vzala z jeho ovocia a jedla, dala svojmu mužovi, čo bol s ňou, a on tiež jedol. I otvorili sa im oči a spoznali, že sú nahí. Gen 3, 6-7;

+

Žena počúvala hada, odpovedala mu a urobila skutok proti príkazu Boha. Ona spôsobila aj to, že jedol muž, žena spôsobila, že  muž konal proti príkazu Boha.

Žena sa stala príčinou pádu muža, ona ho naviedla, muž ju počúvol a jedol. Vieme zo života i z vedeckých štúdií, ktoré opisujú charakteristické vlastnosti ženy, že žena dokáže svojimi schopnosťami, umením komunikácie dosahovať úspech. Prestúpenie príkazu Boha hovorí, že muž počúvol ženu a jedol. Muž má taktiež zodpovednosť za prestúpenie príkazu Boha, ale prvou bola žena a muž počúvol ženu a urobil prestúpenie príkazu. Nie je to akási neschopnosť muža, prečo počúval radu od ženy, je to skôr jeho dôvera žene, ktorá je jeho spoločníčou, je telom z jeho tela, je od Boha.

+

Boh potrestá oboch. Najskôr však trestá hada - "Pretože si to urobil, prekliaty budeš..." Gen3,14-15;.

Potom Boh vysloví trest žene a mužovi.

Žene dáva telesné trápenia - bolesť, v ktorej bude rodiť potomkov muža, trápenie túžby po mužovi, vyslovuje vládu muža nad ženou - žena stráca rovnosť k mužovi Gen3,16;

Trest sa týka ženy priamo, telesne aj duchovne - bolesť rodenia a bolesť túžby po mužovi - ; Boh ustanovil nepriateľstvo medzi ženou a hadom, medzi potomstvom ženy  a potomstvom hada - žena bude viesť ustavičný boj proti hadovi, ustavičný boj proti  pokúšaniu a zvádzaniu zla, napokon Boh hovorí, že potomstvo ženy rozšliape hadovi hlavu - prísľub spásy skrze Mesiáša, ktorý sa narodí zo ženy; Žena má veľkú vinu, dostáva veľký trest, ktorý sa týka jej bytosti, jej plodu, jej života. Je to iný trest, ako u muža.

Adama Boh trestá prekliatím zeme, ktorú mu dal do obrábania, s námahou sa z nej bude živiť po všetky dni života, odteraz bude rodiť bodľačie a tŕnie, bude jesť poľné byliny, v pote tváre bude jesť svoj chlieb, kým sa nevráti do zeme, z ktorej bol stvorený. Gen 3, 17-19; U Adama je prekliatie zeme, ktorú má obrábať - nie priamo bolesť tela ako u ženy, ale veľká telesná námaha pri práci so zemou a s tým, čo je na nej - "v pote tváre", prekážky  pri práci so zemou - bude rodiť tŕnie a bodľačie, bude tak až do konca jeho života;

Prví ľudia - muž a žena - nezomreli hneď, ako jedli zo stromu života. Stratili život v raji - život v priazni Boha, ktorý sa s nimi zhováral, ktorý sa o nich staral a dal im život v hojnosti z plodov zeme Edenu, ktorý pre nich stvoril, ktorý mali spravovať a naplniť potomstvom. Boh ich vyháňa z raja, nemajú viac prístup k stromu poznania dobra a zla ani k stromu života. Gen 3, 21-24;

Ovocie stromu, ktorý je v strede raja nesmeli jesť, ani sa ho dotýkať. Gen 3, 3; Z toho stromu jedli, keď žena vzala z ovocia a dala aj svojmu mužovi Gen 3, 6; Potom sa im otvorili oči pre poznanie dobra a zla. Boh povedal: "Hľa, človek, ako jeden z nás! Poznal dobro a zlo." Gen 3, 22; Zo stromu života nejedli. Boh ich vyhnal z raja a postavil k Edenu cherubov a vytasený ohňový meč, aby strážili cestu k stromu života. Gen3, 24;

+

Preto, že žena spôsobila pád nie len sebe, ale aj mužovi a budúcemu potomstvu, dostáva od Boha vážny trest, týkajúci sa jej tela, jej mysle a srdca. Žena spôsobila prestúpenie príkazu Boha všetkým svojim nadaním, schopnosťami a danosťami, ktoré jej dal Boh, keď ju stvoril na svoj obraz. Dal jej krásu tela a srdca, múdrosť, poznanie, bystrosť, urobil ju rovnú mužovi, mala byť  mužovi na radosť, na pomoc, starostlivosť.

Tu je opísaný počiatok stvorenia, vyhnaním z raja sa celé vyhnanstvo ženy a muža ešte len začalo.

+

Pokračovanie:

 

 

 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
„Nesmieme zabúdať, že ženy a matky vychovávajú národ. Naše pokolenie bude len také, aké budú naše matky. Žena určuje charakter i ducha rodiny, cirkvi i národa. A keď muž je – a podľa Božieho poriadku by mal byť – hlavou, žena je srdcom. Rodina bude vždy taká, aká je matka.“
Toľko z úvahy jedného kazateľa, ktorá bola formovaná podľa Písma, preto mi je blízka.
Odoslané 8.7.2013 12:07.
Presne tak,môžem sa len pridať k myšlienke. Muž a žena sú jedno telo, žena je srdce, muž rozum... nech Boh žehná naše rodiny, naše matky a otcov!
Odoslané 8.7.2013 12:55 ako reakcia na Zita Podhradská.