« Späť

Ruženec svetla z pohľadu Božieho milosrdenstva

Ruženec svetla z pohľadu Božieho milosrdenstva

Budeme sa modliť ruženec svetla z pohľadu Božieho milosrdenstva a to preto, že ruženec svetla nám ukazuje a osvetľuje možnosť premeny človeka vďaka Božiemu milosrdenstvu. Skúsme spolu pri meditácii nad tajomstvami rozjímať o tom, ako nás – mňa chce a môže Boh svojou láskou a svojím milosrdenstvom premeniť.

1/ Ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie.

      Ježiš, ktorý sa zjavuje sestre Faustíne ako Božie Milosrdenstvo, jej zároveň ukazuje odkiaľ pramenia sviatosti Cirkvi – pramenia a prýštia z jeho prebodnutého boku, alebo inak povedané z jeho nesmierne milujúceho a milosrdného srdca.

      Ježiš, ako ten, čo prijal ľudskú prirodzenosť aj s následkami prvého hriechu, sa prvý v nej a za nás podrobuje krstu, ktorý zmýva dedičný a každý hriech spáchaný do svätého krstu. Takto zároveň na sebe prvýkrát uvoľnil v duši prístup a vstup toho svetla, ktoré človeku prináša Duch Svätý.

      Ježiš, pokrstený v Jordáne, nám otvára veľkú šancu premeny – premeny človeka, ktorý odišiel od Boh a sám dobrovoľne prestal byť jeho dôverným priateľom na tú otcovi a matke najbližšiu bytosť, ktorou je dieťa. Boh si každého z nás až takto vysoko cení, keďže smiem byť pre neho jeho vlastné - Božie dieťa. Ale poznám a pochopil som už aj ja sám, akú veľkú hodnotu mám v Božích očiach a dokážem takto vidieť, prijímať a mať rád ľudí, s ktorými sa stretám?

 

2/  Ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru.

      Čo asi pohlo Ježiša a Máriu k tomuto prvému zázraku – bol to súcit nášho Milosrdného Boha a jeho Matky. Všetky Ježišove zázraky sú poznačené jedným spoločným znakom – teda, že Boh všetko premieňa na lepšie. Čo iné by sme vlastne mohli čakať od toho, ktorý pozná naše nedostatky a potreby a pritom sám je najvyššie a dokonalé Dobro, a preto dokáže robiť len dobro?

     Ježiš, keď premieňa vodu na víno, robí z vody čosi kvalitnejšie. Môžeme v tom vidieť aj prísľub toho, že raz premení víno na svoju krv a to preto, aby nám, ktorí ju prijímame, začal v ľudských žilách kolovať Boží život a v ľudskom srdci Božia láska a milosrdenstvo, ktoré všetci tak veľmi potrebujeme. A nezdá sa vám, že ak ho prijímame, je medzi nami akosi viac svetla a tepla?

 

3/ Ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie.

      Ježiš svojím ohlasovaním Božieho kráľovstva – radostnej zvesti o spáse - pozýva všetkých k tej premene, ktorú pripravil. Človek stále potrebuje niečo meniť a vylepšovať – pre lepší život, lepší svet, lepšiu budúcnosť. Nezabúdame však dosť často na to, že táto zmena k lepšiemu sa musí začať od každého jedného z nás? Človek, ktorý chce zlepšiť svet – potrebuje najprv urobiť to, k čomu ho Ježiš pozýva slovami: “kajajte sa... teda robte pokánie – metanoiu – doslovne „zmeňte zmýšľanie“ – zmeňte ho v súlade s tým životom, ktorý ste pri svňätom krste prvýkrát prijali do duše. Ak si sa teda ty, človek, stal Božím synom, Božou dcérou, ži tak, ako to zodpovedá Bohu. Pritom zmýšľať tak, ako by zmýšľal milosrdný Ježiš, to neraz znamená nesúdiť iných, aby sme neboli súdení, odpúšťať, aby sa aj nám odpustilo. Skúsme to. Nebudeme potom zase o kúsok bližšie k tomu svetlu, čo prišlo na svet a chce v Ježišovi vstúpiť aj do našich medziľudských vzťahov?

 

4/ Ktorý sa ukázal v božskej sláve na vrchu premenenia?

      Vrch premenenia môže znamenať aj vrchol premeny. A skutočne Ježiš, Syn Boží i Syn človeka, sa tu ukázal apoštolom v plnej božskej sláve. Bolo to nielen pre posilnenie ich viery pred tým, čo nasledovalo na Golgote. Ježiš sa premenil aj preto, aby zjavil, čo čaká každého z nás – k akej premene sme určení a pozvaní. No tejto premene predchádzal výstup – aj nám treba často stúpať po tom, čo je v nás možno tvrdšie ako skaly – po neodpustení, pýche, prílišnom sebavedomí a po každom druhu nelásky, z ktorej tvrdne ľudské srdce stavané na lásku.

      Ak prijímam a tiež rozdávam božiu lásku a jej najväčší prejav milosrdenstvo, ona je tou silou, ktorá môže urobiť človeka iným – novým – jasným a priezračným, akým sa javil Ježiš apoštolom na vrchu premenenia. A to je tá posledná definitívna premena, ktorá má najdlhšiu záručnú dobu, totiž večnú, trvalú platnosť.

      Čo myslíte, oplatí sa s Božou pomocou, stúpať k tejto úžasnej premene? A nepomohla by nám táto premena byť už tu tak trochu viac šťastnými a spokojnými?

 

5/ Ktorý nám dal seba za pokrm a nápoj v Oltárnej Sviatosti.

      Ježiš vie, že túto premenu nezvládzeme bez Neho. Preto nám ponúka najistejší zdroj a záruku tejto premeny – ponúka nám seba, premeneného na chlieb a víno, prispôsobeného nám ľuďom, o ktorých vie, že Boha nie sme zatiaľ schopní prijať iným spôsobom. Dáva sa nám teda prijímať ako pokrm. Boh sa premieňa na pokrm, aby tento Boží pokrm premieňal náš život na Boží život. Až toto – takúto veľkú premenu – spôsobuje Božia láska a milosrdenstvo ukryté pre nás v nepatrnom kúsku chleba. Je v ňom prítomný presne ten istý Sviatostný Spasiteľ, ktorý zjavil sv. sestre Faustíne lúče Božieho milosrdenstva predstavujúce svätý krst a Eucharistiu.

      Nežiada Milosrdný Ježiš aj odo mňa byť pre iných svojou prejavenou láskou a milosrdenstvom prijateľný a mäkký ako čerstvo upečený chlieb? Nebudú potom aj zo mňa na tento svet dopadať lúče Božej lásky a milosrdenstva?

 

„Oroduj za nás, Matka Milosrdenstva!“

„Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.“

 

Modlitba na úmysel Svätého Otca.

 

ilustračný obrázok z: www.milosrdenstvo.sk