Blog

« Späť

Milovaní

Milovaní

Všetci sa zaodejte pokorou

 

Prvý Petrov list   −   1 Pt 5, 5b-14

 

Pozdravuje vás môj syn Marek

 

Milovaní, všetci sa navzájom zaodejte pokorou, lebo Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť.

Pokorte sa teda pod, mocnou Božou rukou, aby vás povýšil v určenom čase. Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará.

Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Vzoprite sa mu, pevní vo viere, a vedzte, že také isté utrpenie dolieha na vašich bratov po celom svete.

Boh všetkej milosti, ktorý vás v Kristovi Ježišovi, povolal do svojej večnej slávy, on sám vás po krátkom utrpení zdokonalí, posilní, utvrdí a upevní. Jemu vláda na veky vekov. Amen.

Prostredníctvom Silvána, ktorého pokladám za vám verného brata, som vám krátko napísal, aby som vás povzbudil a dosvedčil, že toto je tá pravá Božia milosť; v nej vytrvajte! Pozdravuje vás cirkev, vyvolená ako vy, ktorá je v Babylone, aj môj syn Marek. Pozdravte sa navzájom bozkom lásky.

Pokoj vám všetkým, čo ste v Kristovi.

+

Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovať naveky; *
po všetky pokolenia hlásať svojimi ústami tvoju vernosť. Ž 89

+

Veď ty si povedal:
„Moje milosrdenstvo je ustanovené naveky.“ *
Tvoja vernosť je upevnená v nebesiach. R.
Tvoje zázraky, Pane, oslavujú nebesia *
a tvoju vernosť spoločenstvo svätých.

Lebo kto nad oblakmi je roveň Pánovi? *
Kto sa z Božích synov podobá Pánovi? R.
Blažený ľud, ktorý vie jasať! *
Kráča vo svetle tvojej tváre, Pane;
deň čo deň sa raduje z tvojho mena *
a honosí sa tvojou spravodlivosťou.

+

 

 

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 16, 15-20

 

Aleluja, aleluja, aleluja. My ohlasujeme ukrižovaného Krista – Božiu moc a Božiu múdrosť.
 
Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium

 

Ježiš sa zjavil Jedenástim a povedal im:

„Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.

Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.

tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.“

Keď im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha.

Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali.

+

Z liturgických textov na dnes

 

Milovaní!

 

Boh je s nami!

Zaodejme sa pokorou, nechcime to, čo sami považujeme za dobré alebo potrebné, lebo naše zmysly nás môžu klamať a naša myseľ je ovplyvňovaná mnohým, čo nie je od Boha...

Načúvajme Bohu, snažme sa rozumieť jeho Slovo, aby sme spoznali, čo pre nás pripravil vo svojej láske pre naše dobro.

Majme hlbokú dôveru v tohto neskutočne dobrého a láskavého Boha, ON nikdy neopustí ani jediného z nás!

Dôvera Bohu je cennejšia, než akékoľvek obety podľa našeho rozumu.

On sa stará o všetko, nič nám nebude chýbať.

Zverme sa Bohu úplne. V zdraví, v chorobe, v radosti i v smútku, v žiali a strádaniach, ktoré nás stretajú cez deň. Nezabúdajme na bratov a sestry v núdzi (nie len v materiálnej! ) - ako hovorili pápežovi Františkovi. Lebo kresťanov vždy spoznali podľa skutkov lásky... Nimi šírili svedectvo viery.

 

Neboj sa, môj maličký, neboj sa brat, sestra, len ver!

Nám hovorí:

"Nebojte sa!" "JA SOM BOH" a som s vami!

Amen! Aleluja!

 

 

 

Zdroj: http://lc.kbs.sk/?den=20130425