Blog

« Späť

Desatoro

Desatoro

Z knihy Exodus

Desatoro prikázaní. – 20,1-6;

1Potom Boh hovoril všetky tieto slová: 2„Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva.

3Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!

4Neurobíš si modlu, ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou! 5Nebudeš sa im klaňať, ani ich uctievať! Lebo ja, Pán, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý tresce neprávosti otcov na deťoch do tretieho a štvrtého pokolenia u tých, čo ma nenávidia, 6milosrdenstvo však preukazuje až do tisíceho pokolenia tým, čo ma milujú a zachovávajú moje príkazy.

7Nevezmeš meno Pána, svojho Boha, nadarmo! Lebo Pán nenechá bez trestu toho, kto bude brať jeho meno nadarmo.

8Spomni na sobotňajší deň, aby si ho zasvätil! 9Šesť dní budeš pracovať a tvoriť všetky svoje diela, 10siedmy deň je však sobota Pána, tvojho Boha. Vtedy nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn alebo tvoja dcéra, ani tvoj sluha alebo tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý býva v tvojich bránach! 11Lebo za šesť dní Pán utvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich, v siedmy deň však odpočíval. Preto ho Pán požehnal a zasvätil ho.

12Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh! 13Nezabiješ! 14Nescudzoložíš! 15Nepokradneš! 16Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu! 17Nepožiadaš dom svojho blížneho, ani nepožiadaš manželku svojho blížneho, ani jeho sluhu, ani jeho slúžku, ani vola, ani osla, ani nič, čo je tvojho blížneho!“

+

Boh sa dáva poznať človeku! Aká je to úžasná vec! Dáva človeku "prikázania" - najdôležitejšie odporúčania, aby človek zostal v Božej priazni. Čo je zotrvanie v Božej priazni? Je to súlad, dobrovoľný súhlas človeka s tým, čo mu Boh predkladá ako príkazy. Je to úplná odovzdanosť, úplná viera, oddanosť Bohu vo všetkom, celou bytosťou, úplne. Je to súhlas s Bohom vo všetkom, za každú cenu, aj za cenu života. Je to úplný súhlas so všetkým, čo Boh naznačuje, dá poznať, bez vyhýbania sa "niektorým" z príkazov, bez snahy obchádzať čo i jediný z nich, bez snahy robiť v živote niečo inak, ako chce Boh, robiť si podľa seba, dokonca žiť úplne bez Boha..ako keby "nebol"!

Človek stvorený Bohom, povýšený na korunu tvorstva a uvedený do spoločenstva s Bohom ide ešte ďalej -rozhodne sa  konať proti Bohu. Človek mnohokrát použil rozum, jedinečný dar od Boha, ktorým Boh uobil človeka podobným sebe! proti Bohu, z ktorého ruky vyšiel... Nuž a človek tak robil po celé generácie. Boli vyhubené národy..., panovníci, králi, ľud, ženy, deti, muži. Nie pre to, že Boh je "hrozný", ale pre lož, závisť, nenávisť, neprajnosť človeka... Človek prijal tieto zničujúce vlastnosti, vložil ich do srdca miesto príkazov Boha...

Tak ako sa zušľachťuje rastlinka, kým nevznikne úžasná  odroda z nej....tak je aj naopak, kedy sa rozmnožuje a "zveľaďuje" hriech a vina... Človek je v spoločenstve s Bohom a ľuďmi. Nie je nikdy sám, ani keby bol fyzicky sám, je spojený, prepojený s inými ľuďmi a má na nich vplyv. Človek môže prinášať iným požehnanie, prenáša svojim životom na iných zadosťučinenie konané za viny iných, za svoje, túžbu po svätosti odovzdáva svojim deťom a ony svojim... Alebo naopak...Spoločenstvo nesie následky viny jednotlivcov... neviditeľne - tajomstvo neprávosti -zlo v srdci ľudí, ktorí akoby ani nevedia, prečo... a viditeľne - zlo viditeľné vo všetkých jeho formách - to, čo dnes kričí a tlačí do očí, to, čo sa už nedá "nevidieť", lebo to tryská zo všetkých pórov našej spoločnosti...

 

Zaujali ma slová:

 Lebo ja, Pán, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý tresce neprávosti otcov na deťoch do tretieho a štvrtého pokolenia u tých, čo ma nenávidia, 6milosrdenstvo však preukazuje až do tisíceho pokolenia tým, čo ma milujú a zachovávajú moje príkazy.

 

Čítam text "Biblia a morálka" z diela pápežskej Biskupskej konferencie, ktorú mám zatiaľ iba v nemčine. Tam som  čítala text Desatora v nemčine, citovaný z jednotného prekladu Písma svätého a zaujalo ma vyjadrenie tohoto príkazu a následkov jeho nepočúvnutia.

Text Desatora je totožný, jeho podčiarknutá časť má rozdiel. Je krásne vyjadrené niečo viac... To ma oslovilo a  chcela som sa s vami o to podeliť.

Text z nemčiny:

Denn ich, der HERR, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott: Bei denen, die mir feind sind, verfolge ich die Schuld der Väter an den Söhnen, an der dritten und vierten Generation; bei denen, die mich lieben und auf meine Gebote achten, erweise ich Tausenden meine Huld.

miesto "tresce neprávosti otcov na synoch až do tretieho a štvrtého pokolenia u tých, čo ma nenávidia" - stojí: "u tých, ktorí sú mi nepriateľom, prenasledujem vinu otcov na synoch až do tretieho a štvrtého pokolenia" - v nemeckom texte som rozumela, že nie je nutná nenávisť Boha, ale už nepriateľstvo voči Bohu spôsobuje vážnu vinu, je odklonom, odvrátením sa od Boha ako od nepriateľa...

Ešte ma oslovilo: "sledujem, prenasledujem vinu otcov na synoch v tretej a štvrtej generácii ... tá veta mi hovorí, že "vina otcov" - môže byť všetko to, čo "otcovia" dovolili, aby sa dialo, vrátane všetkého, čo sami konali  proti Bohu, to je vina otcov, ktorá prechádza na synov, všetko, čo je proti Bohu je vina otcov... a že "vina otcov" je "prenasledovaná" - nasleduje,  prechádza na synov... na ďalšie generácie - vidíme dnes. Ak otcovia, predkovia, hľadali, ako vylúčiť Boha zo života, zo spoločnosti, zo všetkého diania, synovia robili podobne... "otcovia" je na úrovni spoločenstva, spoločnosti... Dnes sa ani nemusíme veľmi namáhať, aby sme pochopili "temno mysle" otcov, ľudu... a nie je pochybnosťou, že sú to následky slepoty a temna otcov z minulých období... Nie ako kliatba, či nepriateľstvo Boha - Boh je láska a Boh naj skutočnosti lásky nič nemení, Boh je verný zmluve s človekom -"vina otcov" je následok vlastnej orientácie mysle a skazenosti srdca, z vlastnej vôle človeka, z vlastného rozhodnutia  odmietnuť Boha, je následkom tvrdohlavosti a odmietania Boha človekom už v mnohých generáciách pred nami... to je stav ľudí a spoločnosti dnes. Nie vinou Boha, ale následkom konania človeka...

 

Druhý bod, ktorý ma zaujal je v slovenčine:

6milosrdenstvo však preukazuje až do tisíceho pokolenia tým, čo ma milujú a zachovávajú moje príkazy.

V nemčine:

"u tých, čo ma milujú a vážia si (pozorne sledujú , ochotne nasledujú) moje prikázania, tomu preukážem v tisícoch moju priazeň."

Páči sa mi vyjadrenie - vážiť si a sledovať Božie prikázania. Zaujalo ma slovo "priazeň v tisícoch" - tisícnásobným spôsobom..., slovenský text Písma hovorí o "milosrdenstve".

Slovo "priazeň" v nemčine niekoľko významov, ktoré nie sú zanedbateľné... Sú to: náklonnosť, priklonenie sa k človeku a jeho záujmom, priľnutie k človeku, náklonnosť k človeku, spriazneosť k ľudským želaniam, vernosť voči človeku, pozornosť, láskavosť, sympatia, účasť, spoluúčasť, prednosť, blaho, priateľstvo, príhovor, starosť o človeka, starostlivosť, povýšenie... To všetko dáva Boh človeku, ktorý je s ním... priateľ, syn, dcéra...

+

Nie je to "hra" so slovami. Je to zviditeľnenie lásky Boha k človeku,  je to úžasný prísľub Boha človeku, ktorý je pozorný voči Bohu, ktorého miluje, váži si Boha nadovšetko, všíma si jeho príkazy...nasleduje ich rád a ochotne. Hlboké slová Boha, pozorované z nemeckého prekladu Božieho Slova.

+

Desatoro je nevyhnutné prijať ochotne a v láske, v úcte, s bázňou za vlastné... meditovať ho, premieľať v mysli s láskou a s priazňou, nie nasilu a s odporom v čo i len v jedinej myšlienke...aby sa stalo puncom srdca človeka, ktoré je dôstojným príbytkom Boha a nič na svete ani v podsvetí sa sem nemá priblížiť ..., lebo tu, v srdci človeka prebýva svätý, všemohúci Boh Láska.

Ak sa človek rozhodne inak sa sám odovzdá nepriateľovi, vytrhne sa z rúk nášho milujúceho Boha, stiahne zo sebou zástupy iných, pokolenia... všetko to, čo človek robí proti vôli Boha, proti Bohu, ho odlučuje a odníma mu život ... Boh to nikdy nechce, netrestá ale hľadá človeka..   Boh miluje človeka, ktorého stvoril, ktorého viedol a chránil pred zlom všetkými spôsobmi a stále robí všetko pre to, aby ho zachránil...

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Zatiaľ bez komentára Buďte prvým