Blog

« Späť

Bože, Ty si môj Boh

Bože, Ty si môj Boh

Kniha proroka Zachariáša   −   Zach 12, 10-11; 13, 1;  Uvidia, koho prebodli

 

Toto hovorí Pán: „Na Dávidov dom a na obyvateľov Jeruzalema vylejem ducha milosti a pokorných prosieb a budú hľadieť na mňa. nad tým, ktorého prebodli, budú nariekať, ako sa narieka nad jediným synom, a žialiť nad ním, ako sa žiali nad prvorodeným.

V ten deň bude v Jeruzaleme veľký nárek, podobný náreku v Adadremmone na mageddskej pláni.

V ten deň bude otvorený prameň pre Dávidov dom a obyvateľov Jeruzalema na očistenie od hriechov a od nečistoty.“

...

 • Vylejem Ducha milosti a pokorných prosieb;
 • Budú hľadieť na mňa;
 • Nad tým,ktorého prebodli – nad tým, komu zničili život (človek a Boh zároveň!) – budú nariekať= ľútosť, žiaľ nad stratou toho človeka a Boha, nad stratou ľudskej a Božej priazne, žiaľ nad vzácnym pokladom, darom;
 • V ten deň bude veľký nárek – deň prejavu ľútosti nad vinou;
 • V ten deň bude otvorený prameň na odčinenie hriechov a nčistoty –zadosťučinenie, prejav snahy o vynáhradu (Boh ju nepotrebuje, my ju potrebujeme aby sme prejavili vedomie o vážnosti toho, čo sme spôsobili a aby sme prejavili uvážený, pevný úmysel nikdy viac tak nekonať, a konali dobro ako znak zmierenia a dobrého života pred tvárou Boha i ľudí;

 

Kniha žalmov   −   Ž 63, 2. 3-4. 5-6. 8-9

Refrén: Za tebou prahne moja duša, Pane, Bože môj.

Bože, ty si môj Boh, *
už od úsvitu sa viniem k tebe.
Za tebou prahne moja duša, *
za tebou túži moje telo;
ako vyschnutá, pustá zem bez vody, R.
tak ťa túžim uzrieť vo svätyni *
a vidieť tvoju moc a slávu.


Veď tvoja milosť je lepšia než život; *
moje pery budú ťa oslavovať.
R.


Celý život ťa chcem velebiť *
a v tvojom mene dvíhať svoje ruky k modlitbe.
Sťa na bohatej hostine sa nasýti moja duša *
a moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami. R.


Lebo ty si mi pomáhal *
a pod ochranou tvojich krídel budem plesať.
Moja duša sa vinie k tebe, *
ujímaš sa ma svojou pravicou.
R.

 

List Galaťanom   −   Gal 3, 26-29;   Všetci, čo ste pokrstení, Krista ste si obliekli

 

Bratia, skrze vieru v Kristovi Ježišovi ste všetci Božími synmi. Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli. Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v Kristovi Ježišovi. keď ste Kristovi, ste Abrahámovým potomstvom a podľa prisľúbenia dedičmi.

 

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 9, 18-24

 

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

 

Ty si Boží Mesiáš. Syn človeka musí mnoho trpieť

 

Keď sa raz Ježiš osamote modlil a boli s ním učeníci, opýtal sa ich: „Za koho ma pokladajú zástupy?“

Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov.“

„A vy ma za koho pokladáte?“, opýtal sa ich.

Odpovedal Peter: „Za Božieho Mesiáša.“

Ale on im dôrazne prikázal, že to nesmú nikomu povedať, a dodal: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“

všetkým povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho.“

...

 

Moje ovce počúvajú môj hlas – počúvame to, čo Pán hovorí (Slovo, reč Pána v udalostiach, cez ľudí) - ja ich poznám a oni idú za mnou – Pán vie všetko,  miluje nás, vedie nás, živí nás, stará sa o nás a my ideme s Ním a za Ním – Pán je stredom nášho života, je našim Otcom – Láska, ospravedlnenie, odpustenie, je našim Vodcom, Ochrancom – pred vlkmi a pred duchom sveta, je Darcom – nový život, dáva nám bez prestania mnohé dary, stále znova, je našim Sprievodcom, je Svetlom, Cestou, Radosťou – spása, odpustenie, obnova, Povzbudením – po páde, v žiali, v nepochopení Slova, v nepochopení vlastného života, Pán je s nami vždy a všade, kdekoľvek  sme a kdekoľvek  ideme;

...

Za koho ma pokladajú zástupy?

 

Zástupy – veriacich v Boha, Boží ľud:

 • Osobnosť, Boh, Spasiteľ, Darca, Otec, Syn, Duch svätý, Prorok, Vládca života a smrti, Pán nad svetom a nad  všetkým, čo je v ňom,

 

Zástupy neveriacich, nepriatelia:

 • Osobnosť z minulosti – prorok, Boží človek, ktorý tu žil pred vekmi, neznámy, nepochopiteľný a nepochopený Boh, nie prítomný, nie konajúci, nie Boh...
 •  

Za koho ma pokladáte vy? – apoštoli = nasledovníci Krista, priatelia Boha, Bohu blízki ľudia,

 

 • Boh Otec, Syn, Duch svätý;
 • Boh Otec, Stvoriteľ a Vlastník sveta a života, Darca života, Darca večného života, Darca všetkých darov, milostí, spásy, odpustenia, milosrdcenstva,
 • Boh Syn – Ježiš Kristus, Syn Boha Otca, Človek-Boh, Ukrižovaný Ježiš, Spasiteľ, Vykupiteľ, Zmŕtvychvstalý Ježiš, Milosrdenstvo, Láska,
Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Duch Svätý ako tretia Božšká osoba vychádza z najhlbšieho vnútra samého Boha Otca a vydychuje sa do najhlbšieho vnútra Boha Syna, aby sa opäť preliala výdychom Syna do Otca. Je ako anténa, ktorá nás napája v modlitbe i v skutkoch na Otca i Syna formou vnuknutí, len ho musíme poznať, a prijímať, čo chce do našich životov povedať.
Odoslané 25.6.2013 6:21.
Vďaka:o) Niekedy to je ľahké, inokedy nie... nie ľahké býva pre našu slobodu...a pre neposlušnosť, kedy Jeho hlas strácame... Pri pravom úmysle odovzdania sa ho zasa nachádzame. Chválim Boha, Syna i Ducha svätého! Amen!
Odoslané 25.6.2013 10:50 ako reakcia na Anna Václavová.
Chválim Boha!!!! Práve mi ukázal, ako opraviť text blogu a vložiť obrázok!!!!!!!!!!!!! Vďaka!!!!
Odoslané 25.6.2013 11:07.