« Späť

Pápež František v liste saleziánom: Ako don Bosco, s mladými pre mladých

Pápež František v liste saleziánom: Ako don Bosco, s mladými pre mladých

Vatikán 16. júla - Pri príležitosti dvestého výročia narodenia dona Bosca, ktoré si pripomenieme 16. augusta, pápež František zaslal hlavnému predstavenému saleziánov donovi Ángelovi Fernándezovi Artimemu list, ktorým ďakuje Bohu za dar tohto „svätca mladých“ a „pripomína základné aspekty duchovného a pastoračného dedičstva dona Bosca s povzbudením žiť ich s odvahou.“ List Svätého Otca nesie symbolický dátum 24. júna, na ktorý pripadá sviatok svätého Jána Krstiteľa, patróna sv. Jána Bosca.
Hneď v úvode listu pápež konštatuje, že v Cirkvi je živá spomienka na zakladateľa Saleziánskej kongregácie a Dcér Márie Pomocnice, otca súčasnej Saleziánskej rodiny. „Taktiež je živá v Cirkvi spomienka na neho ako svätého vychovávateľa a pastiera mládeže, ktorý otvoril cestu k svätosti mládeže, ktorý ponúkol výchovnú metódu, ktorá je súčasne spiritualitou, ktorý dostal od Svätého Ducha charizmu pre súčasnú dobu.“
V súvislosti s nedávnou návštevou Turína (21. a 22. júna 2015) pri príležitosti osláv 200-ročnice narodenia dona Bosca Svätý Otec s radosťou spomína stretnutie so saleziánskou rodinou v Bazilike Panny Márie Pomocnice, ktorá uchováva pozostatky svätca: „Týmto posolstvom by som sa chcel znovu pripojiť k vášmu vďakyvzdaniu Bohu a zároveň pripomenúť základné aspekty duchovnej a pastoračnej starostlivosti dona Bosca a povzbudiť žiť ich s odvahou.“
Taliansko, Európa a svet sa v priebehu týchto dvoch storočí veľmi zmenili, ale duša mladých nie, píše sa ďalej v liste. „Aj dnes sú chlapci a dievčatá otvorení životu a stretnutiu s Bohom, ale mnohí z nich sú v ohrození skľúčenosti, duchovnej anémie, marginalizácie.“
Don Bosco nás v prvom rade učí, aby sme sa nezostali nečinne prizerať, ale postavili sa do prvej línie a ponúkli mladým ľuďom integrálnu výchovu a vzdelanie, pevne založené na náboženskej dimenzii, zahŕňajúcej myseľ, city, celého človeka, pričom treba mať neustále na zreteli to, že je stvorený a milovaný Bohom. Tu má pôvod táto pedagogika dona Bosca, „nefalšovane ľudská a kresťanská, oživovaná preventívnou a všetkých zahŕňajúcou starostlivosťou najmä o deti z robotníckych vrstiev a z marginalizovaných skupín spoločnosti,“ píše pápež František s dôrazom na dôsledky, ktoré z takejto výchovy plynú pre človeka a pre spoločnosť:
„Ponúka im tak možnosť vyučiť sa remeslu a stať sa dobrými kresťanmi a čestnými občanmi. Pracujúc v prospech mravnej, občianskej, kultúrnej výchovy mladých don Bosco konal pre dobro ľudí a občianskej spoločnosti, podľa projektu človeka, ktorý spája radosť, štúdium alebo prácu, náboženstvo a čnosti. Z tejto cesty robí neoddeliteľnú súčasť odborného dozrievania povolania, aby každý v Cirkvi zaujal tú konkrétnu formu života, ku ktorej ho volá Pán. Táto obsiahla a náročná výchovno-vzdelávacia vízia, ktorú don Bosco sústredil do motta «Da mihi animas» (Daj mi duše), vytvorila to, čo dnes označujeme výrazom «vychovávať evanjelizujúc a evanjelizovať vychovávajúc» (Kongregácia pre klérus: Všeobecné direktórium pre katechézu, 1997, č. 147).“
Z pedagogiky dona Bosca Svätý Otec poukázal  ďalej na postoj milujúcej láskavosti, vnímavosti, prejavovanej sympatie, lásky, porozumenia a účasti na živote druhých. Ako hovorí, láska musí byť vyjadrená prostredníctvom konkrétnych gest, aby vďaka nim deti a dospievajúca mládež zažili intenzívnu a zdravú afektivitu, ktorá je veľmi dôležitá pre formovanie ich osobnosti. V tomto kontexte vyzdvihol pápež  miesto rodinného prostredia v don Boscovom výchovnom systéme, pozíciu vychovávateľa ako otca, učiteľa a priateľa mladého človeka, atmosféru radosti, priestor pre spev, hudbu a divadlo, dôležitosť hry, turistiky či športu. Ako píše pápež František, postoj totálneho odovzdania sa Bohu pre záchranu duší viedol sv. Jána Bosca k tomu, aby „vyšiel von“ a urobil odvážne rozhodnutia, ako zameranie sa na chudobnú mládež, rozhodnutie rozšíriť túto službu za hranice jazyka, rasy, kultúry a náboženstva, vďaka neúnavnému misijnému impulzu.
Don Bosco „žije s veľkým zanietením pre záchranu mladých“, pričom sám je „vierohodným svedkom o Ježišovi Kristovi a geniálnym hlásateľom jeho evanjelia“, v hlbokom spoločenstve s Cirkvou, najmä s pápežom. „Žil v nepretržitej modlitbe a spojení s Bohom, v hlbokej a nežnej oddanosti Panne Márii, ním vzývanej ako Nepoškvrnená a Pomocnica kresťanov, zužitkujúc mystické zážitky a dar zázrakov pre svojich chlapcov.“
Ďalej Svätý Otec obrátil pohľad smerom k perspektívam a aktuálnym výzvam saleziánskej rodiny v súčasnom svete:
„Ako Saleziánska rodina ste povolaní oživiť charizmatickú kreativitu vnútri a mimo vašich vzdelávacích inštitúcií a s apoštolským zanietením sa postaviť na chodníky mladých ľudí, najmä tých na predmestiach. «Pastoráciu mládeže – v tej podobe, v ktorej sme ju boli naučení robiť – zasiahli spoločenské zmeny. Mladí vo svojom vlastnom prostredí často nenachádzajú odpovede na svoje neistoty, potreby, problémy a zranenia. Pre nás dospelých nie je ľahké trpezlivo ich počúvať, chápať ich úzkosti a požiadavky, naučiť sa hovoriť s nimi jazykom, ktorému rozumejú» (Evangelii gaudium, 105).”
Pápež František osobitne zdôraznil dve úlohy, odrážajúce náročnú realitu mladých ľudí: prvá je vychovávať podľa kresťanskej antropológie jazykom nových médií a sociálnych sietí, ktorý  vytvára hlboké kultúrne kódy mladých, a teda aj víziu ľudskej a náboženské skutočnosti; druhou je podporovať formy sociálneho dobrovoľníctva, nepoddávajúc sa ideológiám, ktoré kladú trh a produkciu nad ľudskú dôstojnosť a hodnotu práce.
Očakávania Cirkvi v súvislosti so starostlivosťou o mládež sú veľké, píše Svätý Otec v závere listu hlavnému predstavenému Saleziánskej kongregácie pri príležitosti dvestého výročia narodenia dona Bosca, a hneď dodáva: „Veľká je aj charizma, ktorú Duch Svätý dal svätému Jánovi Boscovi, charizma, ktorú rozvinula saleziánska rodina vášnivou oddanosťou mládeži na všetkých kontinentoch a rozkvetom povolaní ku kňazstvu, rehoľnému a laickému životu. Preto vám zo srdca vyjadrujem povzbudenie, aby ste prijali dedičstvo svojho zakladateľa a otca s evanjeliovým radikalizmom, ktorý bol v jeho myslení, reči a konaní, s príslušnou odbornou pripravenosťou a s veľkorysým duchom služby, ako don Bosco, s mladými a pre mladých.“ 

http://sk.radiovaticana.va/news/2015/07/16/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_v_liste_salezi%C3%A1nom_ako_don_bosco,_s_mlad%C3%BDmi/1158910

Pre MK Rastislav Mečiar