Príspevky

« Späť

Život zo Slova - Boh vyhlasuje svoju amnestiu

K vzájomnému zdieľaniu sa Božím Slovom ponúkame liturgické čítania na 3. nedeľu v cez ročnom období (rok C, cyklus I.).

Prvé čítanie: Kniha Nehemiášova - 8, 2-4a. 5-6. 8-10

Čítali z knihy zákona a vykladali zmysel

Kňaz Ezdráš v prvý deň siedmeho mesiaca priniesol zákon pred zhromaždenie mužov a žien i všetkých, čo boli schopní chápať, a od skorého rána do poludnia z neho čítal na námestí pred Vodnou bránou mužom a ženám i všetkým, čo boli schopní porozumieť. A pozornosť všetkého ľudu bola upretá ku knihe zákona.

Zákonník Ezdráš si stal na drevenú vyvýšeninu, ktorú zhotovili na túto príležitosť. Ezdráš otvoril pred očami všetkého ľudu knihu stál totiž vyššie než ostatní ľudia a keď ju otvoril, všetok ľud povstal. Potom Ezdráš velebil Pána, veľkého Boha, a všetok ľud dvíhal ruky a hovoril: „Amen, amen.“ Padli na kolená, skláňali sa k zemi a klaňali sa Bohu.

Čítali z knihy Božieho zákona, stať za staťou, vykladali zmysel a vysvetľovali, čo sa čítalo. Miestodržiteľ Nehemiáš, kňaz a zákonník Ezdráš a leviti, čo poúčali ľud, povedali všetkému ľudu: „Dnešný deň je zasvätený Pánovi, nášmu Bohu. Nežiaľte a neplačte!“ Lebo všetok ľud plakal, keď počul slová zákona.

Ezdráš im povedal: „Choďte, jedzte tučné mäso a pite medovinu; a niečo z toho pošlite aj tým, ktorí si nemajú čo pripraviť. Lebo tento deň je zasvätený nášmu Pánovi.

A nermúťte sa, veď radosť z Pána je vaša sila!“

Žalm: Kniha žalmov - 19, 8. 9. 10. 15

Responzóriový verš: Tvoje slová, Pane, sú Duch a život.

 

Zákon Pánov je dokonalý, *
osviežuje dušu.
Svedectvo Pánovo je hodnoverné, *
dáva múdrosť maličkým. R.


Rozhodnutia Pánove sú správne, *
potešujú srdce.
Prikázania Pánove sú jasné, *
osvecujú oči. R.


Bázeň pred Pánom je úprimná, *
trvá naveky.
Výroky Pánove sú pravdivé *
a všetky spravodlivé. R.


Nech sa ti páčia slová mojich úst †
i rozjímanie môjho srdca pred tvojou tvárou. *
Pane, ty si moja pomoc a môj vykupiteľ. R.

Druhé čítanie: Prvý list Korinťanom - 12, 12-30

Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy

Bratia, ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci je ich mnoho, tak aj Kristus. Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným Duchom.

Telo nie je jeden úd, ale mnoho údov. A keby noha povedala: „Nie som ruka, nepatrím k telu,“ tým ešte neprestáva patriť k telu. A keby povedalo ucho: „Nie som oko, nepatrím k telu,“ tým ešte neprestáva patriť k telu. Keby bolo celé telo okom, kde by bol sluch? A keby bolo celé sluchom, kde by bol čuch?

Ale Boh rozložil údy, každý jeden z nich, v tele, ako chcel. Keby boli všetky jedným údom, kde by bolo telo? No takto je mnoho údov, ale iba jedno telo. A oko nemôže povedať ruke: „Nepotrebujem ťa!“ ani hlava nohám: „Nepotrebujem vás!“

Ba čo viac, údy tela, ktoré sa zdajú slabšie, sú nevyhnutne potrebné. A údy tela, ktoré pokladáme za menej ušľachtilé, zaodievame s väčšou úctou a naše nečestné údy majú tým väčšiu česť, kým naše čestné nič také nepotrebujú.

Boh telo vyvážil tak, že slabšiemu údu dal väčšiu česť, aby nebola v tele roztržka, ale aby sa údy rovnako starali jeden o druhý. Ak teda trpí jeden úd, trpia spolu s ním všetky údy, a ak vychvaľujú jeden úd, radujú sa s ním všetky údy. Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy.

A v Cirkvi Boh niektorých ustanovil po prvé za apoštolov, po druhé za prorokov, po tretie za učiteľov, potom sú zázraky, ďalej dary uzdravovať, pomáhať, viesť, dar rozličných jazykov.

Sú vari všetci apoštolmi? Sú všetci prorokmi? Všetci učiteľmi? Robia všetci zázraky? Majú všetci dar uzdravovať? Hovoria všetci jazykmi? Vari všetci vysvetľujú?

Alebo kratšie:

Prvý list Korinťanom - 12, 12-14. 27

Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy

Bratia, ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci je ich mnoho, tak aj Kristus. Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným Duchom. Telo nie je jeden úd, ale mnoho údov. Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy.

Alelujový verš: Pán ma poslal hlásať evanjelium chudobným, oznámiť zajatým, že budú prepustení.

Evanjelium podľa Lukáša - 1, 1-4; 4, 14-21

Dnes sa splnilo toto Písmo

Už mnohí sa pokúsili zaradom vyrozprávať udalosti, ktoré sa u nás stali, ako nám ich odovzdali tí, čo ich od začiatku sami videli a boli služobníkmi slova. Preto som sa aj ja rozhodol, že ti to, vznešený Teofil, po dôkladnom preskúmaní všetkého od počiatku verne rad--radom opíšem, aby si poznal spoľahlivosť učenia, do ktorého ťa zasvätili.

Ježiš sa v sile Ducha vrátil do Galiley a chýr o ňom sa rozniesol po celom kraji. Učil v ich synagógach a všetci ho oslavovali.

Prišiel aj do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal. Podali mu knihu proroka Izaiáša. Keď knihu rozvinul, našiel miesto, kde bolo napísané:

„Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným.

Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť;

utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.“

Potom knihu zvinul, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho. A on im začal hovoriť: „Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli.“

***   ***   ***

 

Prosba:

V prípade nejakých nejasností a otázok Vás prosíme, aby ste napísali správcom komunity privátnu správu, alebo uverejnili to ako komentár pod blogom Život zo Slova - uvedenie , ktorý je na to určený.

Ak tu v rámci komentárov budú uverejnené také, ktoré nespĺňajú zámer týchto blogov - osobné delenie sa Božím slovom - v takom prípade si vyhradzujeme právo ich odstrániť.

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Zhodou okolností teraz na posledných misiách sme púšťali film Ježiš a zaujala ma práve situácia z dnešného evanjelia ako i jej druhá časť, ktorá sa bude čítať na budúcu nedeľu.

Už x-krát som vo filme videl, počul, čítal i rozjímal nad touto udalosťou a až teraz mi došlo, že Nazaretská synagóga je miestom, kde Ježiš vyhlásil Božiu amnestiu. Šokujúca je pre mňa i reakcia prítomných. Oni väzni sa vzbúrili voči svojmu osloboditeľovi!?!
Našťastie Ježiš Božiu amnestiu nielen vyhlásil, ale od tej chvíle ju aj udeľuje a neustále, pretože to DNES platí stále. Udeľuje ju všade, pre všetkých a všetkým tým čo robí.
Zaplavuje ma vďačnosť voči nemu, pretože vďaka tejto amnestii vlastne žijem a prežívam jej mnohoraké účinky. Zároveň ma dnešné evanjelium napĺňa úľavou, pretože viem, že túto amnestiu i naďalej nevyhnutne potrebujem. Potrebujem to čo vymenoval: počuť evanjelium, prežívať jeho slobodu, otvoriť oči, uvoľniť zo zajatia a zvlášť žiť v jeho milosti. A vďaka doterajším skúsenostiam s jeho štedrosťou viem, že túto amnestiu dostávam a aj dostanem. Neviem síce kedy, kde a ako, ale práve to robí môj život viery dobrodružstvom.
Odoslané 27.1.2013 13:02.
Oslovilo ma prvé čítanie. Hlavne to, s akou bázňou počúval ľud slovo zákona, vysvetľovali a rozoberali ho. klaňali sa Bohu...

Ako často mi preletí Božie slovo ušami, ako ľahko ho vpustím dnu, no tiež často krát ešte ľahšie von, bez porozmýšľania, zastavenia...

Pre ľudí starého zákona boli slová zákona posvätné, vzácne... videli v ňom slovo, ktorým k ním prehovára Boh... a čo ja? ako často pristupujem k Božiemu slovu len formálne. Osloví, neosloví... ako často nedovolím Bohu aby ku mne prehovoril, lebo Jeho slovo si neukladám do svojho srdca... ochudobňujem seba samú o toľké bohatstvo, ktoré plynie z uvažovania nad Božím slovom...

Tak Ťa Pane prosím... nech Tvoje slovo hlboko zapustí korene v mojom srdci, aby som mohla prinášať ovocie Tvojej lásky a dobroty...
Odoslané 27.1.2013 21:54.
Povzbudilo ma nedeľné evanjelium, zamyslela som sa, prečo toľko trpím depresiami, keď Ježiš učí niečo iné....Pre mňa dôležité veci:
..aby som hlásal evanjelium chudobným...Ak som prepchatá všeličím iným, a vôbec to nemusia byť materiálne veci, ale predovšetkým myšlienkový svet, ak ma príliš zamestnávajú úvahy o tom, ako mám niečo (sama) vyriešiť tak, aby bolo všetko dobre, alebo čo na to povedia iní,alebo ako si získať čo najviac sympatizantov- nebude mať Ježišovo radostné posolstvo už miesto v mojom srdci.
...Ježiš nadomnou neláme palicu. Som zajatá? Áno, ale môžem byť prepustená.
Som slepá? Som. Ale Ježiš hovorí, že budem vidieť. Som utláčaná? Áno, lebo sa utláčam sama zbytočnosťami. Ježiš ma prepustí na slobodu.
Podmienka? Otvoriť oči, uprieť ich na Neho.Vyprázdniť srdce od zbytočností, starostí, sebaľutovania, posudzovania... A potom sa to všetko môže naplniť na mne ešte dnes. ...Počúvať Ježišovo Slovo tak, že to nie je niečo všeobecné, čo je predpísané v dnešnú nedeľu, sviatok ; preto, že to predpisujú liturgické rubriky. Ale tak, že je to myslené práve mne a práve dnes.
Odoslané 28.1.2013 10:04.
Radosť z Pána má byť mojou silou, nie to, že ak si nájdem prácu... budem šťastná....teraz ju nemám, tak sa cítim pod psa....
...bez ohľadu na to, čo mám, alebo nemám, Pán ma má!!!! Miluje ma a chce mi dať Jeho posilu do môjho života. Z Pána mám čerpať... nie zo sveta!
Odoslané 28.1.2013 11:07.

O Zdieľaní sa

V tejto komunite sa zdieľame, nie s tým ako Boh prehovára k iným resp. k nám, ale ku MNE osobne, cez svoje Slovo, ktoré zaznieva v nedeľu, počas Bohoslužby slova. Podelenie sa s tým čo osobne vnímame ako Boží dotyk a s našou odpoveďou Bohu.

Nejde tu teda o bežnú diskusiu, v ktorej si vzájomne komentujeme a odpovedáme na svoje komentáre.

Na komentáre iných nereagujme priamo. Ak sa nám komentár páči/nepáči môžeme mu dať +, alebo -. Poprípade napísať autorovi ako odozvu privátnu správu.

 

Takto môžeme nechať viac zaznievať delenia a v nich odkrývať Božie srdce a Boží život.

Profil komunity

Život zo Slova

Popis:
Priestor pre zdieľanie z Božieho Slova z liturgických textov

Správcovia stránok
Martin Lojek
Jozef Greš

Aktivity

marca 10
Jozef Greš komentoval príspevok od autora Jozef Greš, blog Život zo Slova - ukončenie.
21:09
Janka Guričanová komentoval príspevok od autora Jozef Greš, blog Život zo Slova - ukončenie.
23:30
marca 9
Jozef Greš komentoval príspevok od autora Jozef Greš, blog Život zo Slova - ukončenie.
21:29
Štefan Hrbček komentoval príspevok od autora Jozef Greš, blog Život zo Slova - ukončenie.
9:27
Janka Guričanová komentoval príspevok od autora Jozef Greš, blog Život zo Slova - ukončenie.
0:02
Odoberať aktivity Život zo Slova. (Otvorí sa v novom okne)