Príspevky

« Späť

Život zo Slova - Pán sa ujíma svojej vlády

Na nedeľu krstu Krista Pána ponúkame možnosť vzájomného zdieľania sa Božím Slovom a to z viacerých textov, ktoré sú na tento sviatok určené.

Prvé čítanie: Kniha proroka Izaiáša - 42, 1-4. 6-7

Hľa, môj služobník, mám v ňom zaľúbenie

Toto hovorí Pán: „Hľa, môj služobník, priviniem si ho; vyvolený môj, mám v ňom zaľúbenie. Vložil som na neho svojho ducha; právo prinesie národom. Nebude kričať ani hlučne volať, nebude počuť na ulici jeho hlas. Nalomenú trsť nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí, bude uplatňovať právo. Nezoslabne, nezlomí sa, kým nezaloží právo na zemi. Na jeho zákon čakajú ostrovy.

‚Ja, Pán, som ťa povolal v spravodlivosti a vzal som ťa za ruku. Utvoril som ťa a zmluvou ľudu som ťa urobil, svetlom národov, aby si otvoril oči slepým, vyviedol väzňov zo žalára a z väznice tých, čo sedia v temnotách.‘“

Žalm: Kniha žalmov - 29, 1b+2. 3ac-4. 3b+9c-10

Responzóriový verš: Pán požehná svoj ľud pokojom.

 

Vzdávajte Pánovi, synovia Boží, †
vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena, *
v posvätnom rúchu klaňajte sa Pánovi. R.


Hlas Pánov nad vodami; *
Pán nad veľkými vodami!
Hlas Pánov taký mohutný! *
Hlas Pánov taký veľkolepý! R.


Zahrmel Boh veleby *
a v jeho chráme všetci volajú: Sláva!
Pán tróni nad záplavami vôd, *
Pán bude tróniť ako večný kráľ. R.

Alebo:

Prvé čítanie: Kniha proroka Izaiáša - 40, 1-5. 9-11

Pripravte cestu Pánovi

Potešujte, potešujte môj ľud, vraví váš Boh. Hovorte k srdcu Jeruzalema a volajte k nemu, že sa skončilo jeho otroctvo a je odčinená jeho vina; veď dostal z ruky Pánovej dvojnásobok za každý svoj hriech.

Hlas volajúceho: „Pripravte cestu Pánovi na púšti, vyrovnajte chodníky nášmu Bohu na pustatine! Každá dolina nech sa zdvihne a každý vrch i kopec zníži! Čo je krivé, nech je rovinou, a čo hrboľaté, nížinou. I zjaví sa Pánova sláva, a uvidí spoločne každé stvorenie, že prehovorili Pánove ústa.“

Vystúp na vysoký vrch, ty, čo hlásaš radostnú zvesť Sionu! Zodvihni mocne svoj hlas, ty, čo hlásaš radostnú zvesť Jeruzalemu! Zodvihni, neboj sa, povedz judejským mestám: „Hľa, váš Boh! Hľa, Pán, Boh, prichádza so všetkou mocou a jeho ruka bude vládnuť. Odmenu víťaza nesie so sebou a jeho trofeje idú pred ním. Ako pastier pasie svoju čriedu, do náručia berie baránky a kladie si ich do lona; starostlivo vedie ovce brezivé.“

Žalm: Kniha žalmov - 104, 1b-2. 3-4. 24-25. 27-28. 29-30

Responzóriový verš: Dobroreč, duša moja, Pánovi; on je nesmierne veľký.

 

Pane, Bože môj, ty si nesmierne veľký. *
Odel si sa do slávy a veleby,
do svetla si sa zahalil ako do rúcha. *
Nebesia rozpínaš ako stan, R.


nad vodami si buduješ komnaty. †
Po oblakoch vystupuješ ako po schodoch, *
na krídlach vánku sa prechádzaš.
Vetry sú tvojimi poslami, *
ohnivé plamene tvojimi služobníkmi. R.


Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane! †
Všetko si múdro urobil. *
Zem je plná tvojho stvorenstva.
Tu more veľké, dlhé a široké, †
v ňom sa hemžia plazy bez počtu, *
živočíchy drobné i obrovské. R.


Všetko to čaká na teba, *
že im dáš pokrm v pravý čas.
Ty im ho dávaš a ony ho zbierajú; *
otváraš svoju ruku, sýtia sa dobrotami. R.


Len čo odvrátiš svoju tvár, už sa trasú; †
odnímaš im dych a hneď hynú *
a vracajú sa do prachu.
Keď zošleš svojho ducha, sú stvorené *
a obnovuješ tvárnosť zeme. R.

Druhé čítanie: Skutky apoštolov - 10, 34-38

Boh pomazal Ježiša Duchom Svätým

Peter otvoril ústa a povedal: „Naozaj poznávam, že Boh nenadŕža nikomu, ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo.

Synom Izraela zoslal slovo a zvestoval pokoj skrze Ježiša Krista; on je Pánom všetkých. Vy viete, čo sa počnúc od Galiley po krste, ktorý hlásal Ján, dialo po celej Judei; ako Boh pomazal Ježiša z Nazareta Duchom Svätým a mocou a on chodil, dobre robil a uzdravoval všetkých posadnutých diablom, lebo bol s ním Boh.“

Alebo:

List Títovi - 2, 11-14; 3, 4-7

Spasil nás kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom

Milovaný, zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom a vychováva nás, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne, a tak očakávali blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista, ktorý vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti a očistil si vlastný ľud, horlivý v dobrých skutkoch.

Ale keď sa zjavila dobrota Boha, nášho Spasiteľa, a jeho láska k ľuďom, spasil nás nie pre spravodlivé skutky, ktoré sme my konali, ale zo svojho milosrdenstva, kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom, ktorého na nás hojne vylial skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, aby sme, ospravedlnení jeho milosťou, boli podľa nádeje dedičmi večného života.

Alelujový verš: Prichádza mocnejší, ako som ja, hovorí Ján; on vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.

Evanjelium podľa Lukáša - 3, 15-16. 21-22

Keď bol Ježiš pokrstený a modlil sa, otvorilo sa nebo

Ľud žil v očakávaní a všetci si o Jánovi v duchu mysleli, že azda on je Mesiáš. Ale Ján dal odpoveď všetkým: „Ja vás krstím vodou. No prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.“

Keď sa všetok ľud dával krstiť a keď bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa, otvorilo sa nebo, zostúpil na neho Duch Svätý v telesnej podobe ako holubica a z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Toto hovorí Pán: „Hľa, môj služobník, priviniem si ho; vyvolený môj, mám v ňom zaľúbenie. Vložil som na neho svojho ducha; právo prinesie národom. Nebude kričať ani hlučne volať, nebude počuť na ulici jeho hlas. Nalomenú trsť nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí, bude uplatňovať právo. Nezoslabne, nezlomí sa, kým nezaloží právo na zemi. Na jeho zákon čakajú ostrovy. - Aj ja som Boží služobník, ktorého si Pán vyvolil a privinul. Vložil do mňa svojho Ducha, ktorého mám nechať konať... Duch vo mne a ja cez Neho budem konať ako On - nebudem robiť hluk prázdnymi slovami, ani skutkami, Jeho Slovo bude hovoriť cezo mňa...slová a skutky. Nezoslabnem, nezlomím sa, kým nezjaví Pán svoje právo na zemi.
+++
‚Ja, Pán, som ťa povolal v spravodlivosti a vzal som ťa za ruku. Utvoril som ťa a zmluvou ľudu som ťa urobil, svetlom národov, aby si otvoril oči slepým, vyviedol väzňov zo žalára a z väznice tých, čo sedia v temnotách.‘“ - Pán povolal aj mňa..., vedie ma za ruku, utvoril ma a urobil ma svetlom, aby som otvorila moje oči zo slepoty, ktorá mi prekážala, aby som vyviedla moju dušu z temnôt, kde chýbalo svetlo Pánovo, aby som nezostala "sedieť" ani stáť na mieste, kde niet svetla...
+++ Chvála a česť Pánovi, nášmu Bohu!+++
Odoslané 17.1.2013 12:42.
Synom Izraela zoslal slovo a zvestoval pokoj skrze Ježiša Krista; on je Pánom všetkých. Vy viete, čo sa počnúc od Galiley po krste, ktorý hlásal Ján, dialo po celej Judei; ako Boh pomazal Ježiša z Nazareta Duchom Svätým a mocou a on chodil, dobre robil a uzdravoval všetkých posadnutých diablom, lebo bol s ním Boh.“
- Aj nám zoslal Slovo a zvestoval nám pokoj skrze Ježiša, ktorý je náš Pán a pán všetkého. My vieme, čo sa dialo a vidíme, čo sa deje teraz cez Jeho Slovo, lebo On je Pán..., pomazal nás svojim Duchom, ktorý teraz pôsobí, chodí s nami a pôsobí cez nás, hovorí, píše a dobro koná, uzdravuje naše srdcia a mysle z ťažkých myšlienok a dáva nám novú nádej, lebo je s nami Boh. Chválim Teba, Pán a Boh náš, za Tvoje Slovo!
Odoslané 17.1.2013 12:49.
Prichádza mocnejší, ako som ja, hovorí Ján; on vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.
- Prichádzajú mocnejší, ktorí dajú priestor sile Ducha a On ich povedie slovami ich komentárov šíriť Tvoje Slovo, Pane náš! Nech zapália oheň tvojho Ducha v srdciach mnohých. Žehnaj ich, Pane náš a posilňuj ich, aby s úctou a v bázni šírili tvoje Slovo, ktoré je Život a Svetlo! Amen!
Odoslané 17.1.2013 12:55.

O Zdieľaní sa

V tejto komunite sa zdieľame, nie s tým ako Boh prehovára k iným resp. k nám, ale ku MNE osobne, cez svoje Slovo, ktoré zaznieva v nedeľu, počas Bohoslužby slova. Podelenie sa s tým čo osobne vnímame ako Boží dotyk a s našou odpoveďou Bohu.

Nejde tu teda o bežnú diskusiu, v ktorej si vzájomne komentujeme a odpovedáme na svoje komentáre.

Na komentáre iných nereagujme priamo. Ak sa nám komentár páči/nepáči môžeme mu dať +, alebo -. Poprípade napísať autorovi ako odozvu privátnu správu.

 

Takto môžeme nechať viac zaznievať delenia a v nich odkrývať Božie srdce a Boží život.

Profil komunity

Život zo Slova

Popis:
Priestor pre zdieľanie z Božieho Slova z liturgických textov

Správcovia stránok
Martin Lojek
Jozef Greš

Aktivity

marca 10
Jozef Greš komentoval príspevok od autora Jozef Greš, blog Život zo Slova - ukončenie.
21:09
Janka Guričanová komentoval príspevok od autora Jozef Greš, blog Život zo Slova - ukončenie.
23:30
marca 9
Jozef Greš komentoval príspevok od autora Jozef Greš, blog Život zo Slova - ukončenie.
21:29
Štefan Hrbček komentoval príspevok od autora Jozef Greš, blog Život zo Slova - ukončenie.
9:27
Janka Guričanová komentoval príspevok od autora Jozef Greš, blog Život zo Slova - ukončenie.
0:02
Odoberať aktivity Život zo Slova. (Otvorí sa v novom okne)