Príspevky

« Späť

Život zo Slova - Svätý Izraela je uprostred nás

Živé a účinné je Božie slovo (Hebr 4.12). Ak vnímaš v sebe život a účinok z liturgických textov 3. adventnej nedele môžeš o tom napísať v priestore pre komentáre.

Prvé čítanie: Kniha proroka Sofoniáša - 3, 14-18a

Kráľ Izraela, Pán, je s tebou

Jasaj, dcéra sionská, plesaj, Izrael! Raduj sa a veseľ z plného srdca, dcéra jeruzalemská! Pán zrušil tvoj rozsudok, odvrátil tvojich nepriateľov. Kráľ Izraela, Pán, je s tebou, neboj sa nijakého zla! V onen deň povedia Jeruzalemu: „Neboj sa, Sion, nech ti ruky nechabnú! Pán, tvoj Boh, je s tebou, on je mocný, on ťa zachráni. Teší sa a plesá nad tebou, obnovuje k tebe svoju lásku, plesá nad tebou a jasá; ako v deň zhromaždenia.“

Žalm: Kniha proroka Izaiáša - 12, 2-3. 4b-d. 5-6

Responzóriový verš: Plesajme a jasajme, lebo uprostred nás je Svätý, Boh.

 

„Hľa, Boh je moja spása; *
dúfam a nebojím sa,
lebo moja sila a chvála je Pán, *
on sa mi stal záchrancom.“
Budete čerpať vodu s radosťou *
z prameňov spásy. R.


„Oslavujte Pána a vzývajte jeho meno, †
ohlasujte medzi národmi jeho zázraky, *
pamätajte, že jeho meno je vznešené. R.


Spievajte Pánovi, lebo urobil veľké veci; *
nech je to známe po celej zemi.
Plesaj a jasaj, obyvateľka Siona, *
lebo veľký uprostred teba je Svätý Izraela.“ R.

Druhé čítanie: List Filipanom - 4, 4-7

Pán je blízko

Bratia, ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko. O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.

Alelujový verš: Duch Pána je nado mnou; poslal ma hlásať radostnú zvesť chudobným.

Evanjelium podľa Lukáša - 3, 10-18

Čo máme robiť my?

Zástupy sa pýtali Jána: „Čo teda máme robiť?“

On im odpovedal: „Kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nijaké, a kto má jedlo, nech urobí podobne!“

Aj mýtnici prišli, aby sa dali pokrstiť, a hovorili mu: „Učiteľ, čo máme robiť?“

On im povedal: „Nevymáhajte viac, ako vám určili!“

Pýtali sa ho aj vojaci: „A čo máme robiť my?“

Vravel im: „Nikoho netrápte, nikomu nekrivdite a buďte spokojní so svojím žoldom!“

Ľud žil v očakávaní a všetci si o Jánovi v duchu mysleli, že azda on je Mesiáš. Ale Ján dal odpoveď všetkým: „Ja vás krstím vodou. No prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V ruke má vejačku, aby si vyčistil humno a pšenicu zhromaždil do svojej sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni.“

A ešte všelijako ináč napomínal ľud a hlásal mu evanjelium.

*** *** ***

Prosba:

V prípade nejakých nejasností a otázok Vás prosíme, aby ste napísali správcom komunity privátnu správu, alebo uverejnili to ako komentár pod blogom Život zo Slova - uvedenie , ktorý je na to určený.

Ak tu v rámci komentárov budú uverejnené také, ktoré nespĺňajú zámer týchto blogov - osobné delenie sa Božím slovom v takom prípade si vyhradzujeme právo ich odstrániť.

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Mňa oslovuje druhé čítanie: ,,o nič nebuďte ustarostení...“ Nastal čas popremýšľať, čím všetkým sa zapodieva moje srdce, o čo všetko si robí starosti. Čo všetko mi bráni ustavične sa radovať v Pánovi. Nakoľko je dôležité venovať pozornosť ,,svetským starostiam“ a nechať sa ochudobňovať o Božiu blízkosť- a ustavične sa radovať v Pánovi v tom dobrom a šťastnom, ale aj v tom smutnom a zlom. V koľkých veciach dovolím Bohu konať a koľko si nechávam v ,,zálohe“- keby niečo... Uvedomujem si, ako veľmi mi v srdci chýba detská jednoduchosť, priamosť, spontánnosť, pohotovosť preukázať lásku...

Ty Pane v tomto čase prichádzaš ako malé dieťa. Jednoduchý, skromný, čistý... Chcem Ťa poprosiť, daruj mi srdce dieťaťa, ktoré nebude venovať zbytočne veľa pozornosti starostiam, ale upriamené na Teba, nechať sa Tebou prenikať. Prosím o srdce jednoduché, úprimné, milujúce každého človeka...
Odoslané 15.12.2012 15:20.
Čítania dnešnej nedele mi dávajú obrovskú nádej a radosť. Boh zajasá nado mnou od radosti a obnoví svoju lásku ku mne, od plesania bude výskať (ako hovorí iný preklad). Tú radosť a nádej mi vlieva skutočnosť, že veľký uprostred nás je Svätý Izraela. Prítomnosť svätého Boha. Moje deti dnes pri večernej modlitbe ďakovali, že už svietia tri sviece, že Ježiško je už blízko. A tak aj ja chcem opustiť celý predvianočný zhon, nechcem byť o nič ustarostená, lebo Pán je blízko...
Odoslané 15.12.2012 23:10.
Jarmila Semanová
Budeme čerpať vodu s radosťou z prameňov spásy.

Vďaka Ti, Ježiš, že v Tebe a s Tebou mám aj ja a moje deti prístup priamo ku prameňu spásy.

Ďakujem za živú vodu, ktorú nám dávaš zadarmo.

Otec, prosím o citlivosť, schopnosť načúvať Tvojmu Duchu.
Odoslané 16.12.2012 11:48.
...so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. Chvála a vďaka, ti Otče, že som tvojou milovanou dcérou tu a teraz, že už ani jeden deň nemusím čakať, ani sekundu, lebo si stále so mnou nikdy ma neopúšťaš. Milujem ťa, chválim ťa, verím tí a ďakujem ti, že si mi dal svojho jedinného Syna, ktorý sa za mňa obetoval a daroval mi nový život. S chválou a vďakou prijímam všetko čo si mi v ňom daroval, všetko čo pre mňa vykonal. Chvála a vďaka, že si ma v Kristovi Ježišovi obdaroval všetkým nebeským požehnaním. Chvála a vďaka, že v Kristovi Ježišovi som naplnená tvojim pokojom a tvojou radosťou. Aleluja, aleluja, aleluja!
Odoslané 16.12.2012 14:44.
Kedykoľvek cez rok no v období postu, či adventu zvlášť, sa ma rôzne okolností snažia vnútorne rozladiť, až zdeptať.

Na druhej strane ma Boh práve v tomto období Adventu napĺňa stupňujúcou radosťou. Pri čítaní textov dnešnej nedele, zvlášť proroka Sofoniáša, akoby sa roztancovalo moje srdce. Napĺňa ho radosť, ktorá nepramení v tom čo nemusím robiť (nebáť sa; nebyť ustarostený, ...), či mám robiť, ale v tom čo urobil a robí ON: Zrušil môj rozsudok, svojou mocou ma zachraňuje, teší sa zo mňa, obnovuje svoju lásku ku mne a zvlášť je to jeho blízkosť.
Odoslané 16.12.2012 15:29.
A čo mám robiť ja?
„Raduj sa.“
Dokonca nielen to.
„Jasaj!“
Aj napriek všetkým rozsudkom, ktoré som nad sebou už urobila ja, alebo ktoré urobili iní?
Áno. „Pán zrušil tvoj rozsudok“
Práve teraz, keď mám tak málo dôvodov na radosť? Akoby to ozaj prevyšovalo moju chápavosť a chcelo až odvahu radovať sa, nebyť ustarostená.
Áno, práve teraz, lebo teraz sám „Kráľ je so mnou. On je mocný. On ma zachráni.“
Tak nech je aj napriek mojej slabosti práve moja radosť dôkazom toho, že „Boh je moja spása.. moja sila a chvála..“
Odoslané 16.12.2012 17:41.
Mňa oslovilo čítanie z listu Filipanom.
"Bratia, ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! ... Pán je blízko.

O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu.

A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi."

Toto slovo ma napĺňa pokojom a radosťou. Pán je blízko a postará sa o všetky naše potreby. Aj keby ako "zle" bolo, On nás neopustí. Bude vždy s nami a naplní nás svojim Pokojom. Pokojom, ktorý svet nemôže vziať. Pokojom, ktorý je nad každú ľudskú chápavosť.
Vnímam to tak, že čokoľvek zlého by sa mi mohlo vo svete stať, On mi bude vždy dávať svoju radosť a svoj pokoj. A svet nebude chápať, ako môžem byť v "takej situácii" tak pokojná. Pane vždy chcem žiť v Tvojom náručí. Vždy mi dávaj svoj Pokoj.
Odoslané 16.12.2012 20:24.
Keď mi je nanič objavuje sa v mojom živote otázka: Ježišu čo mám robiť?
A tu je odpoveď? - Jasaj, dcéra sionská ... Raduj sa a veseľ z plného srdca, dcéra jeruzalemská! Pán zrušil tvoj rozsudok, odvrátil tvojich nepriateľov. Kráľ Izraela, Pán, je s tebou, neboj sa nijakého zla!

Vďaka ti Ježiš za jasnú odpoveď, vykúpenie a tvoju blízkosť.
Odoslané 17.12.2012 21:04.
Plesajme a jasajme, lebo uprostred nás je svätý Boh!

Boh má pre nás slovo plné radosti. Chce mne i každému povedať:"Potešujem Ťa! Akoby mi týmto slovom hovoril :"Prijmi Božiu radosť. Prijmi ducha radosti." Akoby celú Cirkev Boh chcel naplniť radosťou, lebo to, čo sa deje je prepojené s celým nebom. Pán vykrikuje od radosti a z lásky nad nami. Hovorí každému z nás. "Ako dobre, že si! " túži po tom, aby sme zakúsili Jeho lásku. Hovorí nám také jednoduché slová..."Som medzi Vami."
Vychutnávam si to, čo mi dávaš, čo mi ponúkaš...Tvoju prítomnosť. ďakujem ti , Pane, že si medzi nami.
To mi stačí.
To je dôvodom mojej radosti.
Odoslané 18.12.2012 16:44.

O Zdieľaní sa

V tejto komunite sa zdieľame, nie s tým ako Boh prehovára k iným resp. k nám, ale ku MNE osobne, cez svoje Slovo, ktoré zaznieva v nedeľu, počas Bohoslužby slova. Podelenie sa s tým čo osobne vnímame ako Boží dotyk a s našou odpoveďou Bohu.

Nejde tu teda o bežnú diskusiu, v ktorej si vzájomne komentujeme a odpovedáme na svoje komentáre.

Na komentáre iných nereagujme priamo. Ak sa nám komentár páči/nepáči môžeme mu dať +, alebo -. Poprípade napísať autorovi ako odozvu privátnu správu.

 

Takto môžeme nechať viac zaznievať delenia a v nich odkrývať Božie srdce a Boží život.

Profil komunity

Život zo Slova

Popis:
Priestor pre zdieľanie z Božieho Slova z liturgických textov

Správcovia stránok
Martin Lojek
Jozef Greš

Aktivity

marca 10
Jozef Greš komentoval príspevok od autora Jozef Greš, blog Život zo Slova - ukončenie.
21:09
Janka Guričanová komentoval príspevok od autora Jozef Greš, blog Život zo Slova - ukončenie.
23:30
marca 9
Jozef Greš komentoval príspevok od autora Jozef Greš, blog Život zo Slova - ukončenie.
21:29
Štefan Hrbček komentoval príspevok od autora Jozef Greš, blog Život zo Slova - ukončenie.
9:27
Janka Guričanová komentoval príspevok od autora Jozef Greš, blog Život zo Slova - ukončenie.
0:02
Odoberať aktivity Život zo Slova. (Otvorí sa v novom okne)