DCM Maják

Description:
DCM Maják je centrom života mládeže banskobystrickej diecézy a miestom života komunity dobrovoľníkov spolu s kňazom. Spoločne vytvárajú príležitosť pre prijatie mladého človeka rôznej vekovej skupiny, ktorý sem môže kedykoľvek prísť. Pravidelne tu prebieha program zameraný na pastoračnú starostlivosť o mladých, ako aj uspokojenie potrieb mladých v oblasti záujmového vzdelávania svojimi formačnými, výchovnými, vzdelávacími, záujmovými, rekreačnými a športovými aktivitami. Cieľom DCM Maják je pomáhať mladému človeku plnohodnotne prežívať svoj život v láske a zodpovednosti voči sebe a iným v duchu kresťanských ideí. Dôraz sa kladie na výchovu k manželstvu a rodičovstvu, výchovu k tolerancii a úcte k človeku, ako aj na prevenciu nežiaducich sociálnych javov a environmentálnu výchovu.