« Back

Pomazanie chorých, požehnanie domov, modlitba pred a po sv. omši a pred spovedaním - liturg. text v skratke

Pomazanie chorých, požehnanie domov, modlitba pred a po sv. omši a pred spovedaním - liturg. text v skratke

Ak by ste chceli - ponúkam najmä kňazom - úplne jednoduchú pomôcku upravenú podľa posledných liturgických usmernení. Jedna môže poslúžiť pri roznášaní Eucharistie chorým a druhá pri požehnaní domov. Stačí si to upraviť a vytlačiť:) A tiež sú tu modlitby pred a po sv. omši, od Sv. Tomáša, a modlitba pred spovedaním.

Návšteva chorého

 

K:Pokoj tomuto domu a všetkým, čo v ňom bývajú.

K:Bratia a sestry, uznajme svoje hriechy, aby sme mohli mať účasť na posvätnom slávení...  Vyznávam...

ÚPLNÉ ODPUSTKY(Možné udeliť v nebezpečenstve smrti na tomto mieste – pri vysluhovaní viatika.)   

Ja na základe splnomocnenia, ktoré mám od apoštolskej stolice, udeľujem ti úplné odpustky a odpustenie všetkých hriechov v mene Otca i Syna + i Ducha Svätého./Amen/

Čítanie Božieho slova:

Kto je moje telo a pije moju krv. Má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj.(Jn 6, 54-55)         

alebo:

Vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde.(1Kor 11, 26)

K:Otče náš...         Hľa, Baránok Boží...

/Ak sa udeľuje VIATIKUM – hneď po prijímaní dodať: Sám Kristus Pán nech ťa chráni a vovedie do života večného.Amen./

 

Záverečná modlitba:

K: Modlime sa: Pane, svätý Otče, všemohúci Bože, s dôverou ťa prosíme, nech prijatie Najsvätejšieho tela nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ochraňuje a posilňuje tohto nášho brata (sestru), nech mu (jej) prinesie úľavu na tele i na duši a nech mu (jej) slúži na večnú spásu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

K:Požehnanie.

Ak je aj pomazanie chorých:

Pred úkonom kajúcnosti sa môže dodať ešte táto modlitbu:

K:Pane, Bože, ty si prostredníctvom apoštola Jakuba povedal: „Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví, a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu.“ Pane s dôverou ťa prosíme, buď s nami zhromaždenými v tvojom mene a nášho chorého brata M. (sestru) vo svojom milosrdenstve dobrotivo ochraňuj. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Litániové prosby(nasledujú po čítaní Božieho slova)

K:Bratia a sestry, modlitbou viery pokorne prosme Pána za nášho brata M. (sestru).

Pane skloň sa k nemu (k nej) vo svojom milosrdenstve a posilni ho (ju) svätým pomazaním...

Prosíme ťa, vyslyš nás.

Vysloboď ho (ju) z každého zla...

Uľav v chorobe všetkým chorým...

Pomáhaj všetkým, čo sa starajú o chorých a čo ich opatrujú...

Tomuto (tejto) chorému (chorej) na ktorého (na ktorú) v tvojom mene vkladáme ruky, milostivo udeľ život a spásu...

Požehnanie oleja v prípade potreby:

K:Pane, požehnaj + tento olej a tohto chorého, ktorého ním pomažeme, aby sa mu (jej) uľavilo.

Modlitba nad požehnaným olejom

K:Tento požehnaný olej je znakom Božej dobroty voči ľuďom. Patrí sa, aby sme sa teraz, keď ho berieme do rúk, poďakovali za tento Boží dar a velebili Boha.

K:Velebíme ťa, Bože, všemohúci Otec: ty si pre nás a pre našu spásu poslal na svet svojho Syna...

Velebíme ťa Bože

K:Velebíme ťa, Bože, jednorodený Syn: ty si sa stal pre nás človekom a liečiš naše choroby...

K:Velebíme ťa, Bože, Duch Svätý: ty nás ustavične posilňuješ v slabosti...

K:Bože, tvoj služobník (tvoja služobnica) bude vo viere pomazaný (á) týmto svätým olejom: prosíme ťa, nech nájde úľavu v bolestiach a posilu v slabostiach. Skrze Krista, nášho Pána

POMAZANIE

Skrze toto sväté pomazanie a pre svoje láskavé milosrdenstvo nech ti Pán pomáha milosťou Ducha Svätého./Amen/ A oslobodeného (oslobodenú) od hriechov nech ťa spasí a milostivo posilní. /Amen/

K:Modlime sa. Ježišu, náš Vykupiteľ, milosťou Ducha Svätého uzdrav tohto chorého (chorú) zahoj mu (jej) rany a odpusť hriechy, odvráť od neho (nej) všetky duševné i telesné bolesti a navráť mu (jej) plné zdravie tela i duše, aby sa mocou tvojho milosrdenstva uzdravený (á) opäť mohol (mohla) venovať svojim povinnostiam. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. /Amen/

K:Otče náš.. Hľa, Baránok Boží... Záverečná modlitba. Požehnanie.

 

 

 

Požehnanie domov

K: Pokoj tomuto domu a všetkým, čo v ňom bývajú.

„Keď sa za čias kráľa Herodesa v ju­dejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od vý­chodu. A hľa hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zba­dali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.“ (Mt 2, 1. 9-11)

K: S radosťou za dar Božieho Syna ve­lebme nášho Spasiteľa a prednesme mu svoje prosby:

1. Pane Ježišu, Boží Syn, ty si sa stal človekom, aby sme sa my mohli stať Božími deťmi, daj, aby sme boli dobré deti nášho dobrého Boha.

2. Pane Ježišu, ty si sa v nazaretskej rodi­ne vzmáhal v múdrosti a bol si v obľube u Boha i ľudí, daj, aby otcovia a matky boli prvými učiteľmi a svedkami viery pre svo­je deti.

3. Pane Ježišu, Kráľ pokoja, ty si nám pri­niesol svoj pokoj, daj, aby všetci, čo v tom­to dome bývajú, tešili sa zdraviu, pokoju a žili v láske a svornosti a boli ti za všet­ko vďační.

4. Pane Ježišu, priniesol si radostnú zvesť trpiacim a chudobným a uzdravoval si po­korných srdcom, chráň nás od prílišných starostí a otvor naše srdce pre trpiacich a núdznych.

5. Pane Ježišu, Život veriacich, ty si prijal Má­riu a Jozefa k sebe do nebeskej vlasti, prijmi aj zosnulých z našej rodiny (možno spome­núť aj mená) medzi svojich blažených v nebi.

K:A teraz sa spolu modlime, ako nás na­učil náš Pán: Otče náš, ...

K:Ako znamenie vzájomnej lásky, úcty a pokoja, dajme si znak pokoja.                     

Pokoj a bratská láska nech je medzi nami.

Modlitba požehnania:Všemohúci Bože a Otče, ty si nás v krste prijal za svoje deti a urobil si nás bratmi a sestrami tvojho Syna; posilňuj naše spoločenstvo s ním a daj, aby sme v našich rodinách žili vo svor­nosti a láske. Bože, ochraňuj tento dom pred zlom a hriechom, požehnávaj ho + i všetkých, čo v ňom bývajú, aby ti ako domáca cirkev prinášali duchov­né obete: zlato lásky, myrhu utrpenia a kadidlo modlitby. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Alebo:

Velebíme ťa, Bože, náš Otec, že dávaš bývať tejto rodine v tomto (novom) dome. Udeľ členom tejto rodiny hojnosť darov Ducha Svätého a milosť svojho požehnania, aby všetci, čo bývajú v tomto dome i tí, ktorí budú do tohto domu prichádzať, pocítili lásku a pokoj, ktoré pochádzajú od teba. Skrze Krista, nášho Pána.

K: Požehnanie.                                                                                  

   C + M + B  Christus Mansionem Benedicat      (Kristus nech po­žehná náš príbytok).

 

 

Príprava na svätú omšu

Všemohúci a večný Bože, pristupujem k sviatosti tvojho jednorodeného Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ako nečistý k prameňu milosrdenstva, nevidomý k svetlu večnej jasnosti, chudobný a biedny k Pánovi neba i zeme. Preto prosím tvoju bohatú a nesmiernu štedrosť, láskavo vylieč moje neduhy, obmy moju nečistotu, osvieť moju nevedomosť, obohať moju chudobu, zaodej moju nahotu, aby som mohol prijať anjelský chlieb, Kráľa kráľov, Pána nad vládcami, s takou úctivosťou a pokorou, s takou skrúšenosťou a nábožnosťou, s takou čistotou a vierou a s takým predsavzatím a úmyslom, žeby to bolo na spásu mojej duše. Pomôž mi prosím prijať nie len sviatosť Pánovho tela a krvi, ale aj jej milosť a silu. Láskavý Bože, daj, aby som tak požíval telo tvojho jednorodeného Syna, nášho Pána Ježiša Krista, ktoré prijal z Márie Panny, žeby som si zaslúžil začleniť sa do jeho tajomného tela a patriť k jeho údom. Najláskavejší Otče, daj aby som tvojho milovaného Syna, ktorého chcem prijať teraz na svojej životnej púti v zahalenej podobe, mohol raz vidieť z tváre do tváre. Lebo on s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

 

Formula úmyslu svätej omše

Chcem celebrovať svätú omšu a sviatostne pripraviť telo a krv nášho Pána Ježiša Krista, podľa obradov svätej rímskej Cirkvi, na slávu všemohúceho Boha a celej oslávenej Cirkvi, na úžitok sebe a všetkému putujúcemu Božiemu ľudu, za všetkých čo sa vo všeobecnosti alebo osobitne odporúčali do mojich modlitieb a za rozkvet svätej rímskej Cirkvi. Amen.

 

 

Poďakovanie po svätej omši

Ďakujem ti, svätý Pane, všemohúci Otče, večný Bože, že si mňa hriešnika, svojho nehodného služobníka, nie podľa mojich zásluh, ale jedine z dobrodenia tvojho milosrdenstva, láskavo nasýtil najdrahším telom a krvou svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista.

Vrúcne ťa prosím, nech toto sväté prijímanie nie je mi dôvodom na potrestanie,  ale spásnym príhovorom na odpustenie. Nech je mi pancierom viery a štítom dobrej vôle. Nech ma oslobodí od mojich chýb, nech zničí vo mne žiadostivosť a zmyselnosť, nech mi rozmnoží lásku a trpezlivosť, poníženosť a poslušnosť i všetky čnosti. Nech ma pevne chráni proti osídlam  všetkých nepriateľov, viditeľných i neviditeľných, nech dokonale utíši moje telesné i duševné hnutia. Nech ma mocne pripúta k tebe, k jedinému a pravému Bohu a nech mi pomáha šťastlivo zakončiť môj život.

Bože, prosím ťa, láskavo uveď mňa, hriešnika, na tú neopísateľnú hostinu, pri ktorej ty sám so svojím Synom a Duchom Svätým pre svojich svätých si pravým svetlom, úplným uspokojením, večnou radosťou, zvrchovanou slasťou a dokonalou blaženosťou. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

Modlitba kňaza pred spovedaním

Pane Bože, daj mi svätú múdrosť, ktorá stojí pri tvojom tróne, aby som dokázal tvoj ľud súdiť spravodlivo a tvojich maličkých neutláčal. Dopraj mi tak používať kľúče nebeského kráľovstva, aby som neotvoril nikomu pred kým mám zavrieť. Kiež je môj úmysel čistý, moja horlivosť opravdivá, moja láska trpezlivá, moja práca nech prinesie ovocie. Nech som mierny,  ale bez slabosti, nech som prísny, ale bez strohosti. Chudobným nech nepohŕdam, bohatému nech nelichotím.  Vlej mi lásku, aby som vedel hriešnikov privábiť, daj mi múdrosť, keď sa budem pýtať, skúsenosť, keď budem poučovať. Udeľ mi horlivosť, aby som duše z hriechu vyviedol, starostlivosť, aby som ich utvrdil v dobrom, obratnosť, aby som ich priviedol na lepšiu cestu. Pomôž mi, aby som zrelo odpovedal, pochybnostiam rozumel, nad ťažkosťami zvíťazil, zbytočné reči nemiloval, do hriešnych sa nezaplietol. Kiež iných spasím, ale sám seba pritom nezatratím. Amen.

Comments
sign-in-to-add-comment
Veľa ľudí ani netuší, aký význam majú tie slová, ktoré sa píšu na hornú veraj dverí: C + M + B Christus Mansionem Benedicat -- Kristus nech po­žehná náš príbytok
Posted on 4/19/13 4:40 AM.
To mas pravdu Stefan, aj ja som si dlho myslel, ze su to mena troch kralov - a toto je len taka minipomocka - ked si to upravis do spravnych rozmerov a zalejes do folie - pomoze to.emoticon
Posted on 4/19/13 9:17 AM in reply to Štefan Hrbček.