Blog

« Back

Nie je čas mlčať...

Nie je čas mlčať...

Na Slovensku sa 7. februára 2015 uskutoční referendum o tom, aký charakter manželstva a rodiny chceme mať v našej krajine. V našej ústave sa uvádza, že referendum slúži pri rozhodovaní o dôležitých otázkach verejného záujmu. Toto ľudové hlasovanie iniciované petíciou s podpismi vyše 400 tis. občanov je veľmi vážne, lebo ovplyvní smerovanie Slovenska na dlhé roky dopredu viac než ktorékoľvek parlamentné alebo iné voľby.

To, ako vidíme identitu i poslanie manželstva a rodiny v spoločnosti má totiž široký dosah a premieta sa do mnohých oblastí našich životov: do zákonov v rôznych oblastiach, do spôsobu výchovy a vzdelávania, do usporiadania vzťahov v spoločnosti, do kultúry a umenia... A napokon aj do toho ako nazeráme na Boha.

Dôvodom pre februárové referendum sú hluční podporovatelia homosexuálnych zväzkov, ktorí verejne i nenápadne za podpory finančných prostriedkov EÚ ako aj mnohých médií presadzujú svoje požiadavky o charaktere Slovenska. Naposledy sa to stalo teraz v decembri, kedy napriek protestom a pripomienkam širokej verejnosti do vlády SR prišla Celoštátna stratégia ľudských práv, ktorá chce presadiť registrované partnerstvá homosexuálov. Títo odporcovia referenda veľmi dobre vedia, že manželstvo a rodina nie sú len súkromná vec. Inak by im stačilo, aby homosexuálne páry žili svoje súkromné životy v tom právnom rámci, ako je to u nás doteraz. Oni vedia, že ak sa zmení charakter manželstva, zmení sa celá spoločnosť. A hoci nikto na Slovensku nie je pre svoju sexuálnu orientáciu diskriminovaný, chcú dosiahnuť to, čo im vyšlo už v 14 európskych krajinách. Ich spôsob presadzovania požiadaviek je jednoduchý: od výzvy, aby sa tolerovali sexuálne menšiny a ich správanie, idú ďalej k tomu, že vznášajú požiadavky postaviť homosexuálne zväzky na roveň manželstvu. Až sa napokon prijímajú zákony, ktoré majú umlčať každého, kto je proti takýmto zväzkom. Výsledok ich snaženia je ten, že v krajinách, kde občianske zákony presadili registrované partnerstvá gejov, alebo povýšili homosexuálne zväzky na úroveň manželstva, došlo automaticky alebo na základe rozhodnutí aktivistických súdov k adopciám detí do takýchto „rodín“, alebo k tomu, že sa z počatia detí stáva nechutný obchod. Tí, ktorí sa proti týmto zákonom vyslovia, sú v mene "tolerancie" obviňovaní z nenávisti, homofóbie, či nespravodlivo pokutovaní alebo väznení. Mnohé cirkevné a súkromné organizácie, ktoré poskytovali sociálne služby napr. pri adopciách detí boli zlikvidované alebo pokutované, ak nesprostredkovali adopciu detí aj do týchto homosexuálnych zväzkov. V týchto európskych krajinách prijímajú deti neraz už v materských školách sexuálnu výchovu, ktorú niektorí nazývajú skôr sexuálnymi tréningami. Rodičia, ktorí sú prví zodpovední za výchovu svojich deti a ktorí toto odmietajú, sú tiež pokutovaní alebo väznení. Mnohí ľudia v týchto krajinách si uvedomili, že veci zašli príliš ďaleko, ale už je neskoro. Zrazu sa precitli akoby v úplne inej krajine, kde je obmedzovaná ich sloboda v mene „tolerancie“. Cesta späť z takéhoto stavu je veľmi zložitá. Môžeme to vidieť na príklade Francúzska, kde ani miliónové demonštrácie za manželstvá a rodinu, nie sú schopné zmeniť prohomosexuálne zákony a postoje politikov. Preto je na Slovensku múdre pripraviť sa vopred na takúto situáciu a prostredníctvom referenda zaviazať poslancov parlamentu, aby zakotvili do najvyššieho zákona nášho štátu to, aký charakter manželstva a rodiny, chce mať väčšina jeho občanov a nie menšinové skupiny.
Žijeme vo svete plnom paradoxov a jedným z nich je ten, že v dnešnej dobe najviac túžia po manželstve homosexuáli. Aj keď je to nadsádzka, svedčí to o tom, že niektorí ľudia okolo nás stratili vedomie, kým sú v Bohu, ktorý stvoril človeka na svoj obraz ako muža a ženy. Strata vlastnej identity vedúca k falošnému uctievaniu seba namiesto Boha je totiž jedným z hlavných koreňov homosexuálneho správania (porov. Rim 1,23-28). Zástancovia homosexuálnych manželstiev totiž neberú vážne ľudské telo s prirodzenými rozdielmi medzi mužom a ženou, ktoré vedú k ich vzájomnému dopĺňaniu sa. Tieto rozdiely sú vpísané do každej ľudskej bunky muža i ženy, do ich pohlavnej rozdielnosti, do duševného prežívania a spôsobu myslenia. Pre nich je manželstvo iba duševný stav, niečo psychologické, citové a nezáleží pri ňom aj na pravde našej telesnosti. Potom môžeme o „manželstve“ hovoriť ako spolužití dvoch mužov, dvoch žien alebo o troch mužoch, alebo o troch ženách a mužovi, či o akomkoľvek inom mixe. Chceme nastúpiť na takúto cestu?
Prežívame vianočný čas, kedy si hlbšie uvedomujeme pravdu, že Boh k nám prišiel v ľudskom tele, aby nás vykúpil (aj tých, ktorí majú homosexuálne sklony). Ale nielen to - on nám prišiel ukázať aj cestu. Prišiel a narodil sa ako jeden z nás do ľudskej rodiny, v ktorej vyrastal, prijímal starostlivosť a výchovu otca a matky.
V Knihe Kazateľ sa píše: Je čas mlčať a je čas hovoriť. Skúsme sa počas tohto vianočného obdobia mlčky zastaviť pri Ježišových jasliach a rozmýšľať nad tým, čo nám Boh chce povedať tým, že sa narodil ako človek do manželstva a rodiny Jozefa a Márie z Nazareta, aby sme vedeli jasne prehovoriť 7. februára. Nedajme sa umlčať ani zosmiešňovaním tejto hlučnej menšiny, ani ignoráciou médií, ani volaním po falošnom súcite, keď nás budú vyzývať k falošnej tolerantnosti, či k rešpektovaniu „ľudských práv“, ktoré nimi nikdy neboli a nebudú.
V tomto referende bude rozhodovať každý hlas, lebo pre jeho platnosť je potrebná účasť nadpolovičnej väčšiny voličov. Jedinou zbraňou odporcov referenda je nás umlčať a znechutiť, aby na referendum neprišlo dostatok občanov. Médiá zväčša nebudú nápomocné pri pozitívnom zviditeľňovaní referenda a už teraz vo veľkom manipulujú verejnú mienku. Preto výsledok referenda bude záležať od iniciatívy každého z nás, ako dokážeme osloviť a motivovať svojich príbuzných a známych, aby sa na ňom zúčastnili. Podľa prieskumu verejnej mienky absolútna väčšina občanov Slovenska je za ochranu a zachovanie hodnôt manželstva a rodiny, o ktoré sa usiluje aj toto referendum. S týmito hodnotami sa stotožňujú nielen kresťania, ale aj ľudia iných vierovyznaní a bez vyznania.

Príďte aj vy postaviť sa verejne za tieto hodnoty, lebo teraz nie je čas mlčať, ale prehovoriť svojím hlasom trikrát áno pri referende na ochranu manželstva a rodiny.