« Back

Pápež František pri Regina Caeli: Láska spočíva v ochrane ľudského života

Pápež František pri Regina Caeli: Láska spočíva v ochrane ľudského života

Pri poludňajšej mariánskej modlitbe v dnešnú 6. veľkonočnú nedeľu sa Svätý Otec zameral na tému Ježišovho prikázania vzájomnej lásky. Pripomenul, že láska a starostlivosť je povinnosťou voči ľudskému životu od počatia až po prirodzenú smrť. Rovnako voči chorým v terminálnom štádiu, ako aj voči ešte nenarodeným.
Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Vo svojom príhovore k asi 40 tisíc veriacim na Námestí sv. Petra pápež František zdôraznil, že láska k blížnemu sa nesmie obmedziť len na výnimočné momenty, ale musí byť stálou súčasťou života.

Láska spočíva v ochrane ľudského života
„Táto láska k druhým sa nemôže obmedzovať len na výnimočné momenty, ale má sa v našom bytí prejavovať neustále. Práve preto sme povolaní napríklad starať sa o starých ľudí s láskou ako o vzácny poklad, aj keď to spôsobuje ekonomické problémy a isté nepohodlie, no máme povinnosť sa o nich postarať. Práve preto máme venovať chorým, i keby boli v terminálnom štádiu, všetku možnú starostlivosť. Práve preto majú byť ešte nenarodené deti vždy vítané. Práve preto rozhodne musíme život vždy chrániť a milovať, od počatia až po jeho prirodzený skon. V tomto spočíva láska.“
Pokoj pre Stredoafrickú republiku
Po spoločnej modlitbe veľkonočnej antifóny Raduj sa, nebies Kráľovná a udelení apoštolského požehnania Svätý Otec osobitne vyprosoval pokoj pre Stredoafrickú republiku, kde násilnosti v uplynulom týždni zanechali viacero obetí na životoch, medzi ktorými je aj katolícky kňaz.

Medzi skupinami pútnikov pápež František menovite pozdravil aj slovenských študentov z Vrbového. Okrem vyše 50-člennej skupiny z Gymnázia Jána Baltazára Magina vo Vrbovom boli prítomní aj veriaci z oravských obcí Lokca a Krušetnica.
Na bohato zaplnenom Námestí sv. Petra pozdravil osobitne členov Neokatechumenátnej cesty z celého sveta, ktorým podobne ako včera pri stretnutí na rímskom Tor Vergata aj dnes verejne poďakoval za ich dielo evanjelizácie.
Svätý Otec pozdravil aj nováčikov Švajčiarskej gardy, ktorí budú dnes večer skladať prísahu a prišli na poludňajšiu modlitbu aj so svojimi rodinami a priateľmi. Oslovil aj prítomných reprezentantov združenia Meter, ktoré sa venuje ochrane detí pred zneužívaním cez internet a boju proti pedopornografii.
Pripomenul tiež duchovný vzor novej blahoslavenej Clary Fey, ktorá bola včera blahorečená v nemeckom Aachene. Svoj život zasvätila službe Kristovi starostlivosťou o deti vyrastajúce v biednych pomeroch a s týmto cieľom založila v polovici 19. storočia kongregáciu Sestier chudobného Ježiška.

zdroj:https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/

Pre MK Rastislav Mečiar