« Back

Avšak, jedného dňa ... uvidíte celý Raj!

Avšak, jedného dňa ... uvidíte celý Raj!

Modlite sa, modlite sa, modlite sa, detičky moje, lebo iba prostredníctvom modlitby sa, každý deň, stále viac zamilujete do Môjho Syna Ježiša, a mnohí sú tí, ktorí už zakúšajú malú radosť Raja na tejto Zemi!

Máriini pútnici - I pellegrini di Maria.

Posolstvo pre ľudstvo, ktoré dala Panna Mária Lellovi. 07/07/18.

Drahé detičky moje, aj dnes som medzi Vami, aby som Vám ukázala pravý chodník pokoja. Vedzte, deti moje, že na stretnutie Kráľa pokoja, treba sa rozhodnúť kráčať po tých stopách, ktoré On vyznačil pre Vás; treba sa obliecť do nových stvorení, a na oblečenie sa do nových stvorení, treba zmeniť život!

Ja, ako matka, Vás každý deň živím Jeho Slovom, aby ste sa stali soľou Zeme. Mnohí z Vás boli povolaní, cez môj príchod na Zem, žiť, a, aby som Vám pomohla žiť, Lásku Boha; a Vy, detičky Moje, ktoré ste boli povolané na túto cestu, povzbudzujem Vás dívať sa do hĺbky Vášho srdca, aby ste napredovali po chodníku, ktorý Vám Boh už dávno ukazuje.

Preto Vás povzbudzujem žiť tento čas milosti, ktorý Vám, Môj Syn, dáva. Je čas byť Mojimi svedkami, prostredníctvom milostí, ktoré dostávate; a Vy, ktorí ste zakúsili Svoj pokoj, Svoje odpustenie, Svoju nehu, Svoju lásku, dnes ste volaní svedčiť o divoch, ktoré, Môj Syn, koná, každý deň, na každom z Vás; preto, deti moje, treba darovať to, čo ste dostali. Nedovoľte, detičky moje, aby ste zaspali!

Modlite sa, modlite sa, modlite sa, detičky Moje, lebo, iba prostredníctvom modlitby, každý deň sa, stále viac, zamilujete do Môjho Syna Ježiša, a, je veľa tých, ktorí už zakúšajú, malú radosť Raja, na tejto Zemi!

Detičky moje, obraciam sa na každého z Vás: zanechajte hriech a žiadajte pravú lásku, ktorá nikdy nekončí; kde sa všetko premení a všetko zostane pre večnosť! Iba tak sa budete môcť volať Mojími Apoštolmi.

Povzbudzujem Vás, deti Moje, aby ste sa vrátili k tej radosti a k tomu úsmevu, ktorý ste mali, kedysi dávno, keď ste stretli Kráľa Pokoja; lebo mnohí už nedokážu odpustiť, z dôvodu mnohých zranení, ktoré máte v srdci.

Detičky Moje, ako matka, prichádzam, aby som Vám darovala všetku tú lásku, ktorú môže darovať iba matka; a viem, že mnohí z Vás, majú tú túžbu ma stretnúť a vidieť. Avšak, jedného dňa, detičky Moje, neuvidíte iba Mňa, ale uvidíte celý Raj!

Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem Vám , že ste odpovedali na moje volanie!

[z talianského originálu preložil D.R.]

https://www.incamminoconmaria.it/2018/07/07/posolstvo-pre-ludstvo-dane-pannou-mariou-lellovi-07-07-18/?lang=sk