« Back

Storia - Oľga Staňová

Storia - Oľga Staňová

Príbeh - Oľga Staňová Storia Oľga Staňová

Toto je najväčšia realita môjho života: existuje Boh a existuje diabol! Naozaj som stretla „ živého“ diabla a živého Boha. Ale až stretnutie živého Boha – 17.5.1998, zmenilo môj život natoľko, že od tohto stretnutia som si začala počítať vek. Takže 17.5.2011 som mala 13 rokov /mám 53/.

Ecco la realtà più grande della mia vita: esiste Dio ed esiste il demonio. Veramente ho incontrato il demonio “vivo” e anche Dio vivo. Ma soltanto l’incontro con Dio vivo - 17.05.1998 - ha cambiato la mia vita al punto che a partire dalla data di quel incontro ho iniziato a contare la mia età. Quindi il 17.05.2011 avevo 13 anni (in realtà ho 53 anni).

Môj príbeh sa začína odvíjať od mojich piatich rokov, keď si ma babka ľudová liečiteľka, vybrala za budúcu nasledovníčku v jej liečiteľských schopnostiach. Táto „schopnosť liečiť“ sa u nás dedila z pokolenia napokolenie asi 3OO rokov – je to dedičná biela mágia.

La mia storia inizia all’età di cinque anni, quando mia nonna - una guaritrice popolare - mi ha scelto come continuatore delle sue capacità guaritrici. Questa “capacità di guarire” a casa mia si ereditava dagenerazione a generazione per circa 300 anni - si tratta di magia bianca che si eredita.

V tomto období sa okolo mňa začali diať „čudné veci“, nad postieľkou som mala zavesený drevený kríž, ktorý na mňa v noci padol. Zobudila som sa s veľkým strachom a vždy nado mnou stála babka. Vnímala som, ako sa so mnou pohybuje posteľ, mávala som nočné mory. Najsilnejšie bolo, keď som bola raz v noci „prenesená“ na nejaké stretnutie. Bolo tam veľa ľudí, každý niečo rozprával a ja som vedela, že sa ide prijímať nová členka /bosorka/ ich klubu a že som to práve ja.

Potom nasledovalo v mojom živote relatívne pokojné obdobie. Dospela som, vydala som sa, odsťahovala som sa z rodičovského domu, narodili sa mi dve dcéry.

In quel periodo mi accadevano “delle cose strane”, sopra il mio lettino era appesa una croce di legno, la quale, di notte, mi è caduta addosso. Mi sono svegliata con paura e mia nonna era sempre lì presente. Sentivo, come il mio lettino si stava muovendo, avevo degli incubi. Ebbi una forte esperienza. Una volta, di notte, fui “trasportata” a partecipare a un incontro. V’erapresente tanta gente, ciascuno stava dicendo qualcosa e io vedevo, che stavano per accogliere un nuovo membro (strega) del loro circolo e che quel nuovo membro sarei io.

In seguito nella mia vita ci fu un periodo relativamente tranquillo. Sono diventata adulta, mi sono sposata, mi sono trasferita in una nuova casa, ho avuto due figlie.

Až jedného pekného dňa sa mi ozvala babka – vraj už je tu ten čas! Čas zdediť liečiteľské schopnosti. Zatvorila sa so mnou v izbe a začala ma zaúčať do tajov bielej mágie.

Un bel giorno si fece sentire mia nonna - è arrivato il momento, disse. Il momento di ereditare il potere di

guarire. Si è chiusa con me in camera e cominciò ad insegnarmi segreti della magia bianca.

Naučila ma pripravovať si rituálne predmety. Musela som si dobre zapamätať 10 viet v ktorých bola „sila“. Naučiť sa všetky obrady s tým spojené. Niečo sa muselo vykonávať pred východom slnka, niečo po západe slnka. Hlavne som sa nikdy nesmela pomýliť, inak by som tú chorobu, ktorú liečim, dostalaja.

Keď som to už všetko dobre ovládala, povedala mi babka: teraz to už „funguje“ u teba, ja už nemám moc. Ty to raz povieš svojmu nástupcovi a potom moc stratíš.

Mi ha insegnato a preparare gli oggetti per riti. Dovetti imparare bene a memoria 10 frasi che contenevano “il potere”. Imparare tutti i riti necessari. Qualcosa dovevo fare prima dell’alba, qualcos’altro dopo il tramonto. Sopratutto non dovevo sbagliare mai, altrimenti, la malattia che stavo curando, sarebbe passata su di me.

Dopo aver imparato a fare bene tutti questi riti, la nonna mi disse: ora tutto “funziona” in te, io ho perso il potere. Un giorno tu lo dirai al tuo successore e poi anche tu perderai il potere.

Liečila som hlavne vredy, nádory, kožné problémy. Všetko do 3 dní so 100% ručením, že liečená choroba sa už nikdy nevráti.
(keďže je to liečenie s mocou diabla a di
abol nerobí dobré veci – choroba sa presunula na iný orgán a na psychiku)

Curavo soprattutto ulcere, tumori, problemi dermatologici. Tutto entro 3 giorni con garanzia di 100% che la malattia non sarebbe tornata mai più.

(Siccome si tratta di cure con il potere di diavolo e diavolo non fa del bene - malattia si spostava su un altro organo e sulla psiche)

Po nejakom čase sa ale v mojom živote opäť začali diať „čudné veci“. V noci som sa začala zobúdzať na hlas, ktorý mi nástojčivo kládol jedinú otázku: "Načo žiješ?" A ja som mu nevedela odpovedať, nevedela som nájsť jediný dôvod prečo žijem. V tej chvíli sa ma zmocnila úplná beznádej, zúfalstvo, nezmyselnosť ľudského bytia. Ráno sa všetko skončilo a ja som si neustále pripomínala, že sa oplatí žiť, že som šťastne vydatá, mám dobrého manžela, dobré zdravé deti, dom, peniaze, liečiteľské schopnosti, ktoré nemá každý človek, proste super život a tak by som mala byť šťastná. Ale každú noc som znovu počúvala ten hlas a jeho nástojčivé "načo žiješ?" Budila som v noci manžela a vystrašene som sa ho pýtala tú istú otázku – načo žijem?

Qualche tempo dopo nella mia vita, di nuovo, iniziarono ad accadere “delle cose strane”. Di notte mi svegliavo sentendo la voce che insistentemente mi faceva questa domanda: “Perché vivi?” Ed io non sapevo rispondere, non riuscivo trovare unico motivo per dire perché vivo. In quel istante mi ha colta la sensazione di essere senza speranza, la disperazione, il non senso dell’esistenza umana. La mattina finiva tutto ed io incessantemente mi ripetevo che vale la pena di vivere, che sono felicemente sposta, che ho un bravo marito, bravi sani figli, una casa, soldi, capacità di guarire le quali hanno solo pochi, insomma una vita fantastica e quindi dovrei essere felice. Ma tutte le notti, di nuovo, ascoltavo quella voce e il suo insistente “perché vivi?” Di notte svegliavo mio marito e, impaurita, gli chiedevo - perché vivo?

Jasné, že má v tej chvíli nevedel pochopiť. A tak som v tom bola len a len sama. Ten hlas by ma bol dohnal až k samovražde, taká nezmyselnosť všetkého sa ma vtedy zmocňovala.

E’ovvio che in quel momento non riusciva a capirmi. E così ero rimasta sola e sempre sola. Quella voce mi avrebbe portato al suicidio, fino a quel punto mi pesava il non senso di tutto.

Ale pevne verím, že Boh mal so mnou už vtedy svoj plán. Stretla som kresťanov, ktorí brali svoju vieru naozaj vážne a začali mi hovoriť o Otcovej láske, o Kristovej moci, o úžasnom Duchu Svätom a o tom, že tieto liečiteľské schopnosti určite nemám od Boha – aj keď ľuďom pomáham a že nech to všetko odovzdám Kristovi, lebo iba On má moc oslobodiť ma od týchto problémov. Už som nemala čo stratiť, a tak som sa chytila tohtoKrista.

Ma credo fermamente che Dio, già da allora, aveva un suo piano con me. Ho conosciuto dei cristiani quali prendevano la loro fede sul serio ed hanno cominciato a parlarmi del amore di Padre, del potere di Cristo, di meraviglioso Spirito Santo e che il mio potere di guarire non proviene da Dio - e, anche se sto aiutando la gente, sarà meglio consegnare tutto questo a Cristo perché soltanto lui ha il potere di liberarmi da questi miei problemi. Non avevo più nulla da perdere e così mi aggrappai a Cristo.

Bolo to na jednom duchovnom cvičení – kurz Filip – 17.5.1998. Najprv som v spovedi vyznala všetky svoje hriechy, zriekla sa svojich schopností liečiť, zriekla som sa každej spolupráce s diablom a prijala som

Ježiša Krista za svojho Spasiteľa a Pána. A potom sa to stalo!!!

Mi trovavo in un ritiro spirituale - corso Filippo - 17.05.1998. Prima di tutto, in confessione confessai al sacerdote tutti miei peccati, rinunciai al mio potere di guarire, rinunciai a ogni forma di collaborazione con il demonio e accettai Gesù Cristo come mio Salvatore e Signore. E allora accadde l’inaspettato!!!

Po mojej pravici som uvidela stáť Ježiša – so zvláštnym pokojom, ktorý z neho vyžaroval. Po mojej ľavici som uvidela stáť diabla. Uvedomila som si dôležitosť toho, čo som práve urobila, to ako Boh rešpektuje našu slobodnú vôľu, naše slobodné rozhodnutia. Precítila som, aké to je byť plný Kristovej moci, nebáť sa diabla, ak sme s Ním. Zaplavila má neopísateľná radosť a veľmi som sa začala smiať. Prudko som sa otočila k diablovi a kričala som: "Ty si ma chcel dostať? Ty si ma chcel dostať?"
Diabol sa začal meniť na nejakú zvláštnu hmlu a odchádzal. Už nemal na mňa nárok. Už som patrila Kristovi! A začala sa nová etapa môjho života. Naozajstné dobrodružstvo s Bohom. Veľmi som si zamilovala Ducha Svätého, začala som čítať Bibliu, trávila som hodiny v rozhovore so svojím Bohom. Pochopila som význam Ducha Svätého v našich životoch – to, že nám bol daný ako učiteľ, tešiteľ, radca. Jednoducho som bola v škole Ducha Svätého.

Al mio fianco destro vidi stare in piedi Gesù - emanava una pace molto particolare. Alla mia sinistra vidi stare in piedi il diavolo. Mi resi conto dell’importanza di quello che feci in quell’istante, come Dio rispetta la nostra libera volontà, la nostra libera decisione. Sperimentai, che cosa vuol dire essere pieni

del potere di Cristo, non temere il diavolo, quando siamo con lui. Mi riempì una gioia indescrivibile e mi misi a ridere. Di scatto mi voltai verso il diavolo e gridai : “ Tu, mi volevi ingannare? Tu, mi volevi ingannare?”
Il diavolo cominciava a diventare una specie di nebbia e se ne andava. Non aveva più il diritto su di me. Appartenevo a Cristo! E cominciai una nuova tappa della mia vita. Una vera avventura con Dio. Mi innamorai di Spirito Santo, cominciai a leggere la Bibbia, passavo delle ore nel colloquio con mio Dio. Compresi l’importanza dello Spirito Santo nelle nostre vite - il fatto che ci è stato dato come maestro, consolatore, consigliere. Insomma, mi trovavo alla scuola dello Spirito Santo.

Tak ako som bola v službe diabla, jasne som pochopila, že prišiel čas slúžiť Bohu.

Così come ero stata al servizio del diavolo, ora capii che è arrivato il tempo a servire Dio.

Duch Svätý mi stále pripomínal slová z Jeremiáša, o prorokovi, o tom že pôjdem všade, kde ma pošle, poviem všetko čo mi povie. Pochopila som význam proroka dnešných dní – to, že prorok je priateľ Ježiša, miluje Ježiša, je hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi!

Zvestuje len jeho slová, jeho slávu, jeho moc. A tak už 13 rokov ma Duch Svätý posiela tam, kde chce, aby som bola a vydávala svedectvo o tom, že Bohu je naozaj všetko možné, že je stále ten istý – včera – dnes – naveky, že je naozaj živý Boh. Zvlášť po mojich okultných skúsenostiach mi záležalo na tom, aby ľudia spoznali pravdu o liečiteľoch, vešticiach, ...., aby sa vedelizorientovať v duchovnom svete a každé duchovno posudzovali duchovným zrakom. Nie všetko, čo vyzerá ako dobré napr. liečiteľstvo, veštenie, homeopatia, Silvová metóda, Reiky,

východné liečiteľstvo... naozaj dobré je. Aby sme sa všetci naučili rozlišovať, ktoré zážitky napr. zážitky z klinickej smrti, skúsenosti napr. kontakty s UFO a praktiky napr. liečiteľstvo sú od Ducha Svätého a ktoré od zlého. Naozaj nie všetko čo sa leskne je zlato.

Lo Spirito Santo mi ricordava le parole di Geremia, del profeta, che andrò ovunque mi manderà, che dirò tutto quello che mi farà dire. Compresi il significato di profeta di questi giorni - che il profeta è amico di Gesù, ama Gesù, è la voce che grida nel deserto: Preparate la via al Signore!

Annuncia soltanto le sue parole, la sua gloria, il suo potere. E così, oramai da 13 anni, lo Spirito Santo mi manda dove vuole, affinché io possa essere e possa testimoniare che Dio è veramente ogni cosa, che è sempre lo stesso - ieri - oggi - e sempre, che è veramente un Dio vivo. Soprattutto , dopo le mieesperienze con l’occulto, per me era importante far conoscere alla gente la verità sui guaritori, sui chiaroveggenti, .... Per saper orientarsi nel mondo spirituale e ogni cosa spirituale sapessero valutare con uno sguardo spirituale. Non tutto quello che sembra il bene per esempio il potere di guarire, chiaroveggenza, omeopatia, metodo di Silvo, Reiki, metodiorientali di guarigione ... è veramente buono. Affinché tutti imparino a discernere, quali esperienza per esempio esperienze di morte clinica, esperienze come contatti con gli UFO e prassi come il potere di guarire vengono dallo Spirito Santo e quali vengono dal maligno. Veramente, non tutto quello che brilla è oro.

Zaujímavé je, že keď som slúžila diablovi cez bielu máginevidela som ho. V rôznych podobách sa mi začal ukazovať až potom, keď som sa ho zriekla.

Chcel má zastaviť, dostať späť. Ale zakaždým mu stačilo dať príkaz v mene Ježiša a musel odísť. Diabol je naozaj veľký klamár, podvodník a určite nejedná férovo. On zničí aj svojich „spolupracovníkov“. Jeho odmena je – peklo.

Takže najúžasnejšie zistenie môjho života je: Je Boh a je diabol. Diabol ale nie je protiklad Boha. Diabol je len padlý anjel. Boh je väčší, je najväčší !!! Kristus nás oslobodil od hriechu, od smrti a od diabla! A svojmu ľudu dal veľkú moc v boji proti zlému! Diablova moc rastie s našim strachom a nevedomosťou, ak si nevieme uvedomiť kým sme v Kristovi, aknevstupujeme do Kristovej moci.

E’ curioso: finché servivo il diavolo con la magia bianca, non lo vedevo. Ha cominciato a manifestarsi nelle varie forme solo dopo quando avevo rinunciato a lui.

Mi voleva fermare, farmi tornare dietro. Ma tutte le volte era sufficiente dargli un ordine nel nome di Gesù e lui dovette andarsene. Il Diavolo è davvero un grande bugiardo, ingannatore e certamente non agisce onestamente. Luidistruggerà anche i suoi “collaboratori”. La sua ricompensa è l’inferno.

Quindi, la scoperta più grande della mia vita è: Dio esiste e che il diavolo esiste. Il diavolo non è l’opposto di Dio. Il diavolo è soltanto un angelo caduto. Dio è più grande, è il più grande!!!

(Dio non è soltanto il più grande = È l'UNICO ! Se il diavolo è un angelo decaduto...ancor prima è una creatura, non il CREATORE! Di Dio ce n'è UNO SOLI !!!)

Cristo ci ha liberati dal peccato, dalla morte e dal diavolo! E al suo popolo ha dato un grande potere nella lotta contro il