Web Content Display

PROFIL  PO – Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lomnička

Podľa § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z.z. rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, právnické osoby a fyzické osoby, ktorým sa poskytujú verejné prostriedky, zodpovedajú za hospodárenie s nimi a sú povinné pri ich používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia. Tieto zásady teda musia rešpektovať aj všetky aktivity osoby pri nakladaní s prostriedkami dotácie, teda aj v postupoch verejného obstarávania, pretože na príjemcu dotácie sa vzťahujú povinnosti zákona o verejnom obstarávaní, aj v prípadoch keď nie je verejným obstarávateľom, alebo obstarávateľom. Uvedená povinnosť dodržiavať postupy podľa zákona o verejnom obstarávaní je navyše zmluvne upravená pre každého príjemcu dotácie v súlade s § 8a ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. ako záväzná a sankcionovateľná podmienka realizácie zmluvy.

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Kongregácia školských sestier sv. Františka, na webovom sídle svoj  „Profil",  v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov. Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

V zmysle ustanovení Zákona sú:

-          zákazky nadlimitné,

-          zákazky podlimitné,

-          zákazky s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky,

pričom finančné limity sú definované v § 4 Zákona.

Identifikačné údaje PO:

Oficiálny názov:

 

Rímskokatolícka cirkev,  farnosť Lomnička

 

Adresa:

065 03 Lomnička č. 31 (k 1.12.2016 je adresa lomnička 17)

 

 IČO:

31999522

 

 DIČ:

2021941460

 

 Banka:

VÚB a.s.

 

Tel.

Tel. : 052/4391158

 

Web:                     

http://www.mojakomunita.sk/web/farnost-lomnicka/home

 

 
       

 

Štatutárny zástupca: Mgr. Ján Záhradník (od 8.9.2015 je štatutárnym zástupcom Štefan Hrbček)

                                     Správca farnosti

 Telefón :  0908579465

 E-mail:    zahradnik23@gmail.com

 

Zadávanie zákazky podľa  § 9 ods. 9,  Zákona o verejnom obstarávaní v rovnakej alebo vyššej predpokladanej hodnoty ako 1000 eur

§ 9 ods. 9

Ak ide o zákazku na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3, verejný obstarávateľ je povinný pri jej zadávaní dodržať povinnosti podľa odsekov 3 až 5 a zabezpečiť, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. Ak je predpokladaná hodnota zákazky podľa prvej vety rovnaká alebo vyššia než 1 000 eur, je verejný obstarávateľ povinný v profile zverejniť zadávanie takejto zákazky najmenej tri pracovné dni pred jej zadaním; ak je verejný obstarávateľ v časovej tiesni z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, zverejní jej zadanie najneskôr v deň jej zadania.

 

Dátum

 

Názov

 

Predpokladaná hodnota v €

10.1.2014

 

Nákup fasádneho lešenia                                       

1 800,00

10.1 2014

 

Nákup výklopnej závesnej vlečky na traktor VHV

4 500,00

10.1.2014

Kombi kladivo

880,00

10.1.1.2014

Aku skrutkovač

260,00

20.6.2014

Letné tabory pre deti a mládež Lomničky - Ubytovanie pre 50 účastníkov,  termín - 28.7. - 1.8. a 18.8. - 22.8.2014

2700,00

22.8.2014

Materiál na tvorivé dielne nákup

4000,00

 

 

 

 

 

 

 

Štvrťročná súhrná správa o zaákazkach v zmysle §9 ods. 9),  Zákona o verejnom obstarávaní

Za 1. Štvrťrok 2014

 

Názov zákazky

Dodávateľ

Hodnota zakázky v €

Nákup fasádneho lešenia                                        

FOX Nitra s.r.o., Nitra

1686,08

Nákup výklopnej závesnej vlečky na traktor VHV

REMI STS, spol. s.r.o. Humenné

4596,00

Kombi kladivo

BEMA-EXTRANARADIE s.r.o., Košice

870,00

Aku skrutkovač

BEMA-EXTRANARADIE s.r.o., Košice

262,00

 

________________________________

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lomnička,

Lomnička č. 31, 065 03 Lomnička

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

Zákazka s nízkou hodnotou

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Verejný obstarávateľ:

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lomnička, 065 03 Lomnička č. 31 (k 1.12.2016 je adresa lomnička 17)

IČO: 31999522

DIČ: 2021941460

Štatutárny zástupca: Mgr. Ján Záhradník, správca farnosti

zahradnik23@gmail.com

 

Predkladá túto výzvu:

Názov zákazky: Predmetom tejto výzvy je predloženie ponuky na dodanie vybraného materiálu na tvorivé dielne podľa priloženej prílohy.

Maximálna predpokladaná hodnota zákazky: Maximálne do výšky finančného limitu stanoveného projektom  t.j. max.4 000.-€,  s DPH.

Administratívne informácie:

Odovzdávanie podkladov do 1.9.2014, poštou, mailom, alebo osobne, na adresu verejného obstarávateľa.

V Lomničke 25.8. 2014

                                                                                            Mgr. Ján Záhradník, správca farnosti

 

_______________________________________

 

Štvrťročná súhrná správa o zaákazkach v zmysle §9 ods. 9),  Zákona o verejnom obstarávaní

Za 2.a 3. štvrťrok 2014

 

Názov zákazky

Dodávateľ

Hodnota zakázky v €

Letné tabory pre deti a mládež Lomničky - Ubytovanie pre 50 účastníkov,  termín - 28.7. - 1.8. a 18.8. - 22.8.2014

 

Diecézne centrum voľného času

Janka Silana 372

032 61 Važec

 

 

2 750,00

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lomnička,

Lomnička č. 31 (k 1.12.2016 je adresa lomnička 17) , 065 03 Lomnička

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

Zákazka s nízkou hodnotou

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Verejný obstarávateľ:

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lomnička, 065 03 Lomnička č. 31 (k 1.12.2016 je adresa lomnička 17)

IČO: 31999522

DIČ: 2021941460

Štatutárny zástupca: Mgr. Ján Záhradník, správca farnosti

zahradnik23@gmail.com

 

Opakovane predkladá túto výzvu:

Názov zákazky: Predmetom tejto výzvy je predloženie ponuky na dodanie vybraného materiálu na tvorivé dielne podľa priloženej prílohy.

Maximálna predpokladaná hodnota zákazky: Maximálne do výšky finančného limitu stanoveného projektom  t.j. max.4 000.-€,  s DPH.

Administratívne informácie:

Odovzdávanie podkladov do 22.9.2014, poštou, mailom, alebo osobne, na adresu verejného obstarávateľa.

V Lomničke 10.9. 2014

                                                                                            Mgr. Ján Záhradník, správca farnosti

 

________________

 

Štvrťročná súhrná správa o zaákazkach v zmysle §9 ods. 9),  Zákona o verejnom obstarávaní

za 4. štvrťrok 2014

 

Názov zákazky

Dodávateľ

Hodnota zakázky v €

Materiál na tvorivé dielne nákup

časť zakázky

Ing. Alena Marhefková,

Podolínec, Sv. Anny 57

IČO: 37 169 793

 

2 174,80