Web Content Display

História Šambrona

Roku 1366 kráľ Ľudovít I. daroval vzdelanému zemanovi Jakubovi, podnotárovi palatína, zalesnený majetok v hornej časti Plavnickej doliny, medzi chotármi Jakubany, Bajerovce a PHistórialavnica, na ktorom vznikla dedina Šambron - villa Feketekwth. Prvá správa o obci je z r. 1411. Vtedy ju kúpil šľachtic Henrich, vnuk Rikolfa, spoluvlastník brezovického panstva.

Obec vznikla krátko po r. 1366. Vybudovali ju usadlíci podľa zákupného práva. Od r. 1411 bola súčasťou panstva šľachticov z Brezovice. V písomnostiach z 15.-16. st. sa vyskytuje pod maďarským názvom Feketekut. Pod nemeckým názvom Swarcbron v zmysle Čierny prameň sa vyskytuje od r. 1470. Maďarský názov dali dedine zemepáni. Slovenský názov vznikol úpravou nemeckého názvu.

R. 1427 boli tamojšie sedliacke domácnosti zdanené daňou kráľovi od 16 port - usadlostí. Neskôr časť sedliakov stratila užívané pozemky a upadla medzi želiarov.

História
V 15. st. alebo v 1. pol. 16. st. tu postavili byzantský chrám. O farárovi je správa z r. 1570. Vtedy tu bývalo rusínske obyvateľstvo byzansko - ruténskeho obradu. Sídlisko r.1600 tvorilo 14 obývaných poddanských domov. Bol tu aj východný chrám a fara. Konc. 16. st. obec bola stredne veľkou dedinou. Okrem rodiny byzantského kňaza tu žili len poddanské domácnosti zväčša ruténskeho pôvodu. R. 1787 mala 60 a r. 1828 119 domov.Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, chovom dobytka, garbiarstvom a kožušníctvom. Po r. 1918 zostali pri tradičných zamestnaniach. Od r. 1900 do r. 1930 poklesol počet obyvateľstva v dôsledku silného vysťahovalectva. Od r. 1943 obec bola prechodnou základňou partizánskych skupín, ktoré operovali v oblasti obce. Obec Šambron patrí medzi 102 obci na Slovensku , ktoré boli počas 2. svetovej vojny vypálené. Sovietská armáda bombardovala zákopy nemeckých vojsk, ktoré boli nad Šambronom natoľko, že bola vypálená aj dedina. 23.január 1945  bol čierným dňom . Požiar zničil 145 domov, 168 stodôl, 155 maštalí, 140 sypancov. Obec bola oslobodená 23.1.1945. Časť obyvateľstva bez obydlí bola presťahovaná do obcí Chmeľnica, Lomnička, Hniezdne a Podhorany.

V r. 1947 z obce optovalo 65 rodín do ZSSR. Postupne obec bola obnovená, elektrifikovaná, postavené nové domy, škola, kultúrny dom, miestne komunikácie, zregulovaný potok a ďalšie objekty.