Blogs

« Back

Viera, život z viery, skutky viery

Viera, život z viery, skutky viery

Sme za polovicou, "Rok viery", vyhlásený sv. otcom Benediktom XVI. v októbri minulého roka, potrvá ešte päť mesiacov. Viac či menej sme prešli tému vlastnej viery, jej zdokonaľovania sa, jej aplikácie do denného života.

Téma viery a života z nej nie je nikdy ukončená.

Viera v Boha je súčasťou života. Osobnú vieru v Boha si máme neustále posilňovať, živiť a starať sa o jej rast a prehlbovanie.

Máme tak robiť u seba osobne, za  to totiž nesieme zodpovednosť. Osobná viera v Boha je tým, čo dáva pečať celému nášmu životu. Aká je moja viera, také sú moje slová, také sú skutky, taký je môj prístup k ľuďom a také sú moje vzťahy k iným ľuďom okolo mňav rodine a mimo nej.

Našich milých, ktorí sú nám zverení, môžeme viesť svojim životom:

- priamo - lebo náš život je úzko spojený vo vzťahu - deti, manžel, manželka, starkí aj naši spolupracovníci, spolužiaci a ľudia, ktorých Boh posiela do nášho života;

- nepriamo - lebo s nimi nežijeme deň čo deň - krstné a birmovné deti, blízki i vzdialení príbuzní, priatelia, známi i cudzí;

Každý môže uvidieť niečo z toho, čo Boh spôsobuje v mojom osobnom živote.

Vplyv osobného príkladu je daný tým, ako často sa stretáme, aká je intenzita našich vzájomných vzťahov. Tá môže byť rôzna aj vo veľmi blízkych rodinných vzťahoch.

Deti potrebujú príklad a vedenie k viere v Boha. Potrebujú solídny základ, aby neskôr mohli budovať v slobode tak, ako by to chcel od nich Boh. Manžel/manželka ju už má (istým spôsobom), preto musím dať pozor, aby som si "neprisvojil" právo konať to, čo môže iba Boh.

 

Svedectvo životom robíme aj na verejnosti, v práci, v škole, na stretkách a vôbec v živote vo svete. Nie slovami, skôr skutkami a celkovým prístupom k tomu, čo v práci konáme.

 

Osobný život kresťana je dôležitým svedectvom viery v Boha. Moje myslenie, slová a skutky majú odrážať Toho, komu som uveril. Majú ukazovať, ako by konal On, ako by hovoril a ako by sa správal k ľuďom, s ktorými má niečo dočinenia. Nemusíme byť 100% super ľudia, môžeme byť dobrí kresťania. Človek perfekcionista by ľahko mohol spyšnieť, ale aj tzv. pokorný nemusí vlastniť pokoru. Každý z nás potrebuje vedenie Ducha svätého, lebo iba tak zistíme, či sme s Pánom alebo nie, či hovoríme "naše múdrosti" alebo sa riadime tým, čo nám hovorí On.

Nemáme sa trápiť tým, že nie sme "svätí". Sme na ceste k svätosti. Ku svätým patríme sv. krstom a stávame sa nimi svojim životom. Sú nám neustále dávané mnohé príležitosti, Pousilujeme sa, vybrať si tie naše, ušité na našu osobu, na náš charakter, aby sme krok za krokom potvrdili to, že chceme žiť tak, ako to pre nás chce Boh. Život plný Boha, hodnotný, Boží. Tak sa zrodia skutky lásky, tak porastie ovocie viery a prinesie vytúžené plody. Lásku k Bohu a k blížnemu, trpezlivý prístup k denným záležitostiam, rast v živote modlitby a mnohé iné.

smiley

 

Osobná viera v Boha

 

Dospelý kresťan je pod vedením Ducha svätého. Mal by vedieť používať dary, ktoré dostal, mal by ich rozvíjať a oživovať.

Dary Ducha svätého sú uvedené v Liste Galaťanom 5, 22 - 23; "Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť." A ďalej: 

Gal 5, 24-26 -  "Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami. Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme. Nepachtime po márnej sláve, nedráždime sa navzájom, nezáviďme jeden druhému.

Dospelý kresťan = zrelý kresťan:

- By mal vedieť, že jedine v kontakte s Duchom môže hovoriť a konať dobro a vyhýbať sa zlu.

- By mal vedieť, čo je modlitba.

 

Život v prítomnosti Boha

- orientácia, myslenie, hovorenie, správanie sa, konanie - je vždy z Ducha sv. a podľa viery  - vždy s Bohom, skrz Boha a pre Boha;

- rast vo viere, prehlbovanie viery

- rast v modlitbe

- dokonalejšie plnenie si povinností, dokonalejší život z viery, ktorý je darom od Boha a On ho spôsobuje, ak mu dáme voľnosť to pôsobiť, 

modlitba - zotrvávanie s Ním - hora Karmel, Getsemani, obeta, kríž, znášanie seba, blížni;

- láska k Bohu a k blížnemu - skutky lásky,

- hlas svedomia - počúvať, nasledovať Božiu vôľu;

- práca na sebe

 

Modlitba k Bohu, k Matke Božej, k anjelom a svätým - chvály, vďaky Bohu;

meditácia, zotrvanie pred Bohom - načúvanie, Lectio divina,

Evanjelium

Práca, štúdium, materstvo, iné;

Vzdelávanie sa vo viere -  nekončí prípravou na prvé prijatie Eucharistie, birmovanie, manželstvo, kňazstvo atď.

Duchovné čítanie, Katechizmus KC, vzdelávanie, rast, poznávanie Boha,

Činnosti pre relax

- čítanie vhodnej literatúry, filmy, audio, iné,

- pohyb, príroda, hry, scénky, záujmové činnosti, iné;

 

Spoločenstvo

 

Život v spoločenstve -
Spoločenstvo je vždy Boh a ja, Boh a my - Boh tam nemá nikdy chýbať.

o všeobecne - každé spoločenstvo

- formy činnej lásky, služba iným, rôzne činnosti s inými, pre iných, obety, spoluúčasť na živote iných ľudí;

- osobný rast v spoločenstve cez iných;

o spoločenstvo kresťanov

- spoločné modlitby, pobožnosti, púte podujatia, iné činnosti;

- formy činnej lásky, služba iným, rôzne činnosti s inými, pre iných, obety, spoluúčasť na živote spoločenstva kresťanov;

- osobný rast v spoločenstve cez blížnych;

 

o život v malom spoločenstve

- rodiny, deti, mladí, seniori, záujmové skupiny, pracovné skupiny, iné;

- spoločenstvo kňazov, spoločenstvo rehole, tretí rád, iné;

- formy činnej lásky v malých spoločenstvách, služba, vzájomná podpora, vzájomné zdieľanie sa, spoločné činnosti, podujatia,

 

o život vo veľkom spoločenstve

- rodiny, fary, rehoľné spoločenstvá, iné;

- formy spoločných činností, výmena služieb, vzájomná podpora,

 

o život v Cirkvi

- sviatosti - sviatosť zmierenia, svätá omša, Eucharistia,

- účasť na živote Cirkvi, služba v Cirkvi - laici, kňazi, rehoľné osoby,

o život v inom spoločenstve - štúdium, práca, škôlka, iné - činná láska, spoluúčasť na živote iných ľudí;

heart

Nech každý skúma svoje skutky, a tak sa bude chváliť len sám v sebe, a nie pred iným. Gal6,4;

Neste si vzájomne bremená a tak naplníte Kristov zákon. Gal6,2;

A nadovšetko majme lásku!

 

Sme Kristovi a sme v Kristovi Božie deti. VŠETKO, čo myslíme, hovoríme a konáme nech je z Neho a s Ním, potom nebude treba trápiť s "mimoriadnymi" skutkami a slovami, lebo VŠETKO je Jeho a my v tom, čo sme a čo konáme! Amen. Aleluja!

Nech nás žehná Pán v našich myšlienkach, slovách a skutkoch a nech nás vždy vedie Duch Boží!

Nech Pán rozmnožuje našu lásku a nech posväcuje a ochraňuje naše vzájomné vzťahy, aby boli Jemu na radosť a na chválu!

Nech nás žehná Pán!

Chvála Kristovi a Márii! Aleluja!