Blogs

« Back

Ďakujem svätý Otec Benedikt XVI. !

Ďakujem svätý Otec Benedikt XVI. !

Ježiš Tichý a pokorný srdcom. Nemoderné. Dnes každý kričí a kritizuje. Treba riešiť problémy. Alebo inak. Nevidieť problémy. Všetko je ízy. Modrá obloha, slnko, les. Neriešiť nič.

Chcelo sa mi kričať. Pre neprávosti, ktoré vidím okolo seba, v politike, v médiách, vo svete, v mojej práci, áno, aj v Cirkvi. Na jednej strane sme tak slobodní, že môžeme všetko. Kritizovať každého a všetko, odhaľovať i to, čo už stojí nahé na pranieri, sypať bezpočetné prečo takto a toto nie... Potom som sa zastavila.

Náš najvyšší Pastier Cirkvi stojí uprostred problémov, o ktorých sa nám ani nesníva. Problémy v Cirkvi a problémy sveta. Má oči na správnom mieste a počuje. Tak ako jeho Pán. Všetko vidí, vie a mlčí... Mnohí mu to vyčítajú. Má hovoriť! On ide a koná, čo konať má podľa vôle Otca. Nekričí, nevysvetľuje do onemenia. Modlí sa. Slávi Liturgiu. Veľa pracuje. Chodí po svete a požehnáva, oslovuje Cirkev vo svete. Pozýva mladých na stretnutie mládeže. Má aj twiter stránku. Je online. Neprestajne pracuje. veľa pracuje pre svoje deti. Chce im odovzdať jasný pravdivý obraz Krista. Nie iba v knihách, dielach, ktoré pre ne napísal. Každý týždeň sa k nim prihovára a žehná ich, nás, celý svet. Je tu pre svoj ľud, ktorý mu zveril Boh. Je našim Pastierom. Je hlavou Cirkvi na zemi, Ukazuje nám cestu, vedie nás  ku Kristovi.

A nie len to. Chodí ku svetským "mocnárom", stretáva politikov a predstaviteľov spoločenského života. Nekritizuje, nevyčíta, nekladie nijaké požiadavky. Iba volá k jednote, spravodlivému zákonodárstvu, k solidarite a starostlivosti o ľud. Nič viac.

Navštevuje bratov iných vierovyznaní, ospravedlňuje sa v mene Cirkvi za pochybenia, vyslovuje hlbokú ľútosť za svojich bratov a podáva ruku na zmierenie. Vychádza v ústrety, vyzýva k porozumeniu.

Chodí ku Kristovi v osobných modlitbách, prosí za Cirkev, prosí za svet.

Tichý a pokorný srdcom je náš Pán. Baránok Boží, Syn Otca. Iba On.

Náš najvyšší Pastier Benedikt XVI. mi ho veľmi silno pripomína. Ukazuje mi Krista. Chválim Boha za tohto dôstojného a pokorného Pápeža, ktorý bol postavený do rozbúrených čias dnešnej doby! Kritizovaný, odmietaný a posudzovaný ľuďmi i hierarchiou. Mnohí udierajú tohoto Pastiera! Nie, krv zatiaľ nie je vidieť. Tie rany sú ľudským očiam neviditeľné.

Modlím sa za nášho Pastiera, Pápeža  Benedikta XVI. mimoriadnym spôsobom. Spájam sa v modlitbách s tými, ktorí idú za Kristom so svojim Pastierom Benediktom XVI. Zverujem ho do ochrany nebeskej Matky Márie. Nech ho žehná jeho a môj, náš drahý Pán na všetkých jeho cestách!

Ďakujem Bohu za svedectvo života a svedectvo vykonávania úradu Pápeža Benedikta XVI. !!!

Ďakujem Vám, svätý Otec BenediktXVI !!!

Comments
sign-in-to-add-comment
Milá Majka! ďakujem Ti za toto krásne vyznanie k Svätému Otcovi!
Ďakujem Ti za Tvoje srdiečko, ktoré horí veľkou láskou k Bohu a zapaľuje aj naše srdcia!

Aj ja ďakujem Pánu Bohu za tohto pápeža, ktorý tak veľmi trpí...a miluje...
Posted on 10/2/12 7:04 PM.
Majka ďakujem,aj ja už mlčím.Krásne.
Posted on 10/3/12 2:07 PM.
lukáš stolička
Keby ste vedeli koho tu uznávate ... teším sa na deň keď padne Babylon a nebude už opájať svojím smilstvom národy ... a vy ľudia prečo nepočujete hlas BOží : vyjdite z neho ľud moj aby sa vám nedostalo jeho rán lebo jeho hriechy vystupili až po nebo a Boh sa rozpamatal na jeho nepravosti (ZJV jána) ... ale radšej budete slúžiť sochám klaňať sa svätým a modliť sa k mŕtvym radšej sa budete kropiť "svätenou vodou", vzdávať slávu marií nie Bohu ! a tradície brániť životom ako keby ste radšej prišli k Pánovi vzali Jeho Slovo a chápali a študovali ... a zakrývate si oči pred faktami a pred svedectvom Slova ... Ako hovorí apoštol Pavol (G 4,16), tak aj ja hovorím: „Či som sa Vám stal nepriateľom, keď vám hovorím pravdu?“ Prečo nechceš milovať pravdu, hľadať pravdu a na základe poznania pravdy byť vyslobodený?
Posted on 11/11/12 8:50 PM.