Blogs

« Back

Prečo Ježiš plakal?

Prečo Ježiš plakal?

Božie Slovo hovorí o oživení mŕtvych. Hovorí o vzkriesení Lazára, a o tom, že Ježiš plakal.

V textoch z liturgických čítaní piatej pôstnej nedele ma oslovil život, znovu stvorený, znovu privolaný život do "mŕtvych kostí", ako aj život po vzkriesení mŕtveho Lazára, ktorý ležal v hrobe už štyri dni...

Prečo plakal Ježiš?

Ez 37, 12-14;

Ján 11, 1-45;

Prorok Ezechiel hovorí, že Boh môže aj z dávno mŕtvych kostí utvoriť zasa živého človeka, dokonca celý ľud! Pán zaviedol Ezechiela do údolia, ktoré bolo plné kostí a pýta sa ho: "Syn človeka, ožijú tieto kosti?" Ezechiel odpovie, že Boh je Pán a on to vie. Na to prehovorí Pán k Ezechielovi a prikazuje mu, aby prorokoval o tých kostiach a aby im povedal: "Suché kosti, počujte slovo Pánovo:Toto hovorí Pán, Boh týmto kostiam: "Hľa, ja vložím do vás ducha a ožijete! ... a spoznáte, že ja som Pán!

Dnes si vďaka rôznym efektom filmového sveta vieme doslova predstaviť  "zbližovanie sa kostí" až po ich obtiahnutie kožou do podoby tela, ako ich opisuje Ezechiel vo svojom videní. Hoci boli kosti pospájané a obnovené na podobu tela, nebolo v nich "ducha" - ešte v nich nebol život.

Boh prikazuje Ezechielovi, aby prorokoval o duchu, aby prehovoril k duchu... A Ezechiel hovorí: "Toto hovorí Pán Boh: Duchu príď od štyroch vetrov a ovej pozabíjaných, nech ožijú!" Ezechiel vykonal, čo mu prikazuje Boh a prichádza duch, vstupuje do nich a oni ožili, postavili sa na nohy, bolo to vojsko, nadmieru veľké.

+

Mŕtvi sú medzi nami a je ich veľa, viac, ako ich bolo v údolí vo videní proroka Ezechiela. V Písme sa hovorí sa o "pozabíjaných", môžu to byť  tí, v ktorých bola "zabitá viera v existenciu Boha", ktorí neveria Bohu, že existuje a neveria ani to, že môže konať a koná aj dnes. Boh môže aj tých "vzkriesiť k životu". Vieme, veríme, že Boh to môže urobiť aj dnes, nie len za čias proroka Ezechiela. Potrebuje na to nás a Ducha...  Kiež by sme mali túžbu volať s prorokom k Duchu Božiemu, kiež by sme volali: "Príď Duch Boží od štyroch strán a ovej pozabíjaných, nech ožijú!" ...

+

Písmo ďalej hovorí, že  tieto kosti - Izraelov dom, hovoria: "Zoschli nám kosti, nádej nám odumrela, sme vykynožení." Tu už nie sú "zabití", ale vykynožení, ktorým zanikol život, lebo v nich zomrela nádej... Ak človek stratí nádej, uniká z neho život, hynie... ak tomu včas nezabráni, zahynie, "vyschne" - zahynie v ňom život...

Počúvajme s vierou Slovo života, Boh nám dáva prísľub: "Pootváram vaše hroby, vyvediem vás z hrobov, ľud môj a vovediem vás do krajiny... Vložím do vás svojho Ducha a ožijete, a dám vám odpočinúť na vlastnej pôde, a budete vedieť, že ja Pán, som to riekol a splnil," hovorí Pán. Boh otvára hroby, kde sú mŕtve kosti - pochovaný ľud aj diela, dá život tam, kde zanikla nádej a vyhynul život... Boh oživí, a vyvedie z hrobov ľud aj jeho dielo, urobí tak na svoju slávu, dá svojho Ducha, dá život tam, kde ho niet. Boh dáva život kde ho niet, má moc dať život, chce dávať život. Boh plní svoje sľuby, On je verný.

+

Po mnohých rokoch, v Evanjeliu podľa Jána, Ježiš, Syn Boha, kriesi Lazára, ktorý bol už štyri dni v hrobe....

Vydáva svedectvo o moci, ktorú mu dal Boh - moc nad smrťou. Ježiš koná mnohé zázraky, kriesi k životu ľudí, nespočetne veľakrát navracia zdravie. Vzkriesenie Lazára bolo vystupňovaním aj vyvrcholením Ježišovej činnosti, bolo zároveň aj posledným zázrakom. Ježiš končí svoje verejné pôsobenie, ktorým povzbudzoval a vyzýval ľudí k obráteniu a k viere v Boha prostredníctvom jeho skutkov.

Prečo Ježiš plakal?

Rodina z Betánie bola jeho obľúbenou rodinou, boli to jeho blízki priatelia. Isto Ježiša zarmútila smť Lazára. Myslím však, že Ježiš plakal preto, lebo mnohí mu ešte stále neverili, že je Boh... a aj tí, čo v neho uverili, mu nerozumeli a aj preto, že vzkriesením Lazára sa bezprostredne priblížil čas jeho najvyššej obety, ktorú zavŕši hrozným utrpením a smrťou na kríži... Ježiš vedel všetko. Vedel aj to, čo je dnes... Že mnohí neuveria a odpadnú od viery, že tak ľahko stratíme lásku a že bude ničený život...

V liturgických čítaniach sa hovorí o strome kríža, o strome života.

Vzdávame úctu krížu, na ktorom zomrel Ježiš, aby nás vyviedol z "hrobov" smrti a hriechu pre život, ktorý je v Bohu.

Ďakujeme Ježiš, za Tvoju lásku k nám, ďakujeme za Tvoje  svedectvá, za Tvoje slová a skutky, o ktorých nám hovoríš v Slove, ďakujeme za Tvoje pôsobenie dnes... Ďakujeme za život, za dar obnovy života, aj za vypočuté prosby v tvojom a Otcovom Duchu, v Tvojom mene JEŽIŠ...

Ďakujeme Ježiš, že ty, Boh si sa znížil k nám, že Ty Boh si dal svoj život aby si daroval život nám!

Ďakujeme Bohu za jeholásku a za Syna Ježiša, za jeho obetu, smrť a vzkriesenie, ďakujeme za Ducha oživovateľa, Darcu života a ďakujeme za život v plnosti!

 

Nepochopiteľné, nesmierne je tajomstvo spásy...

 

 

Aj dnes mnohí trpia a zomierajú... v mnohých vysychá život. Strata nádeje a viery v Boha prináša smrť duše, hoci telo ešte môže žiť...  Mnohým ľuďom je fyzický život vzatý násilím, alebo ho sami strácajú pre nerozumnosť a ľahkovážne správanie sa k životu a k jeho Darcovi... Omnoho závažnejšia je iná STRATA ŽIVOTA, totiž tá, ktorá znamená smrť tela a duše... Obraz smrti Lazára je toho príkladom. Milovaný človek, priateľježiša, obklopený ľuďmi, ktorí ho milujú zomiera. Nevieme o tom nič, ako žil... či azda aj on nestratil milosti pre život v Bohu... nevieme. Boli by to iba špekulácie, lebo Ježiš k nám v Slove hovorí priamo a otvoreným spôsobom. Podstatné zostáva, že zomrel fyzicky a bol v hrobe čtyri dni. Podstatné je, že Ježiš sa pýta Marty, Lazarovej sestry, ktorá verí Bohu, či verí v život... či verí vo vzkriesenie života a ona odpovedá iné... "Verím, Pane, že Ty si Boží syn...  Mária, taktiež na  Ježišovu otázku odpovedá pre "budúci čas".. nie pre čas, v ktorom sa práve nachádzali... A my? Ako rozumieme tomu Slovu božiemu my???

Boh kriesi  a oživuje aj dnes, nie iba v tých dávnych časoch. Boh a jeho Duch pôsobí DNES... Boh je Stvoriteľ, darca života, Boh môže vzkriesiť aj to, čo je mnohé roky mŕtve, ako tie kosti u proroka Ezechiela. Ježiš nemoholčakať tak dlho, aby nám objasnil, ako to bolo u Ezechiela. ježiš koná dynamicky a počas iba troch rokov svojho pôsobenia vysvetľuje súčasníkom a nám celú podstatu Písma, ktoré proroci a otcovia opisovali po stáročia... Vnímajme jeho Slovo Dnes, v jeho Duchu, lebo my máme jeho Ducha. mali by sme opustiť "výklady našich otcov" lebo sú "iba" smerovkami k novému, nie sú absolútnymi vysvetleniami, sú súčasť cesty k porozumeniu Slova Božieho. Myslime v Duchu a čítakjme, čo nám Slovo božie hovorí pre dnes, pre nás, pre mňa a pre nás všetkých, pre Cirkev DNES. Nehovorme, ako v Evanjeliu hovorí Marta,sestra Lazára: "Áno Pane, ja som uverila...že ty si Mesiáš, ktorý má prísť na svet". Hovorme s Ježišom v jeho Duchu: "Ty si Ježiš, Syn Boha, Ty si Boh, TY si ŽIVÝ DNES a NAVEKY!  TY JEŽIŠ SI VZKRIESENIE A TY SI ŽIVOT" a "JA VERÍM V TEBA, JEŽIŠ BOH, VERÍM a NEUMRIEM NAVEKY" - naveky je večnosť, to je včera, dnes a zajtra dokopy...

Boh je Život a dáva život DNES.

Majte vieru - povedal Ježiš, lebo ja som premohol smrť!

Majme lásku, akú má Ježiš k nám, aby sme mali život...

Nezabúdajme na bratov a sestry!

Prosme Ježiša, prosme Ducha svätého, aby pôsobil a obnovoval život v nás a v iných ľuďoch, ktorí nemajú nádej, vieru, lásku a život.

PRÍĎ DUCH BOŽÍ, PRÍĎ!!!

Rozumejme, čo hovorí Duch nám, Cirkvi DNES. BOH k nám hovorí DNES.

+

Slovo Božie ma zasahuje do hĺbky mojej duše... Oslovuje ma úplne osobne, prijímam jeho Slovo úplne osobne, to je dôležité a potrebné pre moje osobné obrátenie... To, čo Boh hovorí pre Cirkev, počúvajú a počujú jeho kňazi a biskupi... a aj my, laici, ako opora kňazov a biskupov a celého ľudu - celej Cirkvi Božej, My všetci sme účastní DNES na obnove seba a Cirkvi a vedie nás Boží Duch, ktorý nám dnes osvetľuje Slová Ježiša.

Comments
sign-in-to-add-comment
Počul som v jednej kázni, že Lazár sa Ježišovi zrejme veľmi nepoďakoval... - Už to mal "za sebou", a Ježiš ho "stiahol" späť na túto zem, kde - podľa tradície - vraj nakoniec zomrel mučeníckou smrťou...
Hm, bolo to povedané tak položartovne, ale predsa.
Priznám sa, že som nepochopil, čo tým kazateľ chcel povedať. Ale vo mne to evokovalo zamyslenie, že čosi také by Ježiš určite nebol urobil. Pre svoju slávu? Ani pre oslávenie svojho Otca. Jediné vysvetlenie sa mi ponúka, a to, že Lazár zrejme nezomrel vyrovnaný s Bohom... Takže preto mu Ježiš, Boží Syn, dal ešte možnosť napraviť to - a tá mučenícka smrť bola toho možno vyvrcholením, takže po ten druhýkrát už Lazár nezaváhal a odmena v nebi ho neminula.
To by vysvetľovalo aj, prečo Ježiš plakal nad jeho hrobom. Veď ho mal veľmi rád.
Posted on 4/8/14 9:22 AM.
Všetko, čo Ježiš konal , bolo na oslavu nebeského Otca. Prichádzal ako Boží Syn, svedčil o jeho nesmiernej láske k nám.
Vzťah Ježiša a Lazárovej rodiny bol výnimočný a krásny. Z početných vzájomných ich stretávaní určite plynulá veľká viera, viera v Ježiša, viera v Boha.
Lazár zomiera, nepochybujem o tom, že odišiel do domu Otca. A zrazu je Božou mocou prinútený vrátiť sa.
Koľkí z nás by chceli byť na mieste Lazára?....
Posted on 4/8/14 10:38 AM.
Osobne si myslím, že vzkriesenie Lazára má oveľa hlbší zmysel, než som si po celý čas myslela... Nevidím tam vzkriesenie pre to, že by Ježišov priateľ Lazár nebol vyrovnaný s Bohom, lebo Ježiš všetko vedel - vie - bol by konal isto iným spôsobom, keby sa jednalo o spásu Lazára, ktorý bol jeho priateľom. My však toto nevieme. Nevieme, prečo Ježiš čakal, štyri dni, po lazárovej smrti... Myslím na oslavu Boha v tom zmysle, že Boh je Pánom nad životom a smrťou človeka. Pre túto skutočnosť. Pre nás pozemských ľudí žijúcich v tele a rozmýšľajúcich po "ľudsky" bol práve toto spôsob, ako nám to Ježiš a jeho Otec mohli "vysvetliť". Isto nemal Ježiš potrebu vzkriesiť človeka, ktorý bol štyri dni mŕtvy. Isto nezostal "naschvál" ešte dva dni tam, kde bol, keď sa dozvedel správu o smrti Lazára. To všetko nie sú náhodné znamienka... Hovorí sa o jeho moci Boha v tele človeka! nad životom a nad smrťou, preto kriesi k životu telo, už dávno mŕtve... aby nám ukázal, že ako Boh v SZ kriesi k životu "kosti" t.j. veľmi dávno mŕtve telá svojho ľudu (keď sa z nich už stali kosti! dokonca presne opisuje ich oživenie!) Ježišovi stačia pre vysvetlenie 4 dni... Mne tie slová hovoria viac, než "iba" vzkriesenie tela a duše človeka... hovoria mi o moci Boha Človeka - Ježiša, vzkriesiť kedykoľvek a kohokoľvek, DNES - aj keby bol mŕtvy ako tie kosti a hovorí mi, že má moc obnoviť život komukoľvek z jeho ľudu - to sme my... to je Cirkev...a že môže obnoviť ŽIVOT ako taký, čiže tela a duše... telo a dušu Cirkvi... aj keby sme boli my všetci - Cirkev - ktorí sme boli pokrstení a povolaní k životu s Bohom a sme mŕtvi na duši! hoci telesne ešte žijeme, my sme ako tie kosti... ako Lazár... mnohé roky alebo "iba" štyri dni??? alebo jeden deň? ... azda plakal aj preto, že to bol práve jeho priateľ Lazár - ktorý slúžil na demonštráciu Božej moci týmto očividným a aj dosť odvážnym spôsobom (4 dni v hrobe nie je maličkosť!) a ak uvážime, že ježiš vedel všetko - aj to, čo je dnes - nekriesi dnes? nekriesi náhodou nás??? a vieru mnohých Lazárov??? počítam aj seba! Nie sme aj my jeho (zosnulými) priateľmi??? ...našťastie iba štyri dni... Azda - určite plakal aj pre nás... veď všetko nám dal - seba, život, Ducha svojho a Otcovho... dal nám aj moc, konať ako konal On... a my nie sme v stave... konať ako Ježiš... a kriesiť život... dakedy ani obnoviť svoj vlastný život... To je dôvod na slzy Boha...
Posted on 4/8/14 3:01 PM.
Anka, sme na mieste Lazára... on bez moci nad svojim mŕtvym životom je "zobudený" Ježišom..., ako my... Boh nás teraz zobúdza k životu (milosti, volanie, povolanie aj obrátenie a zmena života, naplnenie poslania atď., to cíti každý sám, kde je ten jeho osobný význam pre život tu, teraz, dnes, v tom stave a povolaní, kde sme, ako slobodní, rodiny, kňazi a pod.)... jedných "iba zo spánku", či z kómy - o takom budení hovorí Písmo na iných miestach, kde tí ľudia iba spali... Iných z nás prebúdza = kriesi! - musel to zopakovať aj učeníkom! lebo nerozumeli, čo im hovorí.... zo stavu 4 dňovej smrti... alebo z mnohoročnej smrti, len u boha dni ani roky nehrajú rolu, On "telá" tých, čo sú už kosťami (všetko je obraz duše človeka...) kriesi k životu, význam vzkriesenia tela a duše nie je podstatný "iba" pre vzkriesenie života, ide o život teraz aj budúceho veku, Boh hovorí o vzkriesení tu a teraz... azda aj bez fyzickej smrti... tak som to pochopila... kriesi aj mňa... úplne som cítila moju blízkosť k osobe Lazára, ako by som ňou bola ja... Slovo Božie je osobné... hovorí k nám všetkým, k ľudu, hovorí však aj veľmi osobne...
Posted on 4/8/14 3:27 PM in reply to Anna Högerová.
Vidím to inak... má to oveľa hlbší význam, ako som si doteraz myslela, podľa predošlých výkladov tohoto Evanjelia...
Posted on 4/8/14 3:29 PM in reply to Stanislav Košč.