Blog

« Back

V Pánove sviatky zvoláte sväté zhromaždenie -(Lv 2,31-37)

V Pánove sviatky zvoláte sväté zhromaždenie -(Lv 2,31-37)

Ak sa nám vidí, že putujeme tou púšťou pridlho, máme pravdu. Ale Pán vie aj chybu, aj to, čo sa nám zdá trestom, využiť na dobré. Kmene, ponechané na seba, sa stávajú národom- a národ už pozná Boží zákon, čo žiada Boh....ale potrebuje i ľudské zákony pre zjednotenie. Mojžišovi prichodí jednať s ľuďmi, súdiť, trestať, čo veru nie je populárne.Napriek tomu sa môže spoľahnúť aj tu na Božiu pomoc.A z vďaky vyrastá kult, z kultu kultúra. A kultúra je jedným z atribútov národa.

V Mojžišovom zákone sa objavujú aj čisto svetské pravidlá, ako postupovať v jednotlivých situáciách každodenného života. Nad všetkým však vyčnieva to najdôležitejšie- úcta k Bohu a všetko, čo z nej vyplýva.

Teraz hovorí k Moijžišovi Pán o sviatkoch. "Toto sú Pánove sviatky....."  začína perikopa.

Sviatky nepotrebuje Boh.Potrebujú ich ľudia- aby vedeli, odkiaľ a kam idú, a potrebujú ich aj na to, že nie sú ani otroci , ani stroje , a k ľudskému životu nepatrí iba práca, ale aj oddych a oslava, radosť.

" V prvom mesiaci štrnásteho dňa je Pánova Pascha. V pätnásty deń toho mesiac je sviatok nekvasených chlebov...budú sa jesť sedem dní na pamiatku víťazného odchodu z otroctva. V prvý deń bude sväté zhromaždenie, v ten deń neslobodno konať nijakú služobnú prácu. "

A je tu hneď i pripomienka do budúcna, keď dôjdu do cieľa:

Pán hovorí Mojžišovi: " Prehovor k Izraelitom a povedz im, :Ke´d vojdete do krajiny, ktorú vám ja dám, a budeteč žať obilie, prvý snop zo svojej žatvy dáte kňazovi. On snop pozdvihne pred Pánom; a na druhý deň po sobote ho kňaz zasvätí".

Po siedmich týždňoch  bude sviatok vďaky za novú úrodu,

Po desiatich dňoch siedmeho mesiaca bude Deň zmierenia. Izrael sa bude postiť a prinesie Pánovi zápalnú obetu.

Od pätnásteho dňa tohto siedmeho mesiaca bude sedem dní Sviatok stánkov....opäť posvätné zhromaždenie....nekoná sa práca... oslavuje sa.

Pre presnejšie poznanie treba prečítať celý text.

Nám však ide o Slovo pre život....skôr o pochopenie....že naše sviqatky, ako sú Veľká noc, Turíce, poďakovanie za úrodu   majú starobylý pôvod a

príchodom Božieho Syna na svet nadobudli nový význam.

K tomu malá poznámka.....

Nepomýlili sme si pojem: nedeľa, Pánov deń  s pojmom  víkend?  S pojmom, ktorý nemá vždy na prvom mieste za cieľ bohoslužbu a oddych, ale cez víkend sa robí v dome a jeho okolí to, čo sa cez pracovný týždeň nestihne? Alebo si myslíme, že je pre ná užitočnejšie stráviť čas tak, že si "oddýchneme" aj od Pána? A tu nejde ani tak o nás, kde- aspoň dúfame,- to máme ešte akosi zaštepené našimi rodičmi a prarodičmi, ale snažíme sa aj my vštepovať  to našim deťom, že tu nejde o nepríjemný príkaz odstátia či odsedenia si hodinky na sv. omši v kostole- to je povinné, dávam Bohu, čo treba , a ostatné je výsostne moje? A tu platiqa jedine príklady. Príklady, nie nútenie, ani pod hrozbou typu: "Pokiaľ si v našom dome a ješ náš chlieb..."

A ak už sme pri kresťanských sviatkoch, svätíme naozaj ich naozajstný význam? 

V Prahe študoval pokrstený Japonec a  keď videl výzdobu výkladov, povedal kolegovi: "Prosím Ťa, tu oslavujú sviatok sliepok alebo zajacov? To v Japonsku ešte nemáme!" A sami už dostávame taký hlúpy pocit, že Santaklausovia- komerčné náhrada Deda  Mráza- zazerajú z výkladov pomaly skôr ako dekorácie na výzdobu cintorínov?

Prosím, prosím, prosím.....neviďte za tým vztýčený prst, ktorý tak veľmi neľúbim vedľa seba ani ja , ale buďme trošku nielen národne, ale aj nábožensky hrdí- svoje si nedáme! Nezahoďme na Slovensku všetko pekné čo sa viaže ku sviatkom, nechajme Bohu miesto, to prvé, ktoré mu právom patrí- a naučme sa radovať sa z Neho. Vráťme svätej omši  pečať radostného stretnutia  bratov a sestier za stolom Hostiteľa-Pána. Plesajme a radujme sa v Ňom!

Comments
sign-in-to-add-comment
Práve dnes som počúvala kňaza, ktorý hovoril o tom, že ľudia nechcú chodiť na sv. omšu... a ani mladí nie, dokonca Cirkev dnes "zjemnila" - upravila požiadavku - opravujem - neupravilo sa nič, bolo len vyslovené, že treba ísť minimálne "raz do roka"... nuž a v kostoloch sú starší ľudia, mladých a detí takmer niet (tu u nás...) na Slovensku ešte sú... Ani ten kňaz nevedel povedať, čo s tým. Povedal toto: "nosme tam každý z nás tých "našich", čo by tam azda mohli ísť a nejdú..., naše deti, krstné deti a prosme Pána, aby nás obnovil, aby v nás obnovil túžbu a radosť z účasti na jeho obete sv. omše, aby sme spoznali, čo nedokážeme ohodnotiť aký je to jedinečný dar..., aby zasa mnohí spoznali, kto ich pozýva na hostinu, aby čerpali zadarmo z prameňa spásy, aby si vzali od Neho dary a aby sme mali život... aby sme si nenechali vziať sviatosť Eucharistie.
Posted on 8/4/13 11:18 AM.
Sviatosť Eucharistie sa n e d á v z i a ť ! Dá sa iba iágnorovať, a to je to, čo žiaľ, mnohí ľudia , hoci si vravia kresťania (krstenci, kristovci) robia.
Nič neviem o tom, že by Cirkev "zjemnila požiadavku" chodiť v nedeľu na sv. omšu. Viem len, že možno využiť vigílijné deň vopred od 15,00 h a hoci nemajú formulár z nedele, platia (napr. sobášna, pohrebná).
Nie je pravdou ani to, že bratia evanjelici v nedeľu "nemusia" chodiť do kostola. Tretí Boží príkaz platí pre nich rovnako ako pre ostatných kresťanov, iba niektoré sekty svätia "siedmy deň" =sobotu namiesto prvého. Práve som dopísala takú nelegálnu recenziu evanjelickej doktorandke, ktorá vytvorila nádhernú prácu o spovedi, pričom školiteľ je nadšený a recenzent ju skopáva pod čiernu zem. Zaujímavé je, že ide o dvoch biskupov evanjelickej Cirkvi, a podstatne rozdielny názor.
Tá moja malá recenzia má slúžiť ako podklad k obhajobe- z nadhľadu.
Zdalo sa, že katolíckej Cirkvi toto nehrozí, lebo máme jednotné magistérium pod vedením pápeža. Sme však svedkami biskupského rozkolu . O to viac sú potrebné naše modlitby.
Posted on 8/3/13 11:44 AM.
Vďaka, isto sú to iba myšlienky, vyjadrené na tému nechodenia na sv. omšu, veď akich nevyslovím aj tak sú...aj keď nie sú správne... týka sa to spovede "aspoň raz do roka" a aj účasti na slávení "aspoň veľkých sviatkov"... viem dobre, že to nie je správne, a aj to, že nechodiť v nedele je ťažký hriech... možno to je "vynútené" pre tvrdosť ľudského srdca, ako aj rozluky a iné...aby aspoň vtedy ľudia šli... veď je to do plaču, ale nasilu nedotlačíme nikoho. Generačné rozdiely boli vždy, nie len teraz, že mladým sa "páči" iná hudba atď. Ak nie je možnosť mládežníckych sv. omší, tak vzniká problém... Mala som na mysli katolícku vetvičku...nie evanjelikov. Myslím, že mnohí z nás majú dokonca v rodine ten problém... a nevedia, čo s tým... Verím, že Boh vidí našu úprimnú modlitbu a verím, že ako sa v dávnych časoch obrátil sv. Augustín, alebo ten lotor na kríži, malomocní a mnohí iní, že Pán urobí aj zázrak, ak nájde pár verných. Veď aj kňazi nemôžu viac, ako učiť a hlásať...prijať a odpovedať musíme my.
Posted on 8/4/13 10:41 AM in reply to Mária-Irma Danieliszová.
Písala som na inom mieste, že sme stratili zmysel pre slávenie sv. omše a to je príčinou toho, že ľudia nechodia... nevidia v nej dar, vidia v sv. omši povinnosť nie lásku k Bohu a stratil sa aj zmysel ľudí pre vzdanie úcty a vďaky Bohu za jeho dary, lebo veď sami si kupujeme dary a sme nie lepší od detí, ktoré prestali "veriť", že dary dáva Boh a nie rodičia... Móda - Hellowen a iné drísty sa stavajú naroveň tomu, čo je z drahej tradície a vôbec celá tradícia je spochybňovaná a zoslabená vymýšľaním a "nápadmi" že majú dokonca kňazi problémy..., lebo vidia prázdne lavice a nevedia si pomôcť..., odprijímajú im deti a sú preč..., lebo aj rodičia sú len načas katolíkmi, do prijímania, do birmovky a dosť...to, čo ponúka svet prevažuje nad tým, čo má hodnoty... volá sa to sekularizácia... a materializmus, jednoduchá nevera, strata viery, hľadanie "vlastného boha"--- moderného, a odpad od Boha... to sú príčiny... A zasa je rad na nás, ako znova zjaviť Krista iným ľuďom... lebo aj vďaka našemu "svedectvu" sme stratili mnohých, aj našich milovaným v rodinách... môžeme robiť isto tak, ako robí náš František, ten získava späť aj srdcia neveriacich:o) Nuž tak ideme na to:o)
Mea culpa... nechcela som na tejto stránke takéto komenty...
Posted on 8/4/13 11:21 AM.
Ale, ale, Mária! Vari ja chcem konflikty? To som tá posledná.
Veď premýšľame na rovnakom a zhodujeme sa, že prvé, čo môžeme je modlitba!
Mám čerstvý zážitok....spred 15 min. Vrátila som sa zo sv. omše, ktorú navštevujem najčastejšie, lebo poväčšine na nej čítam.
Odrazu lavice prázdne. Možno stovka ľudí. Inokedy býva tak 5-7 stovák. Zazvonil zvonček a pochopila som.....
"Slabší" pán kaplán, kopu odpustov či hodov na okolí, festivaly- bár aj duchovné, výročie údajných zjavení v Litmanovej....
Pred 2-3 rokmi sme tu mali kaplánov, kde bola sv. omša o 11.00 plná detí, lebo pán kaplán kázal....pre deti. Teraz sú akurát detské pesničky ale kázeň dakedy nerozumiem ani ja. Piatková sv. omša bola plná mladých- lebo kázeň bola šitá na súčasné, aktuálne, pálčivé péroblémy mladých a cez týždeň bolo možno do krabičky vhodiť otázku.
Teraz sa na to kašle. A to, čo si už písala do kňazských radov a potom odvolala- povinnosť, a ani čiaročka naviac.
Dnes nám vyhlásili....na prvej rannej a na večernej omši sa nebude hrávať, treba šetriť. Máme deficit.Lebo nie sú ľudia a namiesto eura hádžu aj majetní dvadsaťcentovky....
A ja poviem na plné ústa to, čo si odvolala Ty: s kňazom sa nemožno porozprávať, ak nie si V.I.P!
Posted on 8/4/13 12:16 PM in reply to Mária Künzl.
Ale to je ešte ten lepší prípad....že tí ľudia boli na sv. omši inde.....
Ale máme aj to, že odchádzajú.
Prečo odchádzajú?
Neosloví ich kázeň.
A čo eucharistia?
Pristupujú k nej polovica, čo pred dvoma rokmi.
Prečo:
Treba sa vyspovedať.
A to je strašidlo?
Nie, ale nepríjemné.
Kňaz ťa: nevníma a dáva rozhrešenie ako automat na mincu
preciedza komára a prepustí ťavu,
nie je osobný.
Na zahanbenie, ale práve evanjelickí veriaci za možnosť osobnej spovede bojujú a vrčchnosť im to odmieta!
Posted on 8/4/13 12:29 PM in reply to Mária Künzl.
No a do tretice všetko najlepšie.
Vtip. Ale skutočný.
Ako pán kaplán ohlásil, že z úsporných dôvodov sa nebude ráno a večer hrať na organe, jedna popradska "cetka V.I.P" zahlasi:
" No vidzice, Hvalabohu. Aspoň zaš raz v živoce budzem mohla špivac ja, bo to taki mocni hlas ňifto ňema jak jha, ale organ mke prekričel!"
Posted on 8/4/13 1:54 PM in reply to Mária Künzl.
:o)))))))))) Vďaka Irmuška!
Posted on 8/4/13 7:48 PM in reply to Mária-Irma Danieliszová.
Pre dnešný svet už asi stačí, keď nás kňazi pokrstia, pripravia na sväté prijímanie, obirmujú, sviatosť manželstva sa už vynecháva z prijatia, ešte pohreb potrebujeme vystrojiť, a to je už asi všetko čo moderní a úspešní ľudia potrebujú od Cirkvi. Snažme sa, aby to bolo vo všetkom tak ako má byť.
Posted on 8/5/13 9:19 PM.
Treba aj vysvetliť.... Krst sa žije neskôr, z vlastného "učenia sa" ak to ľuďom nikto nepovie, ako to budú vedieť? Birmovka, manželstvo taktiež. Vzťahy treba pestovať, inak zahynú. Či ten s Bohom, alebo s ľuďmi. o tom si treba hovoriť... potom azda už začujeme aj hlas, Ducha svätého...ak budeme vedieť, ako ho môžeme počuť... veď ak ho nepočujeme, kto nás má viesť? Apoštoli mali na to necelé tri roky, nuž my to zvládneme, máme viac... máme more vedomostí aj milostí, len si z nich vziať... a žiť:o)
Posted on 8/6/13 12:22 AM in reply to Zita Podhradská.
"Vzťahy treba pestovať, inak zahynú." Veľmi presne vyjadrené, treba o všetkom hovoriť s ľuďmi, aj štatististicky treba situáciu priebežne vyhodnotiť, treba vždy presne povedať aj na aký účel sú zbierky, aby boli účty transparentné, všetko treba veriacim ľuďom povedať.
Posted on 8/6/13 12:36 PM in reply to Mária Künzl.