« Back

Generálna audiencia: Sľuby, ktoré dávame deťom

Vatikán 14. októbra - V úvode generálnej audiencie v stredu 14. októbra, venovanej stále téme rodiny, Svätý Otec poprosil jej účastníkov na Námestí sv. Petra, aby aplauzom vyjadrili duchovné spojenie s chorými, ktorí kvôli dažďu sledovali audienciu v Aule Pavla VI. prostredníctvom veľkoplošnej obrazovky.
Pápež František pokračoval spontánne reagujúc na počuté Božie slovo (Mt 18,7-8.10), v ktorom zaznelo varovanie „beda“ na adresu tých, skrze ktorých prichádza pohoršenie:
„Beda svetu pre pohoršenie! Pohoršenia síce musia prísť, ale beda človekovi, skrze ktorého pohoršenie prichádza! Ak ťa zvádza na hriech tvoja ruka alebo noha, odtni ju a odhoď od seba: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života zmrzačený alebo krivý, ako keby ťa mali s obidvoma rukami a s obidvoma nohami hodiť do večného ohňa. Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých. Lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach.“
Svätý Otec upozornil na vážnosť týchto Ježišových slov: «Beda svetu pre pohoršenie.» Vzápätí poukázal na to, že Ježiš je realistický, keď hovorí, že pohoršenia síce musia prísť, «ale beda človekovi, skrze ktorého pohoršenie prichádza!» Pápež František následne požiadal o odpustenie za pohoršenia, ku ktorým došlo v Ríme a vo Vatikáne: „Chcel by som vás, skôr než začnem katechézu, v mene Cirkvi poprosiť o odpustenie za pohoršenia, ktoré sa v tomto poslednom čase udiali ako v Ríme, tak i vo Vatikáne. Prosím vás o odpustenie.“
V katechéze generálnej audiencie sa Svätý Otec venoval téme sľubov, ktoré dávame deťom. Nešlo mu však o bežné drobné sľuby pre potešenie alebo motivovanie detí, ale o  dôležité, rozhodujúce sľuby „pre ich očakávania od života, pre ich dôveru voči ľuďom“ a voči Bohu. Tému zhrnul do zásadnej otázky, ktorú by sme si mali podľa jeho slov klásť často: „Nakoľko sme verní prísľubom, ktoré dávame deťom, keď ich privádzame na náš svet?“
Pápež František poukázal  na „lásku“ ako na jediný prísľub, zahŕňajúci prijatie, starostlivosť, blízkosť, pozornosť, dôveru a nádej, predstavujúce najsprávnejší spôsob prijatia človeka prichádzajúceho na svet. „Láska je prísľub, ktorý každý muž a každá žena dávajú každému dieťaťu vo chvíli, keď sa zrodilo v mysli.“ Deti prichádzajúce na svet očakávajú potvrdenie tohto sľubu, a to spôsobom „úplným, dôverujúcim, bezbranným“. Ak sa tak nestane, deti sú zranené neznesiteľným „pohoršením“, a nemôžu pochopiť, čo sa deje, povedal Svätý Otec. Pripomenul, že Boh bdie nad týmto prísľubom:
„Boh bdie nad týmto prísľubom už od prvého momentu. Pamätáte na to, čo hovorí Ježiš? Anjeli detí odzrkadľujú pohľad Boha a Boh nikdy nestratí deti zo svojho pohľadu (porov. Mt 18,10). Beda tým, ktorí zrádzajú ich dôveru, beda! Ich dôveryplné odovzdanie sa nášmu prísľubu, ktorý nás zaväzuje už od prvého momentu, nás súdi.“
Keď dieťa cíti, „že je milované pre seba samé, cíti tiež, že existuje Boh, ktorý miluje deti“, povedal Svätý Otec: „Vy, otcovia a matky, máte túto iskru Božej lásky dávať deťom, ste nástrojom Božej lásky, a to je krásne, krásne, krásne!“ Druhým prísľubom rodičov voči dieťaťu je to, že mu darujú seba samých, vysvetlil pápež František.
„Len ak hľadíme na deti Ježišovými očami, môžeme skutočne pochopiť, v akom zmysle bránením rodiny bránime ľudstvo! Uhol pohľadu detí je uhlom pohľadu Božieho Syna. Cirkev samotná dáva deťom v krste veľké prísľuby, ktorými zaväzuje rodičov a kresťanské spoločenstvo“- povedal Svätý Otec v závere katechézy.

zdroj:http://sk.radiovaticana.va/

Pre MK Rastislav Mečiar