« Назад

Citáty z Písma

Citáty z Písma

„Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké“ ( Mt 11, 28-30 )

 

„Tento svet tají svoje zlé skutky, ale pravdu sa bojí ukázať ... veď preto aj bolo povedané, že ... ľudia milujú tmu viac ako svetlo, každý kto robí zle, nenávidí svetlo a ani nejde na svetlo, aby sa neodhalili jeho skutky, ale kto koná dobro a pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že je spravodlivý a že svoje skutky koná v Bohu  (pozri Jn 3,19 - 21)“

 

„Daj poučenie múdremu a bude ešte múdrejší..."   (Prís 9, 9 a)

"Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje." ( Fil 4,13 )

„Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona?

I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba. Hľa, do dlaní som si ťa vryl."  ( Iz 49,15-16a )

„Nech i vrchy odstúpia a kopce nech sa otrasú: moja milosť neodstúpi od teba, zmluva môjho mieru sa neotrasie, hovorí Pán..."   ( Iz 54,10 )

„..Neboj sa,..po mene ťa zavolám ty si môj.

..Pretože si drahý mojim očiam, vzácny a ja ťa milujem,..."  ( Iz 43, 1-4 )

„Veď ja poznám zámer, ktorý mám s tebou – hovorí Pán.

Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám ti budúcnosť a nádej."  ( Jer 29, 11 )

„Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás,.."  ( Jn 15, 16 )  

--------• My milujeme, pretože on prvý miloval nás. ----------

 „Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha,

ale že on miloval nás a poslal svojho jednorodeného Syna na svet...“  ( 1 Jn 4,10a. 19)

"Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného

Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život."  ( Jn 3, 16 )

„Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie."  ( Jn 10,10 )

„A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného

mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení."   ( Sk 4, 12 )

„Aj teba, čo si bol mŕtvy v hriechoch a neobriezke svojho tela, oživil s ním a odpustil ti všetky hriechy. Zotrel dlžobný úpis, ktorý bol svojimi nariadeniami proti tebe a prekážal ti, a odstránil ho tým, že ho pribil na kríž."   ( Kol 2, 13-14 )

„Skúška, ktorá na teba dolieha, je iba ľudská. A Boh je verný. On ťa nedovolí skúšať nad tvoje sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby si mohol vydržať."  ( 1 Kor 10, 13 )

„Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: "Ježiš je Pán!" a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spásu." Veď Písmo hovorí: „Nik, kto v neho verí, nebude zahanbený." ( Rim 10, 9-10 )

„Kto je teda v Kristovi, ja novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové."  ( 2 Kor 5, 17 )

„A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali."  ( Rim 5, 5 )

„Hľa stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou."  ( Zjv 3, 20 )

„Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť,

zdržanlivosť. .. Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami." 

( Gal 5, 22-24 )

„Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú  prúdy  živej vody.“ To povedal o Duchu, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili.“   ( Jn 7, 37-39 )

„Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké“  ( Mt 11, 28-30 )

„A keďže nás miluje ako bratov a sestry a chcel nám pomôcť bratskou láskou, stal sa nám podobným vo všetkom. Chcel znášať bolesti a trápenia podobne ako my, aby mohol mať tým väčšie zľutovanie s nami. Preto sa vo všetkom musel pripodobniť bratom a sestrám, aby sa stal milosrdným... A pretože sám prešiel skúškou utrpenia, môže pomáhať tým, ktorí sú skúšaní.“

( Hebr 2, 17 )

„Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami...“  ( Hebr 4, 15 )

„Máme veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Božieho Syna: pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravom čase“ 

( Hebr 4, 14-16 )

 

„Ak hovoríme, že nemáme hriech, klameme sami seba a nie je v nás pravda. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti“ 

( 1 Jn 8, 32-34 )

„Kto obžaluje Božích vyvolencov? Boh, ktorý ospravedlňuje? A kto ich odsúdi? Kristus Ježiš, ktorý zomrel, ba viac - ktorý bol vzkriesený, je po pravici Boha a prihovára sa za nás?“  ( Rim 1, 8-9 )

„Lebo ako máme v jednom tele mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi."  ( Rim 12, 4-5 )

„Spasil nás nie pre spravodlivé skutky, ktoré sme my konali, ale zo svojho milosrdenstva; kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom.“   (Tit 3, 5)

„Len sa pozrite na svoje povolanie, bratia, že tu niet veľa múdrych podľa tela, ani veľa mocných, ani veľa urodzených, ale čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych, a čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby zahanbil silných; čo je svetu neurodzené a čím pohŕda, to si vyvolil Boh, ba aj to, čoho niet,aby zmaril to, čo je, aby sa pred Bohom nik nevystatoval.“  ( 1 Kor 1, 26-29 )

„Ani ja, keď som prišiel k vám, bratia, neprišiel som vám zvestovať Božie tajomstvo vysokou rečou alebo múdrosťou. Rozhodol som sa, že nechcem medzi vami vedieť nič iné, iba Ježiša Krista, a to ukrižovaného. A bol som u vás slabý, bojazlivý a veľmi prestrašený. Moja reč a moje ohlasovanie nespočívali v presvedčivých a múdrych slovách, ale v prejavoch Ducha a moci, aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci.“   ( 1 Kor 2, 1-5 )

"Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um! Na všetkých svojich cestách mysli na neho a on ti bude rovnať chodníky." ( Prís 3, 5 – 6 )

 

Lepší je jeden deň s Bohom ako tisíc bez neho.  ;o)  ...(pozri Ž 84- Túžba po Božom chráme..."Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než iných tisíce")

Комментарии