« Назад

Kto je pre nás kňaz?

Kto je pre nás kňaz?

Veľmi som bol oslovený týmto slovami sv. Jána Mária Vianneya, preto ich v tomto blogu zopakujem

„Dobrý pastier, pastier podľa Božieho Srdca, je najväčším pokladom, ktorý môže dobrý Boh dať farnosti a jedným z najcennejších darov Božieho milosrdenstva“.

Prv ako prišiel do Arsu – malej dedinky s 230 obyvateľmi –, biskup ho varoval, že je tam nábožensky veľmi povážlivá situácia: „Nie je veľa lásky k Bohu v tejto farnosti; vy ju tam prinesiete.“ Preto si bol naplno vedomý toho, že tam má ísť, aby stelesňoval Kristovu prítomnosť a svedčil o jeho spásnej nežnosti: „[Môj Bože], daj, aby sa moja farnosť obrátila; prijímam utrpenia, aké budeš chcieť, po celý môj život!“ – takouto modlitbou začal svoje poslanie. Obráteniu svojej farnosti svätý farár venoval všetky svoje sily, pričom v prvom rade vždy myslel na kresťanské vzdelávanie jemu zvereného ľudu.

Katechéza o kňazstve

Deti moje, prišli sme k sviatosti posvätného rádu. Je to sviatosť, ktorá sa zdanlivo netýka nikoho z vás, a predsa sa týka každého. Táto sviatosť pozdvihuje človeka k Bohu. Kto je kňaz? Človek, ktorý zaujíma Božie miesto, človek, ktorý dostal všetky Božie právomoci.

„Choď,“ povedal náš Pán kňazovi, „ako Otec poslal mňa, ja posielam teba. Daná mi je všetka moc na nebi a na zemi. Choď teda a uč všetky národy... Kto teba počúva, mňa počúva, a kto tebou pohŕda, mnou pohŕda.“

Keď kňaz odpúšťa hriechy, nehovorí: „Boh ti odpúšťa“, ale: „Ja ťa rozhrešujem.“ Pri premenení nehovorí: „Toto je telo nášho Pána“, ale: „Toto je moje telo.“

Svätý Bernard hovorí, že všetko k nám prišlo skrze Máriu. A my môžeme dodať, že všetko k nám prišlo skrze kňaza. Áno, celé šťastie, všetky milosti, všetky nebeské dary.

Keby sme nemali sviatosť posvätného rádu, nemali by sme nášho Pána. Kto ho dal do bohostánku? Kňaz. Kto prijal našu dušu na začiatku života? Kňaz. Kto ju živí a dáva jej silu na svojej púti? Kňaz. Kto ju pripraví, aby sa objavila pred Bohom? Kto naposledy umyje túto dušu v krvi Ježiša Krista? Kňaz, vždy kňaz. A ak táto duša príde k okamihu smrti, kto ju pozdvihne a vráti jej pokoj a spokojnosť? Znova kňaz. Nemôžeme uviesť jediné Božie požehnanie bez toho, aby sme si pritom nevybavili obraz kňaza.

Choďte na spoveď k Preblahoslavenej Panne alebo k anjelovi. Dajú vám rozhrešenie? Nie. Dajú vám telo a krv nášho Pána? Nie. Panna Mária nespôsobí, že jej Boží Syn zostúpi do hostie. Mohli by sme tu mať dvesto anjelov, ale nemohli by nám dať rozhrešenie. Kňaz, nech je akýkoľvek jednoduchý, to dokáže. Môže povedať: „Choď v pokoji, odpúšťam ti.“

Ó, aký veľký je kňaz! Kňaz pochopí veľkosť svojho úradu až v nebi. Keby to pochopil na zemi, zomrel by. Nie od strachu, ale od lásky.

Ani ďalšie Božie požehnania by nám bez kňaza neboli na osoh. Na čo by sme mali dom zo zlata, keby nám nikto neotvoril dvere? Kňaz má kľúč od nebeských pokladov. On otvára dvere. On je správcom dobrého Boha, rozdávateľom jeho bohatstva.

Bez kňaza by nám smrť a umučenie nášho Pána neosožili. Pozrite sa na pohanov. Čo majú z toho, že náš Pán zomrel? Nemôžu mať podiel na požehnaniach vykúpenia, lebo nemajú kňazov, ktorí by ich duši dali jeho krv.

Следующий
Комментарии

Občianske združenie S láskou k človeku

Sme skupina rodín z Púchova a Horných Kočkoviec, ktorá od roku 2005 žije svoju vieru aj prostredníctvom charitatívnych aktivít a podporuje duchovné akcie vo farnosti. Pozývame Vás spolu s nami stráviť štvrtkové večerné sväté omše a adorácie pre rodiny (posledný štvrtok v mesiaci). Taktiež i modlitbu za nenarodené deti v prvé piatky po večernej svätej omši pri nemocnici Zdravie.

láskaTaktiež podporujeme celoslovenské aktivity za ochranu života, ako zástupcovia Fóra života. Jedná sa tu hlavne o propagáciu nosenia bielej stužky v marcovom období a Sviečky pre nenarodené deti na konci októbra.

Aktívne pomáhame s deťmi pri koledovaní Dobrej noviny.

Radi slúžime našim rodičom a deťom prostredníctvom letného tábora aj pre rodiny odkázané na sociálnu výpomoc, pri ktorom nás už viacero rokov sprevádza duchovný otec Ľudovít Gabriš. Záleží nám na zdravom rozvoji našich rodín, preto každoročne robíme súťažný športovo-zábavný deň pre všetky rodiny mesta. Naposledy to bolo pod názvom Deň rodiny alebo Family day, ktorý bol realizovaný po celom Slovensku.

Prostredníctvom finančných príspevkov, ktoré dostávame z 2% daní pre naše združenie od roku 2006 i z našej vlastnej podpory sa snažíme byť nápomocní ľuďom a organizáciám, ktorí potrebujú pomoc.

Podrobnejšie informácie o nás nájdete na www.slaskoukcloveku.sk.

Poradňa pre zodpovedné rodičovstvo v Púchove

ponúka rodičom, snúbencom i jednotlivcom výuku bilingsovej ovulačnej metódy v priestoroch spoločenskej miestnosti na fare v čase podľa dohody.
Každému záujemcovi je výučba poskytovaná individuálne.
Výuku vykonáva inštruktorka MUDr. Oľga Bašová 
Základné informácie o tejto metóde nájdete na www.billings.sk.

Billingsova metóda:

 • cirkevne uznávaný spôsob regulácie počatia
 • predstavuje štýl života manželskej dvojice, prehlbujúci lásku a vernosť partnerov, bez konfliktov vo svedomí, bez zdravotného rizika a finančných nákladov
 • je veľmi dobrou prípravou pre snúbencov
 • je použiteľná vo všetkých obdobiach reprodukčného obdobia ženy (pravidelné a nepravidelné cykly, obdobie kojenia, menopauzy)
 • v prípade nízkej plodnosti určenie max. plodnosti v cykle
 • teoretické alebo praktické informácie budú poskytované každému jednotlivo so zreteľom na ochranu súkromia
 • pri pochopení a zvládnutí zásad tejto metódy je zaručená jej vysoká účinnosť

Združenie saleziánov spolupracovníkov

Saleziáni spolupracovníci, tretia vetva saleziánskej rodiny. Je to verejné zhromaždenie veriacich katolíkov – laikov i diecéznych kňazov, ktoré sa venuje širokému mládežníckemu hnutiu a ľudovému apoštolátu.

Sme jedno z vekovo starších stredísk, ale duchom veľmi mladí. Spolu nás je v stredisku 17 členov, saleziánov spolupracovníkov, ktorí žijeme svoj apoštolát na mieste, kde sme poslaní, náš apoštolát sústreďuje najmä okolo života farnosti a na svojich pracoviskách a rodinách.

Naše apoštolské aktivity spočívajú hlavne v modlitbovej činnosti, ale samozrejme tiež v kontakte s mladými, či už pri vyučovaní, animácií birmovancov, snúbeneckých náukách a tiež pri organizovaní jednorazových akcií – karnevalu, táborov, výletov…. Viac sa o nás, našej charizme a apoštoláte dozviete na našej webovej stránke: http://ascpuchov.host.sk/

Tešitelia Božského Srdca Ježišovho

Cieľom kongregácie je tešiť trpiaceho Spasiteľa v jeho smrteľnej úzkosti na Olivovej hore, na kríži a v jeho opustenosti vo svätostánku. Modlitbami a obetami dávať p. Bohu lásku za ľahostajnosť a nevďačnosť ľudí, konať pokánie za svoje hriechy i hriechy iných. Laické spoločenstvo tešiteľov Božského srdca Ježišovho je spoločenstvo veriacich laikov, ktorí sa usilujú žiť v duchu zmieru a pokánia, byť protiváhou šíriaceho sa zla vo svete a úplne sa odovzdať úteche Božského Srdca Ježišovho. Celý život i smrť, všetky myšlienky, slová a skutky, modlitby a práce, utrpenia, obety chcú trpezlivo prijímať, pripájať k obeti Pána Ježiša a obetovať ich ako náhradu za urážky spôsobené jeho Božskému Srdcu. Toto spoločenstvo má celoslovenskú pôsobnosť určenú stanovami, ktoré schválil 7.7.1990 jeho Em. Ján Sokol arcibiskup a metropolita. Formáciu v duchu charizmy majú na starosti sestry Kongregácie tešiteliek Božského Srdca Ježišovho cez moderátora a výbor, ktorí zabezpečujú Celoslovenské stretnutia tohto spoločenstva a vydávanie vnútorného časopisu Getsemani.

Naše laické spoločenstvo vzniklo v Púchove po ročnej duchovnej príprave 7.6.1996 zasvätením sa 34 členov Božskému Srdcu Ježišovmu, pod vedením pátra Jána Trnku.Božské Srdce JežišovoPostupne pribúdalo členov, ale aj odišlo na večnosť. Teraz nás je 34 členov. Každý mesiac si konáme duchovnú obnovu pod vedením katechétu. Štvrtok v mesiaci pred prvým piatkom máme v kostole adoráciu pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Aktivity v rámci farnosti robíme s vedomím pána farára Mons. Kebluška.

Povinnosti Tešiteľov:

 1. denne sa modliť zasväcujúcu modlitbu
 2. denne svätá omša a sväté prijímanie (podľa možnosti)
 3. denne svätý ruženec
 4. aspoň 15 min. rozjímať a čítať sväté Písmo
 5. každý štvrtok od 23-24:00 hod., alebo vo voľný čas si urobiť súkromnú adoráciu
 6. každý prvý piatok obetovať sväté prijímanie na zmier, modliť sa litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu

Božský Spasiteľ sa obracia s prosbou na kresťanov aj dnes a hľadá veľkodušné srdcia, ochotné vziať na seba diel jeho utrpenia, ochotné spolupracovať s ním na spáse duší a tak ho uzmierovať v jeho smrteľnej úzkosti. Všetko pre potechu Srdca Ježišovho.

Čitatelia svätého Písma

Štyria dôchodcovia, čo sme absolvovali 3-ročné diaľkové štúdium teológie pre seniorov, sme začali s ďalšími (asi pätnástimi) záujemcami čítať denne sv. Písmo. Čítame ho každý samostatne doma podľa plánu a raz do mesiaca v predposlednú nedeľu o 16:00 hod. sa stretávame v spoločenskej miestnosti na fare na konzultáciu a výmenu skúseností. Konáme tak už piaty rok.

Okrem toho každý pondelok večer o 18:30 hod. sa stretávame spoločne pre čítaní sv. Písma a potom preberáme aktuality spoločenského i cirkevného života.

Modlitbový zápas

Začali sme sa modliť od 8.12.1997 v deň Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Modlíme sa od 8. do 15. dňa v každom mesiaci. Teda 8 dní po sebe. Modlíme sa v kostole od 20:00 do 21:00 hod.

Okrem toho máme vytvorenú skupinu ľudí v rámci celého Slovenska. Je nás 55. Každý si určil hodinu, kedy sa chce modliť.

modlitbaÚmysly:

 1. za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
 2. za duchovnú obnovu Slovenska
 3. za obrátenie hriešnikov
 4. vlastný úmysel

CREIGHTON MODEL FertilityCare™ System (CrMS)

CrMS je skutočný systém prirodzeného plánovania rodičovstva. Menštruačný cyklus a plodnosť boli už od dávnych čias, a do značnej miery stále sú zahalené určitým tajomstvom. Výskum profesora Dr. Hilgersa viedol k vývoju metódy sledovania plodnosti ženy CREIGHTON MODEL FertilityCareTM System a jeho medicínskej aplikácie NaProTECHNOLOGYTM. CrMS pomáha žene tým najprirodzenejším spôsobom poznať svoju plodnosť a NaProTECHNOLOGYTM umožňuje špecializovanému lekárovi využiť tieto informácie pri liečení gynekologických a pôrodníckych problémov.

Ako sa môžete naučiť CrMS?

CrMS je postavený na systematickej výuke, pomocou ktorej sa ľahko chápe. Na úvodnom stretnutí sa párom predstaví metóda a jej špecifiká. Počas ďalších individuálnych stretnutí sa žene vysvetlia zásady sledovania cyklu. Stretnutia sú prispôsobené individuálnym potrebám páru. Kvôli maximálnej efektivite je vhodných 5 stretnutí počas prvých troch mesiacov sledovania. Ďalšie tri stretnutia sa odporúčajú do konca prvého roka používania. Veľkou výhodou je medicínske uplatnenie CrMS. Lekár špecializovaný v NaProTechnology dokáže zo záznamu popísať a navrhnúť riešenie problémov konkrétnej ženy. Každý lektor i lekár prešiel skúškami vzdelávacieho programu, ktorý je akreditovaný organizáciou American Academy of FertilityCareTM Professionals.

Pre CrMS je charakteristické, že je

CrMS kruhy

 • štandardizovaný a objektívny,
 • jednoduchý na pochopenie,
 • spoločný systém muža a ženy,
 • zdravotne neškodný,
 • spoľahlivý,
 • nenákladný,
 • univerzálny (použitie v každom reprodukčnom období ženy: pravidelné, nepravidelné cykly, dojčenie, obdobie prechodu, po anti-koncepčných tabletkách…)
 • vhodný pre monitorovanie, udržiavanie a hodnotenie reprodukčného zdravia, pri rôznych stavoch ako:
  • limitované hlienové cykly
  • suché cykly
  • predmenštruačné špinenie
  • hnedé krvácanie po menštruácii
  • dĺžka cyklu
  • dĺžka povrcholovej fázy
  • a mnohé iné

Mali by ste určite vedieť, že CrMS a NaProTECHNOLOGY®

 • je na 99,5% spoľahlivá, ak sa používa pre vyhýbanie sa tehotenstvu,
 • dosahuje úspešnosť v liečbe neplodnosti až do 80% - výrazne viac, než je úspešnosť IVF,
 • môže byť úspešná i v liečbe neplodnosti u párov, ktoré absolvovali IVF,
 • má 40-50% mieru úspešnosti pri liečbe neplodnosti žien, ktoré majú viac ako 35 rokov,
 • len výnimočne vedie k viacpočetným tehotenstvám na rozdiel od IVF,
 • v tehotenstve znižuje pravdepodobnosť predčasného pôrodu a iných tehotenských komplikácií,
 • S NaPRO technológiou má žena možnosť po prvý krát sledovať, udržiavať a hodnotiť svoje zdravie.
 • To zahŕňa stavy ako:
  • neplodnosť
  • spontánny potrat
  • udržiavanie tehotenstva
  • nepravidelné cykly
  • hormonálne problémy
  • PMS
  • cysty na vaječníkoch
  • nezvyčajné krvácanie
  • následky stresu
 • je vedecká metóda, zhrnutá v 1 200-stranovej publikácii The Medical & Surgical Practice of NaPro-TECHNOLOGY.

Ak máte záujem naučiť sa používať CrMS, môžete využiť služby vyškolenej lektorky: 
Mária Kuťková, FCP 
Púchov 
ria@vawav.com 
0905 752834

Detské stretká

Pozývame deti každý pondelok o 16:00 na stretká, ktoré sú v spoločenskej miestnosti na fare.