Blog

« Назад

"Bdejte!" (katechéza)

Pred začiatkom najkrajších sviatkov v roku vám ponúkam katechézu s prvkami Lectio divina na tému očakávania, pripravenosti a bdenia.

Pomôcky: 
Pväté písmo, svieca, pracovný list s biblickým textom v rámčeku vedľa seba: Lk 12, 35-38 a Mt 25, 1-13 
Metódy: Lectio divina, slávnosť Svätého písma, brainstorming
Model: kerygmatický
Veková skupina: 2. stupeň ZŠ

      ÚVOD

      Katechéta privíta účastníkov katechézy a vyzve ich ku krátkej modlitbe. Uvedie stretnutie nasledovne: začíname Advent, ktorý nás vyzýva k príprave. Väčšinou si pod prípravou predstavujeme iba krátkodobú prípravu – teda na Vianoce a to je dobré. Ale dnes sa dozvieme ešte o inej príprave a o tom, že advent nemusí trvať iba štyri týždne, že jeho trvanie môže mať aj inú dĺžku.

      HLAVNÁ ČASŤ

      1. Práca s biblickým textom – čítanie textu Lk 12, 35-38 a Mt 25, 1-13
      Pre každého účastníka má pripravený biblický text, ktorý rozdá účastníkom. Najprv si ho prečítajú potichu a potom nahlas. V prvej časti je dôležité zamerať sa na pochopenie každého textu samostatne. 

      Lk, 12, 35-38
      Bedrá majte opásané a lampy zažaté! Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope. Blahoslavení sluhovia, ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieť. Veru, hovorím vám: Opáše sa, posadí ich k stolu a bude ich obsluhovať. A keď príde pred polnocou alebo až nad ránom a nájde ich bdieť, budú blahoslavení. Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. 

Mt 25, 1-13

      Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych. Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob. Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. O polnoci sa strhol krik: „Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!“ Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy. Tu nerozumné panny povedali múdrym: „Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú.“ Ale múdre odvetili: „Aby azda nebolo ani nám ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si!“ No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: „Pane, Pane, otvor nám!“ Ale on im povedal: „Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.“ Preto bdejte, lebo neviete ani dňa ani hodiny.

      2. Práca s biblickým textom – porozumenie textu Lk 12, 35-38 a Mt 25, 1-13

      V tejto časti je úlohou žiakov hľadať a nájsť súvis medzi dvomi biblickými textami. Učiteľ rozdelí žiakov do skupín. Žiaci v skupinách opäť pozorne prečítajú obidva texty a postupne odpovedajú na zadané otázky. Počas práce diskutujú, uvažujú, hľadajú prepojenia, vysvetľujú význam pojmov.
Katechéta ponúkne nasledovné otázky: 

1.) Čo znamenajú pojmy: bedliť, hospodár, sluhovia, svadba, ženích, svieca, olej? 
2.) Aké charakterové vlastnosti majú: hospodár a sluhovia z prvého úryvku a hlúpe a múdre panny z druhého úryvku? 
3.) Ku komu môžeme prirovnať jednotlivé postavy: hospodár, sluhovia, zlodej, hlúpe panny, múdre panny. 
4.) Ktoré pojmy a ktoré situácie spájajú obidva texty evanjelií?
5.) K čomu vyzýva Ježiš v obidvoch textoch evanjelií?
6.) Akú zaujímavú skutočnosť ste počas rozhovoru zaznamenali?

      Každá skupina odpovedá na zadané otázky a po ukončení práce v pléne predstavia svoje výsledky. 

      3. Meditácia 

      Katechéta zhrnie to, čo účastníci odprezentovali a podá zásadné myšlienky celého biblického textu formou meditácie.

      Stojíme na prahu Adventu. Adventus v latinčine znamená príchod, obdobie radostného očakávania narodenia Božieho Syna – Záchrancu. Čo znamená byť pripravený na Kristov príchod, nám názorne vykreslil sám Ježiš v podobenstvách, ktoré sme si prečítali.

Je dobre, že nepoznáme presný dátum Kristovho návratu. Keby sme ho poznali, mohli by sme byť v pokušení zlenivieť vo svojej práci pre Krista a dokonca vedome zotrvávať v hriechu a obrátenie k Bohu nechávať až na čas jeho príchodu. I keď je nebo našim cieľom, svoje poslanie máme konať už tu na zemi. K tomu sme boli stvorení. Naša cesta spásy je celoživotnou cestou. 

      Kristov druhý príchod podľa podobenstiev môže byť nečakaný. Ak je niečo nečakané, znamená to, že človek s tým neráta. To, čo očakávame a na čom nám záleží, na to sa pripravíme a to je dobre. Ak niečo neočakávame, na to nemyslíme, zabúdame na to, nepríjemne nás to prekvapí a to nie je dobre. 

      Ježiš nás v obidvoch podobenstvách upozorňuje na to, aby sme bdeli, pretože nevieme ani dňa, ani hodiny, kedy sa vráti. Byť bdelým je životný postoj kresťana. Neskorý, a preto aj nečakaný príchod ženícha v podobenstve nás upozorňuje na to, aby sme v deň jeho príchodu neboli nepripravení. Neexistuje možnosť začať po smrti ešte raz pozemský život. 

      4. Aplikácia

      Každý z nás by si mal uvedomiť, že biblický text, nad ktorým uvažujeme, obsahuje pravdu, ktorá má hodnotu. Je aktuálnym posolstvom aj v našej dobe. 
Selma Lagerlöffová, švédska spisovateľka z obdobia novoromantizmu (prelom a 1. polovica 20. storočia), ktorej knihy vynikajú nadčasovou múdrosťou a morálnym ponaučením v jednej zo svojich legiend s názvom "Plameň svetla" opisuje príbeh rytiera, ktorý po víťaznej bitke na krížovej výprave prisahal, že donesie neporušený plameň zapálený od svetla v Božom hrobe v Jeruzaleme, do svojej vlasti, do rodného mesta Florencie. 

      V úryvku z legendy čítame:
„Zapálil sviecu v Božom hrobe, sadol na koňa a cestoval domov. Pretože musel svetlo ochraňovať proti vetru a dažďu, nemohol si príliš všímať krajiny a ľudí a vôbec všetky vonkajšie veci. To svetlo z neho urobilo vnútorného, pokorného človeka. Na jednom mieste ho dokonca prepadli lúpežníci. On, bojový rytier, im dal všetko, čo chceli, len ich prosil, aby mu nechali jeho svetlo. Obrali ho o všetko, o peniaze, o zbrane, o zbroj i o koňa, nakoniec sa nad ním zmilovali a dali mu starú dýchavičnú kobylu. Na tej došiel do Florencie otrhaný, špinavý, ale so svetlom na prsiach, ktoré uchránil od zhasnutia po dlhé mesiace. Od svetla sa potom rozsvietili sviece vo florentskom dome. Keď sa ho ktosi pýtal, ako mohol uchrániť plameň, rytier odpovedal: "Tento plamienok vyžaduje, aby ste prestali myslieť na iné veci. Musíte myslieť len na to, aby vám nezhasol a musíte dôverovať Bohu, že sa vám to podarí. Tak donesiete svetlo k cieľu."

Čo majú spoločné múdre panny z podobenstva s rytierom z príbehu? 


- Múdre panny spojili bdelosť s predvídavosťou a zobrali si do nádob olej, ktorý im vydržal, kým spali. Pozerali sa dopredu a zásobili sa, aby mohli prečkať nočné čakanie na ženícha. 
- Rytier si chránil plamienok sviece zo všetkých svojich síl, celou svojou bytosťou. Jeho najväčšou túžbou bolo priniesť svetlo sviece do cieľa a tým cieľom bol pre neho domov. Jeho túžba bola tak silná, že prekonal všetky nepríjemnosti počas cesty. Chcel uskutočniť to, čo si predsavzal a pritom vedel, že jeho predsavzatie je dobré. Počas znášania nepríjemnosti a útrap cesty pochopil, že sám by to nedokázal. Až vtedy pochopil, ako je pre neho dôležitý Boh. Keď prišiel šťastne domov, povedal ostatným veľmi dôležité slová. Tie slová boli svetlom, ktoré poukazovali na večné hodnoty.

      My by sme to mohli povedať takto: „V živote sa nám zdá veľmi veľa dôležitých vecí, ale musíme myslieť len na to, aby sme nestratili svetlo, ktorým je Boh, aby nám nezhasol plamienok dôvery v Boha. Ak sa nám to podarí, vtedy dospejeme k Svetlu, ktoré nikdy nezhasne – a tým je Boh.“

      Keďže vieme, že Kristov príchod bude prekvapivý, malo by nás to nadchnúť k tomu, aby sme boli bedliví, vytrvalí a stále pripravení.
Pán Boh od nás očakáva, aby sme život na zemi prežívali ako dar, aby sme si ho chránili, aby sme chránili jeho stvoriteľské dielo na zemi a chránili poklady Cirkvi, ktoré nám prostredníctvom Ježiša Krista zanechal. To sú predovšetkým sviatosti, modlitba a služba druhým.

      5. Aktivita na prehĺbenie

      Katechéta rozdá účastníkom pracovný list, ktorý postupne vyplnia: 
Ako je nasmerovaný môj život, ktorý vnímam ako dar a na konci ktorého ma čaká stretnutie s Kristom? 

V službe sebe; V službe rodine; V službe farnosti a Cirkvi; V službe školy
Sviatosti
Modlitba
Služba a pomoc druhým

      Počas aktivity môže hrať v pozadí pokojná hudba. Na záver činnosti katechéta povzbudí účastníkov k odvahe žiť život nasmerovaný na Boha a žiť ho ako odpoveď na jeho lásku k nám a žiť v túžbe po stretnutí s ním. 

      6. Modlitba

Aktivita môže prejsť spontánne k spoločnej prosebnej modlitbe, počas ktorej sa hudba vypne. Nech zaznejú prosby o silu vedieť bedliť a byť pripravený, čo vychádza z konkrétneho Božieho slova. 


      7. Kontemplácia

      Znova sa môže zapnúť tichá hudba, počas ktorej môžu účastníci zotrvať v tichosti pred Božou tvárou. Prítomným sa tak ponúka možnosť nechať v sebe doznieť Božie slovo a ochotne mu srdcom odpovedať, prijať konkrétne rozhodnutie a smerovanie do ďalšieho svojho života.

      ZÁVER

      Na záver stretnutia katechéta povzbudí prítomných k pripravenosti, bedlivosti a ochote žiť radostný život. Zároveň na základe prehlbujúcej aktivity povzbudí k sviatostnému životu, k modlitbe a službe lásky. 
Stretnutie možno ukončiť vhodnou adventnou piesňou. 

      Pracovný list


Použitá literatúra: 
Sväté písmo, SZ a NZ, SSV, KKC, Biblia s aplikáciami pre život,
YOUCAT – katechizmus Katolíckej cirkvi pre mladých, Slovo medzi namt

Viac podobných katechéz najdete na stránke Katechetického úradu Spišskej diecézy www.dkuspis.sk.

Комментарии
sign-in-to-add-comment
Пока нет комментариев. Будь первым.