Дневники

« Назад

Oslovili ma slová

Oslovili ma slová

jedného muža. Hovoril o Bohu a o jeho Slove. Je kresťan, katolík, charizmatik...

Všetko sa vyvíja. Na olympijských hrách v Soči môžeme vidieť, ako sa zmenili a vyvinuli "nástroje" športovcov. Sú dokonalé, moderné, majú pekný dizajn, sú aerodynamické, šetria sily špotovca a zvyššujú výkon... Odev, špeciálne sánky - boby, lyže, korčule...

Aj my sa vyvíjame. Mnohí z nás sa naučili množstvo nového. Nové vedomosti, nové dokonalosti, nové technológie a všeličo iné, používame pre prácu zlepšené, vynovené, rýchlejšie a výkonnejšie kompjutery, aparatúry, prostriedky, nástroje a pomôcky.

"Vynovil" sa aj náš život so Slovom Božím? Čo naše slávenie Liturgie? Verím, že ani v týchto "kategóriách" súčasného kresťana nie sme pozadu. Verím, že máme najnovšie "nádtroje" a používame ich pre poznanie Boha. Verím, že máme a používame moderné "prostriedky", aby sme "rýchlo" napredovali v poznaní Boha, jeho Slova, aby sme sa mohli dynamicky učiť od osobností Písma. Veľmi súrne to potrebujeme pre život, ak chceme žiť naplno zo Slova Božieho a s Ním. Napokon to najdôležitejšie: aby sme poznali Ježiša... Aby sme poznali jeho hlas, jeho osobnosť.

Verím, že používame najmodernejšie "prostriedky" - nie len pc, a mp3, ale aj katechizmus, slová Pápeža a príklady spôsobu života iných, aby sme zefektívnili a oživili svoj vzťah k Bohu. Aaby bol náš život  autentický, skutočný, reálny, život s Ním, ktorý je "neviditeľne prítomný". Aby sme žili deň čo deň život s Bohom, ktorý je živý. 

To je umenie života.

Nemusíme však podliehať obavám, že by sme niečo nestihli alebo že by sme boli pomalí. Boh má iné dimenzie a hodnoty meria pre nás podľa nás...  Vidíme to v Knihe zjavenia... Používa miery, akými v tom čase, keď bolo písané toto slovo, merali ľudia pri stavbe chrámu... Boh má plán pre každého z nás, priliehavý, na mieru... a dá nám poznať, čo treba a kedy treba.

+

Slovo Božie je obraz Boha, je prítomnosť Boha. Podobne, ako Eucharistia. Slovo Božie je najkrajšie, majestátne, mocné, hlboké a široké, ako hovorí apoštol Pavol v liste Rimanom... Božie Slovo je živé, mocné, je účinné, koná a hovorí dnes k nám, ako hovorilo k našim otcom. je zbraňou, je pomôckou, je nástrojom spásy, je ochranou pred súžením, je nádejou, je živou vodou, zdroj života... Boh v Slove je krása a čistota, majestát, pravda, sláva Tvorcu, je plnosť všetkého, je počiatok je večnosť, je múdrosť a veda, Boh  je  všetko vo všetkom. Krása a vznešenosť Boha sa nám odzrkadľuje vo všetkom jeho stvorení. Osoba Boha je živá v jeho Slove, ktoré nám dal. Len veľmi málo ho vieme užiť, podobne Eucharistiu. Nemáme tušenie, ako by sme mohli žiť život Božieho dieťaťa s mocou Božieho Slova a Eucharistie... Len málo vieme žiť  Slovo, ktoré je Život plnosti. Boh nám ho dal, aby nám "uľahčil" život. Nie tak, že On ponesie všetky naše "bremená" ale aj. Hľadať a nájsť, použiť ho však musíme my. To za nás neurobí Boh. Aby sme mali vzťah k Slovu ako k živému Bohu, musíme sa učiť poznať v Slove Boha a aj to, čo nám chce oznámiť, ako nám chce pomôcť žiť naše denné záležitosti, aby sme necítili ich ťarchu, ale jeho pomocnú ruku, ktorá uľahčuje a tíši... Aby sme to mohli mať, treba sa učiť, čítať, počuť a vnímať jeho slovo a jeho "reč"... Musíme vedieť, ako zaobchádzať so Slovom, lebo je živé.... Boh chce rásť a žiť v nás... To je prebývanie Boha - Slova v srdci človeka. Tak prichádza k nám Duch svätý a oživuje Slovo v mysli a v srdci človeka, oživuje človeka, dáva život...

 

Oslovili ma slová prednášky jednéhomuža. Je  kresťan, katolík, charizmatik. Hovorí o Bohu a o živote spôsobom, aký mi bol známy len z "diaľky". Počula som  o spôsobe života v Bohu "naživo" = autenticky, nie len "ako keby" už pred rokmi. Boh mi ukázal tohoto človeka, počula som v rádiu  jeho prednášky. Zaujali majeho slová o Bohu a o živote s Ním... Teraz, vďaka technike (livestream, mp3, download a iné) môžem mať účasť priamo na živo vysielaných prednáškach, ktoré sú nie len "nové" ale sú hodnotné, živé, autentické a hovorí v nich k súčasnej "problematike" života kresťanov. jeho prednášky pomohli mnohým ľu´dom zlepšiť kvalitu života so Slovom Božím, pomohli hlavne v praxi, aby sme vedeli žiť tak, ako to robil ježiš. prednášky majú punc Božieho Ducha. Sú jednoduché, živé, hovoria rečou ježišovych slov. Sú najmodernejšie, najnovšie, lebo Duch Boží je vždy nový a On, Boh, ktorý je, je Tvorca všetkého, tvorí a povoláva k životu každého z nás, najmodernejšími prostriedkami našej súčasnosti, robí tak práve dnes. Božie Slovo prichádza dnes do srdca ľudí a koná, zasa cez iných ľudí, ktorí sa stávajú jeho "nástrojom"... Boh robí dnes zázraky v ľu´doch a cez nich, ak mu človek dá miesto v srdci, a dovolí mu konať. Sú tu mnohé  mocné svedectvá, čo hovoria ľudia o Bohu, o jeho Slove a o pôsobení Slova v ich životoch. Duch svätý vanie, kadiaľ chce, dáva dary kresťanom aj nekresťanom, povoláva hriešnikov, aj mýtnikov dnešných čias, koná dnes tak, ako vtedy, pred viac ako dvomi tísícami rokov...

+

Johannes Hartl je meno autora prednášok. Je to mladý muž, manžel a otec rodiny, majú štyri deti. Vyštudoval teológiu, hoci má doktorát, je človekom jednoduchým a pokorným. Začal žiť s Bohom už vo veku svojich 14 rokov, hľadal ho a chcel "viac" Boha, chcel skutočnosť Boha živého... Potom Boha našiel, Boh našiel jeho. Johannes odovzdal Bohu svoj život a Boh mu dal podiel...  Boh rozmnožil jeho talenty. Dnes je vyspelým, zrelým mužom,  manželom a otcom rodiny, je kresťanom, ktorý vie, komu uveril... Hoci veľa vie, veľa zažil, a má skúsenosť života v Bohu a v Duchu svätom, priznáva, čo všetko nevie... má spoluúčasť na živote tých, ktorí Boha ešte nestretli... Sám seba nazýva "freek" (niekto, kto je bláznom pre niečo) slova Božieho, dokáže s Ním stráviť hodiny... Jeho prednášky sú 10 min, 30 min, alebo vyše hodiny, názvy sú vtiné a trafia podstatu obsahu. Príklad: "Káva s Bohom" / "Kaffee mit Gott" - tak nazýva svoj ranný "pokec" s Pánom, "Písmo za 33 minút" - ako prejsť rýchlejšie Slovom Písma, alebo jeho série prednášok, ako sú napr. "Mysterion", "Kde prebýva jeho veleba" / "Wo seine Herlichkeit wohnt" a mnohé iné. Dnes chodí po svete a vydáva svedectvo o Bohu  a o živote s Ním a pre Neho. Svedčí o tom, ako Boh našiel jeho, ako ho Boh oslovil a ako ho oslovuje dnes... Hovorí aj o tom, ako môže vyzerať život s Bohom dnes. Sám osobne, aj s rodinou a spoločenstvom Domu modlitby, ktorý založil v Augsburgu, v Nemecku; (podobné Domy modlitby sú už po celom svete) žije zo Slova Božieho, v Duchu svätom, vydáva svedectvo o Slove Boha, o Ježišovi. Z jeho prednášok žiari svetlo, optimizmus a radosť, nádej a život jeho Učiteľa... To, o čom hovorí, je vždy v súlade s hlásaním Katolíckej cirkvi, aj s pápežom. Čerpá z Písma, z kvalitnej kresťanskej literatúry minulých storočí, zo spisov svätých a osobností tohoto veku. Oslovuje nie len katolíkov, hovorí k "širokej kresťanskej verejnosti" a oslovuje aj neveriacich a hriešnikov... Jeho šýl reči je živý a radostný, aj keď sa nevyhýba vážnym témam súčasnej doby. Naopak. S jemnocitom a pozornosťou hovorí aj o tých, pričom sa nezosúva do negatívneho ale zostáva na pôde Slova Božieho, bohato ho interpretuje a približuje súčasnému poslucháčovi. Venuje sa bohu na plný úväzok, ako to sám sformuloval, je otcom a manželom. Zdôrazňuje potrebnosť, nutnosť "správnej modlitby", aby modlitba mohla mať účinok. Je mužom modlitby. Slová Písma obracia z každej strany... interpretuje grécky aj hebrejský preklad.... Je to zážitok, počuť ho hovoriť o Bohu... Jeho srdce je zapálené láskou Boha a horí pre neho, pre Kráľa ľudských sŕdc. Oheň lásky nášho Boha je mocný, šíri sa hneď, ak nájde srdce, ktoré rozumie jeho Slovu... Som rada, vážim si toho, že som mohla spoznať tohoto muža. Johannes je darom pre mnohých. Ďakujem Bohu za tohto človeka.

Ďakujem tebe, Johannes Hartl, za tvoje svedectvo a za tvoje slová o Bohu a o jeho Slove!

+

Oslovil ma jeho výklad o Slove Božom. Hovorí na mnohé aktuálne  témy. Osvetľuje mnohé, o čom  nám nehovoria naši kňazi a biskupi. Super dobre hovorí o téme "Identita kresťana", a mnohé, mnohé iné témy. Vo svojich prednáškach sa opiera sa o Slovo Starého i Nového Zákona. Vykresľuje Identitu Božieho dieťaťa na postavách osobností SZ. Hovorí o Bohu Otcovi, o milujúcom Bohu, ktorý je láska. Hovorí aj o osobe Ducha svätého, hovorí o postavách SZ a o ich charaktere, aj o tom, čo nám môžu tieto osobnosti povedať dnes. Jeho prednášky sú plné života, má dar interpretácie slova, dar prirodzeného humoru a dokáže zaujať poslucháča. Hovorí rečou "súčasného" človeka, žije v súčasnom svete,  ako my, používa prostriedky tohoto sveta, nežije pre tento svet, jeho domov je nebo...Používa mobil, fb, livestream (program pre priamy prenos vysielania) počítač a všetko, čo môže, aby šíril svedectvá. Zdôrazňuje potrebnosť spoločenstva, život duchovnej služby iným (aj ohlasovanie Slova,  modlitbu, služby uzdravenia) a účasť na živote spoločnosti. "Boh chce byť milovaný", hovorí, Boh nás tak veľmi miluje, túži po láske človeka... Som presvedčená, že keby sme to poznali, okamžite by sme nasledovali život s Bohom, keby sme to len vedeli poznať... Konvertiti majú tú česť... boh im dal taký dar - mnohí ľudia tak zažili jeho živú prítomnosť a úplne zmenili svoj život. Jednou z prvých prednášok, ktoré som počula, bola "O Samaritánke a Ježišovi, o Jakubovej studni a živej vode". Takú prednášku som ešte nepočula... Bola som z jeho slov totálne hotová. Pripadalo mi to ako "prebudenie" z nejakej "letargie". Aj ja chcem "vodu života", aby som už nebola smädná... Ak chcete, podelím sa aj s vami. Musím ich najskôr spracovať. Možno oslovia aj vás,  možno  "oživia" aj váš záujem a vzbudia túžbu po Slove, túžbu pre život Slova.

Prvou prednáškou, ktorú budem písať, je O Slove Božom. Táto téma je aj témou môjho projektu "Memory", preto začnem touto.

Prednáška má meno: Biblická Mária. Jej autorom je Johannes Hartl.

Oslovila ma jednoduchosť a precíznosť, múdrosť a horlivosť, akou opisuje príchod Slova - Boha na tento svet, prostredníctvom Márie. Hovorí bez "prikrášľovania" a bez gýčov, ktoré sa časom nalepili na osobu Márie, matky Ježišovej aj na narodenie Božieho Syna. Hlavnou témou je Slovo Božie a jeho príchod v tele, život Ježiša... vtedy a dnes. je to o živote Slova - Boha na svete a v nás.

+

Pokračovanie

 

 

 

Комментарии