Дневники

« Назад

Robiť veci

Robiť veci

ako koho povolal Pán.

Bol/a si povolaný_ ako slobodný/á?

Bol/a si povolaný/á, aby si si založil rodinu?

Bol/a si povalaný/á do duchovného stavu, dostal si duchovnú rodinu?

Každý robí svoje dielo pred Pánom, ako bol povolaný. Jeden tak,  iný inak.

Slobodní, máte otvorené možnosti, môžete sa rozhodovať v rámci osobnej slobody pre poznanie a voľbu vášho povolania. Môže to byť úloha, projekty, alebo jednoduchá služba, aby ste sa určitým spôsobom starali o iných slobodných, delili sa s nimi o poznanie Božích ciest, o vieru v Boha, o svedectvá vo svojom živote, ale aj jednoducho príkladom spravodlivého života pred Pánom. Možno budete volaní do niektorého konkrétneho spoločenstva, aby ste sa tam zdieľali a žili životom povolaných v niektorej forme, ku akej koho volá Pán. Nech Pán žehná vaše projekty a diela, nech žehná každú prácu vašich rúk, mysle a srdca, nech ste na slávu Bohu a aj iným na spásu! Hľadajte, kde je vaše miesto, kde je vaša úloha, načúvajte Božiemu Slovu, ono vás s istotou povedie tam, kde vás čaká Pán. Do mládežníckych skupín, do spoločenstva vo farnosti, do duchovného stavu, do kňazského stavu, do určitého pracovného spoločenstva, kde vzdáte v službe iným česť Bohu svojou prácou a životom toho spoločenstva, vo firme, v úrade, v kancelárii, v sociálnom zariadení, v nemocnici alebo kdekoľvek, kde vás postavil do služby Pán. nezabudnite na chudobných, nevzdelaných, na rodiny. Máme byť jeden druhému oporou, každý jeden z nás. Nech vás vedie Duch Boží a nech vám dá odvahu, aby ste vedeli a aby ste prijali Božie volanie...

Povolanie v rodine - je výsadou a cťou. Odovzdávať  a žiť vieru v Boha v rodine, prijímnie daru života, výchova a starostlivosť o deti, o rodinu, o manžela/manželku, život rodiny ako spoločenstva s Pánom a medzi sebou navzájom, zdieľanie a odovzdávanie osobého svedectva života v tejto rodine, ktorú vám daroval Pán. Budovanie viery, rast a pestovanie cností, vzájomná láska a mnohé služby, ktoré sprevádzajú rodinu v každodennom živote. vzácneho pokladu deťom a medzi rodičmi. A mnohé viac. Rodičia sprevádzajú deti každý deň, starajú sa o ich telesné i duchovné dobro, dávajú im seba. V dnešnej spoločnosti žiaľ rodiny nie sú vítané. Mamičkám sú príliš rýchlo ponúkané "zariadenia", kde môžu "odložiť" svoje ratolesti, aby mohli pracovať v zamestaní... Chcem vás povzbudiť, milí rodičia, aby ste si nenechali vziať to najdrahšie - obdobie prvých troch rokov vášho dieťatka! V tých troch rokoch dieťa dostane v rodine optimálne vybavenie pre život, ktoré mu nedá žiadne sociálne zariadenie na svete! Nebojte sa venovať čas svojim deťom! Boh vám bohato odplatí na vašich deťoch, ktoré vám už v tom čase mnohonásobne obohatia váš život, povzbudia vás k hľadaniu možností, aby ste ani finančne neboli v nedostatku. Nedovoľte, aby o vás rozhodovala "spoločnosť", ktorá bezohľadne berie a neochotne dáva - dovolenku, OČR-ku, zohľadnenie začiatku pracovnej doby, nízke prídavky, úprava pracovnej doby, nedosiahnuteľné podpory pre rodinu a mnohé iné, čo by vám právom malo patriť, čo vám azda nasľubuje a potom nedá... Buďte múdri a obozretní! Nedajte sa klamať, zavádzať. Počítajte, či je hodné "privyrobiť" peniaze, aby ste ich vzápätí vydali na škôlky, jasle a potreby, ktoré máte dať. A nezabudnite na stratu pokoja ducha, ktorý nie je možné ničím nahradiť. Naprogramovaný stres, pre vás a pre dieťa, nemožnosť rovnováhy duše a tela, nemožnosť rozvíjania duchovného života bez  újmy na zdraví... Dnešné "nové" ochorenia ( Burn out, Hyperaktivita detí, frustrácia detí, ktoré sú nútené akceptovať denný poriadok, na ktorý nie sú zrelé...nezvládanie denného života u žien, matiek aj u detí, depresie, a mnohé iné) nevznikli len akosi... je za tým klamstvo, vydieranie a nespravodlivosť spoločnosti voči rodinám a ich deťom. Poznajme Pána, poznajme pravdu a nedovoľme, aby nám dirigoval ktosi, kto nemá ani za štipku záujem o skutočnú podporu a ochranu rodiny, detí a ich rodičov. Nech vám, milí rodičia, Boh dá odvahu a ľudí, ochotných a radostných darcov a hojné dary- života, služby, pomoci, priateľov a dobrodincov, ktorí vám zviditeľnia Boha v každodennom živote a pomôžu vám, kde treba...

+

Bohu zasvätené osoby - majú rodinu v duchovnom zmysle. Krása tohto daru povolania sa nedá vyvážiť ničím. Dar starať sa o Božie veci je výsada povolaných do zasväteného života. Ďakujte za ten dar, za to, že žijete toto povolanie! mnohí si ho želali a nebolo im dané... nezabudnite na rodiny, na slabých vo viere i v sociálnej oblasti... Želám vám, aby Pán požehnal vaše spoločenstvá a aby vám dal mnohé deti, ktorých nech je ako zrniek piesku na pobreží mora! Nech vás Pán povzbudzuje, ochraňuje a sprevádza vo vašej službe! Želám vám mnohé milosti, nech vám nikdy nezovšednie vaše povolanie, nech nikdy nestratíte z pohľadu drahý poklad, ktorým je Pán sám a každý, kto je vám zverený!

+

Slúžme si navzájom v láske, prijímajme jeden druhého s ochotou a v pravej kresťanskej láske, ktorá hľadá a nachádza riešenie a možnosti, ak sa niekto ocitol v núdzi, ktorému nie sú nikdy ľahostajjné rodiny a ich rodičia a deti. Deľme sa navzájom o dary, kto aké má, aby nikto netrel biedu - duchovne ani telesne - aby nehladovali duše a nechradli na tele tí, ktorých Pán tak veľmi miluje! Starajme sa o starkých, o chorých, opustených a chudobných, kto ako môže a vie. prosme o svetlo Ducha svätého, On dá, ak prosíme a pošle aj ľudí...

Zdieľajme radosť viery a spoločenstvo lásky Boha a ľudí, ktoré je najvzácnejším darom tu na zemi:o)

Prosme Pána, nech žehná mladým ľuďom, aby vedeli prijaťi volanie do duchovných povolaní, aby prijali život v rodine, aby prijímali dar života v každej forme, nech žehná naaše rodiny a každého z nás:o)

+

Комментарии
sign-in-to-add-comment
Kto má oči, nech vidí, kto má uši, nech počúva...
Vďaka, Maruška!
Отправлено в 29.07.13 11:39.
Tebe vyprosujem osobitné požehnanie pre teba a pre tvoju rodinku! Mnohé utrpenie a nespravodlivosť... bez pomoci a opory spoločenského zriadenia..., ktorú si znášala pre tvoju rodinku, ti Pán bohato oplatí! Už to aj urobil - požehnanie na deťoch - a aj urobí! My sme tiež počúvali, čo sľubovali a nikdy nedali, ...ale Pán sa postaral! Amen!
Отправлено в 29.07.13 11:50 в ответ на Eva Vráblová.
Vďaka, výborný a pravdivý blog. Každé povolanie má svoju krásu i svoj kríž, ale je tu Pán a pomáha nám ho niesť.
Отправлено в 29.07.13 12:20.