Blog

« Назад

Ohlasovanie Slova

Ohlasovanie Slova

Z liturgických textov na 25. apríla 2013 Boh dal ľuďom dary

+

 

Nie sú to slová, nie je to reč, *
    ktorá by sa nedala počuť.
Po celej zemi rozlieha sa ich hlas *
    a ich slová až po končiny sveta. Ž19

+

 

Z Listu svätého apoštola Pavla Efezanom

 

Rozličné dary milosti v jedinom tele
 

     Bratia, prosím vás ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo, so všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden je Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všetkých.
     Ale každý z nás dostal milosť podľa miery, akou nás obdaroval Kristus. Preto hovorí:

„Do výšav vystúpil, so sebou vzal zajatcov,
ľuďom dal dary.“

     A čo iné znamená to „vystúpil“, ako že aj zostúpil do nižších častí zeme? Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil ponad všetky nebesia, aby naplnil všetko.
     On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, kým nedospejeme všetci k jednote viery a poznania Božieho Syna, k zrelosti muža, k miere plného Kristovho veku, aby sme už neboli malými deťmi, ktorými sem-tam hádže a zmieta hocijaký vietor klamlivého ľudského učenia, ktorý podvodne strháva do bludu. Ale žime podľa pravdy a v láske všestranne vrastajme do toho, ktorý je hlavou, do Krista. Z neho celé telo, pevne zviazané a pospájané všetkými oživujúcimi spojivami, podľa činnosti primeranej každej časti rastie a buduje sa v láske.

+

 


R. Proroctvo nevzišlo z ľudskej vôle. * Pod vedením Ducha Svätého prehovorili ľudia poslaní od Boha. Aleluja.
V. Pán dáva múdrosť, z jeho úst pochádza rozumnosť. * Pod vedením Ducha Svätého prehovorili ľudia poslaní od Boha. Aleluja.

+

DRUHÉ ČÍTANIE

Z traktátu svätého biskupa Ireneja Proti bludom

(Lib. 1, 10, 1-3: PG 7, 550-554)

 

Ohlasovanie pravdy
 

     Cirkev, rozšírená po celom svete až po končiny zeme, prijala od apoštolov a ich žiakov vieru v jedného Boha, Otca všemohúceho, „ktorý stvoril nebo a zem i more a všetko, čo je v nich“, i v jedného Ježiša Krista, Božieho Syna, vteleného pre našu spásu, i v Ducha Svätého, ktorý skrze prorokov oznamoval Božie plány: príchod i narodenie z Panny, umučenie, zmŕtvychvstanie a telesné nanebovstúpenie nášho milovaného Pána Ježiša Krista i jeho príchod z neba v Otcovej sláve, aby „zjednotil v sebe, ako v hlave, všetko“ a aby vzkriesil každé ľudské telo, aby sa pred Kristom Ježišom, naším Pánom a Bohom, Spasiteľom a Kráľom, podľa vôle neviditeľného Otca, „zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí a aby ho vyznával každý jazyk“ a on aby vykonal spravodlivý súd nad všetkými.


     Odvtedy, čo Cirkev prijala toto ohlasovanie a túto vieru, ako sme povedali, starostlivo si ich chráni, akoby bývala v jednom dome, hoci je rozptýlená po celom svete.

Verí tak, akoby mala jednu dušu a jedno srdce, a jednomyseľne túto vieru ohlasuje, učí a podáva ďalej, akoby mala iba jedny ústa. Lebo aj keď sú na svete jazyky rozličné, sila podania je jedna a tá istá.


     Veď cirkvi založené v Germánii neveria alebo nepodávajú niečo iné, ani cirkvi v Hispánii či v krajoch Keltov, ani na Východe, ani v Egypte, ani v Líbyi, ani tie, čo sú v strede sveta. Ale ako je slnko, Božie stvorenie, na celom svete jedno a to isté, tak aj hlásanie pravdy žiari všade a osvecuje všetkých ľudí, ktorí chcú poznať pravdu.
     A ani vynikajúci rečník z predstavených Cirkvi nehovorí iné ako toto (veď nik nie je nad učiteľa), ani ten, kto je vo výrečnosti slabší, neumenšuje podanie. Keďže je teda jedna a tá istá viera, ani ten, kto je schopný veľa o nej hovoriť, ju nerozmnožuje, ani ten, kto menej, ju nezmenšuje.

RESPONZÓRIUM


R. Kristus ma poslal hlásať evanjelium, a nie v múdrosti slova, aby nebol vyprázdnený Kristov kríž. * Lebo slovo kríža je bláznovstvo pre tých, čo idú do záhuby, ale pre tých, čo sú na ceste spásy, je Božou mocou. Aleluja.
V. Lebo keď svet nepoznal múdrosťou Boha, zapáčilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom ohlasovania. * Lebo slovo kríža je bláznovstvo pre tých, čo idú do záhuby, ale pre tých, čo sú na ceste spásy, je Božou mocou. Aleluja.

 

HYMNUS TE DEUM

Teba, Bože, chválime, *
    teba, Pane, velebíme,
Teba, večný Otče, *
    uctieva celá zem.
Tebe všetci anjeli, *
    tebe nebesia i všetky mocnosti,
tebe cherubíni a serafíni *
    bez prestania prespevujú:
Svätý, * svätý, * svätý *
    Pán, Boh zástupov.
Plné sú nebo i zem *
    tvojej veleby a slávy.

Teba oslavuje *
    slávny zbor apoštolov;
teba velebí *
    veľký počet prorokov;
teba chváli *
    vznešený zástup mučeníkov;
teba oslavuje *
    svätá Cirkev po celej zemi,
teba, Otče, *
    nesmierne velebného,
i tvojho milovaného, *
    pravého a jediného Syna,
aj Ducha Svätého, *
    Tešiteľa nášho.

Kriste, *
    ty si kráľ slávy.
Ty si Otcov Syn *
    od večnosti.
Ty si neváhal vstúpiť do života Panny, *
    stal si sa človekom, aby si vykúpil človeka.
Ty si zvíťazil nad smrťou *
    a otvoril si veriacim nebeské kráľovstvo.
Ty sedíš po pravici Boha *
    v sláve svojho Otca.
Veríme, *
    že ako sudca ešte raz prídeš.

Preto ťa prosíme, pomáhaj svojim služobníkom, *
    ktorých si vykúpil predrahou krvou.
Pripočítaj nás k svojim svätým *
    vo večnej sláve.

Amen! Aleluja!

 

Chvála Kristovi a Márii!

+

Spievajme chvály Bohu Najvyššiemu! Nech nezmĺknu ústa plné chvály Boha! Amen! Aleluja!

Zdroj: http://www.breviar.sk/default.htm

Комментарии