Článok

 

Liturgický kalendár: 
Pondelok: Svätodušný pondelok, votívna sv. omša 
Streda: spom. sv. Barnabáša, apoštola 
Štvrtok: neprikázaný sviatok Nášho Pána Ježiša, najvyššieho a večného kňaza 
Piatok: spom. sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi 
Budúca nedeľa je Nedeľa Najsvätejšej Trojice – Boha Otca i Syna i Ducha Svätého 
 
Začiatky sv. omší: 
Bošáca: Pondelok až štvrtok o 19.00, piatok o 18.00, štvrtok aj ráno o 7.00, sobota 17.30, nedeľa o 8.00 
Nová Bošáca: Piatok 15.40, nedeľa 10.50 
Trenčianske Bohuslavice: Streda o 18.00, nedeľa 7.30 a 9.30 
Štvrtok: Utorok o 18.00, nedeľa o 9.00 
 
Svätá omša pre deti a mladých v piatok v Bošáci o 18.00. „Stretko" detí na fare v sobotu od 16.00h. 
 
(Bošáca) Prosím tých, ktorí zdobia oltáriky v Šimarovciach a na Hrubej strane, aby sa pridali k tým, ktorí budú 
pripravovať oltáriky na malej strane. Sprievod Božieho Tela pôjde vo štvrtok 19. 06. 2014 len po malej strane. 
 
Sviatosť manželstva mienia prijať vo vo farnosti Svidník Filip Morong, syn Ladislava Moronga a Marty, r. Jurechovej, 
bývajúci v Trenčianskych Bohuslaviciach a Amália Paňková, dcéra Mariána Paňka a Heleny r. Venglárovej, bývajúca 
vo Svidníku. Ohlasujú sa prvýkrát. Kto by ste vedeli o akýchkoľvek manželských prekážkach brániacich uzavretiu 
tohto manželstva, láskavo to ohláste na farskom úrade. 
 
Členovia ružencového bratstva v Novej Bošáci pozývajú všetkých členov živého ruženca, ako aj jeho priaznivcov, na 
Duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v nedeľu 29. júna 2014 v kostole v Novej Bošáci pod záštitou 
Dominikánskeho mariánskeho centra v Košiciach. Program sa začne sv. omšou o 10.50, potom bude nasledovať 
obedná prestávka a o 13.00h bude prednáška, ďalší program a organizačné otázky týkajúce sa modlitby posvätného 
ruženca. Zámerom spomenutej duchovnej obnovy je poznať históriu a smerovanie ružencových bratstiev, oživenie 
viery a prežitie vzájomného spoločenstva členov i priaznivcov modlitby posvätného Ruženca. 
 
Pri ofere na katolícke médiá sa vo všetkých kostoloch vyzbieralo spolu 500,- €. Nech Pán Boh odmení štedrosť 
všetkých darcov. 
 
ÚMYSLY SV. OMŠÍ : 
 
BOŠÁCA 
Dnes: + Pavol Kukuča a rodičia Ján a Alžbeta Kukučoví 
Pondelok: Za obnovenie lásky a pokoja v komunite 
Utorok: Za Božiu pomoc a požehanie Jozefa a celej rodiny 
Streda: + Ján a Eva Mihalová a dcéry Anna, Ľudmila a Viera 
Štvrtok: (R) Za uzdravenie; (V) + Ján Hedera 
Piatok: + Mária a Pavel Cónik 
Sobota: Prosba o zdravie a Božiu pomoc pre synov Dušana a Jozefa s rodinami a rodinu Černých 
Nedeľa: + Pavlína Moravčíková, pri nedožitých 90 rokoch života 
 
NOVÁ BOŠÁCA 
Dnes: Zosnulí rodičia Peter a Emília 
Piatok: + Anton a Emília Kabelík 
Nedeľa: Pätnáste výročie sobáša Martina a Marcely; a poďakovanie za 45. rokov života manžela 
 
TRENČIANSKE BOHUSLAVICE 
Dnes: (1) + Martina Tinková; (2) Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu, pri dožitých 78 r. života 
Streda: Za členky a rodiny Svätého ruženca v Trenčianskych Bohuslaviciach 
Nedeľa: (1) + Jozef Šimnovič a rodičia z oboch strán; (2) Za zdravie a Božiu pomoc v rodine