Táto modlitba je darom nekonečnej Božej lásky celému svetu

 

Ježiš! Mária! Milujem Vás!

Zmilujte sa nad nami! Zachráňte všetky duše! Amen!

(10 krát ako ruženec)

 

Ó srdcia lásky!

Ó srdcia navždy spojené v láske! Dajte mi schopnosť stále Vás milovať a pomáhajte mi, aby som mohol naučiť druhých milovať vás.

Ó Ježišu, vezmi moje úbohé, zranené srdce a nevracaj mi ho, pokiaľ sa nestane planúcim ohňom Tvojej lásky.

Viem, že si nezaslúžim byť u Teba, ale vezmi ma k sebe a posväť ma v plameňoch svojej lásky.

Vezmi ma k sebe a urob so mnou tak, ako sa Ti v Tvojej dobrote páči, vedˇ Ti úplne patrím. Amen!

 

Ó Ježišu! Čistá láska, svätá láska!

Prebodni ma svojimi šípmi a nechaj stekať moju krv do rán Nepoškvrneného srdca Tvojej Svätej Matky.

 

Ó Nepoškvrnené Srdce, Srdce Matky, zjednoť ma s Najsvätejším Srdcom Tvojho Syna.

ˇO srdcia lásky, darujte život a spásu, slávu a lásku.

Ó Ježišu! Ó Mária!

Vy ste srdcia lásky! Milujem Vás!

Vezmite ma do seba! Vám patrí moja úplná oddanosť!

Amen!

 

Ó srdcia lásky! Vezmite ma do seba!

Vám patrí moja úplná oddanosť!

Amen!

 

Imprimatur:

Olomouc 1.2.2000  
Generální Vikář Mons. Milán Kouba  
č. J.135/2000

Tu si môžete vyrobiť zalaminovanú modlitbu ./ Vystrihnuť  a zalaminovať /

stiahnuť : http://www.mojakomunita.sk/documents/1303601/0/modlitba+-+2-+srdc+1/41d04180-52d0-4d1a-9acc-798648353d4d

obrázok :http://www.mojakomunita.sk/documents/1303601/0/dve+srdcia+18x/f884d07c-6c6f-4893-bf99-b17d424e2748

http://www.mojakomunita.sk/documents/1303601/1303693/dve+srdcia+18x/3dac957b-07ee-4bf7-bade-568f742877ab?t=1476173209000

https://www.mojakomunita.sk/api/secure/webdav/modlidba-2-srdc/document_library//Modlitba_SK.pdf

 

česky : http://www.mojakomunita.sk/documents/1303601/1303695/Modlitba_CZ.pdf/061dcbdd-7593-4c8c-a415-66eb350b9ad3

anglicky : http://www.mojakomunita.sk/documents/1303601/1303695/Modlitba_EN.pdf/0b9b19a9-88f2-4e93-ad08-4e4d17374bcb

polsky : http://www.mojakomunita.sk/documents/1303601/1303695/Modlitba_PL.pdf/3b94f4f3-3eb2-42d3-82bb-e1bb38157ba8

rusky :http://www.mojakomunita.sk/documents/1303601/1303695/Modlitba_RF.pdf/4cc9327d-a346-42b4-baac-8e1c3cf7242e

chorvatsky : http://www.mojakomunita.sk/documents/1303601/1303695/Modlitba_HR.pdf/639f96ff-d3f9-4136-9e74-9d4f45dcdaa2

taliansky : http://www.mojakomunita.sk/documents/1303601/1303695/Modlitba_IT_02.pdf/6ac81db4-b283-4330-966b-7b8f990ad25c

 

 rozhovor s pátrom Montfortom / česky / : http://cs.gloria.tv/?media=409510

 

                                            / anglicky / : http://all.gloria.tv/?media=518821

   Melčice 2015 Slovenslo  / s titulkami /  : https://gloria.tv/video/4KnxypuqAewz4hWnPox1kmoTU

                                          

Vysvětlení modlitby Dvou Srdcí Lásky

/stiahnuť prezentáciu PDF /: http://www.mojakomunita.sk/documents/1303601/1338804/vysvetlenie+modlitby+pdf/27869177-36b0-4bd0-a51b-9ced1a20644b

(Výtah z interview s otcem Montfortem o modlitbě Dvou Srdcí Lásky)

Ježíši, Maria, miluji vás, smilujte se nad námi, zachraňte všechny duše.

Toto je první část modlitby. Ten, kdo se tato slova pravidelně a vytrvale modlí, je očišťován a proměňuje se planoucí oheň božské Lásky. 

O srdce Lásky! O Srdce navěky spojená v lásce.

Dejte mi schopnost stále vás milovat a pomáhejte mi, abych mohl naučit druhé vás milovat.

Ó Ježíši, vezmi mé ubohé, zraněné srdce k sobě a nevracej mi je, dokud se nestane planoucím ohněm tvé lásky.

Vím, že si nezasloužím být u Tebe, ale vezmi mne k sobě a posvěť mne v plamenech své lásky.

Vezmi mne k sobě a nalož se mnou, jak se Ti v Tvé dobrotĕ líbí, vždyť Ti zcela náležím. Amen.

To je druhá část modlitby. Vede nás ke spojení se Dvěma Srdci Lásky.

Ó Ježíši, čistá Lásko, svatá  Lásko! Protkni mne svými šípy a nechej stékat mou krev do ran Neposkvrněného Srdce Tvé Svaté Matky.
Ó Neposkvrněné Srdce, Srdce Matky!
Sjednoť mne s Nejsvětějším Srdcem Tvého Syna.
Ó Srdce lásky, darujte život a spásu, slávu a lásku. Amen.
 
Tato třetí část modlitby je modlitba sebeobětování. Mystickým způsobem jsme probodnuti a naše krev teče nejprve do ran Neposkvrněného Srdce Mariina. Tím vstupujeme do těchto ran, které jsou velmi hluboké, ale úzké, takže nemůžeme vypadnout. Skrze tyto rány teče naše krev do Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Tak nás nese Maria do Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a spojuje nás s Ním.

Ó Ježíši! Ó Maria!
Vy jste Srdce lásky. Miluji Vás.
Vezměte mne v sebe. Vám patří má úplná oddanost.
Amen.
 
Zde  jsme dokonale spojeni s Ježíšem. V této části modlitby se děje dokonalé odevzdání. Když se modlíme, jsme zcela ponořováni v Ježíše.

Ó Srdce lásky! Vezměte mne v sebe. Vám patří má úplná oddanost.
Amen. 

Pátá část této modlitby je shrnutí všeho:

Zde se děje dokonalé sebeobětování- Stáváme se obětí lásky, tak jak je Ježíš sám obětí Lásky, tak jako Maria je obětí Lásky. Toto je to nejvyšší povolání. Když se tímto způsobem nabídneme Bohu, On přijme naši modlitbu a učiní nás obětí Své Lásky. 

Ježíš stále znova říká, jak je Modlitba Srdcí Lásky účinná. Těší ho to a zachraňuje duše. Říká: „Vždy, když vyslovujete tuto modlitbu, působí to jako hvězdná exploze v temnotě světa, ve které panuje nenávist, zloba a hřích. Tato modlitba je jako exploze světla, která zahání temnotu a získává duše."

Bůh si přeje, aby modlitba Dvou Srdcí Lásky stékala jako déšť na celý svět. Byla zatím přeložena do 27 jazyků, 20 překladů z toho je opatřeno církevním Imprimatur. 

 


 

Zasvätenie a zápis členstva do katolíckeho spoločenstva Dvoch Sŕdc Lásky


"Tí, ktorých mená budú zapísané, nezahynú, pretože sa mi zvláštnym spôsobom zasvätili. To je pre mňa výzva; v hodine ich smrti o ne zvediem zvláštny boj." Ak sa rozhodnete prijať členstvo ako zasvätený člen Katolíckeho spoločenstva Dvoch Sŕdc Lásky, pomodlite sa túto modlitbu k srdciam Lásky ako úkon zasvätenia Božej láske a srdciam Lásky Ježiša a Márie

"Zasväcujem sa Božej Láske, srdciam Lásky, Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie . Sľubujem, že sa budem pravidelne modliť modlitbu Sŕdc Lásky (najmenej raz denne) a konať skutky lásky. " Želám si byť zapísaný ako člen medzinárodného spoločenstva Dvoch Sŕdc Lásk

elektronicky : http://www.twoheartsoflove.com/consecration.html

 

Prísľub dvoch sŕdc lásky, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a Nepoškvrneného Srdca Máriinho, dvoch Sŕdc navždy spojených láskou

Po Eucharistii a po svätej omši je táto modlitba a táto pobožnosť dvoch sŕdc lásky najväčším darom, ktorý som dal svojej Cirkvi a celému svetu. Táto modlitba k srdciam lásky tryská zo svätej omše rovnako, ako vytryskol prúd krvi a vody z môjho prebodnutého boku. Omša svätá a táto modlitba sú zjednotené. Nemožno oddeľovať túto modlitbu a túto pobožnosť od eucharistickej obety svätej omše. Môj synu, nech vládne moja láska. Nech vládnu naše srdcia lásky. Ó Srdce lásky! Ó, ako milujem, keď ma tak nazývaš! Som skutočne srdcom lásky a tiež moja Matka ním je. Sme Srdcia lásky. Som Boh, Boh lásky. Každý, kto ma aspoň jedenkrát v živote s dokonalou odovzdanosťou takto zavolá (Ó Srdce lásky ...), dostane vo svojom srdci ochrannú pečať našich spojených sŕdc. Tí, ktorí sa túto modlitbu pravidelne, ustavične a vytrvalo modlia a žijú ju, budú premenení v plameň božskej lásky a žiadny z nich nebude stratený. Každého, kto sa na smrteľnej posteli očistí úkonom lásky (Ježišu, Mária, milujem vás ...) a potom s úplnou odovzdanosťou vysloví modlitbu zjednotenia (Ó Srdcia lásky ...) a pobozká obraz Dvoch sŕdc lásky, toho vezmem k sebe. Táto osoba potom nebude trpieť v očistci. Ustanovím osobitný deň pre slávnosť dvoch sŕdc lásky. (Neskôr povedal: V nedeľu po slávnosti Najsvätejšieho Srdcia Ježišovho a pamiatke Nepoškvrneného Srdcia Panny Márie.) V tento deň budú obe Srdcia zahrnuté a prebodavané menšími obetami a modlitbami a ich krv potečie do očistca. Všetkých, ktorí nosia pečať Sŕdc lásky, pritiahnem k sebe ako magnet. Ó Srdcia lásky! Kedy budem môcť prestať oplakávať svoju lásku, ktorá je odplácaná nevďakom a hriechom! Ako veľmi si prajem zaplaviť svojou láskou celý svet, ale zloba, nenávisť a hriech mi v tom zabraňujú. Teraz ale sľubujem, že rozšírim svoju lásku do celého sveta cez tie, ktorí uctievajú Dve Srdcia lásky, bez ohľadu na to, ako málo ich bude. Nauč všetkých, aby sa túto modlitbu modlili najmä v 6, 12 a 18 hodín (po Anjel Pána ...), v 16 hodín (na konci smrteľnéj hodiny), a tiež ako vďakyvzdania po svätom prijímaní a po svätej omši. Tí, ktorých mená budú zapísané, nebudú zatratení, lebo sa mi zasvätili zvláštnym spôsobom. Je to pre mňa výzva, v hodine ich smrti o ne zvediem zvláštny boj. Kto sa snaží rozširovať túto pobožnosť, ten bude mať v nebi miesto o to vyššie, čím viac toho urobil. Bude ho sprevádzať veľký úspech. Táto modlitba sa rozšíri ako blesk, pretože mnohí ľudia na mnohých miestach ju už začali žiť. Ani nevedia, že ju žijú. Až im to niekto povie, prijmú to s radosťou. Buďte pripravení. Toto je doba skúšky a slávneho víťazstva. Sľubujem, že ktorý hoci len raz pobozká obraz dvoch sŕdc lásky, bude mať na svojom srdci ochrannú pečať. Každý dom, v ktorom bude vystavený a uctievaný obraz dvoch sŕdc lásky, bude chránený od náhlych úmrtí a ja zabránim tomu, aby sa v tejto miestnosti niekto dopustil smrteľného hriechu. Možno si myslíš, že tieto prisľúbenia sú príliš veľkolepé, ale nie je tomu tak. Pomysli len, ako dlho čakám na to, až bude vo svete kraľovať moje Srdce, pretože zloba a hriech mi v tom bráni. Je to moja vôľa vyliať na celý svet Krv môjho Srdca lásky, bez ohľadu na prekážky. Moje dieťa, budeš veľa trpieť, ale len na krátku dobu. Satan vie, že moje Srdce musí zvíťaziť, je pripravený k poslednému boju, ktorý bude trvať ešte nejaký čas. A moje Srdce zvíťazí! Moje dieťa, neželám si ťa už vidieť, ako pochybuješ, lebo to zdržuje víťazstvo, ktoré už nechcem viac odďaľovať! Chcem od teba len jediné: Aby si mi odovzdal svoje "ja" v jednoduchosti viery, modlitby, lásky, poslušnosti a pokory. Moje dieťa, prijal som tvoju úplnú odovzdanosť a pojmem ťa do seba, splynieš so mnou a nebudeš. Vlož svoje "ja" do mojich rúk a Ja s tebou naložím, ako sa mi zapáči. Ja som tvoja Láska, Ježiš Kristus, tvoj Spasiteľ, ktorý k tebe hovorí. Prajem si, aby vládlo kráľovstvo môjho Najsvätejšieho Srdca a Nepoškvrneného Srdca mojej Matky, ktoré sú naveky spojené. Sme jedno, pretože sme zjednotení v Láske. Neželám si, aby ktokoľvek tieto Dve Srdcia niekedy rozdelil. Každého, kto sa pokúsi rozdeliť naše Dve Srdcia, vylúčim zo svojho stáda. Všetci laici, seminaristi, ašpiranti, zasvätené osoby, kňazi a duchovenstvo sa musí zhromaždiť okolo Dvoch víťazných Sŕdc Lásky. Satan vie, že jeho čas už vypršal. Až príde doba, kedy uvidí okolo srdca Lásky oslnivo jasné lúče z pripravených obetí ľudí (obete Láske), potom už to nebudem musieť byť Ja, kto mu prikáže, aby sa dal na útek a ukryl sa vo svojom dome. Moje dieťa, zverujem ti svoje Srdce. Vezmi z neho krv a vylej ju na celý svet. Moje Srdce zvíťazí. Skrze túto úctu k mojej nekonečnej Láske v srdciach lásky by som chcel priviesť k jednote celú svoju Cirkev. Prajem si urýchliť jednotu medzi najrôznejšími rasami a kultúrami sveta. Chcem zjednotiť rodiny, srdce mužov zo srdcom ich žien, srdce žien zo srdcom ich mužov, srdce detí zo srdciami ich rodičov, vzájomne srdcia príbuzných a priateľov. Toto je apoštolát; misia priateľstva, jednoty a lásky ku všetkým a medzi všetkými. Chcem bojovať proti zlu a nenávisti, bezbožnosti a hriechu. Je to moja vôľa rozšíriť vládu mojej nekonečnej Lásky a milosrdenstva do každého domova, všade a do každého času, do celého sveta a na celé stvorenie. Moja Láska bude kraľovať na zemi ako v nebi! Moje Srdce bude vládnuť! Moja Láska bude vládnuť! Ďalšie informácie o tejto modlitbe a o Katolíckom spoločenstve dvoch sŕdc Lásky Ježiša a Márie : Táto modlitba je zjavením nekonečnej Božej lásky v najsvätejšom Srdci Ježišovom a v Nepoškvrnenom Srdci Márie. Je to modlitba pre novú dobu vlády Božej Lásky. Pán povedal: "Ja sám som tou modlitbou. Uč všetkých modliť sa túto modlitbu zvlášť v 6 hodín, v 12 hodín, v 16 hodín, pri svätom prijímaní, pri svätej omši, ako poďakovanie po svätom prijímaní, počas svätej hodiny a pri vigílii ... Preložte ju do najrôznejších jazykov, rozširujte ju do rôznych kultúr, rozlejte ju ako dážď a nechajte ju žiariť ako slnko na celom svete. " Medzinárodné Katolíckej spoločenstvo dvoch sŕdc Lásky Ježiša a Márie je cirkevne uznané. Je to spoločenstvo kňazov, rehoľníčok, rehoľníkov a laických apoštolov, ktoré žije na ustanovení vlády Božej lásky k väčšej cti a sláve Božej, pre dobro a blaho cirkvi, na pomoc chudobným, chorým a potrebným. Spolupracuje na vývoji a evanjelizácii ľudstva, aby boli spasené všetky duše.