Blog

« Späť

Vďaka za Máriu Pannu, Matku Ježiša

Vďaka za Máriu Pannu, Matku Ježiša

Ďakujem Bohu za Máriu Pannu, svätú a nepoškvrnenú ženu. Ďakujem Márii za jej ochotu a absolútne ÁNO vôli Boha. Ďakujem Márii za Ježiša. Ďakujem Ježišovi, ktorý nám dal Matku. Ďakujem Tebe, Mária, že si našou Matkou!

 

Predstavme si, že...

Boh si vyvolil dievčinu Máriu, aby sa stala matkou jeho Syna.

Milujeme Boha nadovšetko.

Milujeme Ježiša, Syna Božieho,

a Mária?

heart

Predstavme si, že je skutočnosťou:

BOH je všemohúci, chránil Syna, aby mohol splniť poslanie, pre ktoré prišiel na tento svet;

Vyvolil si pannu, aby sa stala matkou Božieho Syna, či Boh nemohol uchrániť túto vyvolenú pannu od akéhokoľvek hriechu?

Nemala byť žena, ktorá mala priviesť na svet Božieho Syna svätá a nepoškvrnená?

Nemohol Boh ukryť toto stvorenie, ktoré prišlo na svet z ľudí, pred najväčším nepriateľom, ktorý celý čas striehool, aby ju zničil?

 

Boh to MOHOL urobiť a urobil to.

 

Dokonale ju ukryl pred každým a pred všetkými, aby nič a nikto nemohol uškodiť tejto Panne.

Tajomstvo nepoškvrneného počatia Panny Márie

smieme pochopiť

IBA s vierou, nijako inak...

 

Nemusíme ani uveriť, ani prijať.

No uvážme, ak nie sme schopní veriť, a mať úctu, 

nedotýkajme sa toho tajomstva!

Čisto z bázne a z úcty k BOHU!

Aby sme nechtiac neurazili Boha!

heart


Mnohé sa zmenilo.

Viera sa očisťuje, srdce tiež, hodnoty sa znova prehodnocujú.

Zmenili sa spôsoby a prejavy úcty, lásky a vďaky k Bohu, aj k Ježišovi.

Prejavy úcty k Márii, Matke Božej sa zmenili tiež.

 

V minulosti mali ľudia veľkú úctu k Matke Božieho Syna a často ju volali na pomoc, vzývali ju a ďakovali jej za ochranu. Bol to akýsi prirodzený akt viery a dôvery k najsvätejšej žene, ktorá kedy žila na zemi, bola matkou Ježišovou a stala sa dôverníčkou a prostredníčkou ľudí pred Bohom, Ľudia viac rozlišovali "srdcom", mali viac prirodzenej, zdravej intuície k tomu, čo je a čo nie je Božie. Úcta k Márii im bola samozrejmosťou. Dôkazom sú mnohé modlitby, nádherné litánie, ktoré sú vyjadrením hlbokého vzťahu k tejto mimoriadnej a vzácnej Žene. Známou je modlitba svätého ruženca, ktorá so zdravasmi preplieta celý život Ježiša a Márie. (foto-zdroj: zeitzubeten.org)

Dnes akoby víťazil rozum nad srdcom a mnohí pochybujú, či je správne a či je vôbec potrebné ctiť si "aj" Máriu...

 

OTEC A MATKA

Boh dal každému ľudskému dieťaťu otca a matku. Boh dal aj svojmu Synovi Matku. Deti milujú svoju maminku a ocka.

Ak hovoríme,že milujeme Boha, milujeme Ježiša, nemalo by byť samozrejmé, aby sme milovali aj Matku Ježišovu? Veď bola Bohom vyvolená... Bohom milovaná, jediná z ľudí... a Ježiš ju miloval.Tak, ako máme vzťah k Bohu Otcovi a k Ježišovi, máme aj vzťah k Márii, Matke Ježišovej...

Písmo sväté je slovom Božím, v ňom sa nám zjavuje Boh.

O Márii máme pramene zPísma svätého, z tradícií a z teológie. Musíme si priznať, že životopisné údaje o Panne Márii zo Svätého Písma nie sú početné. Nič nehovorí o jej rodičoch, o jej detstve, ani o mladosti a výchove. Rovnako nehovorí ani o odchode z tohto sveta. No jednako nám nechýbajú skromné čiastkové údaje.

Skromné, výlučne životopisné údaje sú vyvážené dokonalou istotou, a umiestňuje ich nad ktorýkoľvek iný životopis a ktorúkoľvek inú osobu. (1. Gabrielle Rosinni, OSM, Život Panny Márie, 1993, s.8;)

Mária, z ktorej sa narodil Ježiš Mt 1,16; - údaj, ktorý stačí k histórii...! Čo ešte hľadať? (1., s.8, tamtiež)

 

Mnohí ľudia nám v minulosti sprostredkovali svoje skúsenosti o svojom vzťahu k tejto mimoriadnej Žene, ktorá bola Bohom vyvolenou ženou, Matkou Ježiša, Syna Božieho. Ľudia svätého života, neskôr po smrti vyhlásení za svätých, nám zanechali bohatstvo spisov, v ktorých opísali vrúcny a veľmi dôverný  vzťah k Márii. Nespočetné množstvo modlitieb a prejavov lásky a dôvery k Matke Ježišovej nám to ukazujú.

VŠETCI pokorní a maličkí mali Máriu za matku...

Nemali by sme sa vzdávať vzácneho vzťahu k Matke Ježišovej, ktorú nám jasne a bez pochybovania odporúčali mnohé veľké osobnosti ako  Ludwig Mária Grignon, Ján Vianney, Ján Bosco, mnohí kňazi, biskupi a pápeži, mnohí svätí.

Ježiš mnohé nespomína v Písme, napriek tomu je našou úlohou, s Duchom svätým rozumieť veciam... Ježiš miloval ženy, mali v jeho živote mimoriadne postavenie, ako by nemiloval Máriu - Ženu, ktorá mu dala život?!

Bola to - a naďalej je - práve Mária, ktorá  vyprosovala a vyprosuje pred Bohom  pomoc a ochranu v každej úzkosti a každej biede, ako to vyjadrujú slová jednej piesne a dnešná bieda aj iného ako len finančného či materiálneho charakteru nám ukazuje. Jasne ukazujú,  že je možné - je potrebné - žiadať ju o pomoc a ochranu... Nikdy predtým sme nemali toľké problémy a úzkosti, ako je tomu dnes! Toľký hriech a toľká beznádej ľudí, ktorí sa rútia do záhuby, leo nemajú nikoho..., ktorý by za nich prosil! Chcem veriť tomu, že to nie je aj pre našu ľahostajnosť a neveru k tejto žene...Márii, ktorú Boh vyvolil za Matku Syna a za našu matku.

Márii Boh prejavil priazeň a lásku, chránil ju, ako vzácnu perlu,

aby splnila sväté poslanie a umožnila vtelenie Syna Božieho.

Ježiš miloval svoju Matku. Po odchode zo sveta  ju dal apoštolom a prvej cirkvi. My sme dostali túto vzácnu a drahú Matku Ježišovu za našu matku, aby aj nám pomáhala a chránila nás v našich problémoch a potrebách. Mária nikdy neumenšila Ježišovu Osobnosť - naopak - Ona, pokorná a svätá starala sa a stará sa naďalej, aby sa Ježišovi dostala úcta a láska.

heart

Ďakujem Bohu za Máriu, vyvolenú dcéru, svätú a nepoškvrnenú, ktorá sa stala Matkou Božieho Syna...

Ďakujem Bohu za túto výnimočnú svätú pannu, ktorá napravila to, čo nedokázala urobiť Eva...

Ďakujem tebe, Mária, Panna a Matka Ježišova!

Ďakujem za tvoju pokoru, čistotu a svätú lásku k povolaniu, ktoré ti ponúkol Boh!

Nauč nás prijať a žiť povolanie - panien, matiek, pomáhaj nám pri výchove našich detí, pri spravovaní rodiny,

vypros nám pokoru, čistotu srdca a svetlo Ducha svätéo a veď nás po ceste života k Tvojmu Synovi!

Ďakujem za Tvoju pomoc a  ochranu žien panien a matiek..., otcov, detí a rodín!

Zasväcujeme Tebe, Matka, naše panny a ženy, rodiny, deti a mládež!

Tebe zasväcujeme kňazov, miláčkov Pána a Ježišovu Cirkev!

Tebe zverujeme hriešnych a úbohých, za ktorých nikto neprosí! Veď pre nich prišiel na svet Tvoj Syn!

heart

 

Zdravas Mária, milostí si plná, Pán je s tebou...

Pros za nás teraz i v hodinu smrti...

Amen!

 

Velebí duša moja Pána a môj duch jasá v Bohu mojom Spasiteľovi...

Mária, najdrahšia Mamička, nauč ma velebiť Boha, nauč ma jasať v Bohu, ako si to robila Ty!

Ty si bola a naďalej si pomocníčkou kresťanov. Si mojou a Matkou, si Matkou všetkých ľudí.

Nauč nás silnej dôvere v Boha, nauč nás skutočnej a čistej láske k Bohu a k Tvojmu Synovi!

Chráň naše panny, ženy a matky! Chráň a veď naše rodiny!

Cháň nás a naše deti! Mária, zverujeme ich pod tvoju ochranu!

Mária, Matka Ježišova a Matka naša, pros za nás Boha!

Amen!

PS: Tá, ktorá nosila v živote Boha, bola bohato odmenená neskutočne vzácnymi a bohatými darmi! Ona nič nechce pre seba! Majme odvahu i pokoru a lásku ísť k tejto svätej Panne a Matke, ktorá nám chce všetko dať, aby sme mohli rásť. Chce nám pomáhať, chce nám  všetko darovať! Pokojne sa modlime ruženec,  ktorý nebol bez významu nazvaný zbraňou proti nepriateľovi. Majme odvahu znovu objaviť modlitby k Márii, obnovme si vzťah k našej svätej Matke, ktorá nás bezpečne privedie v týchto časoch k Ježišovi!

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Dodať nie je čo, je to veľmi obsažné, dodatok by krásu vypovedaného asi pokazil, ale pripájam sa k tak nádhernej vďake.
Odoslané 2.1.2013 9:58.
Vďaka, Mária Irma, všetci svätí aj tí obyčajní ľudia v minulosti mali veľkúúctu a dôveru k Matke Božej. Zdá sa mi (vidím to), že dnes ten vzťah dosť ochladol, práve Mária nám je najväčšou oporou a pomocou, nech sa jedná o čokoľvek, preto ten blogemoticon Slováci boli vždy mariánski, nech sa nám to len nestratí. Matka Božia odvracala nešťastia, vyprosila uzdravenia, chránila od vojen a iných nešťastí. A vedie nás k Synoviemoticon So synáčkom požehnaj nás Panna Mária! - sa v Rakúsku stále používa. Kňazi touto modlitbičkou ukončujú svoje modlitby. Nie je to mŕtva "tradícia" ale živý vzťah k Matkeemoticon Vďaka Bohu za túto Matku Máriuemoticon
Odoslané 2.1.2013 10:27 ako reakcia na Mária-Irma Danieliszová.
Ďakujem Bohu za Máriu a ďakujem Márii za Ježiša.
Odoslané 17.5.2014 15:54.