« Späť

Oltár zo SDM poputuje do Rwandy

Oltár zo SDM poputuje do Rwandy

„Svetlo zmierenia a pokoja” - oltár eucharistickej adorácie pri ktorom sa modlil na na Campus Misericordiae pápež František bude umiestnený v Sanktuáriu Matky Slova v Kibeho v Rwande, Medzinárodného centra modlitby o pokoj, v rámci diela „12 Hviezd v Korune Márie - Matky Pokoja”, vedeného prostredníctvom združenia „Communita Regina della Pace”.

Triptych „Svetlo zmierenia a pokoja”

Oltár bol vyhotovený v gdańskej umeleckej dielni „Drapikowski Studio”. A rovnako ako predtým aj táto realizácia je bohatá na náboženskú symboliku. Motívmi, ktoré spájajú jednotlivé diela sú Ježiš Kristus a postava Márie. Centrom otvoreného oltára je Eucharistický Kristus, nachádzajúci sa pod srdcom Márie. Bol tvorený podľa myšlienok slov sv. Jána Pavla II., ktoré boli pre tvorcov oltára duchovnou inšpiráciou: On sám je Svetlom sveta, ktoré osvecuje každého človeka (por. Encyklika Veritatis Splendor 1), v tvári ktorého žiari plnosťou krásy Svetlo Božej Tváre (por. Veritatis Splendor 2). Mária je vyobrazená v originálnom poňatí dobre známom v ikonografii v podobe horiaceho kra Mojžiša. Ide o jeden z klasických motívov, ktorý býva interpretovaný rôznym spôsobom, podobne tomu je aj v prípade postavy Božej Matky. V obraze horiaceho kra Mária je láskou horiaca Božia Matka - Panna. Dala svetu Božieho Syna, opatrovala ho so starostlivosťou, bola mu spoločníčkou počas celého života, až pod kríž, aby sa tam stala Matkou všetkých ľudí, Ochrankyňou a Prostredníčkou, ktoré pomáha svojim deťom v životných ťažkostiach. Oplatí sa upriamiť pozornosť aj na pekný, striebornými kvetmi vyšívaný odev Márie. Ide o umelecké nadviazanie na obraz, ktorý Božia Matka predstavila v jednej z vízií. Prepojením na posolstvá atky Slova z Kibeho sú aj scény nachádzajúce sa na krídlach triptychu, ktoré predstavujú tajomstvá bolestného ruženca, 7 bolestí Panny Márie. K tejto modlitbe pozvala samotná Panna Mária, ktorá tak prisľúbila ovocie skutočnej ľútosti nad hriechmi. V hornej časti otvoreného triptychu možno vidieť "africký motív" - rwandské symboly - symbol do rytmu modlitby bijúceho srdca, ktoré potrebuje Svetlo Krista, prameňa skutočného zmierenia a pokoja. 

Po zatvorení, oltár „Svetlo zmierenia a pokoja” vyobrazuje formou strieborných reliéfov postavy Apoštolov Božieho Milosrdenstva: sv. Jána Pavla II. a sv. Faustínu, spolu s ich vzácnymi relikviami. Svedectvo života týchto svätcov pripomína svetu pravdu o tom, že najjednoduchšia cesta ku Kristovi vedie cez Máriu, a že jedine vo svetle Jeho milosrdnej lásky je možné dosiahnuť skutočné zmierenie a pokoj.  Triptych „Svetlo zmierenia a pokoja” momentálne putuje. Táto púť začala samotným modlitebným bdením mladých so Svätým Otcom na Campus Misericordiae. Ukončená bola už jej druhá etapa, v podobe adorácie Najsvätejšej Sviatosti s úmyslami za pokoj vo svete, ktorá trvala od 1. do 23. augusta a prebiehala v krakovskej Farnosti Matky Božej Utešiteľky na ulici Bulwarowej, ktorú spravujú Palotíni. Ďalšou etapou bola návšteva Jasnej Hory v dňoch 24. august - 8. september, kde bol oltár vystavený. Putovanie potrvá asi rok a potom „Svetlo zmierenia a pokoja” poputuje do afrického Sanktuária  Matky Slova v Kibeho. Túžbou združenia je, aby tí, ktorí budú adorovať Eucharistického Ježiša v Kibeho, načerpali od Neho hojnosť svetla zmierenia i pokoja, aby ho dokázali potom zaniesť do svojich rodín, na pracoviská, či do rôznych oblastí života.

Zdroj: Krakow2016.com 
Preložila: Tatiana Janočková
Snímka: Krakow2016.com