TIMOTHY WORSHIP CENTRUM

Timothy Worship Centrum (TWC) sa nachádza v Misijnom centre Kráľova Lehota. Pod hlavičkou Timothy Worship Centrum sú projekty 7T: Timothy kapelaTransformation Tour (Premena Tour)Transformation networkTWC school, TWC médiaTimothy ProductionTimothy Sound. TWC je súčasťou služby Mládeže pre Krista na Slovensku.

 

Víziou TWC je vzbudovať generáciu uctievačov, hudobníkov, tanečníkov, maliarov a iných umelcov, učiteľov, evanjelistov, prorokov, modlitebníkov…atď, ktorí budú uctievať Pána Ježiša v Duchu a pravde a slúžiť Mu celým svojim životom.
 

Cieľom TWC je, aby naše uctievanie a obdarovanie viedlo iných k následovaniu Pána Ježiša Krista a pomohlo rozvýjať ich obdarovanie, ktoré bude zjavovať Božiu slávu a viesť dalších k uctievaniu Pána Boha.

Túžime vidieť prebudenie na Slovensku, túžime po Jeho prítomnosti medzi nami a vidieť ako sa šíri Jeho kráľovstvo v každej oblasti nášho národa skrze Jeho deti, ktorí milujú Boha a ľudí celým srdcom a slúžia mu prakticky a kreatívnym spôsobom!

 

Hlavné hodnoty TWC

 • Sme stvorení na Božiu slávu a túžime, aby náš život, obdarovanie a charakter to odzrkadľoval.
 • Tvorivosť, krása a rozmanitosť v umení, vedená Duchom Svätým, uctieva a vedie druhých k uctievaniu nášho Stvoriteľa.  
 • Roznecovanie Jeho darov v nás ukazuje na Božiu krásu a vznešenosť.
 • Nie my, ale On je stredom nášho umenia a nie naše plány, ale Jeho sú dôležité.
 • Kvalita je dôležitá, ale ctíme si každé dielo vykonané zo srdca a podľa daných možností a schopností. 
 • Prijímame sa, povzbudzujeme sa, úprimne si hovoríme pravdu v láske, spolu ucievame a tvoríme komunitu uctievačov
 • Na projektoch sme otvorení spolupracovať s každým, kto je "novým stvorením v Kristovi" bez ohľadu na kresťanskú denomináciu.

 

VERÍME

 1. Veríme, že Biblia je inšpirované, neomylné, autoritatívne Božie slovo.
 2. Veríme, že je jeden Boh, večne existujúci v troch osobách: Otec, Syn a Duch Svätý.
 3. Veríme v božstvo nášho Pána Ježiša Krista, v Jeho počatie z Ducha Svätého a narodenie sa z panny Márie, v Jeho život bez hriechu, v Jeho zázraky, v Jeho zástupnú smrť za všetkých ľudí na kríži, očistenie od hriechov skrze Jeho preliatu krv. Veríme v Jeho telesné zmŕtvychvstanie, v Jeho výstupenie na nebesia ku pravici nebeského Otca a v jeho osobný návrat v moci a sláve, aby súdil živých aj mŕtvych.
 4. Veríme, že pre spasenie strateného a hriešneho človeka je absolútne nevyhnutné narodiť sa znova z Ducha Svätého.
 5. Veríme v službu Ducha Svätého, ktorý prebýva v kresťanovi a dáva mu silu žiť svätý život.
 6. Veríme vo vzkriesenie spasených i stratených, tých, ktorí sú spasení, na vzkriesenie do života a tí, ktorí sú stratení, na vzkriesenie pre večné odlúčenie od Boha.
 7. Veríme v duchovnú jednotu znovuzrodených veriacich v Kristu bez ohľadu na kresťanskú denomináciu.
 

 

 

TIMOTHY WORSHIP CENTRUM práve pripravilo nový ročník TWC SCHOOL 20/21.

Čo nového vás čaká?
Uvedomujeme si, že žijeme v čase, kedy Pán Boh mení naše staré spôsoby a pozýva nás vstúpiť do nových vecí. A preto TWC School bude aj o prepojení a spolupráci viacerých organizácií. Inšpirovaní skúsenosťami počas minulých rokov na Transformation Tour sme do programu školy okrem tém o uctievaní, hudobných, tanečných a kreatívnych workshopov, pridali aj modlitebný, evanjelizačný a prorocký rozmer. A preto sme ako Timothy Worship Centrum oslovili vzácnych ľudí z organizácií ako napr: Spoločenstvo Novej Evanjelizácie,  Crescendo, Modlitebný dom Elaion, Fire production, LifeTV, Prorocká služba a Modlitebná evanjelizácia, slúžiacich práve v týchto štyroch oblastiach služby.

Čítať ďalej...

 

HODNOTY A PRINCÍPY TWC SCHOOL

SPOLOČENSTVO

„Stretnem sa s ľuďmi, ktorí chcú chváliť Boha, môžem sa ku nim pridať, Boh tu koná a potom sa môžem vďaka Nemu a ľuďom učiť nové." študent TWC

UCTIEVANIE AKO POSTOJ SRDCA & UCTIEVANIE AKO NÁSTROJ

„Moje ego zmizlo a prišiel tam Ježiš. Nehanbím sa
pred ľuďmi chváliť tancom ako doma v izbe." študent TWC

JEDNOTA V DUCHU & SLOBODA VO CHVÁLE

„Toto je miesto prejaviť sa slobodne v Pánovi, teda prejaviť navonok Jeho hnutie v nás, je tu akoby ukázané, ako by to malo vyzerať a kam sa posunúť, samozrejme múdro a s rešpektom voči ostatným autoritám." študent TWC

RAST V POZNANÍ BOHA & SVOJEJ IDENTITY

„To, ako Pán budoval moju identitu, keď som si myslela, že už ju mám v poriadku.
Poukázal na skryté veci v mojom srdci, vyplavil to, čo som tam nevidela.." študent TWC

ROZVOJ SVOJHO OBDAROVANIA

„Ja osobne som sa zbavila strachu a zbúrali sa mi tu múry medzi "pódiom" a ľuďmi účastnými na chválach, veľmi mi TWC dopomohlo pri vedení chvál - ako byť správne lídrom a ako komunikovať v kapele pri vedení."
„Môj modlitebný život sa stabilizoval a duchovne som zosilnel. Mám potrebu pokračovať a duchovne rásť." študent TWC

UVOĽŇOVANIE DO POSLANIA

„Chcem slúžiť cez moje dary a talenty. Na TWC som správne uchopil a pochopil, čo to znamená
uctievať a ako to robiť v dnešnej dobe." študent TWC