Neoficiálna stránka venovaná prísľubu dvoch sŕdc lásky, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a Nepoškvrneného Srdca Máriinho, dvoch Sŕdc navždy spojených láskou

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Oficiálne stránky komunity SHL :

www.dvesrdcelasky.cz   www.twoheartsoflove.com

 

FACEBOOK DAILY MEDITATION :

https://www.facebook.com/twoheartsofloveofjesusmarySHL/

                              Brožúrka SHL  na vytlačenie : http://www.mojakomunita.sk/documents/1303601/0/Bro%C5%BE%C3%BArka+SHL/833e74ae-aeda-4fad-82a0-8f67f48cc99e

                     Slovensky znak  : http://www.mojakomunita.sk/documents/1303601/0/modlitba+-2-srdc+znak+velk%C3%BD/17fc5fd3-f325-4769-839e-4c783b65de02


http://www.mojakomunita.sk/documents/1303601/0/modlitba+-+2+-+6x+znak/5204e7dc-c3af-45dd-8cf6-29f286a923f4

 

Táto modlitba je darom nekonečnej Božej lásky celému svetu

 

Ježiš! Mária! Milujem Vás!

Zmilujte sa nad nami! Zachráňte všetky duše! Amen!

(10 krát ako ruženec)

 

Ó srdcia lásky!

Ó srdcia navždy spojené v láske! Dajte mi schopnosť stále Vás milovať a pomáhajte mi, aby som mohol naučiť druhých milovať vás.

Ó Ježišu, vezmi moje úbohé, zranené srdce a nevracaj mi ho, pokiaľ sa nestane planúcim ohňom Tvojej lásky.

Viem, že si nezaslúžim byť u Teba, ale vezmi ma k sebe a posväť ma v plameňoch svojej lásky.

Vezmi ma k sebe a urob so mnou tak, ako sa Ti v Tvojej dobrote páči, vedˇ Ti úplne patrím. Amen!

 

Ó Ježišu! Čistá láska, svätá láska!

Prebodni ma svojimi šípmi a nechaj stekať moju krv do rán Nepoškvrneného srdca Tvojej Svätej Matky.

 

Ó Nepoškvrnené Srdce, Srdce Matky, zjednoť ma s Najsvätejším Srdcom Tvojho Syna.

ˇO srdcia lásky, darujte život a spásu, slávu a lásku.

Ó Ježišu! Ó Mária!

Vy ste srdcia lásky! Milujem Vás!

Vezmite ma do seba! Vám patrí moja úplná oddanosť!

Amen!

 

Ó srdcia lásky! Vezmite ma do seba!

Vám patrí moja úplná oddanosť!

Amen!

 

Imprimatur:

Olomouc 1.2.2000  
Generální Vikář Mons. Milán Kouba  
č. J.135/2000

Tu si môžete vyrobiť zalaminovanú modlitbu ./ Vystrihnuť  a zalaminovať /

stiahnuť : http://www.mojakomunita.sk/documents/1303601/0/modlitba+-+2-+srdc+1/41d04180-52d0-4d1a-9acc-798648353d4d

obrázok :http://www.mojakomunita.sk/documents/1303601/0/dve+srdcia+18x/f884d07c-6c6f-4893-bf99-b17d424e2748

http://www.mojakomunita.sk/documents/1303601/1303693/dve+srdcia+18x/3dac957b-07ee-4bf7-bade-568f742877ab?t=1476173209000

http://www.mojakomunita.sk/documents/1303601/0/Modlitba_SK.pdf/6bfa6b50-95f9-4da4-a592-0f885ad47c02

 

česky : http://www.mojakomunita.sk/documents/1303601/1303695/Modlitba_CZ.pdf/061dcbdd-7593-4c8c-a415-66eb350b9ad3

anglicky : http://www.mojakomunita.sk/documents/1303601/1303695/Modlitba_EN.pdf/0b9b19a9-88f2-4e93-ad08-4e4d17374bcb

polsky : http://www.mojakomunita.sk/documents/1303601/1303695/Modlitba_PL.pdf/3b94f4f3-3eb2-42d3-82bb-e1bb38157ba8

rusky :http://www.mojakomunita.sk/documents/1303601/1303695/Modlitba_RF.pdf/4cc9327d-a346-42b4-baac-8e1c3cf7242e

chorvatsky : http://www.mojakomunita.sk/documents/1303601/1303695/Modlitba_HR.pdf/639f96ff-d3f9-4136-9e74-9d4f45dcdaa2

taliansky : http://www.mojakomunita.sk/documents/1303601/1303695/Modlitba_IT_02.pdf/6ac81db4-b283-4330-966b-7b8f990ad25c

 

 rozhovor s pátrom Montfortom / česky / : http://cs.gloria.tv/?media=409510

 

                                            / anglicky / : http://all.gloria.tv/?media=518821

   Melčice 2015 Slovenslo  / s titulkami /  : https://gloria.tv/video/4KnxypuqAewz4hWnPox1kmoTU

                                          

Vysvětlení modlitby Dvou Srdcí Lásky

/stiahnuť prezentáciu PDF /: http://www.mojakomunita.sk/documents/1303601/1338804/vysvetlenie+modlitby+pdf/27869177-36b0-4bd0-a51b-9ced1a20644b

(Výtah z interview s otcem Montfortem o modlitbě Dvou Srdcí Lásky)

Ježíši, Maria, miluji vás, smilujte se nad námi, zachraňte všechny duše.

Toto je první část modlitby. Ten, kdo se tato slova pravidelně a vytrvale modlí, je očišťován a proměňuje se planoucí oheň božské Lásky. 

O srdce Lásky! O Srdce navěky spojená v lásce.

Dejte mi schopnost stále vás milovat a pomáhejte mi, abych mohl naučit druhé vás milovat.

Ó Ježíši, vezmi mé ubohé, zraněné srdce k sobě a nevracej mi je, dokud se nestane planoucím ohněm tvé lásky.

Vím, že si nezasloužím být u Tebe, ale vezmi mne k sobě a posvěť mne v plamenech své lásky.

Vezmi mne k sobě a nalož se mnou, jak se Ti v Tvé dobrotĕ líbí, vždyť Ti zcela náležím. Amen.

To je druhá část modlitby. Vede nás ke spojení se Dvěma Srdci Lásky.

Ó Ježíši, čistá Lásko, svatá  Lásko! Protkni mne svými šípy a nechej stékat mou krev do ran Neposkvrněného Srdce Tvé Svaté Matky.
Ó Neposkvrněné Srdce, Srdce Matky!
Sjednoť mne s Nejsvětějším Srdcem Tvého Syna.
Ó Srdce lásky, darujte život a spásu, slávu a lásku. Amen.
 
Tato třetí část modlitby je modlitba sebeobětování. Mystickým způsobem jsme probodnuti a naše krev teče nejprve do ran Neposkvrněného Srdce Mariina. Tím vstupujeme do těchto ran, které jsou velmi hluboké, ale úzké, takže nemůžeme vypadnout. Skrze tyto rány teče naše krev do Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Tak nás nese Maria do Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a spojuje nás s Ním.

Ó Ježíši! Ó Maria!
Vy jste Srdce lásky. Miluji Vás.
Vezměte mne v sebe. Vám patří má úplná oddanost.
Amen.
 
Zde  jsme dokonale spojeni s Ježíšem. V této části modlitby se děje dokonalé odevzdání. Když se modlíme, jsme zcela ponořováni v Ježíše.

Ó Srdce lásky! Vezměte mne v sebe. Vám patří má úplná oddanost.
Amen. 

Pátá část této modlitby je shrnutí všeho:

Zde se děje dokonalé sebeobětování- Stáváme se obětí lásky, tak jak je Ježíš sám obětí Lásky, tak jako Maria je obětí Lásky. Toto je to nejvyšší povolání. Když se tímto způsobem nabídneme Bohu, On přijme naši modlitbu a učiní nás obětí Své Lásky. 

Ježíš stále znova říká, jak je Modlitba Srdcí Lásky účinná. Těší ho to a zachraňuje duše. Říká: „Vždy, když vyslovujete tuto modlitbu, působí to jako hvězdná exploze v temnotě světa, ve které panuje nenávist, zloba a hřích. Tato modlitba je jako exploze světla, která zahání temnotu a získává duše."

Bůh si přeje, aby modlitba Dvou Srdcí Lásky stékala jako déšť na celý svět. Byla zatím přeložena do 27 jazyků, 20 překladů z toho je opatřeno církevním Imprimatur. 

 


 

Zasvätenie a zápis členstva do katolíckeho spoločenstva Dvoch Sŕdc Lásky


"Tí, ktorých mená budú zapísané, nezahynú, pretože sa mi zvláštnym spôsobom zasvätili. To je pre mňa výzva; v hodine ich smrti o ne zvediem zvláštny boj." Ak sa rozhodnete prijať členstvo ako zasvätený člen Katolíckeho spoločenstva Dvoch Sŕdc Lásky, pomodlite sa túto modlitbu k srdciam Lásky ako úkon zasvätenia Božej láske a srdciam Lásky Ježiša a Márie

"Zasväcujem sa Božej Láske, srdciam Lásky, Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie . Sľubujem, že sa budem pravidelne modliť modlitbu Sŕdc Lásky (najmenej raz denne) a konať skutky lásky. " Želám si byť zapísaný ako člen medzinárodného spoločenstva Dvoch Sŕdc Lásky.

prihláška  : http://www.dvesrdcelasky.cz/index.php/modlitby-a-zasveceni

               http://www.mojakomunita.sk/documents/1303601/1338804/prihl%C3%A1%C5%A1ka+za+%C4%8Dlena+hnutia+shl/23fb3afc-b78d-46bf-bcf8-19854f32223d

elektronicky : http://www.twoheartsoflove.com/consecration.html

 

Prísľub dvoch sŕdc lásky, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a Nepoškvrneného Srdca Máriinho, dvoch Sŕdc navždy spojených láskou

Po Eucharistii a po svätej omši je táto modlitba a táto pobožnosť dvoch sŕdc lásky najväčším darom, ktorý som dal svojej Cirkvi a celému svetu. Táto modlitba k srdciam lásky tryská zo svätej omše rovnako, ako vytryskol prúd krvi a vody z môjho prebodnutého boku. Omša svätá a táto modlitba sú zjednotené. Nemožno oddeľovať túto modlitbu a túto pobožnosť od eucharistickej obety svätej omše. Môj synu, nech vládne moja láska. Nech vládnu naše srdcia lásky. Ó Srdce lásky! Ó, ako milujem, keď ma tak nazývaš! Som skutočne srdcom lásky a tiež moja Matka ním je. Sme Srdcia lásky. Som Boh, Boh lásky. Každý, kto ma aspoň jedenkrát v živote s dokonalou odovzdanosťou takto zavolá (Ó Srdce lásky ...), dostane vo svojom srdci ochrannú pečať našich spojených sŕdc. Tí, ktorí sa túto modlitbu pravidelne, ustavične a vytrvalo modlia a žijú ju, budú premenení v plameň božskej lásky a žiadny z nich nebude stratený. Každého, kto sa na smrteľnej posteli očistí úkonom lásky (Ježišu, Mária, milujem vás ...) a potom s úplnou odovzdanosťou vysloví modlitbu zjednotenia (Ó Srdcia lásky ...) a pobozká obraz Dvoch sŕdc lásky, toho vezmem k sebe. Táto osoba potom nebude trpieť v očistci. Ustanovím osobitný deň pre slávnosť dvoch sŕdc lásky. (Neskôr povedal: V nedeľu po slávnosti Najsvätejšieho Srdcia Ježišovho a pamiatke Nepoškvrneného Srdcia Panny Márie.) V tento deň budú obe Srdcia zahrnuté a prebodavané menšími obetami a modlitbami a ich krv potečie do očistca. Všetkých, ktorí nosia pečať Sŕdc lásky, pritiahnem k sebe ako magnet. Ó Srdcia lásky! Kedy budem môcť prestať oplakávať svoju lásku, ktorá je odplácaná nevďakom a hriechom! Ako veľmi si prajem zaplaviť svojou láskou celý svet, ale zloba, nenávisť a hriech mi v tom zabraňujú. Teraz ale sľubujem, že rozšírim svoju lásku do celého sveta cez tie, ktorí uctievajú Dve Srdcia lásky, bez ohľadu na to, ako málo ich bude. Nauč všetkých, aby sa túto modlitbu modlili najmä v 6, 12 a 18 hodín (po Anjel Pána ...), v 16 hodín (na konci smrteľnéj hodiny), a tiež ako vďakyvzdania po svätom prijímaní a po svätej omši. Tí, ktorých mená budú zapísané, nebudú zatratení, lebo sa mi zasvätili zvláštnym spôsobom. Je to pre mňa výzva, v hodine ich smrti o ne zvediem zvláštny boj. Kto sa snaží rozširovať túto pobožnosť, ten bude mať v nebi miesto o to vyššie, čím viac toho urobil. Bude ho sprevádzať veľký úspech. Táto modlitba sa rozšíri ako blesk, pretože mnohí ľudia na mnohých miestach ju už začali žiť. Ani nevedia, že ju žijú. Až im to niekto povie, prijmú to s radosťou. Buďte pripravení. Toto je doba skúšky a slávneho víťazstva. Sľubujem, že ktorý hoci len raz pobozká obraz dvoch sŕdc lásky, bude mať na svojom srdci ochrannú pečať. Každý dom, v ktorom bude vystavený a uctievaný obraz dvoch sŕdc lásky, bude chránený od náhlych úmrtí a ja zabránim tomu, aby sa v tejto miestnosti niekto dopustil smrteľného hriechu. Možno si myslíš, že tieto prisľúbenia sú príliš veľkolepé, ale nie je tomu tak. Pomysli len, ako dlho čakám na to, až bude vo svete kraľovať moje Srdce, pretože zloba a hriech mi v tom bráni. Je to moja vôľa vyliať na celý svet Krv môjho Srdca lásky, bez ohľadu na prekážky. Moje dieťa, budeš veľa trpieť, ale len na krátku dobu. Satan vie, že moje Srdce musí zvíťaziť, je pripravený k poslednému boju, ktorý bude trvať ešte nejaký čas. A moje Srdce zvíťazí! Moje dieťa, neželám si ťa už vidieť, ako pochybuješ, lebo to zdržuje víťazstvo, ktoré už nechcem viac odďaľovať! Chcem od teba len jediné: Aby si mi odovzdal svoje "ja" v jednoduchosti viery, modlitby, lásky, poslušnosti a pokory. Moje dieťa, prijal som tvoju úplnú odovzdanosť a pojmem ťa do seba, splynieš so mnou a nebudeš. Vlož svoje "ja" do mojich rúk a Ja s tebou naložím, ako sa mi zapáči. Ja som tvoja Láska, Ježiš Kristus, tvoj Spasiteľ, ktorý k tebe hovorí. Prajem si, aby vládlo kráľovstvo môjho Najsvätejšieho Srdca a Nepoškvrneného Srdca mojej Matky, ktoré sú naveky spojené. Sme jedno, pretože sme zjednotení v Láske. Neželám si, aby ktokoľvek tieto Dve Srdcia niekedy rozdelil. Každého, kto sa pokúsi rozdeliť naše Dve Srdcia, vylúčim zo svojho stáda. Všetci laici, seminaristi, ašpiranti, zasvätené osoby, kňazi a duchovenstvo sa musí zhromaždiť okolo Dvoch víťazných Sŕdc Lásky. Satan vie, že jeho čas už vypršal. Až príde doba, kedy uvidí okolo srdca Lásky oslnivo jasné lúče z pripravených obetí ľudí (obete Láske), potom už to nebudem musieť byť Ja, kto mu prikáže, aby sa dal na útek a ukryl sa vo svojom dome. Moje dieťa, zverujem ti svoje Srdce. Vezmi z neho krv a vylej ju na celý svet. Moje Srdce zvíťazí. Skrze túto úctu k mojej nekonečnej Láske v srdciach lásky by som chcel priviesť k jednote celú svoju Cirkev. Prajem si urýchliť jednotu medzi najrôznejšími rasami a kultúrami sveta. Chcem zjednotiť rodiny, srdce mužov zo srdcom ich žien, srdce žien zo srdcom ich mužov, srdce detí zo srdciami ich rodičov, vzájomne srdcia príbuzných a priateľov. Toto je apoštolát; misia priateľstva, jednoty a lásky ku všetkým a medzi všetkými. Chcem bojovať proti zlu a nenávisti, bezbožnosti a hriechu. Je to moja vôľa rozšíriť vládu mojej nekonečnej Lásky a milosrdenstva do každého domova, všade a do každého času, do celého sveta a na celé stvorenie. Moja Láska bude kraľovať na zemi ako v nebi! Moje Srdce bude vládnuť! Moja Láska bude vládnuť! Ďalšie informácie o tejto modlitbe a o Katolíckom spoločenstve dvoch sŕdc Lásky Ježiša a Márie : Táto modlitba je zjavením nekonečnej Božej lásky v najsvätejšom Srdci Ježišovom a v Nepoškvrnenom Srdci Márie. Je to modlitba pre novú dobu vlády Božej Lásky. Pán povedal: "Ja sám som tou modlitbou. Uč všetkých modliť sa túto modlitbu zvlášť v 6 hodín, v 12 hodín, v 16 hodín, pri svätom prijímaní, pri svätej omši, ako poďakovanie po svätom prijímaní, počas svätej hodiny a pri vigílii ... Preložte ju do najrôznejších jazykov, rozširujte ju do rôznych kultúr, rozlejte ju ako dážď a nechajte ju žiariť ako slnko na celom svete. " Medzinárodné Katolíckej spoločenstvo dvoch sŕdc Lásky Ježiša a Márie je cirkevne uznané. Je to spoločenstvo kňazov, rehoľníčok, rehoľníkov a laických apoštolov, ktoré žije na ustanovení vlády Božej lásky k väčšej cti a sláve Božej, pre dobro a blaho cirkvi, na pomoc chudobným, chorým a potrebným. Spolupracuje na vývoji a evanjelizácii ľudstva, aby boli spasené všetky duše. 

O Eucharistii

Poselství o Nejsvětější svátosti (březen 2000)

Můj lide, lide mé lásky, já jsem tvůj Bůh, já jsem tvá Láska, já jsem tvůj Ježíš Kristus. Já jsem Eucharistie. Nejsem pouze přítomný v Eucharistii. Já jsem Eucharistie. Mše svatá, kterou slavíte, to jsem já. Krev, kterou pijete, to jsem já. Tělo, které jíte, to jsem já. Já jsem Eucharistie. Já jsem eucharistický Bůh. Já jsem eucharistická Láska. Nikdo nemůže mít větší lásku nebo dát větší lásku, než je ta Láska, kterou vám já dávám v Eucharistii. Já jsem Eucharistie.

Byla to má věčná touha darovat se vám úplně a zcela. Vytvořil jsem vás z ničeho. Volal jsem vás, abyste byli mým lidem. Učinil jsem vás svým vlastnictvím. Nyní, Můj lide, slyš svého Boha. Nyní, můj lide, přijď ke svému Bohu.

Eucharistie je můj Dar, kterým vám dávám sám sebe. Eucharistie je dar všeho, co mám a především všeho, co Jsem. Daroval jsem vám sám sebe tím nejjednodušším a nejsrozumitelnějším způsobem. Má lásko, moji milovaní, můj lide, já, váš Bůh jsem vám daroval v Eucharistii vše, co jsem, vše, co mám.

Proč jsem to udělal? Protože jsem Láska. Nemohu nic než milovat. Učinil jsem to, protože vás miluji. Učinil jsem se pro vás dosažitelným v té nejjednodušší, nejsrozumitelnější formě. Můj lide, rozumíte tomu, co jsem vám dal? Když jsem při Poslední večeři umýval nohy svým apoštolům, nerozuměli ničemu, co jsem pro ně učinil. Řekl jsem jim, že tomu porozumí později. A oni to do určité míry pochopili. Láska. Služba. Dávám vám sám sebe, abych vás zachránil. Dávám vám sám sebe, abych vám sloužil. Dávám vám sám sebe, abych vás dočista umyl. Dávám vám sám sebe, abych vás vykoupil z vašich hříchů. Dávám vám sám sebe, abych vás se sebou sjednotil. Dávám vám sám sebe, aby ve vás žil můj svatý Duch. Dávám vám sám sebe, aby ve vás žila má Láska, aby stejná Láska, která je ve mně, mezi mnou a mým Otcem, mezi mnou a svatým Duchem, byla mezi mnou a Tebou. Dávám vám sám sebe, aby se vaše vzájemná láska stala mojí Láskou, aby se život ve vás stal mým Životem, aby se láska ve vás stala mojí Láskou. Dávám vám sám sebe, abych vás k sobě přitáhl a sjednotil se s vámi. Dávám vám sám sebe, abych vás sjednotil se všemi v nebi, se všemi mými anděly a svatými. Dávám vám sám sebe, abych vás proměnil, abych proměnil tvářnost Země  nově vás přetvořil.

V každé mši svaté jsou přetvářeni a obnoveni všichni ti, kteří se s otevřeným srdcem a myslí zbožně účastní mše svaté. Jsou zcela ponořeni do Světla, do nepřístupného Světla, do zázračného Světla. Ti všichni jsou očištěni a posvěceni. Přišel jsem, abych vrhl oheň na tento svět a jak velmi si přeji, aby už hořel. Tento oheň bude osvobozovat od všeho zla a přinese mnoho dobra. Jakékoliv poskvrnění z nenávisti, zloby a hříchu bude zničeno. Tento oheň zřídí panství lásky v každém srdci a v každém domě, všude na celém světě. Přišel jsem, abych zapálil oheň v celém světě, jak velmi si přeji, aby už hořel. Nechte ho hořet. Musí hořet. Bude hořet. Musí hořet - oheň Lásky. Já jsem Eucharistie.

Eucharistie je nebe ve vašem středu. Já jsem vaše nebe. Já jsem to nebe ve vašem středu. Všichni chcete do nebe, ale nebe přišlo k vám. Všichni mě chcete vidět, chcete vidět Boha. Ale já jsem se pro vás zviditelnil v eucharistii. Já jsem nebe. Já jsem vaše nebe. Nebe ve vašem středu. Čekáte snad na to, že se v nebi setkáte s nádhernější a významnější osobou než jsem já? Očekáváte v nebi větší radost než tu, která přichází od mě?

Má Církvi, můj lide, moji milovaní, milujte mě. Přijímejte mě. Jezte mě. Vzývejte mě. Buďte se mnou. Já jsem s vámi. Nejhorší hřích mé Církve, nejhorší hřích mého lidu, nejhorší hřích mých milovaných je zanedbávání mé Lásky, zvláště v Eucharistii. Nejhorším hříchem mých kněží je slavit Eucharistii bez Lásky. Nejhorším hříchem mého lidu je nedostatek víry v mou Lásku v eucharistii. Největším nebezpečím pro můj lid je, že zapomenete na to, co jsem pro vás učinil a vytrpěl, abych s vámi mohl být v Eucharistii. Největším nebezpečím pro existenci světa je to, že někteří pošetilí lidé usilují o odstranění Eucharistie.

Každá činnost zaměřená na omezování či zmenšování lásky, kterou by měli mít lidé k Eucharistii, ať pochází od kohokoliv, není od Boha. Jakákoliv činnost, pocházející od kohokoliv, pokud směřuje k odstranění či umenšení hluboké úcty, klanění, důstojnosti, které jsou mi v Eucharistii prokazovány, není od Boha. Je to dílo mého nepřítele, který nechce vidět, abych byl uctíván, který přísahal, že nedovolí, aby mě někdy viděl milovaného. Můj nepřítel je v některých mých údech velmi aktivní. Jak aktivní byl v Jidáši, který vyčítal Marii, že maže mé Tělo drahocenným olejem. Navrhl olej prodat a dát peníze chudým. Smýšlí tak, že co je mi darováno, je nesmyslné plýtvání. Jak může můj lid říkat, že čas mně věnovaný je promarněný, že mně darovaná láska je plýtvání? Jak to může můj lid říci? Ale je mnoho lidí, kteří dnes takto smýšlejí. Dokonce si myslí, že tím hlásají mé slovo. Se mnou strávený čas, čas mně darovaný... všechno, co mi bude v Eucharistii přineseno, je tou největší obětí, kterou mi můžete přinést.

Spojit vaši oběť s mou v Eucharistii je ta největší oběť, kterou mi můžete přinést. Přijít ke mně v Eucharistii, tam se mnou zůstávat, mě přímo (v Eucharistii) milovat, je největší čin, přeslavný skutek, jaký může člověk na tomto světě vykonat. Odměna za to bude nekonečně větší, než si kdokoli z vás dokáže představit. Není žádná větší Láska, než je eucharistická láska. Na světě není nic uctíváníhodnějšího, než je Eucharistie. Je to adorace Nebe. Je to uctívání Nejsvětější Trojice. Je to přímá adorace Boha.

Já sám jsem vám zpřístupnil v podobě chleba a vína, takže vy, mé děti, máte ten nejjednodušší přístup k mé Lásce, úplně, absolutně a přímo.

Prosím, moje milé děti, nenechte se nikým žádným způsobem zmást ve vaší lásce ke mně v Eucharistii. Mé Srdce krvácí, když vidí, jak jsou malé dětí vyučovány, aby mě neuctívaly v Eucharistii. Pláču. Každé slavení Eucharistie bez lásky je horší než mé ukřižování. Působí mi to větší bolest než utrpení, která jsem pro vás snášel až do své smrti na Kalvárii. Každé slavení Eucharistie bez lásky, bez hluboké úcty, je pro mě tak odpuzující, působí mi tak strašná muka, horší než všechna trýznění, která jsem musel snášet během mého pozemského života. Milujte svatost Lásky. Milujte vaši Lásku. Milujte vašeho Boha. Milujte mě. Neboť já miluji vás.

Každé neuctivé přijímání Eucharistie je pro mě nesnesitelné. Je to horší než jakékoliv odmítnutí, které jsem utrpěl během svého pozemského života.

Můj lide, proč mě necháváš stále trpět? Proč mě stále ještě dennodenně křižuješ? Kdy pro vás přestanu konečně umírat? Kdy pro vás přestanu trpět? (Ježíš hořce pláče.)

Kdy se konečně potěším ve své Lásce k vám. Kdy začnu být od vás milován? Kdy mě začnete milovat? Proč stále probodáváte mé Srdce? Každé lámání Chleba bez lásky, je horší než probodnutí mého Srdce, které mi způsobili vojáci.

Můj lide, miluj mě, říkej mi „Lásko". Přijď k mé Lásce. Moji vroucně milovaní, nikdy vás nepřestanu milovat. Musím vás stále milovat. Láska je můj zákon. Láska je můj život.

Nic na zemi se mému Otci nelíbí více než Láska, kterou mi projevujete v Eucharistii, když mi pozorně v Eucharistii nasloucháte, když ke mně v Eucharistii přicházíte. Největší skutek spásy mého svatého Ducha je mé Vtělení. Největší skutek spásy mého svatého Ducha je proměnění chleba a vína v mé Tělo a v mou Krev. Největší oběť, největší odevzdání, dokonalá účast mé Církve na mém díle vykoupení, je proměňování chleba a vína v mé Tělo a v mou Krev. Církev je skutečně má Církev. Má Církev je skutečně má, je zcela má, Církev je má svatá Církev. Církev je v plnosti víry a vnitřně mou Církví tehdy, když slaví Eucharistii. Vše, co moje Církev koná, pochází z Eucharistie, vrací se zpět k Eucharistii a do světa. Má Církvi, proč zapomínáš na svou identitu? Proč zapomínáš na své základy? Proč nedbáš o své kořeny? Má Církvi, nejsi ničím bez Eucharistie. Nejsi ničím beze mě. Má Církvi, každý, kdo se pokoušel ustanovit jiný způsob adorace, který by odstranil Eucharistii, jiný způsob klanění, který by snižoval hodnotu Eucharistie, jakýkoliv způsob klanění se Bohu, který nesměřuje od Eucharistie a zpět k ní, není od Boha, není ode mě. Můj Otec je přítomen při každé eucharistické slavnosti. Můj Otec je přítomen při každé mši svaté. Můj Otec je přítomen v každém svatostánku. Můj Otec je přítomen všude, kde jsem já. Není přítomen v podobě Chleba a Vína, ale je přítomen všude, kde jsem já. Je přítomen ve mně, neboť Otec a já jsme jedno. Nemůžeme být nikdy rozděleni. Můj svatý Duch je přítomen při každé Mši svaté. Můj svatý Duch je přítomen při každé eucharistické oslavě. Můj svatý Duch je přítomen při každém vystavení Eucharistie. Můj svatý Duch je přítomen v každém svatostánku světa. Je zde, neboť je mým Duchem. Nemůže být ode mě oddělen. Není přítomen v podobě chleba a vína. Jen já, Ježíš Kristus, jsem přítomen v podobě chleba a vína. Je to mé Tělo, je to má Krev. Můj Otec se nestal člověkem, můj Otec se nestal Chlebem a nestane se jím. Můj Otec se neproměnil v Chléb a ve Víno, ale můj Otec je se mnou neustále spojený. Je stále zde. Jsme jedno. Když mě přijímáte v Eucharistii, přijímáte mého Otce. Když se mi klaníte v Eucharistii, klaníte se mému Otci. Když mě přijímáte v Eucharistii, přijímáte Ducha svatého a klaníte se mu.

Největší radostí mé Matky Marie je přivádět lidi k Eucharistii. Vzpomeňte si na zázrak v Káni. Tento zázrak je zázrakem poukazujícím na Nejsvětější svátost - Eucharistii. Moje Matka řekla: „Udělejte všechno, co vám řekne!" Protože je v jednotě se mnou, ví o vrcholu mé spasitelské činnosti v Nejsvětější svátostí - v Eucharistii a také na to upozorňuje. Každý, kdo miluje mou Matku, musí milovat také mě v Nejsvětější svátosti v Eucharistii. Proměna vody ve víno je předobrazem Eucharistie.

Mnoho lidí již nevěří tomu, že já jsem Bůh. Nedostatek hluboké úcty vůči mně v Eucharistii je nedostatkem úcty k Bohu. Je to nedostatek víry v to, že já jsem Bůh, že já jsem Všemohoucí. Proč jsou lidé, kteří pochybují o tom, že já jsem zde skutečně přítomen, že zde je mé Tělo a má Krev? Nevěří už tomu, že já jsem Bůh, že jsem všemohoucí Bůh? Že já mohu vše?

Ó, můj lide, kdybys jen věděl, jak mě velice zarmucuješ svou malověrností... Je to tatáž malá víra, která způsobila, že se Petr začal topit v jezeře. Požádal jsem ho, aby ke mně přišel. Vykročil ke mně, šel po vodě, ale potom začal pochybovat. Prosím vás, přijď ke mně, můj lide, přijď ke mně, k mé Lásce... Proč lidé pochybují o tom, že já jsem zde skutečně přítomen? Já jsem to! Petr řekl: „Pane, jsi-li to ty, přikaž, ať přijdu k tobě." Řekl jsem mu, aby přišel. Vykročil s odhodláním, ale cestou začal pochybovat. Kladu vám na srdce, že Eucharistie nezávisí na vaší víře. Ne vaší vírou jsem zpřítomněn ve svaté Eucharistii. Duch Svatý není závislý na tom, jestli ho milujete nebo ne. Ne vaše láska mě činí svatou Eucharistií. Svatá Eucharistie nezávisí na vaší svatosti, na vaší čistotě nebo dokonalosti. Má přítomnost ve svaté Eucharistii, kterou jsem, nezávisí na tom, zda v ni věříte nebo ne. Nezávisí to také na tom, zda mě přijímáte důstojně nebo ne, závisi to na mně, jedině na mně, výhradně na mě. Ale užitek, který z toho máte, závisí na vaší lásce, na vaší víře, na vaší naději. Petrova víra měla užitek z mé přítomnosti a on šel za mnou po vodě. Kráčel ke mně po vodě, pak začal náhle pochybovat a začal tonout.

Můj lide, nepochybuj, abys neutonul. Nepochybuj, že já jsem přítomen v Eucharistii, že jsem to já, abys neutonul. Přicházej ke mně s láskou; přijímej mě s láskou. Přijmi mě s láskou.

Největší radostí pro mé anděly a svaté je, když vidí, jak jsem uctíván, respektován, milován a v Eucharistii přijímán. Každý, kdo přijímá Nejsvětější svátost s láskou, v čistotě a ve svatosti, je automaticky doprovázen anděly a svatými.

Můj synu, hlásej mě. Můj synu, obhajuj mě. Můj synu, nechť lidé porozumí, že To jsem já. Nejhorší hřích dnešních kazatelů je, že mě nehlásají, že nehlásají moji přítomnost, moji důstojnost, moji svatost, moji moc odpouštět. Kážou o počasí, kážou o změnách, kážou o ničem. Prosím, kaž o mně. Měl bych to být já, kdo káže. Já budu ten, který učí. Každé kázání, které mě nehlásá, je horší než nicotnost. Nechej kázat všechny mé kněze o mně. Nechej všechen můj lid přijít ke mně. Nechej celou mou církev, aby mě přijímala. Ať se mi klaní celé mé stvoření. Jsem Bůh ve vašem středu.

Já, Nejsvětější svátost, Eucharistie, jsem Život své Církve. Já jsem Život svého lidu. Já jsem Život světa. Přicházím, aby měli Život, aby ho měli v hojnosti. Dávám vám všechno, co mám, úplně a bezvýhradně všechno, abyste měli Život. Můj lide, žij. Žij ve mně. Já žiji v tobě, neboť odloučený ode mě, nejsi ničím. Nedovol ničemu, ať je to cokoliv, aby tě ode mě oddělilo. Nepřipusť, aby tě cokoliv odloučilo od eucharistické lásky, ať už je to pronásledování, nebo hlad nebo... nemoc. Nenechej se ničím ode mě odloučit, To všechno by Tě mělo ke mně přiblížit, ponořit Tě hlouběji do mě.

Všechno, co děláš, ať je vykonáno z lásky ke mně (přítomnému) v Nejsvětější svátosti. Přicházej ke mně každý den. Denní přijímání. Miluji ho. Přeji si to. Přicházej denně ke mně a nebuď ode mě vzdálen. Pojď ke mně, pojď a denně mě přijímej. Když je pro Tebe obtížné přijímat mě denně svátostně, pak mě přijímej denně duchovně. Ale prosím, nenech uplynout ani jediný den, aniž bys mě přijal v Nejsvětější svátosti. Když mě nemůžete přijmout svátostně, přijměte mě duchovně. Kdekoliv si to přejete, kdekoliv se nacházíte, spojte se se mnou v Nejsvětější svátosti a já k vám přijdu. Otevřete svá srdce a svá ústa a já k vám přijdu.

Přejte si vždy sjednotit se se mnou v Nejsvětější svátosti během Modlitby Dvou Srdcí Lásky. Zvláště když říkáte "Ó, Srdce Lásky! Vezměte mě v sebe. Vám patří má úplná oddanost!" - to je eucharistická modlitba. Vy mě přijímáte do sebe a já vás přijímám do sebe. Vy jíte mě a já jím vás. Sjednocujete se se mnou a já se sjednocuji s vámi. Kdykoli to říkáte, myslete na mě v Nejsvětější svátosti. Přijměte mě do sebe a já vás budu také moci přijmout do sebe. Žijete ve mně a já žiji ve vás.

Má Láska k vám roste, nekonečně roste. Vaše láska ke mně bude růst, nekonečně poroste, budete-li žít Eucharistickou Láskou. Srdce Lásky jsou Eucharistická Láska. Z Nejsvětější svátosti - Eucharistie, z mé Lásky v Nejsvětější svátosti, máte svůj život. Nedovolte, aby vás někdo ode mě odloučil. Jestliže se ode mě oddělíte, jste mrtví. Nedovolte, aby vás někdo, nebo něco přivedlo k hříchu. Smrtelné hříchy znamenají odloučení. Tím se ode mě sami odřezáváte. Stáváte se mrtvými, mrtvými skrze hřích. Bez ohledu na to, jak hluboko jste hříchu propadli, otevřete mně svá srdce, otevřete mně svou mysl i ducha a řekněte: „Můj Ježíši, miluji Tě. Má Lásko, miluji tě. Má Lásko. Volejte mě (slovy) "má Lásko" a já vás ihned osvobodím, nebudete nikdy zatraceni. Každý, kdo mě v lásce zavolá, nebude zatracen, bez ohledu na velikost hříchu, bez ohledu na to, jak dlouho jste v hříchu setrvali, bez ohledu na to, jak hluboce jste byli v hříchu zakořeněni. Volejte mě s láskou bez ohledu na to, kde se nacházíte. Já jsem zde. Má eucharistická přítomnost v Církvi je má všudypřítomnost. Svatá Eucharistie je svátost mé všudypřítomnosti. Má eucharistická bezmocnost - jsem zde v podobě Chleba, který jíte, kterého se můžete dotknout, který můžete lámat, můžete ho dokonce vyhodit, nevšímat si ho, můžete proti němu říkat a dělat co chcete, já hledím na vás - má eucharistická bezmocnost je svátost mé všemohoucnosti. Jsem Všemohoucí Bůh. Pojďte nyní ke mně a budete navždy se mnou. Sjednoťte se nyní se mnou a budete se mnou navždy spojeni. Milujte mě nyní a budete mě milovat navždy. Má Láska je věčná. Má Láska, to jsem já. Má Láska je nekonečná. Má Láska, to jsem já. Já jsem Láska. Já Jsem. Já Jsem. Jsem, který Jsem.

Mnoho lidi si dnes myslí, že mohou dělat dobré skutky bez lásky a že z nich budou mít užitek. Právě tak jako je víra mrtvá bez dobrých skutků, právě tak jsou mrtvé tyto lidmi nazývané „dobré skutky", jsou-li konány bez lásky. Dobré skutky ať jsou konány s láskou. Když navštívíte nemocné, dělejte to z lásky. Když pomáháte chudým, dělejte to z lásky. Je mnoho těch, kteří sice navštěvují nemocné, ale podávají jim smrtelné drogy a zabíjejí je. Je mnoho těch, kteří předstírají, že pomáhají chudým, ale jejich pomoc jim přináší smrt. Jsou někteří, kteří přicházejí k chudým a předstírají, že jim chtějí pomoci, ale přitom je zotročují, činí je ještě chudšími, dělají z nich otroky. Dobré dílo bez lásky je mrtvé dílo. Je neužitečné. Nic nepřináší. Čiňte dobré skutky z lásky. Láska je nesobecká. Dělejte to pro dobro druhého. Dělejte to z lásky ke mně. Já jsem Láska. Nechte pronikat Život, který dostáváte v Eucharistii, do všeho, co konáte, do všeho, co říkáte, do všeho, nač myslíte. Přivádět lidi k mé Lásce znamená milovat všechny mou Eucharistickou Láskou a všechny přivádět k mé Eucharistické Lásce, k mé všudypřítomné Lásce (můj Bože, já tě miluji). Sjednoť všechny se mnou. Všichni se stanou vším. Všichni budou jedno. Všichni budou jedno a všechno ve mně. Já jsem Jeden a Všechno. Všichni se sjednotí ve mně.


Schválení k tisku původní anglické verze:  Rev. Dr. Ayo-Maria Atoyebi O.P. - katolický biskup z diecéze Ilonin/Nigérie, Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Slavnost Neposkvrněného Srdce Panny Marie červen 2000.