Blog

« Back

Bez strachu z budúcnosti

Bez strachu z budúcnosti

Strach z budúcnosti má mnoho podôb- môže byť obavou, že si nenájdeme prácu, životného partnera, strach, čo bude s našimi deťmi... v skratke: keď sa pozrieme do vlastnej budúcnosti a javí sa nám zamračená- hoci iba v diaľke, nie je to dobré.

Istá škola pre kresťanských animátorov mala nápis na tričkách: Budúcnosť je jasná! Budúcnosť je Ježiš! Hoci nám Ježiš nesľuboval ustlané na ružiach a otvorene hovoril o tom, že práve kvôli Nemu nás nebudú mať niektorí v láske a budú nás aj istým spôsobom prenasledovať, nezabudol dodať:

„Veru hovorím vám: Niet nikoho, kto by pre mňa a pre evanjelium opustil dom alebo bratov a sestry alebo matku a otca alebo deti alebo polia, aby nedostal stonásobne viac: teraz v tomto čase, domy, bratov, sestry, matky, deti i polia hoci s prenasledovaním, a v budúcom veku večný život.“ Mk 10,29-30

Strach všeobecne používa jednu taktiku – upriamuje nás na nás samotných a na naše obmedzené schopnosti. V našom živote však nie sme a nikdy nebudeme sami. S nami je náš dobrý Boh, ktorému na nás tak veľmi záleží a tak veľmi sa chce o nás starať. Svojou slobodnou vôľou Mu to môžeme dovoliť. Tak budeme spoznávať, že Boh sa naozaj o nás stará a rieši každý náš problém.

Strach z budúcnosti hovorí o tom, že nám chýba istota. Tou jedinou istotou dokáže byť v živote iba BOH. Pozerajme sa na Neho- nie na okolnosti a držme sa jeho pevných rúk. Okolnosti pominú, Boh zostane a dostane nás presne tam, kde máme byť.

Je veľmi podstatné, aby sme vedeli, čo nám teda Boh o našej budúcnosti hovorí a čo nám sľubuje. Toho sa môžeme pevne držať a na takúto budúcnosť sa môžeme tešiť. Keď sa nám strach z budúcnosti bude snažiť nahovoriť nepríjemné scenáre- my musíme poznať ten pravdivý. Tu sú prisľúbenia zo Svätého Písma, ktoré nám pomôžu držať sa pravdy a umlčať strach. Potrebujeme si ich hovoriť nahlas- lebo „Viera je z počutia“ , takže potrebujeme Božie slová o našej budúcnosti počuť (a nie len vidieť pri čítaní potichu). Aj samotného Ježiša sa snažil diabol pokúšať – a Ježiš mu na to vždy odpovedal Božím Slovom. Po skúške sa Ježiš vrátil plný sily a Ducha Svätého. Modlime sa slovami Božieho Slova nahlas a namiesto strachu z budúcnosti ( z toho, ako sa naše situácie vyriešia) budeme mať pevnú vieru a pokojnú myseľ:

Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami, sú to myšlienky pokoja a nie súženia.“ Jer 29,11

 Iba v Bohu spočiň duša moja, lebo len on mi dáva nádej, Ž 62,6

Nebojte sa a neľakajte sa ich, veď s tebou ide sám Pán, tvoj Boh; on ťa nenechá a neopustí." Dt 31,6

 Kto však mňa počúva, ten býva bezpečne a pokojne (si žije), bez strachu, že sa mu zle (povodí)." Prís 1,33

Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj, on sa už postará. Ž 37,5

 Vyslobodil tých, ktorých celý život zotročoval strach pred smrťou. Hebr 2,15

Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. Jn 14,27

Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete.  Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. 6,32-33

 A prisľúbenie, ktoré nám dal on, je večný život. 1Jn 2,25

 A nermúťte sa, lebo radosť v Pánovi je vaša sila!" Neh 8,10

Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce. Ž 37,4

Kto sa bojí Boha, zahrnie ho veselosťou a radosťou a udelí mu večne slávne meno za dedičstvo. Sir 15, 1.6

 

 

Comments
sign-in-to-add-comment
Už dávnejšie chcem povedať niečo o Márii. Táto téma mi pomáha čosi prezradiť. Strach z budúcnosti sme tento rok zažívali aj v malých veciach. Naše spoločenstvo sa stretávali v piatok o pol desiatej ( v Taliansku je to bežne; stretnutie končia aj po jedenástej večer ). Viackrát sme sa báli, že či sa ráno zobudíme do roboty. Obaja totiž pracujeme aj v sobotu. Na naše prekvapenie, Mária sa vždy postarala, že sme sa ráno zobudili odpočinutí. Pritom sme spali čosi vyše piatich hodín. Nevieme si to vysvetliť.
Mária je naša mama. My zakúšame, že je naša mamička. Odkedy nás Ježiš z kríža zveril do jej rúk ( pozri Evanjelium ), ona robí všetko preto, aby bola dobrou matkou pre nás. Jej cieľom je, aby sme správne pochopili Evanjelium a žili ho. Je krásne chodiť do Máriinej školy. ( http://www.incamminoconmaria.it/imsitemap.html ) Ona najlepšie pozná svojho syna Ježiša. Preto chce otvorené srdcia, aby nás mohla viesť ku Kráľovi Pokoja.
Posted on 8/15/17 10:43 PM.
Máriini pútnici - I pellegrini di Maria k strachu z budúcnosti: Posolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi.
02/09/2017

Všeobecné poznámky…


A - Panna Mária nás opäť pozýva vstúpiť do pravého náboženstva a odmietnuť falošné. Zbožnosť a nábožnosť nestačia. Treba vstúpiť do logiky posolstva, ktoré otvorilo misionársku verejnú fázu Lellovho života, posolstvo z 15. apríla 2010: « Syn môj, keď si bol maličký, rozprávala som sa s tebou, ako s maličkým; teraz však, keď si vyrástol, budem sa s tebou rozprávať, ako s dospelým. »

Tento súlad medzi Vierou a Životom taktiež nazývame KOHERENCIA. Počujeme, že Panna Mária sa zaujíma o stránku povrchnosti náboženského života niektorých a chce “nastaviť hodiny na presný čas!”

B - Všade vo svete, početné napomenutia, minulé, či prítomné, používajú dramatické hrmenie, výhražné, apokalyptické, ako to bolo v La Salette, či vo Fatime.

Učenia, odovzdané našej duchovnej rodine, sú v súlade s Lellovou osobnosťou, ktorý zvyčaje býva radostný, pokojný, striedmy, zriedkakedy sa pohorší z hiechu.

V "Máriiných školách" kráľovná Neba sa predstavuje bezozvyšku náročná, ale aj nežná, milá, trpezlivá, zhovievavá.

Jedná sa ( ako aj v Medjugorjí ) o mamu, ktorá vychováva dlhodobo, napomína svoje deti láskavo, bez vyhrážok, bez vydierania strachom. Mama, ktorá roky a roky opakuje to isté.

Tento moderný a nový štýl nie všetci chápu. Z toho sú potom unáhlené odsúdenia zo strany ľudí, ktorí berúc do úvahy iba minulosť, nepoznajú prostredia "Novej Evanjelizácie" a "Novej Pedagogiky".

C - Septembrové posolstvo je najmaterinskejšie. Gesto sa pripája k slovu, nakoľko Mária kráča uprostred malej skupiny žehnajúc svojimi lúčmi.

Tento intímny aspekt nám pripomína "Pannu lúčov" z Kaplnky Zázračnej Medajly.

Komentár.

Hlavná téma: stať sa pravými kresťanmi, ale aj apoštolmi, žijúc výlučne Evanjelium.

2 - “Vytvárate si Boha na vlastný obraz.” , teda hriech sin par excellence v Starom Zákone. Možná narážka na falošné náboženstvo, ktoré bolo prítomné v katolíckych kruhoch po roku 1968, náboženstvo s personalistickým vyústením bez askézy a bez kríža.

2 - Nazývať vás “moji apoštoli”. Koniec koncov, jedná sa o dobre pripraviť Máriinych vojakov pre “koniec časov”.

3 - Upozornenie na negatívne úmysly, kritiky a osočovania, ktoré sú rakovinov komunít, ako to dokazuje sv. Pavol, zvlášť v prvom liste Korinťanom.

4 - Pozvanie, úplne jednoduché, k láske, matke všetkých čností.

5 - Musíme ešte citovať Mt 7, 21: « Nie každý kto mi hovorí: ‘Pane, Pane,’ vojde do nebeského kráľovstva. »?

Otec M. F.
Posted on 9/8/17 9:05 PM.