« Back

Adorácia I.: Božie Slovo

V piatky máme pri svätých omšiach s birmovancami adorácie... ponúkam niektoré z nich... Božie slovo

 

ADORÁCIA PRED SVIATOSŤOU OLTÁRNOU

(poďakovanie za sväté Písmo)

 

Klaniame sa Ti najsvätejšie Srdce Ježišovo, vo Sviatosti oltárnej

 

Pieseň: .........................................................

Pane Ježišu, prichádzame k tebe a na príhovor svätého Hieronyma, Ti ďakujeme za sväté Písmo, za slovo, ktoré nám dávaš. Prichádzame k tebe a prosíme o milosť, aby sme ho počúvali a nechali prenikať do našich životov. Ty sám si povedal, že ten, kto ťa miluje, bude zachovávať tvoje slovo. Prosíme ťa, vlej do našich sŕdc svoju lásku a pretvor naše životy. Daj, aby sme boli stále viac a viac tvoji. Aby sme sa ti podobali a boli svedkami tvojho Slova. Daj nám živú vieru vo Sväté Písmo, aby sme počúvali tvoj hlas.

 

Evanjelium podľa Jána - kapitola 14, 12 - 25

Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi. A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi. Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím.  Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania.  A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky - Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás.  Nenechám vás ako siroty, prídem k vám.  Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť.  V ten deň spoznáte, že ja som v svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás.  Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého."  Júda, nie ten Iškariotský, sa ho spýtal: "Pane, ako to, že seba chceš zjaviť nám, a svetu nie?"  Ježiš mu odpovedal: "Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, toho, ktorý ma poslal.  Toto som vám povedal, kým som ešte u vás.“

 

Pieseň: Kyrie, Kyrie eleison

 

1. Pane Ježišu, odprosujeme ťa za to, že nepočúvane pozorne Božie Slovo, ktoré sa číta pri každej svätej omši...

2. Pane Ježišu, ty si daroval Cirkvi svätého Hieronyma, ktorý povedal: „Kto nepozná Písmo, nepozná Krista.“ Prosíme ťa, daj nám milosť, aby ste ťa stále viac a viac poznávali...

3. Pane Ježišu, ďakujeme Ti za to, že ťa môžeme poznávať pri čítaní biblie. Prosíme ťa, vlož do našich sŕdc túžbu po tvojom slove

4. Pane Ježišu, prosíme ťa za všetkých profesorov teológie, ktorí skúmajú tvoje slovo. Daj im múdrosť Ducha Svätého a pokorné srdce, aby sa stále približovali k tebe, k živému Prameňu Slova.

5. Pane Ježišu, ty si povedal: „Proste a dostanete. Hľadajte a nájdete. Klopte a otvoria vám.“ Dnes ťa prosíme za každého jedného z nás, pritiahni nás k sebe skrze svoje Evanjelium.

6. Pane Ježišu, ty si povedal, že „žatva je veľká a robotníkov málo.“ Prosíme ťa, povolávaj aj nás, aby sme žili tvoje evanjelium a stávali sa lepšími.

7. Pane Ježišu, ty si povedal apoštolom: „Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Komu ich zadržíte, budú zadržané“, prosíme ťa, daj, aby sme radi a s pokorou pristupovali k sviatosti zmierenia.

8. Pane Ježišu, ďakujeme ti za dar tvojho svätého Písma. Daruj nám vieru, že tvoje Slovo je aj dnes živé a účinné v živote každého z nás.

 

Pane Ježišu, v túto chvíľu predstupujeme v tichosti pred Teba. Ty sám si Slovom, ktoré nám posiela Otec. Si ten, ktorý nás chce počúvať a vziať znova a znova na svoje plecia naše bolesti, hriechy i radosti. Darujeme ti túto chvíľu a v tichosti pred tebou ti odovzdávame udalosti uplynulých dní... Chválime ťa, ďakujeme ti i odprosujeme  Ťa.

 

Pieseň: .......................................

 

Pane, tvoje Slovo je svetlom pre naše nohy. Neustále sa dotýka našich životov. Pri svätej omši sa stáva Telom, ktoré nás nasycuje a dáva život našej duši. Tvoje Slovo je neustále s nami, potešuje nás, keď sme smutní; dodáva nám odvahy, keď máme strach; hovorí nám o radosti, keď sa radujeme a sprevádza nás v bolesti, keď trpíme. Tvoje Slovo, zvesť evanjelia nám prináša istotu, že máme večný život v nebeskom kráľovstve. Prosíme ťa, požehnaj aj nás, teraz na ceste do večnosti.