« Back

KRATKO O SVATOM PISME

KRATKO O SVATOM PISME

...Charakteristickou črtou Božieho slova je, že keď sa číta a chápe v Duchu Svätom, nakoniec je vždy slovom povzbudenia, a to aj vtedy, keď dôrazne poukazuje na hriech. Čítanie Božieho slova nie je jednoduchá vec. Môže nami zatriasť ako skutočné zemetrasenie a prísne nás postaviť pred otázku nášho kompromisu so zlom, ale jeho cieľom nie je nikdy naše odsúdenie.

Ak aj odhaľuje náš hriech, zároveň nám hovorí, že odpustenie je možné. Čítať
Božie slovo znamená riskovať a vstúpiť do rizika, že budeme radikálne postavení
pred otázky. Odkryje nám veci, ktoré by sme najradšej ani nepočuli. Nie my pracujeme so Svätým písmom, ale Sväté písmo pracuje v nás. Keď Ho čítame v tomto duchu, niekedy zažívame prekvapenia. Môže sa stať, že nás niektorá veta sprevádza celé týždne, pretože sme pocítili, že od nás žiada obrátenie...

(pater Ljubo Kurtovic)

Comments
sign-in-to-add-comment
V apoštolskom liste
Novo Millenio Ineunte, v ktorom Ján Pavol
II. ponúka Cirkvi program pre tretie
tisícročie, pápež hovorí, že kresťan, ktorý sa nemodlí, je v nebezpečenstve. Rovnako
môžeme povedať, že v nebezpečenstve je
aj kresťan, ktorý nečíta pravidelne Božie
slovo. Je to otázka života a smrti: „Človek
nežije len z chleba, ale že človek môže byť
živý zo všetkého, čo vychádza z Božích
úst“ (Dt 8, 3). (L. Kurtovic)
Posted on 4/9/12 3:26 PM.
„Čítanie Svätého písma má sprevádzať
modlitba, aby sa nadviazal rozhovor
medzi Bohom a človekom. Lebo ´keď sa
modlíme, jemu sa prihovárame, a keď čítame
Božie výroky, jeho počúvame´, hovorí svätý Ambróz. (L. Kurtovic)
Posted on 4/9/12 3:27 PM.
„Prijímame jeho telo
a pijeme jeho krv nielen v Eucharistii,
ale tiež vo Svätom písme“.
(sv. Hieronym)
Posted on 4/9/12 3:27 PM.
Jarmila Semanová
Božie Slovo = Biblia,

je zamilovaným listom,

ktorý napísal

Boh človeku.
Posted on 4/10/12 9:04 AM.