Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Back

Liturgický program 06.12.-12.12.2021

Liturgický program MALÝ LIPNÍK

Pondelok 6. december

Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry

rod. Šestáková č. 165 :            * Daniel, Michaela, Katarína, Barbora

17:00

Utorok 7. december

Náš otec svätý Ambróz, milánsky biskup

+ Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca

17:00

Streda 8. december

Počatie Presvätej Bohorodičky svätou Annou

Za veriacich farnosti

PRIKAZANÝ SVIATOK !

17:00

Štvrtok 9. december

Ná š prepodobný otec Patapios

Spolok sv. ruženca: + Anna Tatarová - týždňová

17:00

Piatok 10. december

Svätí mučeníci Ménas, Hermoggenés a Eugraf

rod. Živčáková : + Milan

17:00

Sobota 11. december

Náš prepodobný otec Daniel Stĺpnik

rod. Iľkovičová:  + Mikuláš, Štefan, Anna a ostat. z rod. Iľkovičovej

07:30

Nedeľa 12. december

Nedeľa svätých Praotcov

Za veriacich farnosti

10:00

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Sv. liturgie budú slávené bez účasti veriacich

Chrám bude počas celého dňa otvorený na osobnú modlitbu.

Nástenné  kalendáre o našom ikonostase si môžete zakúpiť na farskom úrade, v sakristii alebo u p. Nového (cena 5 eur)

Kto by sa chcel vyspovedať a prijať Eucharistiu, je možné prisť individuálne po večernej svätej liturgii do chrámu.