Blogs

« Back

Sviatok apoštolov Petra a Pavla

Sviatok apoštolov Petra a Pavla

Apoštoli Peter a Pavol sú nazývaní veľkými. Na ich živote Boh ukázal, ako žije kresťan, apošol, boží služobník osobný život viery, život v úlohe pastiera Cirkvi.

Apoštol Peter bol známy svojou láskou k Pánovi, expresívnosťou, otvorenosťou voči Pánovi a jeho učeniu.  Zároveň nám Evanjelium na postave apoštola Petra ukazuje slabosť človeka, ktorý bez Pána nemôže byť ani silný, ani verný, ani oddaný viere a životu z nej. Pán ho nazval skalou a na tejto skale - na Petrovi - postavil svoju Cirkev. Petra vyvolil za pastiera Cirkvi a zveril mu veriaci ľud, aby ho viedol a mu pomáhal na ceste viery, nádeje a lásky ku skutkom a životu viery v Boha. Pán vedel, že Peter je

Apoštol Pavol sa stal apoštolom po svojom obrátení, milosťou Boha a priamym vyvolením, ako to sám hovorí v mnohých statiach Evanjelia. Nebol jedným z dvanástich, s presvedčivosťou sám seba nazýva apoštolom a ním aj bol, pre svoju vieru a skutky, ktoré konal.

+

Nie je náhoda, že práve títo dvaja apoštoli sa stali najväčšími zo všetkých apoštolov, nie iba z pôvodných "dvanástich", ako ich nazýva Písmo, ale aj z apoštolov všetkých čias. Pán nám jasne ukázal, čo je dôležité v živote podľa Božieho plánu a určenia, ako má vyzerať nasledovanie a život viery.

Ak si preštudujeme postavu apoštola  Petra, ktorý je v Písme, zobrazí sa nám nie len počiatok Cirkvi, jej základy a život v nej, ale aj profil toho, ktorý je jej hlavou na zemi, určený samotným Ježišom až do Jeho opätovného a konečného príchodu v sláve. Stojí za námahu, aby sme sa učili od tohoto pastiera, ako viesť nie len Cirkev, ale aj veriaci ľud v jej jednotlivých väčších i menších Cirkevných spoločenstvách - na úrovni štátov a spoločností, okresov štátu, ako aj v jednotlivých farnostiach. Apoštol Peter je vzorom a je živým príkladom nielen len pre ľudí v úrade pápeža Cirkvi, ale aj pre kňazov, či už sú v úrade biskupmi, kardinálmi alebo im je zverená farnosť. Je aj príkladom aj pre nás, veriacich laikov. Jeho zápal pre Krista, jeho ochota konať hneď to, čo mu hovoril Pán, ako aj vernosť Bohu v živote viery po svojom obrátení (...a ty, Peter, keď sa obrátiš, posilňuj bratov vo viere...). Apoštol Peter je vzorom svätého života viery podľa Božejj vôle v súlade s ňou, bez vlastných "nápadov" a iniciatívy, ktorá by sa nezlučovala s vôľou toho, za ktorého položil svoj život.

Pri štúdiu života apoštola Pavla nájdeme príklad života kresťana, ktorý zažil konverziu - obrátenie osobne vo svojom živote, a po obrátení žil bez pomýlení a odkláňania sa vieru v Boha celým životom, až po smrť pre toho, ktorý ho povolal. Je vzorom pre každého kresťana, ktorý získal dar viery od Boha neskôr a rozličným spôsobom, nezávisle od toho, ktorej cirkvi alebo denominácii ho viedol Pán. Pavol nemal problémy hlásať Slovo neveriacim, hriešnikom, ani ľuďom patriacich do rôznych "iných vyznaní". Pavol bol zapálený učením viery Ježiša Krista a žil a konal s úplnou oddanosťou, s nasadením zvestoval tohoto Boha všetkým ľuďom a všetkým národom. Jeho hlásanie Slova a život zo Slova je považovaný za základ ortodoxných cirkví v ich počiatkoch.

+

Sv.Peter apoštol, mučeník je príkladom a silným povzbudením pre život kňazstva a pre ktorúkoľvek úlohu kňaza v Cirkvi.

Sv. Pavol, apoštol a mučeník je vzorom pre konvertitov a kresťanov ktorejkoľvek denominácie, ktorí žijú vieru v Boha, je príkladom zvestovania Božieho slova všetkým ľuďom bez rozdielov.

Obaja apoštoli sú pokladom pre Cirkev a sú príkladom svätého života v Cirkvi a pre Cirkev. Sú osobnosťami s charakterom Kristovych učeníkov,  ktorí vedome, s úctou, láskou a s úplným nasadením osobne žili život viery, a viedli ľud na ceste viery v Boha v Cirkvi.

+

Pre mňa osobne je Peter príkladom kresťana a jeho života viery v úlohe, v povolaní, v úrade. Je mojim veľkým vzorom a oporou v mojom povolaní, ktoré mi dal Boh. Prosím často Petra, aby mi pomáhal, keď som nechápavá Slovu, alebo príliš "zapálená" mojou ľudskou zapálenosťou, ktorej chýba Duch svätý, aby mi pomáhal byť ochotnou počúvať a konať hneď, ako to robil pre Pána on.

Pavol je mi vzorom vernosti a oddanosti Bohu. Je pre mňa vzorom obráteného človeka, ktorý nekompromisne dokázal odhodiť pre Krista všetko, čo nebolo v súlade s jeho učením, ktorý nepochyboval. Bol človekom  pevného charakteru, skúmal vôľu Boha a žil ju bez kompromisov, žil charizmy Ducha svätého. Sv. Pavla prosím o príhovor a pomoc, aby som žila bez kompromisov pravdu viery.

+

 

 

 

 

Comments
sign-in-to-add-comment
Ďakujem za povzbudenie príkladom našich stĺpov Cirkvi, ktorí vydržali všetko až po mučenícku smrť. Každý inak bohatý stavia ako vie. Nech je to ich odkaz pre Cirkev v našom tisícročí. Teším sa, že Ti to konečne funguje!
Posted on 6/30/13 9:51 PM.
Títo apoštoli sú úžasným príkladom pre Cirkev a pre každého z nás osobne, to je veľmi vzácna vec. Mám ich oboch veľmi rada, preto som sa chcela podeliť s inými o to, aké poklady máme v našej Cirkvi a akých úžasných vodcov máme z čias Ježiša! Sú nám vzorom, pomôžu aj nám dnes v tom, aby sme vedeli aj my odovzdať učenie toho úžasného Krista, v ktorého sme uverili...
Posted on 7/1/13 12:02 PM in reply to Mária-Irma Danieliszová.