Blogs

« Back

Neboj sa, ver

Neboj sa, ver

Boh už plní, čo prisľúbil.

Aj keď ľudské oči nevidia, a uši nepočujú, Boh koná.

Čo Boh povie, to sa stane skutočnosťou. Nie iba v minulosti, je tak dnes. Boh koná dnes. Obnovuje a očisťuje duše, posväcuje nás, volá bratov a sestry, aby uverili jeho Slovu. Mnohí idú k Nemu a počúvajú jeho Slovo. Mnohí stratení sa obracajú s dôverou k tomuto veľkému Bohu, mnohí bití a zranení idú k Bohu - k Láske.

Vyslovujme s vierou slová Slova, ktorými k nám hovorí pre povzbudenie, aby sme sa nemuseli báť, lebo Boh aj dnes prechádza okolo a obnovuje zem...

+

Plné je Písmo sväté mocných slov Boha. Otvárajme ho s vierou a čítajme, meditujme Slovo Božieho prisľúbenia, ktoré nikdy nestratilo svoju moc.

+

Prorok Izaiáš 51;

...

Dívajme sa na Boha... Načúvajme, čo nám hovorí jeho Slovo, meditujme toto Slovo, prehĺtajme ho ako manu v každom súžení a ono nás uteší, posilní a nasýti na našej ceste, ako chlieb Otca, pohladí nás, ako ruka milujúcej matky.

...

Pozoruj ma ľud môj, a počúvaj ma, národ môj, veď odomňa vychádza náuka a svoje právo dám za svetlo národom.

Blízko je moje právo, vychádza moja spása a moje ramená budú súdiť národy. Na mňa budú čakať ostrovy a dúfať budú v moje rameno.

Zdvihnite oči k nebesiam a pozrite dolu na zem. Veď nebo sa ako dym rozplynie a zem sa sťa odev rozpadne. Jej obyvatelia pomrú podobne, moje spasenie však potrvá naveky, a moja pravda nezanikne.

Počúvajte ma, znalci práva, ľud, čo má v srdci môj  zákon:

Nebojte sa ľudskej potupy a nestrachujte sa ich pohany.

lebo ich sťa rúcho moľ zožerie, a ako vlnu ich strávi červ, ale moje právo potrvá naveky a moja spása z pokolenia na pokolenie.

Iz 51, 4-8;

 

Vzbuď sa a obleč si moc, rameno Pánovo! Vzbuď sa ako v dňoch minulých, ako v dňoch pradávnych. Iz51, 9;

Ja som to, čo vás poteším. Kto si, že sa bojíš človeka, čo zomrie, a syna ľudskéo, čo zhynie ako tráva? Iz 51, 12;

...

Ja som Pán, tvoj Boh, čo dráždim more, že búria sa mu vlny. Pán zástupov je moje meno.

Vložím ti do úst svoje slová a schovám ťa v tieni svojej ruky, aby som zasadil nebesá a založil zem a povedal Sionu:

"Ty si môj ľud."

Iz51, 15-16;

...

Vzbuď sa, vzbuď sa, obleč Sion svoju moc; obleč si šat svojej nádhery, sväté mesto Jeruzalem, veď už viac do teba nevstúpi neobrezaný a nečistý! Stras zo seba prach a povstaň, posaď sa, Jeruzalem, roztvor putá svojho hrdla, zajatá dcéra sionská!  Iz52, 1-2;

 

Aké milé sú na horách nohy posla blahozvesti, čo oznamuje pokoj, zvestuje blaho, oznamuje spasenie, hovorí Sionu:

"TVOJ BOH KRAĽUJE".

Iz 52, 7;

Všetko je prítomný čas!!! Posol oznamuje pokoj, blaho, spasenie a hovorí: "Tvoj Boh kraľuje".

Ver! Neboj sa, maličké stádo! Pán kraľuje a jemu patríme! Amen! Aleluja!

+

Milujem Slovo, z proroka Izaiáša. Boh hovorí ku svojmu ľudu s takou nežnosťou, upokojuje ho a prihovára sa mu s láskou ako k malému dieťaťu, doslova láska a povzbudzuje ho. Prorok napokon spieva oslavné modlitby Bohu, chváli Boha a raduje sa v ňom.

+

 

Svätá omša je sprítomňovaním a oslavou nového neba a novej zeme už teraz na našej zemi tu vo svete.

Tu sa uskutočňuje živá  Liturgia Božieho Slova a Premenenie Pána, tu sa Boh dáva  každému z nás chlieb a nápoj života, tu naplňuje, obnovuje duše, posilňuje a upevňuje v láske a čistote srdca, premieňa nás a posväcuje nás sám Boh...aby tak On sám, ako povedal, dovŕšil prípravu na nový svet, kde už nebude plač a kde Pán zotrie z očí každú slzu...

Tu chválime a oslavujeme Boha s chórmi anjelov a svätých, s kňazstvom a s ľudom v spoločenstve národov, spojených po celej zemi jedinou živou  Liturgiou, ktorú konajú kňazi po celom svete na slávu Boha..., kým nepríde v sláve.

Tu prijímame Chlieb Života - Krista - Eucharistiu.

Gloria in Exelsis Deo!

Príď, Pane Ježišu! Maranatha!!! A aj my ideme do celého sveta s Evanjeliom a s Kristom v srdci, ohlasovať a žiť jeho Slovo.

+

Choďte do celého sveta, ohlasujte Slovo Božie národom a ohlasujte jeho sväté meno!

+

Maranatha! Príď Pane Ježišu!

 

Evanjelium podľa Matúša hovorí:

Mt 24, 27

Lebo ako blesk vzíde na východe a vidno ho až po západ, taký bude aj príchod Syna človeka.

Druhý príchod Krista. – Mt 24, 29–31

Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú. 30Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou. 31On pošle svojich anjelov za mohutného zvuku poľnice a zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán sveta, od jedného kraja neba až po druhý.

+

Comments
sign-in-to-add-comment
No comments yet. Be the first.