Blog

« Back

Radosť Evanjelia - Evanjeliová radosť

Radosť Evanjelia - Evanjeliová radosť

Dnes Svätá Stolica oficiálne publikovala apoštolskú exhortáciu pápeža Františka "Evangelii gaudium" o ohlasovaní Evanjelia v súčasnom svete. Viacerí komentátori ju označujú ako "programový" dokument súčasného pápeža... a vyzerá naozaj veľmi povzbudivo - tak ako povzbudením je samotný Svätý Otec.

Dokument začína slovami "Radosť Evanjelia napĺňa srdce a celý život tých, čo sa stretávajú s Kristom." Za povšimnutie stojí prítomný čas použitý v tejto úvodnej vete... Evanjelium je zdrojom radosti, ale nestačí predošlá skúsenosť s Kristom, "dotyk Boží" kdesi v našej minulosti... Evanjelium napĺňa radosťou srdce a celý život človeka vtedy, keď ho človek žije neustále sa stretávajúc s Kristom, v stálom spojení s ním, alebo prinajmenšom v stálom úsilí byť pri ňom...

Prvá kapitola má názov "Misijná transformácia Cirkvi" a ide bezprostredne in medias res: evanjelizácia je niečo, na čom stojí (a padá) kresťanská existencia každého cirkevného spoločenstva, i celej Cirkvi..., ale i každého jej člena... - presne ako to platí o láske (ktorú takto isto predstavil Františkov predchodca, pápež Benedikt vo svojej programovej encyklike). Súvis je celkom logický: pravá láska musí doviesť Cirkev k evanjelizácii, lebo je "diffusivum sui" (vo svojej podstate má šíriť sa).

Druhá kapitola má názov "V kríze komunitného úsilia" a poukazuje práve na problém vnímania svojho miesta v Cirkvi zo strany jej členov... Pápež tu konkrétne rozoberá niektoré vážne (vonkajšie) výzvy pre evnajelizáciu, a následne niektoré (vnútorné) pokušenia, ktoré sa v pastoračnej činnosti objavujú.

Tretia kapitola "Ohlasovanie Evanjelia" je jadrom dokumentu. Rozoberá subjektívny aspekt evanjelizácie - teda, že celý Boží ľud ohlásuje Evanjelium, a objektívny aspekt, teda základné prejavy ohlasovania.

Štvrtá kapitola "Sociálny rozmer evanjelizácie" poukazuje na konkrétne sociálne nástroje ohlasovania Evanjelia, ako aj na jeho sociálne dôsledky. Posolstvom Evanjelia je totiž láska a tú... musí byť cítiť.

Piata kapitola "Evanjelizátori s Duchom" kladie dôraz na povolanie evanjelizovať, ktoré prichádza od Boha a v ňom má aj svoje podstatné kritérium, motiváciu i zdroj energie. Následne - ako to býva pri cirkevných dokumentoch takéhoto zásadného rozmeru zvykom, avšak nie náhodným, a už vôbec nie akoby "formálnym" - uzatvára dokument reflexia venovaná Panne Márii, ako "hviezde evanjelizácie" - predovšetkým v tom jej životnom spojení s Duchom Svätým.

Skvelý impulz pre osobný i komunitný rast nahor.

Je to povzbudenie, ktoré vychádza z veľkej lásky a zodpovednosti pápeža za Cirkev a za svet. Kiež máme tento dokument čo najskôr v slovenčine... a kiež neostane kdesi na poličke ako ďalší "len dokument"... Ale s vďakou prijatý, premeditovaný a premenený do každodenných životných krokov nech prináša radosť Evanjelia každému človekovi.

Comments
sign-in-to-add-comment
Vďaka za stručný prehľad, teším sa na bližšie štúdium. Exhortáciu reflektovali aj svetské médiá trochu s bulvárnym titulkom, ale ochutnávka je to tiež nie na zahodenie http://aktualne.atlas.sk/toto-niekto-tazko-prehltne-papez-frantisek-ordinuje-cir­kvi-a-svetu-tvrde-slova/zahranicie/europa/
Posted on 11/27/13 8:28 AM.
Je to vždy problém výberu... (Aj ja som len čosi povyberal) - ale nazvali ste to presne: "chuťovka" emoticon Snáď priláka začítať sa do nej..., dočítať ju do konca... a urobiť príslušné zmeny, kde treba...
Posted on 11/27/13 10:22 AM in reply to Martin Lojek.