« Back

RUŽENEC K SEDEMBOLESTNEJ.

RUŽENEC K SEDEMBOLESTNEJ.

 

 

 

RUŽENEC K SEDEMBOLESTNEJ. 

 

 

ÚVODNÁ MODLITBA:

Ó predrahá Panna Mária, ó Matka bolestí, chcem sa pozastaviť a pouvažovať nad všetkými tými situáciami, v ktorých si ty najviac trpela! Túžim stráviť trochu času s Tebou, a pripomenúť si, s vďačným srdcom, koľko si pre mňa trpela. K Tvojím utpeniam, ktoré pretrvávali po celý čas Tvojho života, pripájam aj moje utrpenia, a tie, všetkých otcov a mám, všetkých mladých, chorých, detí a starých ľudí, aby, každá ich bolesť, bola prijatá s láskou a, každý kríž, bol nesený s nádejou v srdci. Amen.

 

 

PRVÁ BOLESŤ:

Mária v chráme počúva Simeonovo proroctvo.

Ó Maria, ako si v chráme prednášala Bohu Tvojho Syna, starec Simeon ti predpovedal, že Tvoj Syn sa stane znamením protirečenia a, že tvoja duša, bude prebodnutá mečom bolestí. Už samotné slová boli pre Teba mečom bolesti: uchovávala si aj tieto slová, ako ostatné, v tvojom srdci. Vďaka, ó Mária! Prednesiem toto tajomstvo za všetkých tých rodičov, ktorí, akýmkoľvek spôsobom, trpia kvôli ich deťom. 

Otčenáš, 7 krát Zdravas, Sláva Otcu.

 

DRUHÁ BOLESŤ:

Mária uteká do Egypta, aby zachránila Ježiša.

Ó Maria, musela si, s Tvojím Synom, ujsť do Egypta, lebo mocní tohto sveta povstali, aby ho zabili. Je ťažké si predstaviť všetky pocity, ktoré si zakúsila, keď, na pozvanie Tvojho ženícha, uprostred noci, si vstala a zobrala si Tvoje dieťa, aby si ušla; to dieťa, v ktorom si rozpoznala a adorovala Mesiáša a Božieho Syna. Zostala si bez tých istôt, ktoré, vlasť a domáci krb, dokážu ponúknuť. Ušla si, a tak si sa zaradila medzi tých, ktorí nemajú strechu nad hlavou, a, ktorí žijú v cudzích krajinách, bez vlasti. Ó Mária, obraciam sa na Teba, ktorá si matkou, a prosím Ťa za tých, ktorí sú nútení opustiť svoj domov. Prosím ťa za utečencov, za prenasledovaných, za žijúcich v exile; prosím Ťa za chudobných, ktorí nemajú prostiedky nato, aby si vybudovali domov a rodinu! Osobitne Ťa prosím za tých, ktorí, následkom rodinných konfliktov, opustili Svoju rodinu a žijú na ulici: za mladých, ktorí nevychádzajú s ich rodičmi; za páry, ktoré sa rozviedli; za vyhostené osoby! Veď ich, ó Mária, cez ich bolesť, do “novej domoviny”!

Otčenáš, 7 krát Zdravas, Sláva Otcu.

 

 

TRETIA BOLESŤ:

Mária stratí a opäť nájde Ježiša.

Ó Maria, po tri dni, s nevýslovnou bolesťou, si hľadala Tvojho Syna, a konečne, plná radosti, si ho našla v chráme. Bolesť v Tvojom srdci trvala dlho. Utrpenie bolo veľké, lebo si si bola vedomá svojej zodpovednosti. Vedela si, že Otec Nebeský ti zveril Svojho Syna, Mesiáša, Vykupiteľa. Preto, Tvoja bolesť bola nesmierna, a, radosť po znovunájdení, bola určite bez hraníc. Ó Mária, prosím Ťa za mladých, ktorí sa vzdialili z ich domovov, a následne veľmi trpia! Prosím Ťa za tých, ktorí museli opustiť otcovský dom zo zdravotných dôvodov a, nachádzajú sa osamotení, v nemocniciach! Prosím ťa, obzvlášť, za tých mladých, ktorí sa ocitli bez lásky a bez pokoja, a nevedia už, čo je to otcovský dom! Vyhľadaj ich ty, ó Mária, a daj nech sa nechajú nájsť, aby sa, realizácia nového sveta, stala stále viac možným!

Otčenáš, 7 krát Zdravas, Sláva Otcu.

 

 

 

ŠTVRTÁ BOLESŤ:

Mária stretne Ježiša, ktorý nesie kríž.

Ó Maria, stretla si Tvojho Syna, keď niesol kríž. Kto by mohol opísať bolesť, ktorú si zakúšala v tej chvíli? Zostávam bez slov... Ó Matka Presvätá,  prosím Ťa za tých, ktorých nechali samých v ich bolesti! Navštív väzňov a uteš ich; navštív chorých! Choď v ústrety tým, ktorí sa stratili! Pohlaď tých, ktorí majú nevyliečiteľné choroby, tak, ako si tu na tejto Zemi, naposledy pohladila Tvojho Syna! Pomôž im obetovať ich utrpenie za spásu sveta, ako ,Ty sama - po boku Tvojho Syna -, si obetovala Tvoju bolesť!

Otčenáš, 7 krát Zdravas, Sláva Otcu.

 

 

PIATA BOLESŤ:

Mária je prítomná pri ukrižovaní a pri smrti Ježiša.

Ó Maria, dívam sa na Teba, ako stojíš pri Tvojom zomierajúcom Synovi. Nasledovala si ho plná bolesti, a teraz, s bolesťou bez útechy, sa nachádzaš pod Jeho krížom. Ó Mária, tvoja vernosť v utrpení je skutočne veľká. Máš silného ducha; bolesť ti nezavrela srdce pred novými úlohami: z túžby Syna, staneš sa Matkou nás všetkých. Prosím ťa, Mária, za Tých, ktorí sa starajú o chorých. Pomôž im, aby slúžili s láskou! Daruj silu a odvahu tým, ktorí už nevládzu stáť po boku ich chorých! Obzvlášť, žehnaj mamy, ktoré majú choré deti: daj, aby aj pre ne: dotýkať sa kríža bolo spásonosné! Pripoj, k Tvojej bolesti Matky, vyčerpávajúcu drinu tých, ktorí roky, a, možno po celý život, sú povolaní, slúžiť svojím drahým chorým! 

Otčenáš, 7 krát Zdravas, Sláva Otcu.

 

 

ŠIESTA BOLESŤ:

Mária prijíma do náručia Ježiša zloženého z kríža.

Kontemplujem ťa, ó Mária, ako, ponorená do najhlbšej bolesti, prijímaš na Tvoje kolená, mŕtve telo Tvojho Syna. Tvoja bolesť pokračuje, aj keď Jeho už skončila. Opäť ho zohrievaš Tvojím materským lonom, dobrotou a láskou Tvojho srdca. Ó Matka, v tejto chvíli sa zasväcujem Tebe! Zasväcujem ti moju bolesť, bolesť všetkých ľudí. Zasväcujem ti osoby, ktoré sú v samote, opustené, odmietnuté, ktoré sú rozhádané s ostatnými. Zasväcujem ti celý svet. Všetci nech sú prijatí pod Tvoju materskú ochranu! Daj, aby sa svet stal jednou rodinou, kde by sa všetci cítili byť bratmi a sestrami! 

Otčenáš, 7 krát Zdravas, Sláva Otcu.

 

 

SIEDMA BOLESŤ:

Mária doprevádza Ježiša do hrobu.

Ó Mária, dopravadzala si ho až do hrobu. Vzlykala si a plakala si nad ním, ako sa plače nad jednorodeným synom. Mnohí vo svete žijú v bolesti, lebo prišli o ich drahých. Uteš ich ty a daj im útechu viery. Mnohí sú bez viery, bez nádeje, a zmietajú sa v problémoch tohto sveta, strácajú dôveru a radosť žiť. Ó Mária, prihováraj sa za nich, aby mali vieru a našli svoju cestu! Nech je zničené zlo, a nech kvitne nový život; ten život, ktorý sa zrodil z Tvojho utrpenia a z hrobu Tvojho Syna! Amen.

Otčenáš, 7 krát Zdravas, Sláva Otcu.

 

Modlíme sa: 

Ó Bože, ty si chcel, aby život Panny Márie bol poznačený tajomstvom bolesti. Dopraj nám, prosíme ťa, kráčať, spolu s ňou, po ceste viery a spojiť naše utrpenia s utrpením Krista, aby sa tak stali príležitosťou milosti a nástrojom spásy. Pre Krista Nášho Pána. Amen.

 

ROSARIO DELL’ADOLORATA

 

PREGHIERA INIZIALE:

O Madonna cara, o Madre dei dolori, voglio soffermarmi a riflettere su tutte quelle situazioni in cui Tu hai più sofferto. Desidero rimanere un po’ di tempo con Te e ricordarmi con gratitudine di quanto Tu hai sofferto per me. Alle tue sofferenze, che si sono protratte per l'intero arco della tua vita terrena, unisco anche le mie sofferenze, e inoltre quelle di tutti i papà e le mamme, di tutti i giovani ammalati, dei bambini e degli anziani, affinché ogni loro dolore sia accettato con amore e ogni croce sia portata con la speranza nel cuore. Amen.

 

PRIMO DOLORE:

Maria nel tempio ascolta la profezia di Simeone.

O Maria, mentre nel tempio Tu presentavi a Dio il tuo Figlio, il vecchio Simeone Ti predisse che il tuo Figlio sarebbe stato segno di contraddizione e che la tua anima sarebbe stata trafitta da una spada di dolore. Queste stesse parole sono state già una spada per la tua anima: hai custodito anche queste parole, come le altre, nel tuo cuore. Grazie, o Maria. Offro questo mistero per tutti quei genitori che in qualsiasi modo si trovano a soffrire per i loro figli.  Padre nostro, 7 Ave Maria, gloria.

 

SECONDO DOLORE:

Maria fugge in Egitto per salvare Gesù.

O Maria, sei dovuta fuggire col tuo Figlio in Egitto, perché i potenti della terra si erano alzati contro di Lui per ucciderlo. È difficile immaginare tutti i sentimenti che hai provato quando, all'invito del tuo Sposo, Ti sei alzata nel cuore della notte e hai preso il tuo Bambino per fuggire, quel Bambino nel quale riconoscevi e adoravi il Messia e il Figlio di Dio. Sei rimasta senza quelle sicurezze che la patria e il focolare domestico sanno offrire. Sei fuggita, e così ti sei associata a coloro che non hanno un tetto sopra il loro capo o che vivono in paesi stranieri, senza patria. O Maria, mi rivolgo a te, che sei Madre, e ti prego per chi è costretto ad abbandonare la propria casa. Ti prego per i profughi, per i perseguitati, per gli esiliati ti prego per i poveri, che non hanno mezzi sufficienti per costruirsi una casa e una famiglia. Ti prego in particolare per quelli che, in seguito a conflitti famigliari, hanno abbandonato la loro famiglia e si trovano a vivere sulla strada: per i giovani che sono in disaccordo coi genitori, per i coniugi che si sono separati, per le persone che sono respinte. Guidali, o Maria, attraverso la loro sofferenza verso la "nuova dimora". Padre nostro, 7 Ave Maria, gloria.

 

TERZO DOLORE:

Maria smarrisce e ritrova Gesù.

O Maria, per tre giorni, con indicibile affanno, hai cercato il tuo Figlio, e finalmente, piena di gioia, l'hai ritrovato nel tempio. La sofferenza è durata a lungo nel tuo cuore. La pena è stata grande, perché eri cosciente della tua responsabilità. Sapevi che il Padre celeste Ti aveva affidato il suo Figlio, il Messia Redentore. Perciò il tuo dolore è stato immenso, e la gioia dopo il ritrovamento è stata certamente sconfinata. O Maria, Ti prego per i giovani che si sono allontanati dalle loro case e per conseguenza si trovano a soffrire molto. Ti prego per quelli che hanno dovuto lasciare la casa paterna per motivi di salute e si trovano soli negli ospedali. Ti prego in modo particolare per quei giovani che sono rimasti privi di amore e di pace, e non sanno più che cosa sia la casa paterna. Ricercali Tu, O Maria, e fa che si lascino trovare, perché la realizzazione di un mondo nuovo diventi sempre più possibile. Padre nostro, 7 Ave Maria, gloria.

 

QUARTO DOLORE:

Maria incontra Gesù che porta la croce.

O Maria, hai incontrato il tuo Figlio mentre portava la Croce. Chi potrebbe descrivere il dolore che hai provato in quel momento? Mi trovo senza parole... O Madre SS., ti prego per quelli che sono lasciati soli nel loro dolore. Visita i carcerati e confortali; visita gli infermi; va incontro a quelli che si sono perduti. Porgi una carezza a coloro che sono affetti da malattie incurabili, come quando per l'ultima volta qui in terra hai accarezzato il tuo Figlio. Aiutali a offrire la loro sofferenza per la salvezza del mondo, come tu stessa - accanto al tuo Figlio - offristi il tuo dolore. Padre nostro, 7 Ave Maria, gloria.

 

 

QUINTO DOLORE:

Maria è presente alla crocifissione e morte di Gesù.

O Maria, ti contemplo mentre stai in piedi accanto al tuo Figlio morente. Lo avevi seguito con dolore, e ora con dolore inconsolabile ti trovi sotto la sua Croce. O Maria, la tua fedeltà nella sofferenza è veramente grande. Hai un animo forte, il dolore non ti ha chiuso il cuore di fronte ai nuovi compiti: per desiderio del Figlio, diventi Madre di tutti noi. Ti prego, Maria, per quelli che assistono i malati. Aiutali a prestare con amore le loro cure. Dona forza e coraggio a quelli che non ce la fanno più accanto alloro malati. In modo particolare, benedici le mamme che hanno bambini infermi; fa che anche per loro il trovarsi a contatto con la croce sia cosa salutare. Unisci al tuo dolore di Madre l'estenuante fatica di chi per anni o forse per tutta la vita è chiamato a prestare servizio ai propri cari infermi. Padre nostro, 7 Ave Maria, gloria.

 

SESTO DOLORE:

Maria riceve sulle braccia Gesù deposto dalla croce.

Ti osservo, o Maria, mentre, immersa nel più profondo dolore, accogli sulle tue ginocchia il corpo esanime del tuo Figlio. Il tuo dolore continua anche quando il suo è terminato. Lo riscaldi ancora una volta col tuo seno materno, con la bontà e con l'amore del tuo cuore. O Madre, mi consacro a te in questo momento. Ti consacro il mio dolore, il dolore di tutti gli uomini. Ti consacro le persone che sono sole, abbandonate, rifiutate, che sono in lite con gli altri. Ti consacro il mondo intero. Siano tutti accolti sotto la tua protezione materna. Fa che il mondo diventi una sola famiglia, dove tutti si sentano fratelli e sorelle. Padre nostro, 7 Ave Maria, gloria.

 

 

SETTIMO DOLORE:

Maria accompagna Gesù alla sepoltura.

O Maria, lo hai accompagnato fino al sepolcro. Hai singhiozzato e pianto su di lui, come si piange per un figlio unico. Molte persone nel mondo vivono nel dolore, perché hanno perduto i loro cari. Consolali tu, e dona loro il conforto della fede. Molti sono senza fede e senza speranza, e si dibattono nei problemi di questo mondo, perdendo fiducia e gioia di vivere. O Maria, intercedi per loro, perché abbiano fede e trovino la loro strada. Sia distrutto il male, e fiorisca una vita nuova, quella vita che è nata dalla tua sofferenza e dal sepolcro del tuo Figlio. Amen. Padre nostro, 7 Ave Maria, gloria.

 

 

Preghiamo: O Dio, tu hai voluto che la vita della Vergine fosse segnata dal mistero del dolore, concedici, ti preghiamo, di camminare con lei sulla via della fede e di unire le nostre sofferenze alla passione di Cristo perché diventino occasione di grazia e strumento di salvezza. Per Cristo Nostro Signore. Amen.