Erb a pečať

 

Erb farnosti Papradno

 

14. februára 2008 Svätý Otec Benedikt XVI. zriadil novú Žilinskú diecézu, do ktorej odvtedy patrí aj naša farnosť. Na pamiatku tohto nového územného začlenenia farnosti do Žilinskej diecézy – podobne ako diecéza a každý dekanát – aj naša farnosť má svoj erb, znak vyjadrujúci túto skutočnosť a zároveň charakterizujúci naše farské spoločenstvo.

 

Vysvetlenie erbu Farnosti Papradno

 

Erbový štít je zvislo štiepený na dve polovice, pričom pravá predstavuje diecézu a dekanát, ľavá samotnú farnosť. V hornej časti pravej polovice štítu je v modrom poli zlatý dvojramenný kríž s horným ramenom dlhším; tento kríž má pôvod v erbe Žilinskej diecézy na znak toho, že farnosť patrí do tejto diecézy.

(Žilinská diecéza tento kríž prevzala z erbu Nitrianskej diecézy. Dvojkríž so spodnými ramenami kratšími sa nachádza v erbe pripisovanom Nitrianskej diecéze z roku 1571. Pravdepodobne ide o upravený symbol z uhorského panovníckeho erbu. Tento kríž zároveň pripomína cyrilometodské obdobie diecézy. Do erbu Žilinskej diecézy bol vložený na pamiatku toho, že Žilinská diecéza vznikla odčlenením časti územia Nitrianskej diecézy.)

V dolnej časti pravej polovice erbu je v červenom poli strieborná ľalia, ktorá je atribútom preblahoslavenej Panny Márie, ktorej je zasvätený farský kostol v Považskej Bystrici; tento znak sa preto nachádza aj v erbe Považskobystrického dekanátu, do ktorého farnosť patrí.

Ľavá polovica štítu predstavuje farnosť Papradno. Dominuje tu strieborný ondrejský kríž, umiestnený v zelenom poli, ktorý vyjadruje zasvätenie farského kostola v Papradne svätému apoštolovi Ondrejovi. (Svätý Ondrej podstúpil mučenícku smrť na kríži tvaru písmena X, ktorý sa stal jeho najzrozumiteľnejším atribútom.) Zlaté srdce vyjadruje zasvätenie filiálneho kostola v Brvništi Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

Vzájomné prekrytie týchto dvoch symbolov (ondrejského kríža a srdca) má naznačovať jednotu farnosti, ktorú tvoria dve samostatné obce Papradno a Brvnište. Zároveň tento znak vyjadruje obetavú lásku, ktorá sa prejavuje v statočnom prijímaní a nesení životného kríža podľa príkladu sv. Ondreja. Zelená farba ako farba nádeje symbolizuje túžbu nášho farského spoločenstva rozvíjať sa a byť životaschopným pre dobro celej Cirkvi.

Čierny kňazský klobúk s jedným čiernym strapcom na každej strane prináleží podľa pravidiel cirkevnej heraldiky farárovi a farnosti.

Autorom erbu je Mgr. Ing. Miroslav Glejtek, heraldický konzultor KBS.

Podľa oznámenia Ministerstva vnútra SR, sekcie verejnej správy, odboru archívov a registratúr - heraldického registra, erb Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosti Papradno  spĺňa všetky heraldické pravidlá a zvyklosti erbovej tvorby a má túto podobu:
"Polovične delený a štiepený štít; v prvom, modrom poli zlatý dvojitý tlapovitý kríž so skrátenými dolnými ramenami; v druhom, červenom poli strieborná ľalia; v treťom, zelenom poli strieborný priebežný ondrejský kríž prekrytý čiernou tŕňovou korunou opásaným a červeným plameňom horiacim zlatým srdcom. Nad štítom čierny kňazský klobúk s jedným strapcom na každej strane."

Erb je zapísaný v Heraldickom registri SR pod signatúrou W-142/2/2009.

 

Erb sa nachádza aj v novej kruhovej pečati našej farnosti s kruhopisom „Rímskokatolícka cirkev Farnosť Papradno".

 

Erb a pečať farnosti boli požehnané pri príležitosti slávenia farských hodov, na slávnosť sv. Ondreja, patróna farského kostola a patróna farnosti, dňa 29. novembra 2008.