Blogs

« Back

Múdrosť, pokora, láska

Múdrosť, pokora, láska

Všetky tri sú úžasne dôležité, potrebné, nevyhnutné pre kresťana. Kto však nájde múdrosť, nájde všetko.

 

Múdrosť

 

Múdrosť je vlastnosť Boha. Boh ju vlieva do našich sŕdc, plní ňou naše mysle a ona potom vystupuje v každom našom skutku, v každom čine, v správaní sa i v reči. Aký úžasný dar! Múdrosť - Boh sám - prichádza ku každému, kto ju pozýva do svojho života. Priam čaká, aby sme ju pozvali do nášho života.

 

Skvúca je a nevädnúca múdrosť, ľahko ju uzrú tí, čo ju milujú, nájdu ju tí, čo ju hľadajú.

Predbieha sa a dáva sa poznať tým, čo po nej dychtia. Tomu, kto zrána hľadá ju, netreba sa namáhať, bo nájde ju sedieť pri svojich dverách.

V myšlienkach sa zapodievať ňou je vrchol rozumnosti, kto však pre ňu bdie, je skoro bez starostí. Lebo ona sama obchádza a hľadá tých, čo sú jej hodní, blahosklonne im kráča v ústrety na cestách, pri každej myšlienke sa s nimi stretáva.

Kniha múdrosti 6, 12-16;

Jej začiatok je túžba úprimná dať sa poučiť, snaha o poučenie je zasa láska k nej, láska k nej značí zachovávanie jej zákonov, zachovávanie zákonov je potom zaistenie nesmrteľnosti a nesmrteľnosť vedie do blízkosti Boha...

Kniha múdrosti 6, 17-19;

Dať sa poučiť si nesmieme zameniť s ľudským poúčaním, ktoré nám môže popliesť obraz pravdy a lásky do ľudského mudrovania! Dať sa poučiť múdrosťou Boha je dovoliť Bohu,jeho múdrosti, aby mala miesto v mysli a v srdci, aby tam mohlo rásť  poznanie pravdy, ktorú chceme a túžime poznať prijať a nasledovať. Múdrosť nás nikdy nezosmiešni pred inými, neumenší našu dôstojnosť a nezneváži našu dôveru.

 

Ako nájsť múdrosť?

 

Je dobré meditovať slová kráľa Šalamúna... Bol človek, ako my, hovoril nám o tomto poklade, o múdrosti.

Modlil sa k Bohu a bol mu daný rozum. Prosil a vošiel do neho duch múdrosti. por. Múdr 7, 7-8;

Cenil si ju viac, ako všetky poklady sveta, miloval ju väčšmi, než zdravie a krásu, dal jej dokonca prednosť pred svetlom, len aby ju mal  - lebo nikdy nevyháša svetlo, ktoré vyžaruje ona ! por. Múdr 7, 8-10;

Ďalej hovorí, že s ňou dostal iné dobrá, a cez jej ruky nespočítateľné bohatstvá... Tešil sa všetkému, múdrosť bola vodkyňou, dokonca ju nazýva matkou tých všetkých dobier a bohatstva. Múdrosť je pre ľudí nevyčerpateľným pokladom. kto ten požíva, nadobúda priateľstvo s Bohom. por. Múdr 7, 11- 14;

Nech mi Boh dá hovoriť tak, ako si to želám, a tak myslieť, aby to bolo hodné toho, čo som dostal do daru... múd 7, 15-17;

Veď sme v jeho ruke, my i naše reči, všetko hĺbanie a každá zručnosť v práci.

Čo je schované i čo je viditeľné, všetko som ja poznal, veď ma o tom poučila múdrosť, tvorkyňa všetkých vecí.

Veď v nej je duch chápavý, svätý, jedinečný, mnohonásobný, jemný, rezký, prenikavý, bez poškvrny, jasný, neurážajúci , milujúci dobro, ostrý, nezastaviteľný, dobročinný, ľudomilný, pevný, nepremeniteľný, bezstarostný, všemohúci, vševidiaci, prenikajúci všetkých duchov, obdarených umom, čistých najjemnejších.

Lebo múdrosť je pohyblivejšia než hocijaký pohyb.

Pre svoju čírosť prechádza a preniká všetko.

Veď je výdych Božej moci a čistý výron slávy Vševládneho. Preto sa jej nič nečisté nikdy dotknúť nemôže. veď je odblesk svetla večného, je zrkadlo Božej účinnosti bez poškvrny a je obraz jeho láskavosti.

Hoci je jedna, vládze všetko, obnovuje všetko, hoci v sebe ostáva tá istá, v každom pokolení prenáša sa v duše svätých a robí z nich Božích priateľov a prorokov.

Veď Boh miluje len toho, kto má dôverný styk s múdrosťou. Múdr 7, 21-30;

+++

Ju miloval som a po nej som túžil odmladi, túžobne som si prial priviesť ju domov ako nevestu a krásu jej som vrúcne miloval. Múd 8, 2;

Je urodzená, je zasvätená do Božej znalosti, je voliteľkou jeho skutkov. por. Múdr 8, 3-4;

Keď už bohatstvo je v živote tým, po čom sa baží, o čo je bohatšie než múdrosť, ktorá koná všetko? Múd 8, 5-6;

Keď niekto miluje spravodlivosť, Ona - múdrosť- spôsobuje čnosti, ona vyučuje miere opatrnosti, spravodlivosti a pevnej odvahe, od ktorých nie je nič užitočnejšie v ľudskom živote. por. Múdr 8, 7-8;

- - -

Keď niekto chce veľa vedieť: Ona pozná minulosť a odhaľuje budúcnosť, pozná slovné zvraty prísloví a rozlúštenie hádaniek, dopredu vie znamenia a zázraky, priebeh dôb a časov. Por. Múd 8, 8;

Je radkyňou v šťastí, tešiteľkou v starostiach a zármutku, pre ňu nadobudneme vážnosť u ľudí, česť u starších, dá dôvtip pri rozhodnutiach, budí úžas u panovníkov. por. Múdr 8, 9-15;

 

Keď sa vrátim domov, chcem pri nej pookriať; lebo styk s ňou nemá trpkosť, ani nudu spolužitie s ňou, iba veselosť a radosť.

Múdr 8, 1618;

Múdrosť si možno len vyprosiť od Boha. Múdr 8, 19-21;

Modlitba Šalamúna - Múdr 9, 1- 18;

Bože otcov, Pane milosrdenstva, ktorý si všetko tvojim slovom urobil, človeka si stvoril svojou múdrosťou, aby vládol nad stvorenstvom, ktoré si ty povolal k jestvote, aby spravoval svet v svätosti a spravodlivosti, aby vládol v úprimnosti srdca, daj mi múdrosť, prísediacu tvojho trónu... Múd 9, 1-4;

+++

Múdrosť je v celom Písme rozosiata ako vzácny poklad. Hovorí o nej Sirachovec, Kniha prísloví, je v žalmoch a hovoria o nej apoštoli. Múdrosť je základ všetkého a všetko z nej vyviera. Múdrosť vedie k pravde a k svätému životu. Múdrosť vedie k Bohu. Nie je to múdrosť učencov, je to múdrosť Božia.

 

Kniha prísloví 8, 1-11; Múdrosť volá človeka;

kniha prísloví 8, 12-21; Bohatstvá múdrosti;

Kniha prísloví 9, 1-18; Múdrosť volá na hostinu;

+++

 

Pane, daj nám múdrosť, aby sme hľadali a nachádzali Teba, aby sme odmietali všetko, čo nie je z Teba, aby sme milovali Teba a blížneho ako Teba, aby sme slúžili Tebe a blížnym!

Amen!

Comments
sign-in-to-add-comment
Krásne- a veľmi dôležitá je ich súhra.
Múdrosť bez pokory a lásky vediek obdivu, ale ostáva stáť, alebo vyvolá závisť.
Pokora bez múdrosti a lásky sa časom premení na pýchu.
Láska bez múdrosti a pokory neexistuje.
Nie sú to moje slová, ale povedal ich niekto múdry a považujem ich za pravdivé.
emoticon
Posted on 2/26/13 11:35 AM.
emoticon Nádherné je o nej uvažovať a hľadať juemoticon A kto ju nájde...emoticon Teším saemoticon Ďakujem Mária Irmuškaemoticon
Posted on 2/26/13 11:48 AM in reply to Mária-Irma Danieliszová.
Predstav si, mala som obavy, že ak raz budem zle vidieť, nebudem môcť čítať knihy...a ona je aj svetlom duši... tá múdrosťemoticon Už sa nebojímemoticon
Posted on 2/26/13 11:49 AM in reply to Mária-Irma Danieliszová.