Blogs

« Back

Téma Starého zákona

Téma Starého zákona

Je viac aktuálna, než si myslíme.

Nie som exegéta, hovorí mi o tom dnešná doba. Starý Zákon  je od začiatku plný Božej prítomnosti, je plný Božieho vedenia, je plný úžasných vodcovských  osobností (Abrahám, Mojžiš a mnohí iní) je plný neustále nových Božích prisľúbení (získanie krajiny, dosiahnutie územia a mnohé iné) pre vyvolený národ, je v ňom veľakrát  "obnovovaná" zmluva Boha s ľudom. Je tu ľud a jeho "neistota vo viere", nezrelé nasledovanie, je mnoho bojov, mnoho neposlušnosti a mnoho strát. Je v ňom aj viera pravých Božích ľudí, viera a odhodlanie, položiť život za pravdu, za Boží cieľ. V Novom zákone tieto pokračujú iným, novým spôsobom. Boh posilea nového "vodcu" Syna, Slovo. V Ježišovi a v jeho učení je vidno predzvesť a napĺňanie nového. Je tu nový človek - Boh - Slovo - Kristus, On učí, káže, vysvetľuje, vedie. V NZ je vidno mnohé dosahované Kristom na základe správnej "voľby človeka", ktorý je čistý, túži po pravde a chce nasledovať Boha životom,  aj keď verí a chce, robí chyby. Mnohí nechcú a neveria. Je tu viditeľné nepochopenie Ježišovho učenia, je vidno, že zasa nie každý nasleduje Pravdu, zjavenú Slovom. Je tu tiež množstvo telesných trápení, je tu súženie všedného dňa a boj o šírenie Evanjelia národom. Je  tu nasledovanie Ježišovho učenia malým stádom.... Nie je tu pokoj, ak, tak je len dočasne, napr. po narodení Pána. Potom pokračuje prenasledovanie Ježiša a jeho rodiny už spojené s odmietaním jeho učenia vlastnými súkmeňovcami, rodiny....je tu prenasledovanie  kresťanov, podobne, ako v SZ sú v Novom zákone  mnohí kresťania, apoštoli a nasledovníci Božieho učenia a Evanjelia, mnohí, čo víťazia. Ich víťazstvo vyzerá inak, ako prosperita, úspechy, bohatstvá tohto sveta. Je viviteľná, hlavne je cítiť pokojom, láskou, obetou pre spoločnú vec, je to život podla Evanjelia, vo všetkom súžení a nepokoji, v bojoch a trápení, čo tu je. Idú za Kristom, cez jeho kríž do blaženosti života.

Dnes je tiež tak.

Na svete nemôže zavládnuť pokoj ten bude až raz. Nie teraz. Tu a teraz je možné žiť pokoj v srdci človeka. Boj však zostane. Ešte neskončil zápas dobra a zla. To vidno všade. Nebolo by múdre, nevidieť to. Má to význam, Boh ukazuje každému, aký. V NZ máme nielen príklady, ale aj priame návody, ako s tým všetkým prejsť. Teraz je boj na duchovnej rovine, a celá jeho zloba sa prejavuje na tej vonkajšej...

Dnes sú ľudia premožení v boji na úrovni duchovnej. Sú vyradení z boja, nedokážu alebo ani nechcú zapojiť sa do "boja" múdrosťou Ducha, mocou Slova a skutkami, osobným rozhodovaním sa jedine pre pravdu  a vernosť Bohu, ktorú šíri Evanjelium. Ľudia sú dnes "zabíjaní" inými zbraňami... sú zamorení konzumizmom, kompromismi, pohodlím, nie sú schopní, ani ochotní odpovedať na volanie Boha, ani ľudí, ktorí s nimi žijú... Iní, ešte stále nepoznali pravdu  - aj vďaka našemu nedostatočnému svedectvu - a  padajú pre svoju nevedomosť a nevšímavosť, tackajú sa v akejsi "nepravej blaženosti" zo dňa ku dňu...  A sú tu aj tí, čo sa slobodne rozhodli pre lož a pracujú pre lož a sejú a zberajú jej plody... Tak bez zbraní, ktoré ničia telo mečom, ako v SZ, padajú celé šíky ľudí... preč od Boha.

Zasa je tu "malé stádočko", Boží ľud, ktorý nasleduje Slovo, ľud, ktorý bojuje v moci Boha, zbraňami, ktoré neničia telo mečom, ale majú moc Ducha, ale cibria poznanie ducha a oni vedú víťazstvá na duchovnej úrovni...

Boj trvá... a my sme v ňom. Nemôžeme sa vyhnúť ani boju, ani voľbe, na koho strane sme. Rozhodujeme sa pre Boha a jeho víťazstvo, bojujeme po boku Boha, na svete plného nepokoja tohoto času, po ktorom príde pokoj Boží na zem a už nebude plač...

+

Boh nám nedal Starý zákon iba na to, aby nám ukázal hrôzu bojov v dávnej minulosti. Chce nám dať viac. Istotu jeho prítomnosti od vekov až po dnes, istotu prisľúbení, dary milosti, príklady, ako víťazí jednotlivec, ako aj povzbudenie k boju na život a na smrť, neviditeľnými zbraňami, Božou výzbrojou Slova, mocou "zhora", múdrosťou božieho dieťaťa vo svetle Evanjelia, ruka v ruke s pravdou, ktorou je On sám. Okrem iného je to isto odvaha a statočnosť v boji, bez strachu a pod jeho nekonečne  múdrym vedením. Aby boli zachránení mnohí, jeho milovaný ľud a jeho nevesta Cirkev.

A azda nám dal SZ ako aj NZ aj na to, aby sme tu dnes neočakávali pokojný život, alebo "prelezenie do raja" bez boja:o)

+

Čítajme vo svetle Ducha svätého, meditujme kapitoly Starého zákona. Sú plné Božej múdrosti, lásky a milosrdenstva, napriek bojom a stratám v nich, sú plné života.

Boh nás vedie slovom Písma. Vedie nás jeho Slovom dnes, živo a autenticky, ako robil vtedy, keď boli písané stránky Starého zákona. Meditujme Nový zákon, plný altuálnych a živých svedectiev, živého Slova, život a boj pravých bojovníkov Kristovho Evanjelia, učenia spásy.

 

Comments
sign-in-to-add-comment
Myslím, že som sa proti týmto zásadám neprevinila. Ak to nie je podľa vašich predstáv, idem z "kola von". Mrzí ma, že sa nepodporujeme, ale ideme po dvojkoľajke.
Posted on 8/19/13 10:20 PM.