Blogs

« Back

Žena

Žena

Boh stvoril človeka na svoj obraz, ako muža a ženu ich stvoril. Genezis1,27; Boh stvoril ženu,

aby sa stala pomocníčkou mužovi, stvoril  ju rovnou mužovi.
Boh si vyvolil ženu, aby dal svetu život. Daroval žene materstvo.
Žena sa stala matkou ľudí, skrze materstvo ženy Boh naplnil zem.

+

Boh si zasa vyvolil ženu, aby vrátil život človeku, ktorý ho stratil odmietnutím Boha.

Táto žena sa stala Matkou Božieho Syna, ktorý spasil svet.

+

 

Stvorenie človeka, stvorenie ženy

 

V Starom Zákone, na počiatku sveta, stvoril Boh človeka Gen 1, 26-28; stvoril ich ako muža a ženu.

Boh ich požehnal a dal im plodnosť... "Ploďte a množte sa a naplňte zem" Gen1, 28;

Boh dal človeku moc panovať nad zemou a nad zvieratami a nad všetkým, čo bolo na zemi : "Podmaňte si ju a panujte nad rybam, vtáctvom, zverou, čo sa hýbe na zemi" Gen1,28 ; Potom im dal všetky rastliny, stromy, a rastliny s plodmi pre pokrm Gen 1, Gen 2,7;

 

Boh stvoril ženu Gen 2, 21-22;

Žena bola stvorená na Boží obraz, bola stvorená pre človeka, pre Adama, bola časť jeho tela - fyzicky - z rebra, ktoré Pán vybral Adamovi, utvoril ženu Gen, 2, 21-22; Boh priviedol ženu k Adamovi. Hneď potom, ako Adam dáva meno žene (jeho úloha od Boha - dať mená rastlinám, zvieratám atď. Gen 2, 19-20; ) stojí vyjadrenie Boha, ako muž opúšťa matku a otca, prilipne k manželke a budú jednym telom...

Adam berie ženu k sebe, nazýva ju "kosť z mojich kostí", mäso (telo) z môjho mäsa (tela), napokon dostáva meno "mužena", lebo je vzatá z muža... Gen2, 23;

Žena a muž sa stanú jedno telo... Gen 2, 24;

...

Adam dostal od Boha ženu, pomocníčku pre správcovstvo zeme a Boh dal žene a mužovi plodnosť, aby dal svetu život, aby životom naplnil zem.

...

V knihe Genezis je opísaná krása stvorenie sveta, krása a dokonalosť stvoreného tvorstva, krása a dokonalosť človeka, stvoreného na Boží obraz, ako muž a žena Gen 1,27;

Boh stvoril krásy stvoreného sveta, stvoril raj pre človeka....a umiestnenil prvých ľudí - muža a ženy - do RAJA.

Boh urobil v Edene raj. Urobil ho pre ľudí, tam umiestnil človeka Gen 2, 8;

+

Žena bola stvorená  rovná mužovi. Boh dal žene úžasné vlastnosti, stvoril ženu na svoj obraz. Stvoril ju pre muža Adama, aby bola dobrou pomocníčkou mužovi.

Boh dal žene moc...   Dal žene dar plodiť život, aby naplnil zem.

Neskôr sa pozrieme na to, čo sa stalo ... čo sa stalo so ženou..., s mužom a s ľudstvom.

+

Aj nepriateľ si vybral ženu..., aby uskutočnil vlastný plán..., aby priniesol smrť.

Aby svoj plám uskutočnil, zviedol človeka ku vzbure proti Bohu. 

Človek nemôže nič bez Boha, a to nepriateľ dobre vie. Ak dosiahne odpad ľudí od Boha, dosiahne skazu človeka - smrť ...človek stratí dar života, dôsledkom je smrť.

Človek odmietajúci Boha odmieta život, tvorí "Kultúru smrti"... Encyklika Human vitae, Ján Pavol II.

+

Pre svoj plán si nepriateľ vybral ženu. Potreboval  ženu, lebo žena má moc...

Boh dal žene moc - moc plodiť život.

Nepriateľ siaha žene na túto moc, berie žene jej moc - plodnosť, ničí život, ktorého darcom je Boh, ničí svet, ktorý stvoril Boh.

Cez skazu duše ženy a pre jej odpad od Boha dosahuje skazu najväčšieho daru Boha človeku - dar života.

Cez ženu privádza na svet smrť. Berie jej dar plodenia života, ktorý jej Boh dal, aby plnili zem a podmanili si ju...

Cez ženu dosahuje skazu života... skazu ženy a muža (sú jedno telo), skazu rodiny, skazu vzťahov, skazu ľudí..., smrť potomstva mužov a žien (neplodia, neplnia zem...), smrť sveta....

Už a samom počiatku, po stvorení ľudí a umiestnení v záhrade raja, v Edene zvádza had ženu Evu, pramatku ľudí Gen3;.

Had hovorí k žene... a ona počúva hada... alebo počúva Boha?

...

Boh dáva život. Dáva život spojením muža a ženy, dáva svetu život cez ženu...

Nepriateľ prináša svetu smrť. Pomocou ženy...

...

Dnes sa ukazuje, že nepriateľ dosahuje svoj cieľ... Nepotrebuje veľa konať sám, lebo konajú ľudia...a je ich veľa.  Stačí myšlienka..., ako pri pokúšaní ženy v raji... Stačí hovoriť s ním (s nepriateľom), lebo je stále veľmi múdry a ľstivý, ako bol v Edene..., je plný lži, pýchy  a zloby voči človeku, voči žene...

Boh dal ľuďom život v raji, ktorý im závidel...cez Krista dal Boh ľuďom nesmrteľnosť duše, preto dnes nepriateľ srší hnevom a závisťou azda ešte viac, ako po stvorení sveta, keď po prvý raz oklamal človeka v rajskej záhrade..., a aj preto, lebo vie, že má len málo času...

Dnes je čas spásy, hovorí Písmo na mnohých miestach. Vieme, komu sme uverili, vieme, s kým nehodno diskutovať a robiť kompromisy. preto máme rozlišovať duchov, ktorí k nám hovoria...

Rozhodnutie je na nás. Vo veľkej miere je dôležité rozhodnutie ženy... Žena - nositeľka života, prostredníčka daru života svetu, opora a pomocníčka muža, sa môže rozhodnúť pre život alebo ... Rozhodnutie ženy má ďalekosiahle následky, ako vieme z Písma.

Boh je život, rozhodnme sa pre Boha a budeme dávať svetu život.

+

Pokračovanie:http://www.mojakomunita.sk/web/newfame/blog/-/blogs/zena-a-pad-cloveka

Comments
sign-in-to-add-comment
Komentár na skúšku, či sa sem vôbec dostanem. Do blogu som sa cez MK nedostala, išla som okľukou....zatiaľ neprezradím, ako. Cez MK nemám oprávnenia. (Treba asi žiadosť na lampáreň).
Posted on 7/6/13 11:33 AM.
Takže OK., teším sa, že mám kumpánku na Starý zákon !
Posted on 7/6/13 11:34 AM.
témou je tu Boh, žena, život... ← žena a jej rozhodnutie → nepriateľ, žena, smrť...
Posted on 7/6/13 6:44 PM in reply to Mária-Irma Danieliszová.
aj ja sa teším:o) Inšpirovala ma tá nešťastná téma gender o rodových vzťahoch, čo mi ani spať nedala, lebo tá predkladá svetu ďalšie klamstvo, nehorázne veci a hrozí, že tomu ľudia uveria...keďže po jedení zo stromu poznania máme poriadne chybný zrak.o) a mňa zaujíma pravda o človeku, o žene a o rodoch:o) Kým stihnú spotvoriť celé traktáty o psychológii, sociológii a tak podobne, nechcem tu čakať so zloženými rukami... písmo hovorí jasnou rečou a Duch svätý sa dnes nielen vznáša nad vodami svojho stvorenia, ale odhaľuje všetko klamstvo jedno po druhom...
Posted on 7/6/13 11:07 PM in reply to Mária-Irma Danieliszová.