Pravidlá

Súhlas

Ako návštevník alebo člen Mojej komunity, návštevou tejto stránky, surfovaním po nej alebo zaregistrovaním sa na nej súhlasíte s týmito pravidlami a podmienkami.
Ak bude nutná úprava týchto podmienok kvôli systémovým alebo legislatívnym zmenám, budeme Vás o tom informovať.

Členstvo

Registráciou súhlasíte, že poskytujete iba pravdivé, presné, aktuálne a kompletné informácie. Taktiež súhlasíte, že máte právnu kompetenciu na uskutočnenie takéhoto súhlasu.
Moja komunita môže kedykoľvek zrušiť Vaše členstvo z dôvodu porušenia pravidiel.
Všetci členovia sú zodpovední za dôsledky používania tejto stránky.
Moja komunita môže zastaviť poskytovanie služby, tak ako aj kedykoľvek blokovať alebo vymazať užívateľa bez varovania.
V prípade konfliktu s jedným alebo viacerými (ne)členmi nebude Moja komunita teraz ani v budúcnosti zodpovedná za žiadne škody, ktoré by mohli byť následkom konfliktu.

Vybavovanie sťažností

Ak by ste sa stretli s obsahom webstránok na mojej komunite, ktorý je v rozpore s etickým kódexom týchto pravidiel, prosíme Vás, aby ste napísali svoju sťažnosť na info@mojakomunita.sk.
Keď Moja komunita nájde Vašu sťažnosť na posúdenie, Moja  komunita po uvážení bude najskôr kontaktovať vlastníka danej stránky aby daný nevhodný obsah odstránil.. V pípade ignorovaníia výziev  Mojej komunity bude daný nevhodný obsah  odstránenný administrátorom portálu.
Postup sťažností je v súlade s odstavcom 14 v EÚ-smernica 2000/31/CE týkajúci sa elektornického obchodu.
Obchodné známky mojakomunita.sk a Moja komunita sú registrovanými obchodnými známkami.

Autorské práva

Copyright Moja komunita ©2010. Všetky práva sú zachované. Všetky texty, fotky, kresby, grafiky na tejto webstránke sú chránené autorským právom. Môžte ich vytlačiť pre súkromné použitie. Akékoľvek ďalšie použitie si vyžaduje povolenie od Mojej komunity.
Ak používateľ zadá text, fotky, obrázky, kresby alebo grafiky profilu, komentáre, opis fotky atď., používateľ dáva Mojej komunite právo na publikovanie a spracovávanie týchto údajov v rozsahu potrebnom pre korektné fungovanie portálu Mojakomunita.sk. Pre ďalšie šírenie a úpravu dát je na autorovi, či danému zdroju určí niektorú z licencií. Príkladom licencie môže byť Creative Commons. Ak autor neurčí inak, na dáta sa ponechajú práva vyplývajúce z platnej legislatívy ohľadom autorských práv.
Hocikto môže pridať odkaz na túto webstránku alebo k jednotlivým produktom alebo stránkam na tejto stránke bez súhlasu. Výnimkami sú používanie snímok a/alebo hociakej techniky, ktorá zmätie návštevníka na stránke, ktorú si on/ona práve prehliada.

Zodpovednosť

Moja komunita SI VYHRADZUJE VŠETKY PRÁVA A POPIERA AKÚKOĽVEK ZODPOVEDNOSŤ ZA ČOKOĽVEK. Moja komunita NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY BEZ ALEBO SO ZODPOVEDNOSŤOU, BEZPEČNOSŤOU ALEBO ODPORÚČANOU VERNOSŤOU SERVISU.
Všetky práva okrem tých, ktoré sú výlučne popreté, sú vyhradené. Moja komunita popriera všetku zodpovednosť a obmedzuje svoju zodpovednosť na legálne minimum  týkajúce sa obsahu publikácií alebo škody, ktorá z toho môže vyplynúť.
Moja komunita nemôže a ani nezaručuje, že bude fungovať neprerušovane a bez chýb. Moja komunita Vám nedáva absolútne žiadne záruky o následkoch používania tejto web stránky a ani žiadnu zodpovednosť alebo správnosť informácií, ktoré je možné nájsť.
Moja komunita Vám nedáva žiadnu záruku o fungovaní tejto stránky, ani o informáciách, materiáloch alebo produktoch, ktoré sú na nej prezentované. Do rozsahu určeného právom Mojej komunity odmieta akúkoľvek záruku, či už explicitnú alebo implicitnú.
Moja komunita nemôže niesť žiadnu zodpovednosť za žiadny druh škody vyplývajúcej z používania tejto webstránky. Zaráta, ale neohraničuje priamu alebo nepriamu škodu.
Ako používateľ, preberáte kompletnú zodpovednosť a zaviazanosť, bez žiadneho protestu, za akékoľvek informácie, ktorú publikujete a/alebo za hocijakú aktivitu, v ktorej sa zapájate na alebo cez Váš profil. Ste zodpovední za položky, ktoré publikujete na svojej stránke, stránke komunity alebo farnosti/zboru. Nežiadúci obsah môžete ľahko odstrániť.
Odkazy na iné web stránky, zahŕňajúc titulky, tlačítka a textové odkazy sú na zodpovednosti vlastníka týchto odkazov. Moja komunita môže zabrániť spojeniu s inými web stránkami a môže ich zakázať, ak nie sú v súlade s osobným, normálnym a nekomerčným používaním.

Osobné, klasické a nekomerčné používanie

Táto stránka môže byť použitá len na nekomerčné účely.
Nemôžete používať túto web stránku nezvyklým spôsobom pre žiadny nezákonný účel alebo pre žiadny účel v kontraste s podmienkami alebo varovaniami v tomto texte alebo v inom texte. Túto stránku musíte používať ako normálny, opatrný a rozumný jedinec.

Upozornenia a iné

Nepredpokladá sa od Vás prečítanie alebo pochopenie všetkých varovaní, odvolaní a činnosti na tejto stránke. Odteraz akékoľvek ďaľšie použitie tejto stránky bude brané ako jasný súhlas s ohľadom na tieto dokumenty.

Prístup

Používanie užívateľských mien, prihlásení sa, hesiel a alebo zadávajúcich kódov (odteraz ''prihlasovacie údaje'') sú výnimočnou zodpovednosťou užívateľa. Od užívateľa sa vyžaduje udržať si tieto prihlasovacie informácie v tajnosti a v bezpečí.
Užívateľ je povinný okamžite informovať Moju komunitu o porušení alebo zneužití prihlasovacích dát zaslaním e-mailu na info@mojakomunita.sk. E-mail musí obsahovať predmet 'Zneužitie prihlasovacích údajov'.

 

Etický kódex

 • Aby sme Moju komunitu mohli používať bezpečne, musíme dodržiavať určité pravidlá. 
  Nasledujúce správanie je na Mojej komunite zakázané:
   
 • Ohováranie, hanobenie, prenasledovanie, zneužitie mena alebo fotky niekoho iného, zneužitie dôvery atď. sú zakázané a predmetom legislatívneho postihu. Z tohto dôvodu, používanie nevhodného jazyka, urážok, zneužitie mena alebo fotky niekoho iného, ohováranie a hanobenie sú takisto na Mojej komunite zakázané.
  Je prísne zakázané uverejňovať správy alebo fotky poškodzujúce, vyhrážajúce, zavádzajúce, ohovárajúce, nevraživé, agresívne, rasistické, vulgárne, hanlivé, nevhodné, urážlivé, násilné, obscénne alebo fotky s pornografickým obsahom.
   
 • Taktiež je zakázané používať stránku na politické účely subjektov, ktoré nie sú zástancami práva na život od počatia, dôstojnosti života, ochrany rodiny alebo sú v rozpore s kresťanskými hodnotami.
   
 • Rasizmus, xenofóbia, negativizmus a diskriminácia (sa trestá). Rasovo motivované poznámky, propagácia diskriminácie sexuálnej orientácie, uverejňovanie rasistických obrázkov alebo urážanie cudzincov je zakázané na Mojej komunite.
   
 • Verejné útoky, uverejňovanie sexuálne podnecujúcich obrázkov, pedofília, ponúkanie prostitúcie alebo eskortných služieb a otvorených alebo skrytých pozvaní k sexuálnym aktivitám.
  Pridávanie pornografických, sexuálne podnecujúcich alebo erotických fotografií/textov je zakázané. Pozvania k sexuálnym aktivitám cez verejné alebo súkromné správy sú taktiež zakázané.
   
 • Porušenie pravidiel duševného vlastníctva
  Na Mojej komunite môžete uverejňovať len taký obsah (fotky, text, video, atď.), na ktorý máte autorské práva, prípadne autorské práva vlastníka dovoľujú publikovať daný obsah na verejných portáloch. Moja komunita nenesie zodpovednosť za uverejnenie obsahu, na ktorý nemáte oprávnenie. Moja komunita má právo uvaliť sankcie, ak sa dozvie o porušení autorských práv tretích strán.
   
 • Porušovanie poriadku na webovej stránke ako: spamy, posielanie nevyžiadaných reklám alebo reťazových listov vo verejných alebo súkromných správach, zahltenie alebo písanie príliš dlhých textov atď. -môže byť tresne stíhané. 
  SPRÁVAJTE SA TAK, ABY ste NEOBMEDZOVALI , ČI NEURÁŽALI OSTATNÝCH POUŽÍVATEĽOV, FARNOSTI/ZBORY ALEBO KOMUNITY.
   
 • Pokus o násilné vniknutie do Mojej komunity alebo účtu užívateľa Mojej komunity je zakázané a trestné. Pri spáchaní takýchto útokov, riskujete právny postih.

  Okrem zneužitia ako ohováranie, ktoré môžu byť zakázané len po sťažnosti obete, Moja komunita je oprávnená takéto zakázané praktiky ukončiť. Portál Moja komunita je podľa zákona povinný ohlásiť urážky vhodným právnym orgánom.

  Ak by ste sa stretli so spomenutými incidentmi na mojej komunite, informujte nás prosím na info@mojakomunita.sk  

 

 

 Súkromie

 • Používateľ poskytuje Mojej komunite údaje, súkromné údaje vrátane osobných údajov podľa ust. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len “osobné údaje” a “zákon o ochrane osobných údajov”), za účelom poskytovania služieb používateľovi na serveroch, sprístupňovania týchto údajov ostatným používateľom serverov a evidenciu na dobu neurčitú a zároveň používateľ súhlasí, aby prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ust. zákona o ochrane osobných údajov, ak ide o osobné údaje. Dňom zrušenia registrácie sa má za to, že používateľ súhlas na spracovanie osobných údajov odvolal, pričom prevádzkovateľ sa zaväzuje s týmito údajmi naložiť podľa ust. zákona o ochrane osobných údajov. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na serveroch sprístupnené tretím osobám zaregistrovaných na portály (používateľom, ktorých potvrdil ako priateľov).
   
 • Súkromnými údajmi používateľa sa na účely týchto pravidiel rozumejú všetky údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným používateľom: dátum narodenia, kontaktné údaje: adresa, telefón, email a údaje o rodine.
   
 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje a IP používateľa žiadnej tretej strane, ibaže tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis a/alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy.