« Назад

Keď kameň láme srdcia

Keď kameň láme srdcia

alebo Butkov, kde ťa čaká Boh..... Keď sa Boh rozhodne písať nové dejiny, vyberá si ľudí, ktorí idú a nevedia kam. Pozýva ich, aby odpovedali na konkrétne výzvy. A potom? Potom sa dejú zázraky.

 

 

 

Tak ako v kameňolome, na hore Butkov,

kde teraz stojí kríž.

Práve tu Boh prichádza so svojou pomocou.

 

Kde a kedy sa toto dielo začalo, a akým smerom sa uberá, na to som sa spýtala  

 

.

generálneho riaditeľa cementární v Ladcoch, Ing. Antona Barcíka

 

1. Ako vznikla myšlienka postaviť v kameňolome kríž? Kedy a kde? Pamätáte si to presne?

Bolo to v júli 2012, keď františkánsky minorita a známy exorcista páter Elias Vella z Malty navštívil počas voľného dňa seminára v Trenčíne horu Butkov nad Ladcami a Belušou.

Pátra Eliasa Vellu sprevádzal organizačný štáb seminára a aj pani Sue Farrugia z Malty, vedúca tamojšieho modlitebného spoločenstva a osoba taktiež mimoriadnych duchovných darov.

Po prehliadke lomu spojenej s krásnym výhľadom na dolinu stredného Považia pristúpil páter Elias k modlitbe a požehnaniu.

Osobitne som sledoval pani Sue Farrugia, ktorá sa veľmi koncentrovane pridŕžala jednej z veľkých skál. Po modlitbe a požehnaní pristúpila ku mne s odkazom či duchovným vnuknutím: „Postavte na tejto hore kríž!“ Túto vetu ešte raz emotívne zopakovala.

 

 

Samozrejme, so stavbou sa nezačalo ihneď. Ale k odkazu návštevy pátra Eliasa Vellu, a dnes možno povedať – zámeru Božej prozreteľnosti, sme pristúpili v druhom štvrťroku 2013.

Monumentálny kríž so vzácnymi relikviami dreva zo Svätého kríža a skaly z otvoru, v ktorom na Golgote stál Ježišov kríž, tvorí gigantická cca 150 tonová skala ako súčasť kríža a samotný kovový kríž. Celková výška kríža so skalou je 12 metrov.

 

2. Kríž prišiel požehnať osobne, páter Vella. Čo hovoril o tomto mieste? Poslal nám Slovákom nejaký odkaz?

Áno, pre mňa je nezabudnuteľná pátrova homília pri svätej omši dňa 14. septembra 2013, taktiež slová, ktoré sprevádzali požehnanie kríža, ako aj záverečné eucharistické požehnanie.

O mieste modlitby a slávenia Eucharistie na hore Butkov sa páter Elias Vella v liste z 20. 9. 2014 vyjadril aj takto:

„Som šťastný, že kríž, ktorý ste postavili v kameňolome a teraz aj s monumentom Jána Pavla II., sa stal pútnickým miestom. Toto je niečo, čo skutočne nikto neočakával. Kto môže pochybovať, že to nie je Boží plán? Som si istý, že veľa uzdravení, vykúpení a dokonca zázrakov vzíde z tohto miesta, ktoré sa stáva, alebo lepšie už sa stalo posvätným.“

 

3. Páter Vella spomínal vo svojom liste aj monument  Jána Pavla II. Ako sa sem dostal tento svätý?

Stavbu pamätníka sv. Jána Pavla II. iniciovali naši obchodní partneri a priatelia z krakovskej oblasti.

Stavba pamätníka, ktorý tvorí veľká skala s obrazom svätca mimoriadne nadchla aj krakovského metropolitu kardinála Stanislawa Dziwisza.

Naši obchodní partneri z Poľska boli prítomní na sv. omši a požehnaní kríža na hore Butkov dňa 14. septembra 2013. Keď počuli informáciu od pani Sue Farrugia, že na požehnaní kríža a sv. omši bol prítomný sv. Ján Pavol II. reagovali spontánnym návrhom postaviť mu na tomto mieste pamätník. 

Pamätník v kameňolome Butkov pripomína niekoľkoročnú náročnú prácu mladého Karola Wojtylu v poľskom kameňolome Zakrzowek.Aj keď už nie je v prevádzke, kúsok kameňa z tohto kameňolomu je umiestnený v pamätníku na Butkove.

Okrem toho v skrinke pod obrazom sv. Jána Pavla II. sú umiestnené pamätné predmety (relikvie) spájané so sv. Jánom Pavlom II. Je to škapuliar – taký istý, ako dostal 9-ročný Karol Wojtyla pri prvom sv. prijímaní a ikonka Panny Márie z kalvárie Zebrzydovska.

 

Tieto pamiatky na svätca, ktoré pripomínajú jeho odovzdanosť Panne Márii, požehnal nad hrobom sv. Jána Pavla II. pri jeho kanonizácii dlhoročný súputník Stanislaw kardinál Dziwisz z Krakova.

 

4. To čo je významné pre toto miesto, je najmä skutočnosť, že sa tu ľudia prichádzajú modliť a vyprosujú si požehnanie.

Dokonca sem putovali aj mladí s krížom, ktorý im daroval Ján Pavol II. Ako si spomínate na túto udalosť? 

 

Bolo to v novembri 2014 počas putovania „mládežníckeho kríža“ po Slovensku.

Napriek veternému a chladnému počasiu modlitbu krížovej cesty sa prišlo pri tejto príležitosti pomodliť na horu Butkov cca 150 veriacich. Hudobný sprievod vytvoril mládežnícky spevácky zbor z Ilavy.

 

5. Vďaka Jánovi Pavlovi II. ste si v Poľsku našli veľa priateľov a to nielen „kolegov z fachu“, ale aj duchovných sprievodcov, či ctiteľov tohto svätca. Ktorí z nich sú pre vás najbližší, a čo sa dialo vďaka nim vo vašom živote i v okolí?

Ono to má širší rozsah.

Nespomenul som ešte, že v Ladcoch sa stavia kostol Božieho Milosrdenstva. S jeho stavbou sme začali minulý rok. Poliaci sú nadšení šírením úcty k Božiemu milosrdenstvu, ktoré na Ježišov príkaz, odovzala svätá sestra Faustína. A Ján Pavol II. si tiež šírenie tejto úcty vzal za svoje.

Pripomínam, že už teraz máme v Ladcoch dve pravé relikvie.

Jedna svätej Faustíny a druhá je Krv svätého Jána Pavla II. Nateraz sú ešte na fare, no potom ich umiestnime do kostola. 

A vzťahy s Poliakmi?

Práve cez poľských kňazov, konkrétne poľských jezuitov, sa dostala prvotná informácia o Butkove, ako o príklade novej evanjelizácie, aj svätému otcovi Františkovi.

V Poľsku vznikla aj iniciatíva navštíviť svätého Otca Františka vo Vatikáne a osobne prezentovať aktivity v Žilinskej diecéze na Slovensku spájané s horou Butkov.

Do tejto prípravy sme sa zapojili zhotovením súvisiacej fotodokumentácie a medaily so zobrazením hory Butkov s krížom a sv. Jánom Pavlom II. – daru pre pápeža Františka. Poliaci doplnili aj krátky film o Butkove.

 

6. V knihe Tobiáš sa píše, že modlitba má ísť ruka v ruke spolu s almužnou. Nábožnosť sa nemá končiť pri modlitbe ale pri pomoci tým, ktorí to najviac potrebujú.

Keďže ste vďaka krížu na Butkove a obrazu Jána Pavla II začali stretávať ľudí, ktorí sa venujú chudobným, vzniklo nové dielo, založené na šírení misijného odkazu. Ako sa to začalo a čo je jeho úlohou?

Je pravdou, že na hore Butkov vznikla aj nová misijná poľsko-slovenská aktivita na pomoc chudobným v Afrike. Ťažiskovo je smerovaná na podporu stavebného školstva v Ghane a Nigérii s praktickou výučbou v Poľsku.

Teda posolstvo z hory Butkov prekračuje nielen celoštátne hranice, ale aj hranice kontinentov. Časť misijnej aktivity je orientovaná aj na pomoc pre tých najbezbrannejších – podporu výchovy opustených malých detí v Afrike. Túto pomoc realizujeme prostredníctvom saleziánov z Krakova.

 

7. Ste riaditeľom cementární a ako štatutár ste dostali veľkú milosť. Nedávno ste cestovali do Ríma, aby ste Svätému Otcovi odovzdali Informácie o projekte spolupráce. Ako prebiehalo stretnutie s pápežom?

Na stretnutí a rozhovore so Svätým Otcom Františkom som sa zúčastnil v januári tohto roku spoločne s predstaviteľom poľskej firmy z Myslenic, nášho najväčšieho obchodného partnera v Poľsku.

Svätého Otca sme informovali, že na Slovensku, v Žilinskej diecéze, na hore Butkov vzniklo nové miesto duchovných aktivít, a predstavili sme mu aj misijné projekty na pomoc chudobným v Afrike.

Spomenul som aj stavbu kostola Božieho milosrdenstva v Ladcoch.

Na záver stretnutia udelil Svätý Otec našim najbližším plánom a ďalším zámerom svoje požehnanie.

 

8. Čo vás najviac zasiahlo, pri stretnutí s týmto Božím mužom?

Pri stretnutí so Svätým Otcom sa ma najviac dotklo, keď ma na záver nášho stretnutia chytil za zápästie a pozerajúc sa mi do očí, pomaly sa spýtal:„A budete sa za mňa modliť?“

Veľmi milým prekvapením je aj list, ktorý som dostal v prvej polovici marca so štátneho sekretariátu vo Vatikáne. V povzbudzujúcom liste okrem iného pápež František udelil osobitné Apoštolské Požehnanie nielen mne, mojim drahým, ale aj spolupracovníkom.

 

9. Aké sú ďalšie plány, vízia, čo ešte prinesie kameňolom pre ľudí.....

V minulom roku nad miestom modlitby a slávenia Eucharistie prevzali záštitu farské úrady v Ladcoch a Beluši, obecné úrady v týchto obciach, ako aj Považská cementáreň v Ladcoch.

Súčasťou prevzatia záštity je zámer postaviť na hore Butkov kaplnku k úcte Panne Márii.

Vzhľadom na početnú návštevnosť tohto miesta, zatiaľ iba cez lesný chodník, sa pristúpilo k vypracovaniu projektu na vybudovanie vyhovujúcej prístupovej cesty, ktorá bude končiť stanicami krížovej cesty.

Takto dobudované duchovné miesto na hore Butkov má predpoklad stať sa skalným Sanktuáriom a následne aj najnovším pútnickým miesto na Slovensku.

Je veľmi potešujúce, že miesto k krížom a pamätníkom sv. Jána Pavla II. na 11. etáži lomu je mimoriadne navštevované tak v rámci turistiky ako aj za účelom duchovného dotyku na tomto požehnanom mieste.

Boh si na hore Butkov koná svoje dielo....

Udeľuje veľa milostí....

Prihovára sa ľudským srdciam.... 

Pôsobí cez ľudí, ktorých stvoril a ktorí majú otvorené uši i srdce na Jeho hlas.

Tak ako cez tohto muža,

ktorý vie, že je nástrojom a súčasťou Božieho plánu.

Pán riaditeľ, ďakujeme za čas rozhovoru.

Boh nech vám žehná!

 

 

 

 

Комментарии