Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families

Участники

Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
contact-informations
« Назад

Životopisy svätých

Svätý Fridrich z Utrechtu, biskup a mučeník /18. 7. 2019/ * okolo 781 Frízsko, Holandsko (?) † 18. júl 836 Utrecht, Holandsko Význam mena: mocný v pokoji, bohatý na pokoj (nem.) Atribút: pri oltári, prebodnutý dvoma mečmi

Svätý Fridrich z Utrechtu, biskup a mučeník Sv. Fridrich sa narodil okolo roku 781 v rodine, ktorá mala pôvod zrejme v Anglicku, pričom je nejasné, či sa narodil ešte v Anglicku, alebo už na území Frízska, čo je časť dnešného Holandska, kam sa jeho rodičia presídlili. Bol súčasníkom našich vierozvestov sv. Cyrila a Metoda. Bol synovcom frízskeho kráľa Radboda. Celý svoj život a pastorálne úsilie zasvätil dokončeniu evanjelizácie Frízov. Po svojej kňazskej vysviacke sa venoval najmä katechéze konvertitov a katechumenov. Stal sa biskupom v meste Utrecht v roku 820, niektoré pramene udávajú rok 825. V tomto období poslal medzi Frízov niekoľko kňazov, medzi ktorými vynikal Odulf, ktorého si uctievame tiež ako svätého. Tento sa stal neskôr Fridrichovým prvým životopiscom. Biskup Fridrich bol uznávanou duchovnou autoritou. Pre jeho mnohoraké schopnosti ho nemecký cisár Ľudovít Pobožný menoval za svojho radcu. Zúčastnil sa na miestnej synode v Magonze v roku 829. Jeho osobu a pôsobenie spomína vo svojom diele aj u nás známy sv. Rabanus Maurus, ktorý mu venoval v roku 834 svoj komentár ku knihe Jób. O jeho mučeníckej smrti existujú dve tradície. Jedna hovorí, že ho zavraždili najatí vrahovia. Najala ich druhá, nezákonná žena cisára Ľudovíta Judita Bavorská. Keďže Fridrich ako biskup tento čin verejne odsudzoval, nezákonná cisárovná ho znenávidela a postarala sa o jeho zavraždenie. Stalo sa to 18. júla 838 počas modlitby vďakyvzdania po svätej omši. Druhá tradícia hovorí, že ho zabili pohanskí Frízovia na holandskom ostrove Walcheren, kde sa venoval osobne ich evanjelizácii. Podľa tradície počas zomierania recitoval text žalmu 144. Pochovali ho v krypte kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Utrechte, neskôr sa jeho pozostatky stratili a dnes sa o nich nič nevie. Sv. Fridrich zložil známu modlitbu ku cti Najsvätejšej Trojice, ktorá sa v Holandsku používala po stáročia. Nebol kanonizovaný moderným spôsobom, ale tradičným stredovekým spôsobom – aklamáciou. Zdroj:www.životopisysvatych.sk
Комментарии